PRACA W METRZE WARSZAWSKIM

Jak składać aplikację
- Aplikację prosimy wysyłać pocztą e-mail na adres: rekrutacja@metro.waw.pl
- Aplikacje w kopercie z dopiskiem "Rekrutacja”, można także przesłać pocztą na adres siedziby Metra Warszawskiego Sp. z o.o. lub zostawić na portierni przy wejściu do siedziby Metra.

Proces rekrutacji
- zamieszczenie ogłoszenia o naborze pracowników przez Metro Warszawskie Sp. z o.o.
- przysyłanie aplikacji przez zainteresowanych
- wstępna analiza i selekcja otrzymanych dokumentów aplikacyjnych
- umawianie się na rozmowy rekrutacyjne tylko z wybranymi kandydatami
- przeprowadzanie rozmów rekrutacyjnych
- ostateczny wybór kandydata
- złożenie propozycji zatrudnienia wybranemu kandydatowi
Proces rekrutacji może trwać , w zależności od stanowiska , od kilkunastu dni do kilku tygodni.
Zastrzegamy  sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Metro Warszawskie jako Pracodawca
Naszym pracownikom zapewniamy:
- stabilność zatrudnienia
- terminowość wypłat wynagrodzenie oraz innych świadczeń
- pakiet świadczeń socjalnych
- bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na I, II strefę
- szkolenia i rozwój zawodowy

Metro Warszawskie Sp. z o.o. ma prawo żądać podania od kandydata jedynie takich danych osobowych, które wskazane są w obowiązujących przepisach prawa.

Cel i podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania (np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera) na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Podanie danych osobowych przekraczających zakres danych wymaganych w Przepisach prawa pracy z art. 221 Kodeksu pracy [czyli danych innych niż imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia] oznacza, WYRAŻENIE ZGODY na przetwarzanie tych dodatkowych danych osobowych na potrzeby danej rekrutacji.

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w Twoim zgłoszeniu jest Metro Warszawskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa („Metro”).
 2. Możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych Metra („Inspektor") wysyłając
  e-maila na adres: iod@metro.waw.pl
 3. Polecamy kontakt z Inspektorem w szczególności w przypadku, w którym chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw tj. prawa dostępu do danych; ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile sprzeciw uzasadniony jest przyczynami związanymi z Twoją szczególną sytuacją.
 4. Metro będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:

a)      w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko, o które się ubiegasz - podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny Metra wynikający z przepisów prawa pracy, a w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa - podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda;

b)      w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji - o ile udzieliłeś w tym zakresie stosownej zgody, która będzie podstawą prawną takiego przetwarzania;

c)       w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych będzie prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości ustalania i dochodzenia przez nas roszczeń (należności) lub obrony przed takimi roszczeniami.

 1. Twoje dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 2. Twoje dane nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 3. Jeżeli Metro nie zdecyduje się zawrzeć z Tobą umowy o pracę, twoje dane zostaną trwale usunięte niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji. Jeżeli udzieliłeś zgody na wykorzystanie Twoich danych w przyszłych rekrutacjach, Twoje dane mogą być wykorzystane do momentu odwołania tej zgody nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia otrzymania danych. W zakresie w jakim dane są przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, będziemy je przetwarzać przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu.

 

 1. W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Wszystkie dane podajesz dobrowolnie, z tym, że Metro Warszawskie Sp. z o.o. ma prawo żądać podania danych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy.
 4. Nie będziesz podlegał zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Wzór klauzuli informacyjnej dla kandydata, który przesłał swoje dokumenty aplikacyjne bez związku z konkretną rekrutacją

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w Twoim zgłoszeniu jest Metro Warszawskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa („Metro”).
 2. Możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych Metra („Inspektor”) wysyłając
  e-maila na adres: iod@metro.waw.pl
 3. Polecamy kontakt z Inspektorem w szczególności w przypadku, w którym chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw tj. prawa dostępu do danych; ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile sprzeciw uzasadniony jest przyczynami związanymi z Twoją szczególną sytuacją.
 4. Metro będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:

a)      w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji - na podstawie Twojej zgody;

b)      w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych będzie prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości ustalania i dochodzenia przez nas roszczeń (należności) lub obrony przed takimi roszczeniami.

