PRACA W METRZE WARSZAWSKIM

Jak składać aplikację
- Aplikację prosimy wysyłać pocztą e-mail na adres: rekrutacja@metro.waw.pl
- Aplikacje w kopercie z dopiskiem "Rekrutacja”, można także przesłać pocztą na adres siedziby Metra Warszawskiego Sp. z o.o. lub zostawić na portierni przy wejściu do siedziby Metra.

Proces rekrutacji
- zamieszczenie ogłoszenia o naborze pracowników przez Metro Warszawskie Sp. z o.o.
- przysyłanie aplikacji przez zainteresowanych
- wstępna analiza i selekcja otrzymanych dokumentów aplikacyjnych
- umawianie się na rozmowy rekrutacyjne tylko z wybranymi kandydatami
- przeprowadzanie rozmów rekrutacyjnych
- ostateczny wybór kandydata
- złożenie propozycji zatrudnienia wybranemu kandydatowi
Proces rekrutacji może trwać , w zależności od stanowiska , od kilkunastu dni do kilku tygodni.
Zastrzegamy  sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Metro Warszawskie jako Pracodawca
Naszym pracownikom zapewniamy:
- stabilność zatrudnienia
- terminowość wypłat wynagrodzenie oraz innych świadczeń
- pakiet świadczeń socjalnych
- bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na I, II strefę
- szkolenia i rozwój zawodowy

Metro Warszawskie Sp. z o.o. ma prawo żądać podania od kandydata jedynie takich danych osobowych, które wskazane są w obowiązujących przepisach prawa.

Cel i podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania (np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera) na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Podanie danych osobowych przekraczających zakres danych wymaganych w Przepisach prawa pracy z art. 221 Kodeksu pracy [czyli danych innych niż imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia] oznacza, WYRAŻENIE ZGODY na przetwarzanie tych dodatkowych danych osobowych na potrzeby danej rekrutacji.

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w Twoim zgłoszeniu jest Metro Warszawskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa („Metro”).
 2. Możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych Metra („Inspektor") wysyłając
  e-maila na adres: iod@metro.waw.pl
 3. Polecamy kontakt z Inspektorem w szczególności w przypadku, w którym chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw tj. prawa dostępu do danych; ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile sprzeciw uzasadniony jest przyczynami związanymi z Twoją szczególną sytuacją.
 4. Metro będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:

a)      w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko, o które się ubiegasz - podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny Metra wynikający z przepisów prawa pracy, a w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa - podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda;

b)      w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji - o ile udzieliłeś w tym zakresie stosownej zgody, która będzie podstawą prawną takiego przetwarzania;

c)       w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych będzie prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości ustalania i dochodzenia przez nas roszczeń (należności) lub obrony przed takimi roszczeniami.

 1. Twoje dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 2. Twoje dane nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 3. Jeżeli Metro nie zdecyduje się zawrzeć z Tobą umowy o pracę, twoje dane zostaną trwale usunięte niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji. Jeżeli udzieliłeś zgody na wykorzystanie Twoich danych w przyszłych rekrutacjach, Twoje dane mogą być wykorzystane do momentu odwołania tej zgody nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia otrzymania danych. W zakresie w jakim dane są przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, będziemy je przetwarzać przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu.
 1. W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Wszystkie dane podajesz dobrowolnie, z tym, że Metro Warszawskie Sp. z o.o. ma prawo żądać podania danych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy.
 4. Nie będziesz podlegał zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Wzór klauzuli informacyjnej dla kandydata, który przesłał swoje dokumenty aplikacyjne bez związku z konkretną rekrutacją

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w Twoim zgłoszeniu jest Metro Warszawskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa („Metro”).
 2. Możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych Metra („Inspektor”) wysyłając
  e-maila na adres: iod@metro.waw.pl
 3. Polecamy kontakt z Inspektorem w szczególności w przypadku, w którym chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw tj. prawa dostępu do danych; ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile sprzeciw uzasadniony jest przyczynami związanymi z Twoją szczególną sytuacją.
 4. Metro będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:

a)      w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji - na podstawie Twojej zgody;

b)      w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych będzie prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości ustalania i dochodzenia przez nas roszczeń (należności) lub obrony przed takimi roszczeniami.

