PRACA W METRZE WARSZAWSKIM

Jak składać aplikację
- Aplikację prosimy wysyłać pocztą e-mail na adres: rekrutacja@metro.waw.pl
- Aplikacje w kopercie z dopiskiem "Rekrutacja”, można także przesłać pocztą na adres siedziby Metra Warszawskiego Sp. z o.o. lub zostawić na portierni przy wejściu do siedziby Metra.

Proces rekrutacji
- zamieszczenie ogłoszenia o naborze pracowników przez Metro Warszawskie Sp. z o.o.
- przysyłanie aplikacji przez zainteresowanych
- wstępna analiza i selekcja otrzymanych dokumentów aplikacyjnych
- umawianie się na rozmowy rekrutacyjne tylko z wybranymi kandydatami
- przeprowadzanie rozmów rekrutacyjnych
- ostateczny wybór kandydata
- złożenie propozycji zatrudnienia wybranemu kandydatowi
Proces rekrutacji może trwać , w zależności od stanowiska , od kilkunastu dni do kilku tygodni.
Zastrzegamy  sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Metro Warszawskie jako Pracodawca
Naszym pracownikom zapewniamy:
- stabilność zatrudnienia
- terminowość wypłat wynagrodzenie oraz innych świadczeń
- pakiet świadczeń socjalnych
- bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na I, II strefę
- szkolenia i rozwój zawodowy

Metro Warszawskie Sp. z o.o. żąda podania od kandydata jedynie takich danych osobowych, które wskazane są w obowiązujących przepisach prawa.

Cel i podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania (np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera) na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Podanie danych osobowych przekraczających zakres danych wymaganych w Przepisach prawa pracy z art. 221 Kodeksu pracy [czyli danych innych niż imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego wykształcenia] oznacza, WYRAŻENIE ZGODY na przetwarzanie tych dodatkowych danych osobowych na potrzeby danej rekrutacji. W przypadku podania z własnej inicjatywy danych osobowych określonych w art. 9 ust.1 RODO zobowiązani są Państwo do wyrażenia wyraźnej zgody do przetwarzania tych danych (według zał. nr 4)

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w Państwa zgłoszeniu jest Metro Warszawskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa („Metro”).
 2. Mogą Państwo skontaktować się z inspektorem ochrony danych Metra („Inspektor") wysyłając
  e-maila na adres: iod@metro.waw.pl
 3. Polecamy kontakt z Inspektorem w szczególności w przypadku, w którym chcecie Państwo skorzystać z przysługujących praw tj. prawa dostępu do danych; ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile sprzeciw uzasadniony jest przyczynami związanymi z Państwa szczególną sytuacją.
 4. Metro będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących celach:

a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko, o które się ubiegasz - podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny Metra wynikający z przepisów prawa pracy, a w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa - podstawą prawną przetwarzania jest Państwa zgoda;

b) w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji - o ile udzielili Państwo w tym zakresie stosownej zgody, która będzie podstawą prawną takiego przetwarzania;

c) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych będzie prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości ustalania i dochodzenia przez nas roszczeń (należności) lub obrony przed takimi roszczeniami.

 1. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 2. Państwa dane nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 3. Jeżeli Metro nie zdecyduje się zawrzeć z Państwem umowy o pracę, Państwa dane zostaną trwale usunięte niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji. Jeżeli udzieliłeś zgody na wykorzystanie Państwa danych w przyszłych rekrutacjach, Państwa dane mogą być wykorzystane do momentu odwołania tej zgody nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia otrzymania danych. W zakresie w jakim dane są przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, będziemy je przetwarzać przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu. 
 1. W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, macie Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Wszystkie dane podajcie Państwo dobrowolnie, z tym, że Metro Warszawskie Sp. z o.o. żąda podania danych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy.
 4. Nie będziecie Państwo podlegali zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

             Klauzula informacyjna dla kandydata, który przesłał swoje dokumenty aplikacyjne     bez związku z konkretną rekrutacją

Metro Warszawskie Sp. z o.o. żąda podania od kandydata jedynie takich danych osobowych, które wskazane są w obowiązujących przepisach prawa.