 1. Twoje dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 2. Twoje dane nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 3. Twoje dane mogą być wykorzystane do momentu odwołania zgody na wykorzystanie danych do przyszłych rekrutacji nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia otrzymania danych. W zakresie w jakim dane są przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, będziemy je przetwarzać przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu.
 4. W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Wszystkie dane podajesz dobrowolnie, z tym, że Metro Warszawskie ma prawo żądać podania danych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy.
 7. Nie będziesz podlegał zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

Inspektor ds. Ekonomicznych

Miejsce pracy: Warszawa

Opis stanowiska pracy:

 • Analiza oraz rozliczanie Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego w zakresie rozliczeń z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami.
 • W zakresie umów zawieranych przez Generalnego Wykonawcę z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami:
 • opracowywanie i bieżące uaktualnianie zestawień zawartych umów (aneksów do umów), w tym analizowanie ich treści, wraz z grupowaniem danych niezbędnych do rozliczenia inwestycji;
 • gromadzenie kopii faktur wraz z oświadczeniami o niezaleganiu z płatnościami przez Generalnego Wykonawcę;
 • zestawianie umów w kontekście SHRF Generalnego Wykonawcy;
 • Gromadzenie informacji dotyczących zobowiązań finansowych wobec gestorów sieci, właścicieli nieruchomości, zajęcia terenów.
 • Współpraca w zakresie rozliczania faktur z Realizacją Inwestycji
 • Dokumentowanie danych związanych z realizacją zakresu działań kontraktu.
 • Udział w przekazaniu obiektów służbom eksploatacyjnym MW oraz w przygotowaniu dokumentów związanych ze zmianą wartości środków trwałych.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub ekonomiczno-inżynierskie.
 • Znajomość zagadnień ekonomicznych i prawnych z zakresu realizacji inwestycji oraz ogólną znajomość zagadnień inżynierskich.
 • Znajomość organizacji budowy oraz powiązań i zależności pomiędzy inwestorem, projektantem i wykonawcą.
 • Minimum czteroletnie doświadczenie związane z realizacją inwestycji w odniesieniu do zagadnień: analiza umów z podwykonawcami w zakresie ekonomiczno-prawnym, analiza protokołów odbioru wykonanych robót, analiza przerobów i faktur w powiązaniu z harmonogramem inwestycji, analiza postępu prac na budowie w ujęciu ekonomicznym  (controling budowy ze strony inwestora).
 • Umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 14 lutego 2019r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

Starszy Specjalista ds. BHP

Miejsce pracy: Warszawa

Opis stanowiska pracy:

 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy na terenie zakładu pracy, stacjach metra oraz na nowych inwestycjach budowlanych,
 • Udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,
 • Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
 • Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy.
 • Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,
 • Współpracę z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami w zakresie organizowania i realizacji odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Prowadzenie doradztwa w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy co najmniej raz w roku okresowych analiz, stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
 • Zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych,
 • Uczestnictwo w pracach zakładowej komisji bezpieczeństwa i higieny pracy, powołanej przez pracodawcę
 • Prace w ramach zespołu badającego okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy.

Wymagania:

 • Wykształcenie Wyższe kierunkowe lub podyplomowe w zakresie bhp,
 • Minimum 3 lata pracy w służbie bhp,
 • Znajomość przepisów bhp i prawa pracy ( mile widziane doświadczenie w branży budowlanej)
 • Znajomość obsługi komputera ( Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
 • Umiejętność samodzielnego planowania zadań,
 • Systematyczność,
 • Dokładność,
 • Umiejętność budowania relacji i komunikowania się na każdym poziomie struktury organizacji,
 • Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń grupowych,
 • Gotowość do prowadzenia inspekcji na placu budowy.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.     