 1. Twoje dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 2. Twoje dane nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 3. Twoje dane mogą być wykorzystane do momentu odwołania zgody na wykorzystanie danych do przyszłych rekrutacji nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia otrzymania danych. W zakresie w jakim dane są przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, będziemy je przetwarzać przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu.
 4. W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Wszystkie dane podajesz dobrowolnie, z tym, że Metro Warszawskie ma prawo żądać podania danych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy.
 7. Nie będziesz podlegał zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

W związku z rozbudową II linii i uruchamianiem nowych stacji Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Specjalność drogowa

Opis stanowiska:

 • Wykonywanie funkcji nadzoru w ramach obowiązków i uprawnień Metra Warszawskiego   Sp. z o. o. /wobec Wykonawcy działającego na zlecenie Metra, zgodnie z warunkami umowy;
 • Składanie Kierownikowi kontraktu nadzorującemu działalność inwestycyjną miesięcznych raportów z przebiegu prowadzonych prac;
 • Kontrola dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z zamówieniem, ofertą ostateczną wykonawcy robót, specyfikacją techniczną wytycznymi do projektowania, kompletności               i prawidłowości pod względem formalnym;
 • Koordynowanie uzgodnień dokumentacji projektowej ze służbami Metra Warszawskiego       Sp. z o. o.;
 • Kontrolowanie zgodności realizowanych robót z dokumentacją projektową, umową, harmonogramem i ustalonymi terminami płatności;
 • Kontrolowanie jakości wykonanych robót;
 • Egzekwowanie usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych wad w wykonanych robotach;
 • Kontrola porządku na budowie i w jej otoczeniu;
 • Kontrola przestrzegania przez Wykonawcę robót przepisów BHP;
 • Rozpatrywanie wniosków i roszczeń dotyczących szkód spowodowanych realizowanymi pracami budowlanymi;
 • Przygotowanie odbiorów wykonanych robót i odbiór robót od Wykonawcy wraz                                     z dokumentacją niezbędną do użytkowania obiektów i urządzeń;
 • Rozliczanie nadzorowanych robót, wykonania umowy, przestrzeganie dyscypliny budżetowej oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego Metra Warszawskiego Sp. z o. o.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne;
 • Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej;
 • Minimum 3 letnie doświadczenie pracy w nadzorze ( na stanowisku kierownik budowy, kierownik robót, inspektor nadzoru inwestorskiego );
 • Wymagane doświadczenie w realizacji inwestycji drogowych w mieście
 • Obsługa komputera, znajomość środowiska Windows.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji za pomocą:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 12 lipca 2019r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

Monter urządzeń sterowania ruchem pociągów.

miejsce pracy: Warszawa

 

Opis stanowiska:

Czynności polegające na konserwacji, pomiarach, usuwaniu usterek oraz naprawach urządzeń sterowania ruchem pociągów w tym:

 • komputerowych i przekaźnikowych urządzeń sterowania ruchem pociągów,
 • urządzeń kontroli niezajętości torów,
 • napędów zwrotnicowych,
 • sygnalizatorów przytorowych,
 • urządzeń automatycznego ograniczenia prędkości,
 • urządzeń zasilających,
 • urządzeń transmisyjnych,
 • instalacji kablowych.

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie oraz tytuł zawodowy technika w zawodach i specjalnościach z dziedziny elektrycznej, elektrotechnicznej, elektronicznej, mechatronicznej, teletechnicznej.
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej, konfiguracji urządzeń elektronicznych.
 • Warunki zdrowotne, umożliwiające podjęcie pracy na stanowisku związanym z bezpieczeństwem ruchu kolejowego.
 • Umiejętności analityczne, techniczne oraz nastawienie na rozwiązywanie problemów;
 • Znajomość systemów operacyjnych Windows.
 • Możliwość pracy zmianowej

Mile widziane:

 • Prawo jazdy kat. B.
 • Uprawnienia SEP do 1 kV.
 • doświadczenie w branży srk.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 12 lipca 2019r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

Starszy Specjalista w Dziale Księgowości Rozrachunkowo - Kosztowej

 

Opis stanowiska:

