PRACA W METRZE WARSZAWSKIM

Jak składać aplikację
- Aplikację prosimy wysyłać pocztą e-mail na adres: rekrutacja@metro.waw.pl
- Aplikacje w kopercie z dopiskiem "Rekrutacja”, można także przesłać pocztą na adres siedziby Metra Warszawskiego Sp. z o.o. lub zostawić na portierni przy wejściu do siedziby Metra.

Proces rekrutacji
- zamieszczenie ogłoszenia o naborze pracowników przez Metro Warszawskie Sp. z o.o.
- przysyłanie aplikacji przez zainteresowanych
- wstępna analiza i selekcja otrzymanych dokumentów aplikacyjnych
- umawianie się na rozmowy rekrutacyjne tylko z wybranymi kandydatami
- przeprowadzanie rozmów rekrutacyjnych
- ostateczny wybór kandydata
- złożenie propozycji zatrudnienia wybranemu kandydatowi
Proces rekrutacji może trwać , w zależności od stanowiska , od kilkunastu dni do kilku tygodni.
Zastrzegamy  sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Metro Warszawskie jako Pracodawca
Naszym pracownikom zapewniamy:
- stabilność zatrudnienia
- terminowość wypłat wynagrodzenie oraz innych świadczeń
- pakiet świadczeń socjalnych
- bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na I, II strefę
- szkolenia i rozwój zawodowy

Metro Warszawskie Sp. z o.o. żąda podania od kandydata jedynie takich danych osobowych, które wskazane są w obowiązujących przepisach prawa.

Cel i podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania (np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera) na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Podanie danych osobowych przekraczających zakres danych wymaganych w Przepisach prawa pracy z art. 221 Kodeksu pracy [czyli danych innych niż imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego wykształcenia] oznacza, WYRAŻENIE ZGODY na przetwarzanie tych dodatkowych danych osobowych na potrzeby danej rekrutacji. W przypadku podania z własnej inicjatywy danych osobowych określonych w art. 9 ust.1 RODO zobowiązani są Państwo do wyrażenia wyraźnej zgody do przetwarzania tych danych (według zał. nr 4)

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w Państwa zgłoszeniu jest Metro Warszawskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa („Metro”).
 2. Mogą Państwo skontaktować się z inspektorem ochrony danych Metra („Inspektor") wysyłając
  e-maila na adres: iod@metro.waw.pl
 3. Polecamy kontakt z Inspektorem w szczególności w przypadku, w którym chcecie Państwo skorzystać z przysługujących praw tj. prawa dostępu do danych; ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile sprzeciw uzasadniony jest przyczynami związanymi z Państwa szczególną sytuacją.
 4. Metro będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących celach:

a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko, o które się ubiegasz - podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny Metra wynikający z przepisów prawa pracy, a w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa - podstawą prawną przetwarzania jest Państwa zgoda;

b) w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji - o ile udzielili Państwo w tym zakresie stosownej zgody, która będzie podstawą prawną takiego przetwarzania;

c) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych będzie prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości ustalania i dochodzenia przez nas roszczeń (należności) lub obrony przed takimi roszczeniami.

 1. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 2. Państwa dane nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 3. Jeżeli Metro nie zdecyduje się zawrzeć z Państwem umowy o pracę, Państwa dane zostaną trwale usunięte niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji. Jeżeli udzieliłeś zgody na wykorzystanie Państwa danych w przyszłych rekrutacjach, Państwa dane mogą być wykorzystane do momentu odwołania tej zgody nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia otrzymania danych. W zakresie w jakim dane są przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, będziemy je przetwarzać przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu. 
 1. W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, macie Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Wszystkie dane podajcie Państwo dobrowolnie, z tym, że Metro Warszawskie Sp. z o.o. żąda podania danych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy.
 4. Nie będziecie Państwo podlegali zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

             Klauzula informacyjna dla kandydata, który przesłał swoje dokumenty aplikacyjne     bez związku z konkretną rekrutacją

Metro Warszawskie Sp. z o.o. żąda podania od kandydata jedynie takich danych osobowych, które wskazane są w obowiązujących przepisach prawa.

