14 projektów zgłoszonych do oceny w Konkursie na Wykonanie Koncepcji Architektoniczno-Budowlanej

W dniu 24 maja 2012 r. o godzinie 12.00 minął termin składania prac konkursowych na wykonanie Koncepcji Architektoniczno-Budowlanej I etapu realizacji odcinka zachodniego i wschodniego-północnego II linii metra.

Konkurs ogłoszony został 26 listopada 2011 r. Termin na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie upłynął 4 stycznia 2012 r. Chęć udziału w konkursie zgłosiły 23 firmy, z których 18 zaproszonych zostało do złożenia prac konkursowych. 

Ostatecznie prace konkursowe złożyło 14 firm, z czego 5 prac dotyczy I etapu realizacji odcinka zachodniego II linii metra, a 9 prac I etapu realizacji odcinka wschodniego-północnego II linii metra.

Obecnie rozpoczęły się prace Sądu Konkursowego.

18 uczestników dopuszczonych do składania prac konkursowych

Sąd konkursowy zajmujący się postępowaniem konkursowym na wykonanie Koncepcji Architektoniczno-Budowlanej I etapu realizacji odcinka zachodniego i wschodniego-północnego II linii metra zakończył analizę dokumentów złożonych przez uczestników postępowania.

Spośród 23 uczestników konkursu, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, do złożenia prac konkursowych zostanie zaproszonych 18 uczestników, w tym 6 uczestników do złożenia prac konkursowych dotyczących I etapu realizacji odcinka zachodniego II linii metra, a 12 uczestników - do złożenia prac konkursowych dotyczących I etapu realizacji odcinka wschodniego-północnego II linii metra. Z postępowania konkursowego wykluczonych zostało 5 uczestników (Wykaz firm jest opublikowany poniżej).

Data składania prac konkursowych wyznaczona została na 24 maja 2012 r., do godziny 12.00.

Wykaz uczestników zaproszonych i wykluczonych z postępowania konkursowego EH/226/Konk/01/11

Uczestnicy zaproszeni: odcinek zachodni

SYSTRA S.A.
Biuro Projektów „Metroprojekt” Sp. z o.o.

IDOM Ingeniera y Sistemas S.A.

IDOM Inżynieria Architektura i Doradztwo Sp. z o.o.

Biuro Projektów Architektonicznych i Budowlanych AiB Sp. z o.o.

HALCROW GROUP LIMITED

DB International GmbH Sp. z o.o.

SENER Ingenieria y Sistemas S.A.

Uczestnicy zaproszeni: odcinek wschodni-północny

Schuessier – Plan Inżynierzy Sp. z o.o.

Schüßler – Plan Ingenieurgesellschaft mbH

KV Projekty Inżynieryjne i Architektoniczne Sp. z o.o.

KV Consultores de Ingenieria, proyectos y obras, S.L.
ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o.

Mott MacDonald Polska Sp. z o.o.

MOTT MACDONALD LIMITED

AECOM Sp. z o.o.

Biuro ITAB Sp. z o.o.

DHV Polska Sp. z o.o.

ARCHIGRAF Sp. z o.o.

IDOM Ingeniera y Consultoria S.A.

Ingenieria IDOM Internacional S.A.

Poyry Infra Sp. z o.o.

Poyry Infra GmbH,

Poyry Finland Oy
METROPROJEKT Praha a.s.
EGIS Poland Sp. z o.o.

Ayesa Polska Sp. z o.o.

Agua y Structuras S.A.

Estudio Lamela S.L.P.
AMC Andrzej M. Chołdzyński Sp. z o.o.
SENER Sp. z o.o.

Uczestnicy wykluczeni

GRUPA 5 Architekci Sp. z o.o.

INGEROP Polska Sp. z o.o.

INGEROP Conseil et Ingenierie S.A.S.

INGEROP T3 S.L.U.
EGIS Projects Polska

AEPO POLSKA Sp. z o.o.

Acciona Ingenieria s.a.
WXCA Sp. z o.o.POL-CON Consulting Sp. z o.o.

Sąd Konkursowy rozpoczął sprawdzanie wniosków

Informujemy, że w dniu 9.01.2012 r. Sąd Konkursowy rozpoczął weryfikację wniosków od 23 firm, które chcą przystąpić do konkursu na Wykonanie Koncepcji Architektoniczno-Budowlanej I etapu realizacji odcinka wschodniego-północnego i zachodniego II linii metra w Warszawie.

Po otwarciu 24 kopert z wnioskami, okazało się, że wpłynęły 23 oferty i jedno uzupełnienie do wcześniej złożonego wniosku.

Wśród uczestników, którzy złożyli wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, silną grupę uczestników stanowią firmy polskie, które wystąpiły z wnioskami samodzielnie (8 firm) lub w ramach konsorcjów z firmami zagranicznymi (7 firm). Pozostali oferenci to firmy z Niemiec, Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Finlandii oraz Republiki Czeskiej.

Większym zainteresowaniem firm projektowych cieszy się odcinek wschodni – północny, który chciałoby projektować 14 firm. Wnioski o możliwość wykonania koncepcji dla odcinka zachodniego nadesłało 8 firm.