 • Udział w przygotowaniu sprawozdań finansowych
 • Wykonywanie czynności związanych z zamknięciem miesiąca – sporządzanie bilansu, RZiS, analiza kosztów i przychodów
 • Sporządzanie rozliczeń i deklaracji podatkowych ( VAT,CIT) oraz sprawozdań do GUS
 • Kontrola rejestrów vat pod kątem poprawności ujęcia w deklaracji vat
 • Kalkulacja podatku CIT
 • Terminowe prowadzenie ewidencji księgowej
 • Analiza i bieżące uzgadnianie kont księgowych  
 • Księgowanie list płac, analiza kosztów wynagrodzeń i ZUS,
 • Tworzenie raportów i zestawień na potrzeby wewnętrzne firmy ( w tym związanych z zamknięciem miesiąca i roku)

Wymagania na stanowisku:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe w obszarze księgowości, preferowany kierunek: Finanse i Rachunkowość
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku min. 3 lat
 • Dobra znajomość MS-Office
 • Bardzo dobrej znajomości aktualnych zasad rachunkowości oraz przepisów prawa podatkowego ( CIT, VAT) poparte praktyką
 • Samodzielność w działaniu i odpowiedzialność za powierzone zadania

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 10 lipca 2019r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

Mechanik taboru  

                                                                        Miejsce pracy: Warszawa                                                                                            

Opis stanowiska:

 • wykonywanie przeglądów i napraw taboru metra zgodnie z technologią,
 • usuwanie awarii taboru metra,
 • wykonywanie pomiarów urządzeń taboru metra,
 • praca w równoważnym systemie czasu pracy,
 • możliwa praca na wysokości powyżej 3 m.
 • praca przy sztucznym oświetleniu

Wymagania:

 • wykształcenie zawodowe lub średnie w zakresie mechanicznym lub elektromechanicznym, lakiernik samochodowy, spawacz
 • uprawnienia do eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, instalacji, sieci przy których wymagane jest posiadanie świadectw kwalifikacyjnych GRUPA 1 (o napięciu do 1 kV)
 • preferowane uprawnienia obsługi wózków widłowych, naładowczych
 • preferowane uprawnienia do obsługi suwnic sterowanych z kabiny jak i z poziomu roboczego,
 • preferowane uprawnienia wymiany butli gazowych,
 • preferowane kwalifikacje do pracy w komorze śrutowniczej potwierdzone certyfikatem ZDZ,
 • preferowane uprawnienia do spawania metodą 131, 135, 141, 311
 • znajomość podstaw obsługi komputera (Word, Excel)
 • umiejętność czytania rysunku technicznego i dokumentacji technicznej
 • stan zdrowia umożliwiający uzyskanie dopuszczenia do pracy na wysokości powyżej 3m,

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 05 lipca 2019r.

               Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.      

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

Specjalista

(Umowa na zastępstwo)

Miejsce pracy: Warszawa

 

Opis stanowiska pracy:

 • Nadzorowanie obiegu korespondencji przychodzącej i wychodzącej z działu (pisma, dokumentacja, umowy), prowadzenie rejestru i organizacja archiwum,
 • Nadzorowanie terminowego przygotowywania odpowiedzi na przychodzącą korespondencję, redagowanie pism wychodzących, ekspediowanie przesyłek,
 • Organizowanie obiegu dokumentacji projektowej (technicznej),
 • Prowadzenie korespondencji elektronicznej i telefonicznej, utrzymywanie stałego bieżącego kontaktu z kancelarią,
 • Prowadzenie wszelkich spraw organizacyjnych sekretariatu działu (organizowanie spotkań z komórkami wewnętrznymi i firmami zewnętrznymi)

Wymagania:

 • Wykształcenie min. średnie,
 • Znajomość obsługi komputera oraz urządzeń kserograficznych,
 • Ogólna znajomość zagadnień budowlanych,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Odporność na stres,
 • Dobra organizacja pracy.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 03 lipca 2019 r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

Elektromonter 

(miejsce pracy: Warszawa)

Opis stanowiska:

 • Obsługa urządzeń trakcyjno-energetycznych,
 • Oględziny i przegląd urządzeń energetycznych,
 • Oględziny i przegląd urządzeń elektrycznych oświetlenia, siły, rozdzielnic, i linii kablowych,
 • Oględziny i przeglądy urządzeń trakcyjnych podtorza,
 • Naprawy bieżące, konserwacje i remonty ww. urządzeń,
 • Praca pod ziemią (stacje metra oraz tunel metra),
 • Praca trzyzmianowa, w ruchu ciągłym,

Wymagania:

 • Wykształcenie: zasadnicze zawodowe elektryczne lub średnie techniczne elektryczne,
 • 3 lata praktyki zawodowej, istnieje też możliwość zatrudnienia pracownika na stanowisko „stażysta” bezpośrednio po ukończeniu szkoły,
 • Świadectwo kwalifikacyjne „E” 15kV w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno pomiarowym, dopuszcza się zatrudnienie osoby posiadającej uprawnień eksploatacyjnych do 1kV.