Cel i podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania (np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera) na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Podanie danych osobowych przekraczających zakres danych wymaganych w Przepisach prawa pracy z art. 221 Kodeksu pracy [czyli danych innych niż imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego wykształcenia] oznacza, WYRAŻENIE ZGODY na przetwarzanie tych dodatkowych danych osobowych na potrzeby danej rekrutacji. W przypadku podania z własnej inicjatywy danych osobowych określonych w art. 9 ust. 1 RODO zobowiązani sa Państwo do wyrażenia wyraźnej zgody do przetwarzania tych danych (według zał. nr 4)

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w Państwa zgłoszeniu jest Metro Warszawskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa („Metro”).
 2. Możecie Państwo skontaktować się z inspektorem ochrony danych Metra („Inspektor”) wysyłając e-maila na adres: iod@metro.waw.pl
 3. Polecamy kontakt z Inspektorem w szczególności w przypadku, w którym chcecie Państwo skorzystać z przysługujących praw tj. prawa dostępu do danych; ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile sprzeciw uzasadniony jest przyczynami związanymi z Twoją szczególną sytuacją.
 4. Metro będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących celach:

a) w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji - na podstawie Państwa zgody;

b) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych będzie prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości ustalania i dochodzenia przez nas roszczeń (należności) lub obrony przed takimi roszczeniami.

 1. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 2. Państwa dane nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 3. Państwa dane mogą być wykorzystane do momentu odwołania zgody na wykorzystanie danych do przyszłych rekrutacji nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia otrzymania danych. W zakresie w jakim dane są przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, będziemy je przetwarzać przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu.

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

 

ELEKTROMECHANIK

 

Opis stanowiska:

 • Obsługa, eksploatacja, naprawy, bieżące utrzymanie i diagnostyka:

- urządzeń elektromechanicznych (dźwigi, schody ruchome, urządzenia OCL),

- wentylacyjno – klimatyzacyjnych,

- prace warsztatowe na pogotowiu technicznym,

- usuwanie awarii, transport itp.

 • Praca w równoważnym systemie pracy, z rozliczeniem trzymiesięcznym, w systemie 12/24 – 12/48.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie techniczne ewentualnie zawodowe techniczne w branżach: elektrycznej, mechanicznej lub elektromechanicznej
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Dyspozycyjność,
 • Preferowana znajomość urządzeń z poszczególnych branż w zakresie eksploatacji, obsługi i konserwacji.

 

Mile widziane:

 • Uprawnienia SEP do 1 kV,
 • Uprawnienia na obsługę wózków akumulatorowych,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Kursy i szkolenia branżowe (np. dźwigowe, spawalnicze, tokarz-frezer itp.)

 

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 14 lutego 2022r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

INSPEKTOR W DZIALE LOGISTYKI

Opis stanowiska:

 • Uczestnictwo w pracach związanych z wdrażaniem, utrzymywaniem i doskonaleniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP,
 • Uczestnictwo w planowaniu zakupów części zamiennych, materiałów i usług zewnętrznych, zgodnie z harmonogramami przeglądów wagonów,
 • Składanie wniosków o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dostaw i usług związanych z obsługą techniczną taboru. Współpraca z Biurem Zamówień Publicznych,
 • Uczestnictwo w opracowywaniu projektów planów finansowych Pionu Taboru, uwzględniających środki na realizację planowanych dostaw i usług,
 • Współpraca z Biurem Zaopatrzenia w zakresie monitoringu stanu zapasów części i  materiałów zakupionych dla potrzeb obsługi technicznej taboru, analiza wykorzystywania zapasów magazynowych,
 • Tworzenie dokumentów wewnętrznych i kontrola ich obiegu,
 • Uczestniczenie w komisjach przetargowych.