Cel i podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania (np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera) na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Podanie danych osobowych przekraczających zakres danych wymaganych w Przepisach prawa pracy z art. 221 Kodeksu pracy [czyli danych innych niż imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego wykształcenia] oznacza, WYRAŻENIE ZGODY na przetwarzanie tych dodatkowych danych osobowych na potrzeby danej rekrutacji. W przypadku podania z własnej inicjatywy danych osobowych określonych w art. 9 ust. 1 RODO zobowiązani sa Państwo do wyrażenia wyraźnej zgody do przetwarzania tych danych (według zał. nr 4)

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w Państwa zgłoszeniu jest Metro Warszawskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa („Metro”).
 2. Możecie Państwo skontaktować się z inspektorem ochrony danych Metra („Inspektor”) wysyłając e-maila na adres: iod@metro.waw.pl
 3. Polecamy kontakt z Inspektorem w szczególności w przypadku, w którym chcecie Państwo skorzystać z przysługujących praw tj. prawa dostępu do danych; ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile sprzeciw uzasadniony jest przyczynami związanymi z Twoją szczególną sytuacją.
 4. Metro będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących celach:

a) w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji - na podstawie Państwa zgody;

b) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych będzie prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości ustalania i dochodzenia przez nas roszczeń (należności) lub obrony przed takimi roszczeniami.

 1. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 2. Państwa dane nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 3. Państwa dane mogą być wykorzystane do momentu odwołania zgody na wykorzystanie danych do przyszłych rekrutacji nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia otrzymania danych. W zakresie w jakim dane są przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, będziemy je przetwarzać przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu.

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

MECHANIK TABORU

 

Opis stanowiska:

 • Wykonywanie przeglądów i napraw taboru metra zgodnie z technologią,
 • Usuwanie awarii taboru metra,
 • Wykonywanie pomiarów urządzeń taboru metra,
 • Praca w równoważnym systemie czasu pracy

Wymagania:

 • Wykształcenie zawodowe lub średnie w zakresie mechaniczny, elektromechanicznym lub pokrewnym
 • Uprawnienia do eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, instalacji, sieci przy których wymagane jest posiadanie świadectw kwalifikacyjnych GRUPA 1 (o napięciu do 1 kV),
 • Znajomość podstaw obsługi komputera (Word, Excel),
 • Umiejętność czytania rysunku technicznego i dokumentacji technicznej,
 • Stan zdrowia umożliwiający uzyskanie dopuszczenia do pracy na wysokości,

Mile widziane:

 • Uprawnienia do obsługi wózków widłowych, naładowczych,
 • Uprawnienia do obsługi suwnic sterowanych z kabiny jak i z poziomu roboczego,
 • Uprawnienia do wymiany butli gazowych,
 • Doświadczenie w pracy lakiernika lub spawacza

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 27 października 2021r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.       

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

 

MONTER OPERATOR NAWIERZCHNI TOROWEJ

 

Opis stanowiska:

 • Oględziny torów, rozjazdów i trzeciej szyny podczas obchodów nawierzchni torowej,
 • Konserwacja torów, rozjazdów i trzeciej szyny:

- dokręcanie i wymiana zużytych wkrętów, śrub stopowych i łubkowych i innych elementów nawierzchni torowej i szyny prądowej,

- smarowanie części rozjazdowych i zabezpieczanie przed korozją połączeń śrubowych nawierzchni torowej,

- wymiana elementów węzłów przytwierdzeń szyny i elementów złącznych,

 • Naprawy nawierzchni torowej:

- wymiana szyn, części rozjazdowych, podkładów i podrozjezdnic,

- pomiary poszczególnych parametrów geometrii podczas napraw nawierzchni torowej i szyny prądowej,