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

 

Aplikacje należy składać do dnia 13 lutego 2019 r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

Monter urządzeń sterowania ruchem pociągów.

miejsce pracy: Warszawa

 

Opis stanowiska:

 • Czynności polegające na konserwacji, naprawach oraz ewentualnym usuwaniu  uszkodzeń komputerowych i przekaźnikowych urządzeń sterowania ruchem pociągów.
 • Konserwacja zewnętrznych urządzeń sterowania ruchem w tym napędów zwrotnicowych, sygnalizatorów, układów kontroli niezajętości torów, konserwacja i pomiary instalacji kablowych.

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie oraz tytuł zawodowy technika w zawodach i specjalnościach z dziedziny elektrycznej, elektrotechnicznej, elektronicznej, mechatronicznej, teletechnicznej.
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej, konfiguracji urządzeń elektronicznych.
 • Warunki zdrowotne, umożliwiające podjęcie pracy na stanowisku związanym z bezpieczeństwem ruchu kolejowego.
 • Umiejętności analityczne, techniczne oraz nastawienie na rozwiązywanie problemów;
 • Znajomość systemów operacyjnych Windows.
 • Możliwość pracy zmianowej

Mile widziane:

 • Prawo jazdy kat. B.
 • Uprawnienia SEP do 1 kV.
 • doświadczenie w branży srk.
 • znajomość technicznego j. angielskiego.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 31 stycznia 2019r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

 

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

WARTOWNIK

Miejsce pracy: Warszawa

 

Opis stanowiska:

 • Wykonywanie zadań ochrony fizycznej obiektów Metra Warszawskiego Sp. z o.o.
 • Zakres obowiązków określony ustawą o ochronie osób i mienia oraz rozporządzeniami wykonawczymi i przepisami wewnętrznymi.
 • Praca z bronią obiektową i środkami przymusu bezpośredniego.
 • Praca w trybie 12/24 i 12/48.
 • Praca na terenie zewnętrznym stacji postojowej i stacjach metra.

Wymagania:

 • Zaświadczenie o wpisaniu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
 • Legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni w celu ochrony bezpieczeństwa innych osób oraz mienia,
 • Bardzo dobry stan zdrowia,
 • Dyspozycyjność,
 • Miejsce zamieszkania Warszawa lub najbliższe okolice.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

 

Aplikacje należy składać do dnia 31 stycznia 2019 r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

 

W związku z rozbudową II linii i uruchamianiem nowych stacji Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

INSPEKTOR NADZORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

miejsce pracy: Warszawa

 

Opis stanowiska:

 • Wykonywanie funkcji nadzoru w ramach obowiązków i uprawnień Metra Warszawskiego Sp. z o.o. /wobec Wykonawcy działającego na zlecenie Metra, zgodnie z warunkami umowy;
 • Składanie Kierownikowi kontraktu nadzorującemu działalność inwestycyjną miesięcznych raportów z przebiegu prowadzonych prac;
 • Kontrola dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z zamówieniem, ofertą ostateczną wykonawcy robót, specyfikacją techniczną wytycznymi do projektowania, kompletności i prawidłowości pod względem formalnym;
 • Koordynowanie uzgodnień dokumentacji projektowej ze służbami Metra Warszawskiego Sp. z o.o.;
 • Kontrolowanie zgodności realizowanych robót z dokumentacją projektową, umową, harmonogramem i ustalonymi terminami płatności;
 • Kontrolowanie jakości wykonanych robót;
 • Egzekwowanie usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych wad w wykonanych robotach;
 • Kontrola porządku na budowie i w jej otoczeniu;
 • Kontrola przestrzegania przez Wykonawcę robót, przepisów bhp;
 • Rozpatrywanie wniosków i roszczeń dotyczących szkód spowodowanych realizowanymi pracami budowlanymi;
 • Przygotowanie odbiorów wykonanych robót i odbiór robót od Wykonawcy wraz z dokumentacją niezbędną do użytkowania obiektów i urządzeń;
 • Rozliczanie nadzorowanych robót, wykonania umowy, przestrzeganie dyscypliny budżetowej oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego Metra Warszawskiego Sp. z o.o.
 • Udział w realizacji robót: budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych na potrzeby obiektów podziemnych w warunkach wielkomiejskich. Wykonywanie instalacji elektroenergetycznych w obiektach podziemnych i naziemnych o charakterze przemysłowym i/lub użyteczności publicznej oraz instalacji sterowania urządzeniami energetycznymi i sanitarnymi.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne;
 • Uprawienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
 • Przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa.
 • Minimum dwa lata pracy na stanowisku kierownika robót lub inspektora nadzoru.
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Zdecydowanie w działaniu
 • Zaangażowanie w rozwiązywaniu problemów
 • Zdolność podejmowania decyzji pod presją czasu
 • Mile widziana znajomość j. angielskiego oraz posiadanie prawa jazdy;
 • Obsługa komputera, znajomość środowiska Windows, wskazana obsługa MS Project.