Wymagania na stanowisku:

 • Wykształcenie wyższe techniczne, administracyjne – preferowane kierunki związane z zarządzaniem, logistyką, transportem lub zamówieniami publicznymi,
 • Biegła znajomość  programu typu ERP i/lub biegła znajomość programu Excel na poziomie zaawansowanym.
 • Zdolność analitycznego podejścia do analizowanych danych,
 • Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Biegła obsługa urządzeń biurowych,
 • Biegła obsługa pakietu MS Office,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Dobra organizacja pracy,

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 14 lutego 2022 r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

 

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

MASZYNISTA TABORU PASAŻERSKIEGO METRA

(kobiety i mężczyźni)

 

Opis stanowiska:

 • Szkolenie teoretyczne i praktyczne na stanowisko maszynisty, zakończone egzaminem kwalifikacyjnym – 8 miesięcy
 • Prowadzenie pociągów pasażerskich na liniach metra
 • Obsługa pociągów doświadczalnych i testowych
 • Prowadzenie prac manewrowych z taborem metra
 • Praca przy sztucznym oświetleniu w tunelu/stacjach metra
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą pociągów metra
 • Praca w systemie 3-zmianowym po 8 godzin, we wszystkie dni tygodnia i święta
 • Współpraca ze służbami metra

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie
 • Bardzo dobry stan zdrowia (I kategoria wzroku i słuchu)
 • Brak zakazu sądowego prowadzenia pojazdów mechanicznych
 • Miejsce zamieszkania Warszawa i okolice
 • Umiejętność współpracy

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Aplikacje należy składać do dnia 12 lutego 2022 r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

 

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

SPECJALISTA DS. PŁAC

 

Opis stanowiska:

 • Naliczanie wynagrodzeń, zasiłków i świadczeń (zatrudnieni na podstawie umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych) oraz weryfikacja prawidłowości ich naliczeń zgodnie
  z obowiązującymi przepisami z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych
  i podatków,
 • Sporządzanie i księgowanie list płac,
 • Przygotowywanie przelewów wypłat wynagrodzeń pracowników w systemie kadrowo- płacowym, przelewów z dokonanych zajęć wynagrodzeń, z potrąceń pracowniczych,
 • Sporządzanie sprawozdań, deklaracji i raportów do instytucji zewnętrznych (ZUS, US, GUS itp.),
 • Obsługa systemu kadrowo-płacowego, programu Płatnik,
 • Przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach,

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe lub średnie (ekonomiczne, rachunkowość, finanse),
 • Minimum 1 rok pracy na podobnym stanowisku z rozliczaniem wynagrodzeń dla min. 100 osób miesięcznie,
 • Dobra znajomość obowiązujących przepisów prawa pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych, pracowniczych planów kapitałowych oraz umiejętność ich stosowania w praktyce
 • Praktyczna obsługa programu Płatnik
 • Dobra znajomość pakietu MS Office (biegła znajomość programu Excel),
 • Dobra organizacja pracy,
 • Zaangażowanie, sumienność, dokładność, komunikatywność,
 • Umiejętność pracy w zespole.

 

Mile widziane:

 • Znajomość programu kadrowo-płacowego TETA KP.
 • Znajomość zasad księgowania wynagrodzeń i ich pochodnych,
 • Praktyczna znajomość i umiejętności sporządzania dokumentów do ZUS i Urzędu Skarbowego;

 

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 12 lutego 2022 r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

 przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

 

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

 

SPECJALISTA W BIURZE KOSZTORYSÓW I WYCEN DS. ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH

 

Opis stanowiska:

 • Sporządzanie kosztorysów inwestorskich i wycen szacunkowych,
 • Opracowywanie wycen prac projektowych, studialnych, analiz i ekspertyz,
 • Sprawdzanie i weryfikowanie wycen opracowywanych przez inne komórki MW,
 • Sprawdzanie i weryfikacja kosztorysów i wycen wykonawców robót,
 • Monitorowanie zmian w prawie i przepisach mających wpływ na wycenę robót.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe profilowe,
 • Znajomość procesów technologicznych branżowych robót budowlano montażowych,
 • Umiejętność sporządzania kosztorysów i wycen zarówno robót budowlano-montażowych jak i prac projektowych,
 • Biegła znajomość obsługi pakietu MS Office oraz programu kosztorysowego Norma,
 • Doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku powyżej 2 lat,
 • Zdolności analityczne, rzetelność i dbałość o wysoką jakość opracowań,
 • Umiejętność współpracy i terminowość realizacji zadań.