 

1 Wykonawcy występujący wspólnie:
1.AECOM Sp. z o.o. (lider)
2.Biuro  ITAB Sp. z o.o.
3.DHV Polska Sp. z o.o.
4.ARCHIGRAF Sp. z o.o.
2 Konsorcjum firm:
1.AEPO POLSKA Sp. z o.o.(lider)
2.Acciona Ingenieria s.a.
3 AMC Andrzej M. Chołdzyński Sp. z o.o.
4 Konsorcjum firm:
1.Ayesa Polska Sp. z o.o. (Pełnomocnik konsorcjum),
2.Agua y Structuras S.A.
3.Estudio Lamela S.L.P. (prowadząca działalność gospodarczą  na terenie Polski poprzez
Estudio Lamela S.L.P. Spółka Partnerska Oddział w Polsce)
5 Konsorcjum firm:
1.Biuro Projektów Architektonicznych i Budowlanych AiB Sp. z o.o.(Lider Konsorcjum)
2.HALCROW GROUP LIMITED
6 Biuro Projektów  „Metroprojekt” Sp. z o.o.
7 DB International GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce
8 EGIS Poland Sp. z o.o.
9 EGIS Projects Polska
10 GRUPA 5 Architekci Sp. z o.o.
11 Konsorcjum firm:
1.IDOM Ingeniera y Consultoria S.A. (pełnomocnik)
2.Ingenieria IDOM Internacional S.A.
12 Konsorcjum firm:
1.IDOM Ingeniera y Sistemas S.A.
2.IDOM Inżynieria Architektura i Doradztwo Sp. z o.o.
13 ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o.
14 Wykonawcy wspólnie ubiegający się u udzielnie zamówienia publicznego:
1.INGEROP Polska Sp. z o.o.
2.INGEROP Conseil et Ingenierie S.A.S.
3.INGEROP T3 S.L.U.
15 Konsorcjum firm:
1.KV Projekty Inżynieryjne i Architektoniczne Sp. z o.o.
2.KV Consultores de Ingenieria, proyectos y obras, S.L.
16 METROPROJEKT Praha a.s.
17 Wykonawcy występujący wspólnie:
1.Mott MacDonald Polska Sp. z o.o. (Pełnomocnik),
2.MOTT MACDONALD LIMITED w imieniu i na rzecz którego działa w Polsce Mott MacDonald Polska
Sp. z o.o.  Odział w Polsce
18 Konsorcjum firm:
1.Poyry Infra Sp. z o.o. (kider konsorcjum)
2.Poyry Infra GmbH,
3.Poyry Finland Oy
19 Konsorcjum firm:
1.Schuessier – Plan Inżynierzy Sp. z o.o.
2.Schüßler – Plan Ingenieurgesellschaft mbH
20 Sener Ingenieria y Sistemas S.A.
21 SYSTRA S.A.
22 SENER Sp. z o.o.
23 Wykonawcy występujący wspólnie:
1.WXCA Sp. z o.o.
2.POL-CON Consulting Sp. z o.o.

Konkurs na wykonanie Koncepcji Architektoniczno-Budowlanej

 

Przedstawiamy wybrane, kluczowe informacje na temat Konkursu na wykonanie Koncepcji Architektoniczno-Budowlanej oraz mapkę obszaru, którego dotyczy postępowanie.

Nazwa konkursu:
Część I – (na wykonanie) Koncepcji Architektoniczno-Budowlanej I etapu realizacji odcinka zachodniego II linii metra w Warszawie (C6, C7,C8 wraz z torami odstawczymi  i komorą do zawracania pociągów)

Część II - (na wykonanie) Koncepcji Architektoniczno-Budowlanej I etapu realizacji odcinka wschodniego-północnego II linii metra w Warszawie (C16, C17, C18 wraz z torami odstawczymi  i komorą do zawracania pociągów)

Zamawiający: Zamawiającym jest Miasto Stołeczne Warszawa, reprezentowanym przez Zarząd Transportu Miejskiego, w imieniu i na rzecz którego działa Metro Warszawskie Sp. z o.o. (inwestor zastępczy).

Składanie wniosków: Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie do 04.01.2012 do godziny 14.00
W wyżej wymienionym terminie wpłynęły wnioski od 24 firm.

Termin na składanie prac konkursowych: nie krótszy niż 90 dni od daty zaproszenia do złożenia pracy konkursowej
Ścisłe terminy zostaną określone po analizie wniosków przez sąd konkursowy.

Konkurs prowadzony jest na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

Zasady wyboru „koncepcji”:

Wybrane zostaną 2 pracownie. Jedna dla odcinka zachodniego, druga dla odcinka wschodniego-północnego. Jeden uczestnik konkursu może nadesłać tylko jedną pracę konkursową.

Kryteria oceny prac:

  1. Walory konstrukcyjno-technologiczne – 15%
  2. Walory eksploatacyjne – 15%
  3. Minimalizacja oddziaływania obiektów metra na środowisko w czasie eksploatacji -  15%
  4. Koszt wykonania Projektu Budowlanego – 35%
  5. Rozwiązania architektoniczne – 15%
  6. Powiązanie stacji metra z innymi środkami komunikacji publicznej – 5%

Planowany maksymalny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej:
- dla odcinka zachodniego: 19 850 000 PLN brutto
- dla odcinka wschodniego-północnego: 14 850 000 PLN brutto

Sąd konkursowy składa się z 7 osób i sekretarza sądu konkursowego

pliki/aktualnosci/2012/3plus3m.jpg

 

Termin składania ofert w postepowaniu nr EH/226/KONK/1/11 przypada w dniu 4 stycznia 2012 roku.