- uzupełnianie tłucznia oraz podbijanie torów i rozjazdów,

- regulacja oraz naprawa geometrii nawierzchni torowej i szyny prądowej,

- naprawy nawierzchni na przejazdach kolejowych,

 • Zabezpieczenie nawierzchni torowej przed okresem wysokich temperatur i przygotowanie jej do warunków zimowych oraz utrzymanie przejezdności torów i rozjazdów w warunkach zimowych,
 • Niszczenie i usuwanie roślinności oraz chwastów,
 • Mycie i odkurzanie nawierzchni torowej na podbudowie betonowej,
 • Obsługa mechanicznych, elektrycznych, hydraulicznych i spalinowych narzędzi i maszyn służących do utrzymania nawierzchni torowej oraz trzeciej szyny,
 • Obsługa przyrządów pomiarowych.

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie techniczne lub zasadnicze zawodowe,
 • Dyspozycyjność (praca zmianowa),
 • Umiejętność pracy w zespole.

Mile widziane:

 • Wykształcenie profilowane kolejowe,
 • Uprawnienia i szkolenia specjalistyczne kolejowe,
 • Doświadczenie zdobyte podczas pracy w jednostkach kolejowych lub firmach wykonujących prace na rzecz kolei lub podmiotów gospodarczych posiadających infrastrukturę torową,
 • Uprawnienia do obsługi dźwignic i żurawi,
 • Uprawnienia SEP,
 • Prawo jazdy co najmniej kategorii B.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 27 października 2021r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

SPECJALISTA W SEKCJI RACHUBY PŁAC

 

Opis stanowiska:

 • Naliczanie wynagrodzeń, zasiłków i świadczeń (zatrudnieni na podstawie umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych) oraz weryfikacja prawidłowości ich naliczeń zgodnie
  z obowiązującymi przepisami z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych
  i podatków,
 • Sporządzanie i księgowanie list płac,
 • Przygotowywanie przelewów wypłat wynagrodzeń pracowników w systemie kadrowo- płacowym, przelewów z dokonanych zajęć wynagrodzeń, z potrąceń pracowniczych,
 • Sporządzanie sprawozdań, deklaracji i raportów do instytucji zewnętrznych (ZUS, US, GUS itp.),
 • Obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych - przesyłanie plików zgłoszenia, dyspozycji rezygnacji oraz sporządzanie i przesyłanie plików składkowych,
 • Obsługa systemu kadrowo-płacowego, programu Płatnik,
 • Przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach,
 • Przygotowywanie wewnętrznych zestawień i raportów w zakresie obsługiwanego obszaru,
 • Prowadzenie korespondencji z instytucjami zewnętrznymi: komornicy, ZUS, US.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (ekonomiczne, rachunkowość, finanse),
 • Minimum 2 lata na podobnym stanowisku z rozliczaniem wynagrodzeń dla min. 100 osób miesięcznie,
 • Znajomość zasad księgowania wynagrodzeń i ich pochodnych,
 • Bardzo dobra znajomość obowiązujących przepisów prawa pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych, pracowniczych planów kapitałowych oraz umiejętność ich stosowania w praktyce
 • Praktyczna znajomość i umiejętności sporządzania dokumentów do ZUS (obsługa programu „Płatnik”) i Urzędu Skarbowego;
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (biegła znajomość programu Excel),
 • Bardzo dobra organizacja pracy,
 • Zaangażowanie, sumienność, dokładność, komunikatywność,
 • Umiejętność pracy w zespole.

Mile widziane:

 • Znajomość programu kadrowo-płacowego TETA KP.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 22 października 2021 r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

 przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

RATOWNIK

(  Zakładowej Służby Ratowniczej)

           

Opis stanowiska:

 • Pozostawanie w czasie pracy w stałej gotowości do udziału w działaniach ratowniczo- gaśniczych.
 • Ratowanie życia poprzez przeszukiwanie miejsc wypadku, uwalniania ofiar i ich ewakuacja.
 • Wykonywanie pomocniczych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych oraz likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze.
 • Utrzymywanie sprzętu i wyposażenia we właściwym stanie technicznym i stałej gotowości do działania.
 • Uczestniczenie w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym.
 • Zachowanie dyscypliny i przestrzeganie obowiązujących przepisów.