Mile widziane:

 • Certyfikat Rzeczoznawcy Kosztorysowego.

 

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia  12 lutego 2022r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.      

 

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

ŚLUSARZ

Opis stanowiska:

 • Bieżąca konserwacja, przeglądy okresowe maszyn i urządzeń i linii technologicznych wg określonego harmonogramu,
 • Naprawy (w tym: usuwanie awarii i usterek) maszyn, urządzeń i linii technologicznych oraz elementów infrastruktury w zakresie mechanicznym utrzymania STP Kabaty,
 • Różne prace demontażowe i montażowe,
 • Obsługa podestów ruchomych i wózków platformowych,        

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie techniczne lub zasadnicze zawodowe
 • Kwalifikacje spawalnicze (spawanie stali lub aluminium)
 • 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Uprawnienia do pracy na wysokości
 • Operatywność i zaangażowanie,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Dyspozycyjność (możliwość pracy na zmiany).

Mile widziane: 

 • Znajomość budowy, zasad obsługi, eksploatacji oraz konserwacji i remontów maszyn i urządzeń i linii technologicznych,
 • Umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną,
 • Uprawnienia do obsługi podestów ruchomych/wózków platformowych/suwnic,
 • Znajomość podstaw obsługi komputera (Word, Excel).

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 29 stycznia 2022 r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

 

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko: 

ELEKTRYK TABORU

 

Opis stanowiska pracy: 

 • wykonywanie przeglądów i napraw taboru metra zgodnie z technologią
 • usuwanie awarii taboru metra
 • wykonywanie pomiarów elektrycznych urządzeń taboru metra
 • praca w równoważnym systemie czasu pracy
 • możliwa praca na wysokości

Wymagania:                  

 • wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie w zakresie elektrycznym, elektronicznym lub elektromechanicznym
 • uprawnienia SEP do eksploatacji urządzeń o napięciu do 1 kV (Grupa 1)
 • znajomość obsługi komputera
 • bardzo dobry stan zdrowia
 • mile widziane prawo jazdy min. kat B
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • znajomość wykonywania podstawowych pomiarów elektrycznych
 • znajomość podstawowych zagadnień dot. maszyn elektrycznych
 • umiejętność czytania rysunku technicznego i dokumentacji technicznej

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 29 stycznia  2022r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

 

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko: 

ELEKTRONIK TABORU

 

Opis stanowiska:

 • Wykonywanie napraw, przeglądów, usuwanie awarii pojazdów metra zgodnie z technologią i dokumentacją techniczną,
 • Obsługa przyrządów pomiarowych,
 • Wykonywanie odczytów i analizy danych z systemu rejestracji w pojazdach metra,
 • Obsługa specjalistycznych stanowisk do diagnostyki pojazdów metra
 • Praca w równoważnym systemie czasu pracy.


Wymagania:

 • Wykształcenie średnie lub wyższe techniczne w zakresie elektronicznym, informatycznym, elektrycznym,
 • Uprawnienia do eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, instalacji, sieci przy których wymagane jest posiadanie świadectw kwalifikacyjnych GRUPA 1 (o napięciu do 1 kV),
 • Znajomość obsługi komputera,
 • Preferowane uprawnienia do obsługi wózków widłowych,
 • Umiejętność czytania rysunku technicznego, schematów i dokumentacji technicznej,
 • Stan zdrowia umożliwiający uzyskanie dopuszczenia do pracy na wysokości,


Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 29 stycznia 2022r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

 

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko: 

MONTER URZĄDZEŃ RADIOŁĄCZNOŚCI

 

Opis stanowiska:

 • Prace montażowe przy instalacjach antenowych,
 • Konserwacja masztów antenowych,
 • Pomiary systemów radiołączności,
 • Konserwacja, usuwanie usterek elementów systemu radiołączności VHF,
 • Utrzymanie cyfrowej sieci radiołączności trunkingowej TETRA,
 • Utrzymanie systemu komunikacji bezprzewodowej MAV.