 

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 31 stycznia 2019r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

W związku z rozbudową II linii i uruchamianiem nowych stacji Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

INSPEKTOR NADZORU ROBÓT BUDOWLANYCH

miejsce pracy: Warszawa

 

Opis stanowiska:

 • Wykonywanie funkcji nadzoru w ramach obowiązków i uprawnień Metra Warszawskiego Sp. z o.o. /wobec Wykonawcy działającego na zlecenie Metra, zgodnie z warunkami umowy;
 • Składanie Kierownikowi kontraktu nadzorującemu działalność inwestycyjną miesięcznych raportów z przebiegu prowadzonych prac;
 • Kontrola dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z zamówieniem, ofertą ostateczną wykonawcy robót, specyfikacją techniczną wytycznymi do projektowania, kompletności i prawidłowości pod względem formalnym;
 • Koordynowanie uzgodnień dokumentacji projektowej ze służbami Metra Warszawskiego Sp. z o.o.;
 • Kontrolowanie zgodności realizowanych robót z dokumentacją projektową, umową, harmonogramem i ustalonymi terminami płatności;
 • Kontrolowanie jakości wykonanych robót;
 • Egzekwowanie usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych wad w wykonanych robotach;
 • Kontrola porządku na budowie i w jej otoczeniu;
 • Kontrola przestrzegania przez Wykonawcę robót, przepisów bhp;
 • Rozpatrywanie wniosków i roszczeń dotyczących szkód spowodowanych realizowanymi pracami budowlanymi;
 • Przygotowanie odbiorów wykonanych robót i odbiór robót od Wykonawcy wraz z dokumentacją niezbędną do użytkowania obiektów i urządzeń;
 • Rozliczanie nadzorowanych robót, wykonania umowy, przestrzeganie dyscypliny budżetowej oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego Metra Warszawskiego Sp. z o.o.
 • Udział w realizacji robót: Obiekty podziemne wykonywane z zastosowaniem technologii ścian szczelinowych, metody stropowej, specjalistycznych robót fundamentowych takich jak kotwy tymczasowe, pale wiercone, ścianki szczelne, mikropale, jet grouting, iniekcje ciśnieniowe. Obiekty o charakterze przemysłowym i/lub użyteczności publicznej. Obiekty realizowane w zwartej zabudowie, w zbliżeniu do arterii komunikacji drogowej i/lub tramwajowej i kolejowej.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne;
 • Uprawienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 • Przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa.
 • Minimum dwa lata pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru.
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Zdecydowanie w działaniu
 • Zaangażowanie w rozwiązywaniu problemów
 • Zdolność podejmowania decyzji pod presją czasu
 • Mile widziana znajomość j. angielskiego oraz posiadanie prawa jazdy;
 • Obsługa komputera, znajomość środowiska Windows, wskazana obsługa MS Project.

Oferujemy:

         Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 20 stycznia 2019r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:
Ślusarz
Miejsce pracy: Warszawa

 

Opis stanowiska:

 • Praca na I i II linii metra w Warszawie przy bieżącym utrzymaniu stacji i szlaków oraz usuwanie uszkodzeń polegających na naprawie i konserwacji:

- elementów stalowych takich jak: balustrady .witryny, drzwi i bramki ewakuacyjne,

- sufitów podwieszonych z paneli aluminiowych i stalowych,

- ścian zatorowych panelowych,

- balustrad i poręczy,

- odwodnień obiektów naziemnych,

- schodów stalowych,

- żaluzji wentylacyjnych,

- ławek,

- szyb w witrynach i drzwiach (wymiana).