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie.
 • Posiadane kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- wymagane kwalifikacje do wykonywania zawodu strażaka

- szkolenie podstawowe  w zawodzie strażaka lub równorzędne.

 • Staż pracy w ochronie przeciwpożarowej – minimum 3 lata.
 • Umiejętność współdziałania z ludźmi.
 • Dyspozycyjność.
 • Odporność na stres.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji za pomocą:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 22 października 2021r.

 Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

 Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

 

MONTER URZĄDZEŃ ZDALNEGO STEROWANIA

 

Opis stanowiska:

 • Czynności polegające na konserwacji, diagnostyce oraz usuwaniu uszkodzeń w systemach zdalnego sterowania oraz systemie kontroli dostępu,
 • Monitorowanie zdarzeń w sieci oraz zasobów sieciowych,
 • Konfigurowanie i naprawy urządzeń komputerowych,
 • Rozwiązywanie problemów pojawiających się w trakcie eksploatacji systemów informatycznych,
 • Wsparcie użytkowania końcowego.

Wymagania:

 • Wykształcenie min. średnie techniczne (specjalność: informatyka, elektronika, automatyka lub mechatronika),
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej, konfiguracji urządzeńelektronicznych,
 • Podstawowa wiedza z zakresu automatyki przemysłowej,
 • Umiejętności analityczne, techniczne oraz nastawienie na rozwiązywanie problemów,
 • Znajomość systemów operacyjnych Windows,
 • Bardzo dobry stan zdrowia,
 • Dyspozycyjność

Mile widziane:

 • Znajomość sterowników PLC,
 • Znajomość systemów SCADA,
 • Znajomość pakietu MS Office,
 • Doświadczenie związane z instalacją lub utrzymaniem systemów kontroli dostępu,
 • Doświadczenie związane z sieciami komputerowymi,
 • Znajomość technicznego j. angielskiego,
 • Uprawnienia SEP do 1 kV.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 22 października 2021r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

ŚLUSARZ

 

Opis stanowiska:

 • Bieżąca konserwacja, przeglądy okresowe maszyn i urządzeń i linii technologicznych wg określonego harmonogramu,
 • Naprawy (w tym: usuwanie awarii i usterek) maszyn, urządzeń i linii technologicznych oraz elementów infrastruktury w zakresie mechanicznym utrzymania STP Kabaty,
 • Różne prace demontażowe i montażowe,
 • Obsługa podestów ruchomych i wózków platformowych,        

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie techniczne lub zasadnicze zawodowe
 • Kwalifikacje spawalnicze (spawanie stali lub aluminium)
 • 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Uprawnienia do pracy na wysokości
 • Operatywność i zaangażowanie,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Dyspozycyjność (możliwość pracy na zmiany).

Mile widziane:

 • Znajomość budowy, zasad obsługi, eksploatacji oraz konserwacji i remontów maszyn i urządzeń i linii technologicznych,
 • Umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną,
 • Uprawnienia do obsługi podestów ruchomych/wózków platformowych/suwnic,
 • Znajomość podstaw obsługi komputera (Word, Excel).

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 15 października 2021 r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

 

INSPEKTOR W DZIALE UTRZYMANIA

(Sekcja budowlana)

 

Opis stanowiska:

 • koordynacja i nadzór robót budowlanych wykonywanych na terenie Stacji Techniczno Postojowej Kabaty ( STP) przez firmy zewnętrzne;
 • opracowywanie harmonogramów bieżących prac budowlanych;
 • zgłaszanie propozycji do planów zamówień publicznych w zakresie koniecznych

zakupów, napraw i modernizacji obiektów budowlanych;

 • prowadzenie gospodarki materiałowej w zakresie wynikającym z wykonywanych

prac budowlanych;

 • opiniowanie i weryfikacja kompletności dokumentacji technicznych;
 • udział w odbiorach nowych obiektów STP Kabaty;
 • prowadzenie dokumentacji powykonawczej i technologicznej;
 • uczestnictwo w pracach związanych z wdrażaniem, utrzymaniem i doskonaleniem  ZSZ