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie techniczne o specjalności telekomunikacja lub elektronika,
 • Roczna praktyka zawodowa,
 • Znajomość obsługi komputera,
 • Znajomość rozbudowanych sieci komputerowych i sieci WLAN,
 • Preferowana znajomość systemu TETRA,
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej, konfiguracji urządzeńelektronicznych,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu, pracy indywidualnej i zespołowej,
 • Dyspozycyjność, komunikatywność, obowiązkowość, zaangażowanie w pracę, terminowość.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 29 stycznia 2022 r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

 

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko: 

INSPEKTOR W DZIALE PRZEGLĄDÓW

 

Opis stanowiska:

 • Nadzór nad eksploatacją pojazdów metra na I i II linii,
 • Nadzór nad środkami ochrony przeciw porażeniowej oraz urządzeniami elektrycznymi,
 • Opiniowanie dokumentacji budowlanej obiektów metra w zakresie eksploatacji pojazdów metra,
 • Planowanie zakupów części zamiennych, materiałów i usług zewnętrznych, zgodnie
  z harmonogramami przeglądów wagonów,
 • Planowanie szkoleń pracowników Działu oraz nadzór nad tymi szkoleniami,
 • Rozliczanie zużycia materiałów i części w zakresie wykonywanych prac,
 • Tworzenie harmonogramów czasu pracy,
 • Kontrola merytoryczna i opis faktur pod kątem  zgodności z zamówieniem,
 • Tworzenie dokumentów wewnętrznych i kontrola ich obiegu,
 • Uczestnictwo w pracach związanych z wdrażaniem, utrzymywaniem i doskonaleniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP,

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne, – preferowane kierunki związane z elektryką, elektroniką lub mechaniką
 • Umiejętność  rozwiązywania problemów technicznych,
 • Umiejętność redagowania skomplikowanych pism użytkowych,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • Obsługa komputera - MS Office,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Dobra organizacja pracy,

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 29 stycznia 2022 r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

 

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

ELEKTRONIK

Opis stanowiska:

 • Codzienne przeglądy oraz przeglądy okresowe (zgodnie z harmonogramem) systemów/elementów instalacji elektrycznych i automatyki o napięciu do 1 kV.
 • Diagnostyka oraz usuwanie awarii i usterek występujących w zakresie instalacji elektrycznych i automatyki.
 • Prace montażowe (instalacje sterowania, oświetleniowe, siłowe, montaż wyposażenia w rozdzielniach itp.)
 • Obsługa podestów ruchomych i wózków platformowych,

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie/zawodowe o profilu elektronicznym lub pokrewnym,
 • Świadectwo kwalifikacyjne do eksploatacji E;
 • Praktyczna znajomość technologii napraw maszyn i urządzeń;
 • Brak przeciwskazań do pracy na wysokości;
 • Staż pracy – min. 2 lata. 

Mile widziane:

 • Znajomość automatyki obiektowej - sieci przemysłowe m.in. znajomość układów sterowania m.in. WAGO-I/O-SYSTEM,
 • Uprawnienia do obsługi podestów ruchomych;
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Znajomość podstaw obsługi komputera (Word, Excel),
 • Prawo jazdy kat. B 

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę. 

