Jednym z priorytetów Spółki Metro Warszawskie, jako nowocześnie zarządzanego przedsiębiorstwa, jest aktywne zaangażowanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Celem wdrożonego i realizowanego procesu Zarządzanie Środowiskowe, jest zapewnienie, aby działalność Spółki odbywała się z zachowaniem wysokiej jakości świadczonych usług oraz minimalnym oddziaływaniem na środowisko naturalne.

Sposób prowadzenia przez Spółkę działalności związanej z ochroną środowiska regulują przepisy prawne oraz dokumenty systemowe Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP zgodnego z normami PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001 oraz PN‑N 18001.

Każda działalność gospodarcza wiąże się w większym lub mniejszym stopniu z korzystaniem ze środowiska, a w konsekwencji potencjalnym negatywnym oddziaływaniem na środowisko naturalne. Ochrona środowiska w dużej mierze uzależniona jest od technologii i produktów jakie są wykorzystywane, od jakości wykonywanych usług, a także przestrzegania licznych wymogów formalno-prawnych stawianych przedsiębiorcom.

Mając na uwadze powyższe, Metro Warszawskie Sp. z o.o. dąży do wprowadzania ciągłych innowacji technologicznych i stosowania produktów przyjaznych środowisku naturalnemu oraz ludziom, podejmując współpracę z kontrahentami, dla których ochrona środowiska odgrywa równie istotną rolę.

Przedstawiamy wymagania formalno-prawne wynikające z polskiego ustawodawstwa dla przedsiębiorców, którzy chcieliby podjąć z nami współpracę w ramach świadczenia usług czy dostawy produktów:

I. Dostawy sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów

1. Dostawca, który jest wprowadzającym do obrotu po raz pierwszy sprzęt, klasyfikowany zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11 września 2015r. (Dz. U. z 2015r. poz. 1688 z późn. zm.) jako sprzęt elektryczny lub elektroniczny zobowiązany jest: 

 • do uzyskania wpisu do „Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami” (o którym mowa w art.49 ust. 1. ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018r poz. 21 z późn. zm.)) jako wprowadzający sprzęt,
 • umieszczania,na fakturach sprzedaży (oraz innych dokumentach w związku z wykonywaniem działalności objętej rejestrem), numeru rejestrowego nadanego przez Marszałka Województwa

2. Dostawca, który jest wprowadzającym do obrotu po raz pierwszy baterie i akumulatory zgodnie z ustawą o bateriach i akumulatorach z dnia 24.04.2009r(t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1803) zobowiązany jest:

 • do uzyskania wpisu do „Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami” (o którym mowa w art.49 ust. 1. ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018r poz. 21 z późn. zm.)) jako wprowadzający baterie lub akumulatory,
 • umieszczania,na fakturach sprzedaży (oraz innych dokumentach w związku z wykonywaniem działalności objętej rejestrem), numeru rejestrowego nadanego przez Marszałka Województwa

3. Dostawca, który jest wprowadzającym do obrotu po raz pierwszy sprzęt, klasyfikowany zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11 września 2015r. (Dz. U. z 2015r. poz. 1688 z późn. zm.) jako sprzęt elektryczny lub elektroniczny, wyposażony w baterie lub akumulatory (przenośne, przemysłowe) zobowiązany jest: 

 • do uzyskania wpisu do „Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami” (o którym mowa w art.49 ust. 1. ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018r poz. 21 z późn. zm.)) jako wprowadzający sprzęt oraz baterie lub akumulatory,
 • umieszczania,na fakturach sprzedaży (oraz innych dokumentach w związku z wykonywaniem działalności objętej rejestrem), numeru rejestrowego nadanego przez Marszałka Województwa

4. Dostawca, który w myśl ww. przepisów nie jest wprowadzającym do obrotu na terytorium kraju sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz/lub baterii i akumulatorów po raz pierwszy i nie ma obowiązku dokonania wpisu do „Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami”  podpisuje stosowne oświadczenie.

 

II. Dostawa chemii przemysłowej / paliw

Dostawca chemii przemysłowej/paliw jest zobowiązany dołączyć do każdego produktu aktualną „Kartę charakterystyki substancji” wraz z  wymaganymi atestami.

Karta charakterystyki powinna być sporządzona:

 • w języku polskim (najlepiej w formie elektronicznej, e‑mail, płyta CD),
 • zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (....) (Dz. Urz. UE L, 396 z 30.12.2006r z późn. zm.)

 

III. Budowa, rozbiórka, remont obiektów, czyszczenie zbiorników i urządzeń,  sprzątanie, roboty ogrodnicze oraz konserwacja i naprawy urządzeń / maszyn / pojazdów (również w ramach gwarancji)

 • Zgodnie z art. 3 ust.1. pkt. 32 ustawy o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018r poz.21 z późn. zm.) wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie: budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot świadczący usługę, który odpowiada za zagospodarowanie wytworzonych przez siebie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13.09.1996 r.,(t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1289), wykonywanie obowiązków, o których mowa w ust. 1, na terenie budowy należy do wykonawcy robót budowlanych.   

IV. Odbiór odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne

Informujemy, że warunkiem przystąpienia do przetargu na ww. usługi jest uzyskanie wpisu (mając na uwadze art.234 ustawy o odpadach) do „Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami” (o którym mowa w art. 49 ust. 1. ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018r poz.21 z późn. zm.)) w zakresie:

 1. ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11 września 2015r. (Dz. U. z 2015r. poz. 1688 z późn. zm.) dotyczy:
  • zbierania zużytego sprzętu,
  • prowadzenia zakładu przetwarzania,
  • prowadzenia działalności w zakresie recyklingu,
  • prowadzenia działalności w zakresie innych niż recykling procesów odzysku,
  • organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
 1. ustawy o bateriach i akumulatorach z dnia 24.04.2009r. (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1803) dotyczy:
  • prowadzenia zakładu przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów;
 1. ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. dotyczy:
  • zbierania odpadów (wpis do rejestru z urzędu),
  • przetwarzania odpadów (wpis do rejestru z urzędu),
  • transportu odpadów – zezwolenia na transport, wydawane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do czasu upływu terminu do złożenia wniosku o wpis do rejestru (art.233 ustawy o odpadach).

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania wpisu do „Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami” znajdują się na stronie URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO:

https://www.mazovia.pl/komunikaty--konsultacje-spoleczne/komunikaty/art,2512,utworzono-rejestr-podmiotow-wprowadzajacych-produkty-produkty-w-opakowaniach-i-gospodarujacych-odpadami.html

 

UWAGA:

Zgodnie z art. 234 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (t.j. Dz.U. z 2018r poz. 21 z późn. zm.)

 • Podmioty objęte obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1, są obowiązane do złożenia tego wniosku w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru. (ust.2.)
 • Podmioty posiadające wpis do rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na podstawie przepisów dotychczasowych są wpisywane do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1, z urzędu. Marszałek województwa dokonuje wpisu w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1. Dokonując wpisu marszałek województwa przydziela nowy numer rejestrowy.(ust.3.)
 • W terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia o nadaniu nowego numeru rejestrowego podmioty, o których mowa w ust. 3, mogą używać numeru rejestrowego nadanego na podstawie przepisów dotychczasowych.(ust.7.)
 • Po upływie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru lub z dniem uzyskania wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1, przez podmiot, o którym mowa w ust. 2‑4, wygasają wpisy do rejestru prowadzonego na podstawie przepisów dotychczasowych odpowiednio przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska lub przez starostę.(ust.9.)