 

Opis wymagań:

 • wykształcenie wyższe techniczne o specjalności konstrukcyjno - budowlanej;
 • uprawnienia do pracy na wysokości
 • doświadczenie zawodowe min. 4 lata
 • znajomość aktualnych przepisów prawa budowlanego;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania samodzielnych  decyzji;
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows;
 • dokładność, systematyczność i dyspozycyjność;
 • komunikatywność oraz umiejętność przekazywania wiedzy;
 • odporność na stres;

Umiejętności preferowane:

 • uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez

            ograniczeń;

 • aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa;
 • dobra znajomość aktualnych technologii budownictwa;
 • doświadczenie w pracy z dokumentacjami: budowlanymi, przetargowymi
  oraz wykonawczymi;
 • umiejętność formułowania pisemnych stanowisk;
 • znajomość zagadnień ISO w zakresie norm PN-EN ISO 9001 : 2015-10; PN-EN ISO 18001 : 2004; PN-EN ISO 14001 : 2015-09

 

     Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 15 października 2021r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

 przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

 

ELEKTROMECHANIK

 

Opis stanowiska:

 • Obsługa, eksploatacja, naprawy, bieżące utrzymanie i diagnostyka:

- urządzeń elektromechanicznych (dźwigi, schody ruchome, urządzenia OCL),

- wentylacyjno – klimatyzacyjnych,

- prace warsztatowe na pogotowiu technicznym,

- usuwanie awarii, transport itp.

 • Praca w równoważnym systemie pracy, z rozliczeniem trzymiesięcznym, w systemie 12/24 – 12/48.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie techniczne ewentualnie zawodowe techniczne w branżach: elektrycznej, mechanicznej lub elektromechanicznej
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Dyspozycyjność,
 • Preferowana znajomość urządzeń z poszczególnych branż w zakresie eksploatacji, obsługi i konserwacji.

 

Mile widziane:

 • Uprawnienia SEP do 1 kV,
 • Uprawnienia na obsługę wózków akumulatorowych,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Kursy i szkolenia branżowe (np. dźwigowe, spawalnicze, tokarz-frezer itp.)

 

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 15 października 2021r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

 

INSPEKTOR W DZIALE UTRZYMANIA

 

Opis stanowiska:

 • Nadzór nad realizacją prac mechanicznych, w tym odbiory zleconych zadań;
 • Opracowywanie harmonogramów prac i dokumentowanie ich realizacji;
 • Prowadzenie gospodarki materiałowej w zakresie wynikającym z wykonywanych prac sekcji;
 • Przygotowanie postępowań przetargowych, w tym opracowywanie specyfikacji technicznych i nadzór nad realizacją prac zleconych podmiotom zewnętrznym;
 • Opiniowanie i weryfikacja kompletności dokumentacji technicznych obsługiwanych urządzeń/linii technologicznych;
 • Udział w odbiorach nowych i modernizowanych obiektów STP Kabaty;
 • Prowadzenie dokumentacji powykonawczej i technologicznej;
 • Uczestnictwo w pracach związanych z wdrażaniem, utrzymaniem i doskonaleniem  ZSZ.

 

Wymagania: 

 • Wykształcenie wyższe techniczne, co najmniej inżynier mechanik;
 • Trzyletnie doświadczenie zawodowe na samodzielnym stanowisku technicznym;
 • Uprawnienia do pracy na wysokości
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność oraz umiejętność przekazywania wiedzy;
 • Umiejętność rozwiązywania problemów i  podejmowania samodzielnych  decyzji;
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows;
 • Dokładność, systematyczność i odpowiedzialność;
 • Odporność na stres.