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 29 stycznia 2022 r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

 przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji

 

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko: 

ELEKTROMONTER        

                                                                                                                 

Opis stanowiska:

 • Obsługa urządzeń trakcyjno-energetycznych,
 • Oględziny i przegląd urządzeń energetycznych,
 • Oględziny i przegląd urządzeń elektrycznych oświetlenia, siły, rozdzielnic, i linii kablowych,
 • Oględziny i przeglądy urządzeń trakcyjnych podtorza,
 • Naprawy bieżące, konserwacje i remonty ww. urządzeń,
 • Praca pod ziemią (stacje metra oraz tunel metra),
 • Praca trzyzmianowa, w ruchu ciągłym,

Wymagania:

 • Wykształcenie: zasadnicze zawodowe elektryczne lub średnie techniczne elektryczne i pokrewne.
 • 3 lata praktyki zawodowej, istnieje też możliwość zatrudnienia pracownika na stanowisko „stażysta” bezpośrednio po ukończeniu szkoły,
 • Świadectwo kwalifikacyjne „E” 15kV w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym, dopuszcza się zatrudnienie osoby posiadającej uprawnień eksploatacyjnych do 1kV.

Mile widziane:

 • Posiadanie prawa jazdy,
 • Podstawowa znajomość obsługi komputera, (programy MS: Word i Excel),
 • Posiadanie uprawnień do obsługi podestów ruchomych, wydanych przez TDT,
 • Posiadanie uprawnień do ustawiania rusztowań,
 • Uprawnienia do wykonywania pomiarów elektrycznych

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 29 stycznia 2022r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

 przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

 

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

 

SPECJALISTA W BIURZE ANALIZ I ROZLICZEŃ INWESTYCJI

 

Opis stanowiska pracy:

 • Sprawdzanie i potwierdzanie faktur pod względem rzeczowej i finansowej zgodności z planem rzeczowo-finansowym, Harmonogramami Rzeczowo - Finansowymi Wykonawców oraz obowiązującymi przepisami wewnętrznymi i procedurami unijnymi.
 • Sporządzanie comiesięcznych sprawozdań z rzeczowego wykonania planów rzeczowo-finansowych.
 • Opracowywanie projektów/korekt planów rzeczowo-finansowych oraz zestawienia zadań inwestycyjnych dla zadań realizowanych przez Spółkę, jako Inwestora Zastępczego.
 • Opracowywanie wniosków do zmian Wieloletnich Prognoz Finansowych dla zadań realizowanych przez Spółkę, jako Inwestora Zastępczego.
 • Monitorowanie i analiza możliwości aplikowania o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej przedsięwzięć inwestycyjnych i modernizacyjnych realizowanych przez Spółkę
 • Monitorowanie i analiza przebiegu realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pod względem zgodności z przepisami i wskaźnikami wymaganymi umową o dofinansowanie
 • Ocena systemu wdrażania projektów inwestycyjnych w Spółce oraz rekomendacje zmian w systemie w celu jego usprawnienia lub dostosowania do wymagań Unii Europejskiej
 • Opracowywanie wewnętrznych procedur i wytycznych w zakresie obowiązujących przepisów i wymagań unijnych dotyczących aplikacji projektów, zasad ich finansowania i rozliczania
 • Weryfikacja źródeł płatności w podziale na koszty kwalifikowane i niekwalifikowalne
 • Współpraca z Biurem Funduszy Europejskich m.st. Warszawy w zakresie przygotowania danych i dokumentów dla potrzeb wniosków aplikacyjnych oraz umów o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz w zakresie kwalifikowalności wydatków.

Wymagania:

 • wykształcenie: średnie lub wyższe (preferowane kierunkowe: ekonomia, rachunkowość lub pokrewne)
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (MS Office, Internet),
 • umiejętność analizy złożonych procesów, dokonywania ich oceny, wypracowywania i prezentacji własnego stanowiska,
 • dyspozycyjność, komunikatywność, obowiązkowość, zaangażowanie w pracę, terminowość,
 • umiejętność: rozwiązywania problemów, pracy w zespole, pracy pod presją czasu.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,
 • znajomość ustawy o rachunkowości,
 • znajomość zasad realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskich.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 22 stycznia 2022r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

 

STARSZY SPECJALISTA DZIALE KSIĘGOWOŚCI ROZRACHUNKOWO-KOSZTOWEJ

 

Opis stanowiska:

 • Miesięczna analiza kosztów i rozrachunków wynagrodzeń oraz kosztów pochodnych,
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, JPK,
 • Sporządzanie sprawozdawczości bilansowej i wewnętrznej, w tym m.in.:

- rachunek zysków i strat w wersji porównawczej i kalkulacyjnej,

- bilans,

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych,

- zestawianie zmian w kapitałach własnych,

- sprawozdawczość miesięczna na potrzeby wewnętrzne.