Mile widziane:

 • Posiadanie prawa jazdy,
 • Podstawowa znajomość obsługi komputera, (programy MS: Word i Excel),
 • Posiadanie uprawnień do obsługi podestów ruchomych, wydanych przez TDT,
 • Posiadanie uprawnień do ustawiania rusztowań,
 • Uprawnienia do wykonywania pomiarów elektrycznych

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 03 lipca 2019r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

Specjalista

(ds. wsparcia realizacji procesów biznesowych i prowadzenia projektu)

Miejsce pracy: Warszawa

 

Zakres obowiązków:

 • Nadzór nad odpowiednim przepływem dokumentów i informacji.
 • Współpraca z innymi biurami i przygotowywanie dokumentów zleconych przez przełożonych.
 • Przygotowywanie pism, dokumentów, raportów.
 • Organizowanie spotkań biznesowych.
 • Pomoc w przygotowaniu dokumentacji przetargowej (analiza dokumentacji, przygotowanie kalkulacji, monitorowanie przebiegu postępowania).
 • Przygotowanie raportów z prowadzonych postępowań przetargowych.
 • Współpracę z innymi pracownikami firmy w zakresie dokumentów / informacji niezbędnych w postępowaniach przetargowych.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe: nauki ścisłe.
 • Minimum 1-2 lata doświadczenia związanego z zagadnieniami wymienionymi w opisie stanowiska.
 • Znajomość zagadnień związanych z planowaniem oraz realizacją OPEX / CAPEX.
 • Umiejętności negocjacyjne.
 • Osoba systematyczna, zorganizowana i sumienna.
 • Dobra obsługa oprogramowania biurowego (Pakiet MS Office)
 • Umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 24 czerwca 2019r.

               Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

Operator Sprzętu

 

Opis stanowiska:

 • Załadunek i rozładunek materiałów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i instrukcjami.
 • Układanie przyjętych materiałów w wyznaczonych miejscach zgodnie z „Instrukcją magazynową”.
 • Utrzymanie pomieszczeń i innych miejsc magazynowych w stanie porządku oraz dbałość o utrzymanie sprzętu i urządzeń magazynowych w stałej gotowości do pracy i sygnalizowanie o każdej niesprawności zagrażającej bezpieczeństwu.
 • Racjonalne wykorzystanie powierzchni i pojemności magazynów oraz należyte zabezpieczenie materiałów przed ubytkiem ilości i utratą ich cech użytkowych.
 • Prawidłowe i terminowe wykonywanie czynności związanych z przyjęciem w wydawaniem materiałów.
 • Utrzymanie w czystości i porządku terenu sąsiadującego z magazynami przy bramach wjazdowych i wejściach oraz w miejscach rozładunku materiałów.
 • Dbałość o stan techniczny oraz terminy zwrotu opakowań wypożyczonych, prawidłową i pełną dokumentację ich ruchu oraz ewidencję.
 • Korzystanie przy pracach rozładunkowych i załadunkowych z dostępnego sprzętu w zakresie posiadanych uprawnień.
 • Sygnalizowanie wszelkich stwierdzonych braków, znamion nadużyć oraz faktów zagrożenia bezpieczeństwa magazynów i materiałów.
 • Wykonywanie poleceń magazynierów odpowiedzialnych materialnie za powierzone mienie oraz Kierownictwa Biura.

Wymagania:

 • Wyksztalcenie min. średnie, preferowane techniczne (elektryk, elektronik, mechanik, elektromechanik)
 • Doświadczenie w pracy w magazynie z materiałami technicznymi
 • Uprawnienia do prowadzenia wózków widłowych i wózków elektrycznych
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Odpowiedzialność

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 22 czerwca 2019r.

               Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

WARTOWNIK

Miejsce pracy: Warszawa

 

Opis stanowiska:

 • Wykonywanie zadań ochrony fizycznej obiektów Metra Warszawskiego Sp. z o.o.
 • Zakres obowiązków określony ustawą o ochronie osób i mienia oraz rozporządzeniami wykonawczymi i przepisami wewnętrznymi.
 • Praca z bronią obiektową i środkami przymusu bezpośredniego.
 • Praca w trybie 12/24 i 12/48.
 • Praca na terenie zewnętrznym stacji postojowej i stacjach metra.

Wymagania:

 • Zaświadczenie o wpisaniu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
 • Legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni w celu ochrony bezpieczeństwa innych osób i mienia oraz dopuszczenie do broni elektrycznej
 • Bardzo dobry stan zdrowia,
 • Dyspozycyjność,
 • Miejsce zamieszkania Warszawa lub najbliższe okolice.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 21 czerwca 2019 r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

 

W związku z rozbudową II linii i uruchamianiem nowych stacji Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

INSPEKTOR NADZORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

miejsce pracy: Warszawa

 

Opis stanowiska:

 • Wykonywanie funkcji nadzoru w ramach obowiązków i uprawnień Metra Warszawskiego Sp. z o.o. /wobec Wykonawcy działającego na zlecenie Metra, zgodnie z warunkami umowy;
 • Składanie Kierownikowi kontraktu nadzorującemu działalność inwestycyjną miesięcznych raportów z przebiegu prowadzonych prac;
 • Kontrola dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z zamówieniem, ofertą ostateczną wykonawcy robót, specyfikacją techniczną wytycznymi do projektowania, kompletności i prawidłowości pod względem formalnym;
 • Koordynowanie uzgodnień dokumentacji projektowej ze służbami Metra Warszawskiego Sp. z o.o.;
 • Kontrolowanie zgodności realizowanych robót z dokumentacją projektową, umową, harmonogramem i ustalonymi terminami płatności;
 • Kontrolowanie jakości wykonanych robót;
 • Egzekwowanie usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych wad w wykonanych robotach;
 • Kontrola porządku na budowie i w jej otoczeniu;
 • Kontrola przestrzegania przez Wykonawcę robót, przepisów bhp;
 • Rozpatrywanie wniosków i roszczeń dotyczących szkód spowodowanych realizowanymi pracami budowlanymi;
 • Przygotowanie odbiorów wykonanych robót i odbiór robót od Wykonawcy wraz z dokumentacją niezbędną do użytkowania obiektów i urządzeń;
 • Rozliczanie nadzorowanych robót, wykonania umowy, przestrzeganie dyscypliny budżetowej oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego Metra Warszawskiego Sp. z o.o.
 • Udział w realizacji robót: budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych na potrzeby obiektów podziemnych w warunkach wielkomiejskich. Wykonywanie instalacji elektroenergetycznych w obiektach podziemnych i naziemnych o charakterze przemysłowym i/lub użyteczności publicznej oraz instalacji sterowania urządzeniami energetycznymi i sanitarnymi.

 Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne;
 • Uprawienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
 • Przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa.
 • Minimum dwa lata pracy na stanowisku kierownika robót lub inspektora nadzoru.
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Zdecydowanie w działaniu
 • Zaangażowanie w rozwiązywaniu problemów
 • Zdolność podejmowania decyzji pod presją czasu
 • Mile widziana znajomość j. angielskiego oraz posiadanie prawa jazdy;
 • Obsługa komputera, znajomość środowiska Windows, wskazana obsługa MS Project.

 Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 14 lipca 2019r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

Elektryk Taboru

Miejsce pracy: Warszawa

 

Opis stanowiska pracy: 

 • wykonywanie przeglądów i napraw taboru metra zgodnie z technologią
 • usuwanie awarii taboru metra
 • wykonywanie pomiarów elektrycznych urządzeń taboru metra
 • praca w równoważnym systemie czasu pracy
 • możliwa praca na wysokości powyżej 3 m

Wymagania:                      

 • wykształcenie średnie lub wyższe w zakresie elektrycznym, elektronicznym lub elektromechanicznym
 • uprawnienia SEP do eksploatacji urządzeń o napięciu do 1 kV (Grupa 1)
 • znajomość obsługi komputera
 • bardzo dobry stan zdrowia
 • mile widziane prawo jazdy min. kat B
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • znajomość wykonywania podstawowych pomiarów elektrycznych
 • znajomość podstawowych zagadnień dot. maszyn elektrycznych
 • umiejętność czytania rysunku technicznego i dokumentacji technicznej

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

 

Aplikacje należy składać do dnia 14 lipca 2019r.

               Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

 

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

Starszy Inspektor w Biurze Informatyki (Administrator sieci i systemów IT)

Miejsce pracy: Warszawa

 

Zakres obowiązków:

 • Administrowanie i zarzadzanie środowiskiem Windows Server 2008/2012/2016
 • Instalowanie, konfigurowanie, utrzymywanie w sprawności powierzone systemy i infrastrukturę informatyczną
 • Administracja i rozbudowa infrastruktury opartej na środowisku wirtualnym
 • Dbanie o jakość i wydajność sieci LAN/WAN
 • Utrzymanie i monitorowanie ciągłości pracy systemów informatycznych
 • Tworzenie analiz i raportów dotyczących funkcjonowania infrastruktury informatycznej oraz wdrażanie nowych procedur architektury IT
 • Przygotowywanie i aktualizowanie dokumentacji technicznej

Wymagania:

 • Minimum 5 lat pracy w branży informatycznej
 • Wykształcenie informatyczne (wyższe lub w trakcie nauki);
 • Minimum 2 lata doświadczenia z zakresu administrowania środowiskiem Serwerowym MS Windows;
 • Minimum roczne doświadczenie w administrowaniu aplikacjami
 • Dobra znajomość zagadnień sieciowych i protokołu TCP/IP (routing, vlan, …)
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Samodzielność, odpowiedzialność, dokładność i rzetelność.
 • Proaktywne działania

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji za pomocą:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 14 lipca 2019 r.

               Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

Inspektor w Biurze Informatyki (Administrator systemów IT)

Miejsce pracy: Warszawa

 

 Opis stanowiska: 

 • Zapewnienie nieprzerwanej i poprawnej pracy infrastruktury serwerowej
 • Utrzymanie infrastruktury wirtualnej opartej o technologię Hyper-V
 • Instalacja i utrzymanie systemów, aplikacji, oprogramowania narzędziowego w obszarze systemów rodziny Microsoft
 • Instalacja nowych komponentów infrastruktury
 • Zarządzanie zasobami sprzętowymi, w tym ich dystrybucja w zakresie przydziału przestrzeni dyskowej, jednostek przetwarzania i pamięci operacyjnej
 • Zarządzanie kopiami bezpieczeństwa i procesami ich tworzenia
 • Współtworzenie dokumentacji systemowej i technicznej oraz bazy wiedzy w zakresie powyższego obszaru utrzymania,
 • Współpraca z zewnętrznymi i wewnętrznymi dostawcami aplikacji,
 • Uczestnictwo w pracach wdrożeniowych nowych rozwiązań. 

Wymagania: 

 • Minimum 4 lat pracy w branży informatycznej
 • Wykształcenie informatyczne (wyższe lub w trakcie nauki);
 • Minimum roczne doświadczenia z zakresu administrowania środowiskiem sieciowym oraz Serwerowym MS Windows;
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Samodzielność, odpowiedzialność, dokładność i rzetelność.
 • Proaktywne działania  

Oferujemy

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji za pomocą:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 14 lipca 2019 r.

               Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

W związku z rozbudową II linii i uruchamianiem nowych stacji,

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

DYŻURNY STACJI

 

Opis stanowiska: 

 • Nadzór nad ruchem pasażerskim,
 • Obsługa monitoringu i systemów technicznych,
 • Prowadzenie prac administracyjnych związanych z obsługą stacji,
 • Sporządzanie raportów i protokołów,
 • Współpraca ze służbami technicznymi metra oraz ze służbami zewnętrznymi w trakcie prowadzenia akcji ratowniczych,
 • Praca zmianowa.

Wymagania:

 • Wykształcenie minimum średnie,
 • Bardzo dobry stan zdrowia,
 • Dyspozycyjność związana z krótkim czasem dojazdu do pracy,
 • Łatwość w nawiązywaniu kontaktów.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 14 lipca 2019 r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.