 

Wymagania na stanowisku pracy:

 • wykształcenie min. zawodowe,
 • dyspozycyjność - praca również w godzinach nocnych,
 • umiejętność pracy zespołowej i indywidualnej,
 • umiejętność obsługi elektronarzędzi,
 • wskazana umiejętność spawania elektrycznego i metodą TIG potwierdzona odpowiednimi uprawnieniami,
 • zdolności techniczne i manualne,
 • mile widziane uprawnienia do obsługi podnośników koszowych i podestów roboczych oraz uprawnienia montażysty rusztowań,
 • brak przeciwwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m.,
 • umiejętność czytania rysunku technicznego,
 • znajomość przepisów BHP, ppoż i ochrony środowiska.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 20 stycznia 2019r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

W związku z rozbudową II linii i uruchamianiem nowych stacji 
Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

INSPEKTOR NADZORU ROBÓT TELEKOMUNIKACYJNYCH

Miejsce pracy: Warszawa

Opis stanowiska:

 • Wykonywanie funkcji nadzoru w ramach obowiązków i uprawnień Metra Warszawskiego Sp. z o.o. wobec Wykonawcy działającego na zlecenie Metra, zgodnie z warunkami umowy;
 • Składanie Kierownikowi kontraktu nadzorującemu działalność inwestycyjną miesięcznych raportów z przebiegu prowadzonych prac;
 • Kontrola dokumentacji projektowej w zakresie: zgodności z zamówieniem, ofertą ostateczną wykonawcy robót, specyfikacją techniczną, wytycznymi do projektowania, kompletności i prawidłowości pod względem formalnym;
 • Koordynowanie uzgodnień dokumentacji projektowej z służbami Metra Warszawskiego 
  Sp. z o.o.;
 • Kontrolowanie zgodności realizowanych robót z dokumentacją projektową, umową, harmonogramem i ustalonymi terminami płatności;
 • Kontrolowanie jakości wykonanych robót;
 • Egzekwowanie usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych wad w wykonanych robotach;
 • Kontrola porządku na budowie i w jej otoczeniu;
 • Kontrola przestrzegania przez Wykonawcę robót, przepisów bhp;
 • Rozpatrywanie wniosków i roszczeń dotyczących szkód spowodowanych realizowanymi pracami budowlanymi;
 • Przygotowanie odbiorów wykonanych robót i odbiór robót od Wykonawcy wraz z dokumentacją niezbędną do użytkowania obiektów i urządzeń;
 • Rozliczanie nadzorowanych robót i wykonania umowy, przestrzeganie dyscypliny budżetowej oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego Metra Warszawskiego Sp. z o.o.
 • Udział w realizacji robót: budowa i przebudowa sieci telekomunikacyjnych na potrzeby obiektów podziemnych w warunkach wielkomiejskich. Wykonywanie instalacji teletechnicznych w obiektach podziemnych i naziemnych o charakterze przemysłowym i/lub użyteczności publicznej (CCTV, radiołączność, kontrola dostępu, sieci strukturalne, centrale telefoniczne, sieć dyspozytorska, instalacje p-poż.)

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne;
 • Uprawienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, i urządzeń telekomunikacyjnych;
 • Przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa;
 • Minimum dwa lata pracy na stanowisku kierownika robót lub inspektora nadzoru;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Zdecydowanie w działaniu;
 • Zaangażowanie w rozwiązywaniu problemów;
 • Zdolność podejmowania decyzji pod presją czasu;
 • Mile widziana znajomość j. angielskiego oraz posiadanie prawa jazdy;
 • Obsługa komputera, znajomość środowiska Windows, wskazana obsługa MS Project.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 20 stycznia 2019 r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Metro Warszawskie Sp. z o. o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:
Mechanik
Miejsce pracy: Warszawa

 

Opis stanowiska:

 • Bieżąca konserwacja i przeglądy okresowe instalacji i urządzeń wentylacyjnych
  i klimatyzacyjnych wg określonego harmonogramu,
 • Usuwanie awarii i usterek występujących w zakresie instalacji i urządzeń,
 • Prace montażowe (np. wymiana wentylatorów dachowych i kanałowych),
 • Obsługa podestów ruchomych i wózków platformowych,
 • Udział w odbiorach obiektów STP.