 • Udział w wyliczaniu kwoty zaliczki i podatku dochodowego od osób prawnych,
 • Udział w wyliczaniu wartości odroczonego podatku dochodowego,
 • Uczestnictwo w pracach związanych z tworzeniem rocznego sprawozdania finansowego,
 • Przygotowanie danych do sprawozdania Intrastat,
 • Sporządzanie sprawozdań do GUS,
 • Analiza kont pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych i finansowych pod katem poprawności dokonanych zapisów księgowych dla potrzeb zarządczych,
 • Rejestracja i rozliczanie wydatków związanych z czynnościami inwestora zastępczego,
 • Sporządzanie sprawozdań dotyczących zadań inwestycyjnych, w tym z realizacji wykonania planów rzeczowo-finansowych

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie lub wyższe o kierunku rachunkowość i finanse,
 • Przynajmniej 1-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • Biegła znajomość bieżących zagadnień księgowych i przepisów podatkowych,
 • Umiejętność analizowania danych finansowo-księgowych,
 • Praktyczna umiejętność obsługi oprogramowania księgowo-finansowego,
 • Dobra znajomość pakietu MS Office,
 • Samodzielność, odpowiedzialność, zaangażowanie,
 • Komunikatywność i umiejętność formułowania myśli w sposób jasny i rzeczowy.

 

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 22 stycznia 2022 r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

 przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

 

SPECJALISTA 

(Zakupy w Biurze Zaopatrzenia)  

 

Opis stanowiska 

 • Zakup materiałów i części zamiennych do maszyn i urządzeń dla potrzeb eksploatacji i inwestycji oraz dla potrzeb ogólnozakładowych, na podstawie wniosków o udzielenie zamówienia ze szczególnym wskazaniem na dostawy i usługi w branżach: elektrycznej, energetycznej, pomiarowej i taboru metra i innych pokrewnych.
 • Zlecenie napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych maszyn i urządzeń, napraw i regeneracji części zamiennych (za wyjątkiem zleceń na stałą konserwację i dozór), na podstawie wniosków o udzielenie zamówienia.
 • Zlecanie ekspertyzy i badań materiałów na podstawie wniosków o udzielenie zamówienia.
 • Przestrzeganie zgodności obowiązujących procedur z obowiązującymi Spółkę przepisami, przy realizacji procesu zamówień, napraw i dostaw.
 • Współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie pozyskiwań ofert i korzystnych warunków dostaw.
 • Prowadzenie negocjacji związanych z dostawami i zakupem usług.
 • Redagowanie i przygotowywanie zamówień, na podstawie dokumentacji i przeprowadzonych postępowań.
 • Nadzór nad prawidłową realizacją dostaw, udział w komisjach odbiorowych.
 • Organizacja transportu związanego z realizacją dostaw i napraw, przyjmowanie przesyłek związanych z dostawami i naprawami. Nadzór nad konwojowanymi materiałami i urządzeniami zakupionymi dla potrzeb Spółki oraz przewożonymi do naprawy.
 • Rozliczanie i kompletacja dokumentów finansowych i dokumentów obrotu materiałowego związanego z realizowanymi dostawami i usługami.
 • Prowadzenie rozliczeń i ewidencji dokumentów zakupu oraz przygotowanie informacji do sprawozdań Spółki i wymaganych przepisami informacji dla instytucji zewnętrznych.

 

Wymagania: 

 • Wyksztalcenie średnie/wyższe techniczne lub ekonomiczne
 • Doświadczenie w pracy w zaopatrzeniu lub logistyce min 2 lata
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office)
 • Umiejętność negocjowania z kontrahentami
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Dyspozycyjność

 

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę. 

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 15 stycznia 2022r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.