Wymagania:

 • Wykształcenie minimum zawodowe o profilu       kierunkowym,
 • Uprawnienia do eksploatacji urządzeń, instalacji, sieci w zakresie obsługi konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym (Grupa1 min. punkt 2, Grupa 2 – min. punkt 5),
 • Praca na wysokości,
 • Operatywność i zaangażowanie,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Dyspozycyjność (możliwość pracy na zmiany).

Umiejętności preferowane:

 • znajomość budowy, zasad obsługi i eksploatacji urządzeń   klimatyzacyjnych
  i wentylacyjnych,
 • umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną,
 • uprawnienia do obsługi podestów ruchomych,
 • uprawnienia do obsługi wózków platformowych,
 • znajomość podstaw obsługi komputera (Word , Excel).

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 20 stycznia 2019 r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

MECHANIK TABORU

Opis stanowiska:

 • Wykonywanie przeglądów i napraw taboru metra zgodnie z technologią,
 • Usuwanie awarii taboru metra,
 • Wykonywanie pomiarów urządzeń taboru metra,
 • Praca w równoważnym systemie czasu pracy,
 • Możliwa praca na wysokości powyżej 3 m.,
 • Praca przy sztucznym oświetleniu,
 • Ewentualna praca w nocy, w tunelu.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie zawodowe lub średnie w zakresie mechanicznym lub elektromechanicznym,
 • Mile widziane uprawnienia SEP do eksploatacji urządzeń o napięciu do 1 Kv,
 • Znajomość obsługi komputera,
 • Mile widziane prawo jazdy min. Kat B,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Stan zdrowia umożliwiający uzyskanie dopuszczenia do pracy na wysokości powyżej 3m,

 

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenia,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia  20 stycznia 2019r.

 

                Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.   

W związku z rozbudową II linii i uruchamianiem nowych stacji,

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

DYŻURNY STACJI

Opis stanowiska: 

 • Nadzór nad ruchem pasażerskim,
 • Obsługa monitoringu i systemów technicznych,
 • Prowadzenie prac administracyjnych związanych z obsługą stacji,
 • Sporządzanie raportów i protokołów,
 • Współpraca ze służbami technicznymi metra oraz ze służbami zewnętrznymi w trakcie prowadzenia akcji ratowniczych.

Wymagania:

 • Wykształcenie minimum średnie,
 • Bardzo dobry stan zdrowia,
 • Dyspozycyjność związana z krótkim czasem dojazdu do pracy,
 • Łatwość w nawiązywaniu kontaktów.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Ciekawą i pełną wyzwań pracę,
 • Szkolenia,
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych.

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 20 stycznia 2019 r.

               Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

ELEKTRYK TABORU

 

Opis stanowiska pracy:

 

 • Wykonywanie przeglądów i napraw taboru metra lub taboru pomocniczego zgodnie z technologią,
 • Usuwanie awarii taboru metra lub taboru pomocniczego,
 • Wykonywanie pomiarów urządzeń taboru metra lub taboru pomocniczego,
 • Praca w równoważnym systemie czasu pracy,
 • Możliwa praca na wysokości powyżej 3 m,
 • Praca przy sztucznym oświetleniu,

 

Wymagania:                      

 • Wykształcenie zawodowe lub średnie w zakresie elektrycznym, elektronicznym lub elektromechanicznym,
 • Uprawnienia SEP do eksploatacji urządzeń o napięciu do 1 kV,
 • Znajomość obsługi komputera,
 • Bardzo dobry stan zdrowia,
 • Mile widziane prawo jazdy min. kat B,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Znajomość wykonywania podstawowych pomiarów elektrycznych,
 • Znajomość podstawowych zagadnień dot. maszyn elektrycznych,
 • Umiejętność czytania rysunku technicznego i dokumentacji technicznej.

Oferujemy:

 • Ciekawą, stabilną, pełną wyzwań pracę,
 • Szkolenia,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 20 stycznia 2019 r.

              Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.