 

Mile widziane:

 • Doświadczenie przy opracowywaniu dokumentów na potrzeby postępowań przetargowych;
 • Doświadczenie w pracy z dokumentacją techniczną;
 • Projektowanie, adaptacje, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w zakresie mechanicznym;
 • Znajomość zagadnień ISO w zakresie norm PN-EN ISO 9001 : 2015-10; PN-EN ISO 18001 : 2004; PN-EN ISO 14001 : 2015-09

 

Oferujemy:

 

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 15 października 2021 r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

 

HYDRAULIK

 (w Dziale Mechanicznym)

 

Opis stanowiska:

 • Obsługa, eksploatacja, naprawy, bieżące utrzymanie i diagnostyka:

- urządzeń elektromechanicznych

- wodno – kanalizacyjnych,

- prace warsztatowe,

- usuwanie awarii, transport itp.

 • Praca w równoważnym systemie pracy, z rozliczeniem trzymiesięcznym, w systemie 12/24 – 12/48.

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie techniczne, ewentualnie zawodowe techniczne branżowe (wodno-kanalizacyjne),
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Dyspozycyjność,
 • Preferowana znajomość urządzeń branżowych w zakresie eksploatacji, obsługi i konserwacji.

Mile widziane:

 • Uprawnienia SEP do 1 kV,
 • Kursy i szkolenia branżowe (np. dźwigowe, spawalnicze itp.)

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 15 października 2021r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

 

ELEKTRONIK

 

Opis stanowiska:

 • Codzienne przeglądy oraz przeglądy okresowe (zgodnie z harmonogramem) systemów/elementów instalacji elektrycznych i automatyki o napięciu do 1 kV.
 • Diagnostyka oraz usuwanie awarii i usterek występujących w zakresie instalacji elektrycznych i automatyki.
 • Prace montażowe (instalacje sterowania, oświetleniowe, siłowe, montaż wyposażenia w rozdzielniach itp.)
 • Obsługa podestów ruchomych i wózków platformowych,

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie/zawodowe o profilu elektronicznym lub pokrewnym,
 • Świadectwo kwalifikacyjne do eksploatacji E;
 • Praktyczna znajomość technologii napraw maszyn i urządzeń;
 • Brak przeciwskazań do pracy na wysokości;
 • Staż pracy – min. 2 lata.

Mile widziane:

 • Znajomość automatyki obiektowej - sieci przemysłowe m.in. znajomość układów sterowania m.in. WAGO-I/O-SYSTEM,
 • Uprawnienia do obsługi podestów ruchomych;
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Znajomość podstaw obsługi komputera (Word, Excel),
 • Prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 15 października 2021 r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

 przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

 

ELEKTRYK TABORU

 

Opis stanowiska pracy:

 • wykonywanie przeglądów i napraw taboru metra zgodnie z technologią
 • usuwanie awarii taboru metra
 • wykonywanie pomiarów elektrycznych urządzeń taboru metra
 • praca w równoważnym systemie czasu pracy
 • możliwa praca na wysokości powyżej 3 m

Wymagania:                      

 • wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie w zakresie elektrycznym, elektronicznym lub elektromechanicznym
 • uprawnienia SEP do eksploatacji urządzeń o napięciu do 1 kV (Grupa 1)
 • znajomość obsługi komputera
 • bardzo dobry stan zdrowia
 • mile widziane prawo jazdy min. kat B
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • znajomość wykonywania podstawowych pomiarów elektrycznych
 • znajomość podstawowych zagadnień dot. maszyn elektrycznych
 • umiejętność czytania rysunku technicznego i dokumentacji technicznej

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 13 października  2021r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

 

ELEKTRONIK TABORU

 

Opis stanowiska:

 • Wykonywanie napraw, przeglądów, usuwanie awarii pojazdów metra zgodnie z technologią i dokumentacją techniczną,
 • Obsługa przyrządów pomiarowych,
 • Wykonywanie odczytów i analizy danych z systemu rejestracji w pojazdach metra,
 • Obsługa specjalistycznych stanowisk do diagnostyki pojazdów metra
 • Praca w równoważnym systemie czasu pracy.


Wymagania:

 • Wykształcenie średnie lub wyższe techniczne w zakresie elektronicznym, informatycznym, elektrycznym,
 • Uprawnienia do eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, instalacji, sieci przy których wymagane jest posiadanie świadectw kwalifikacyjnych GRUPA 1 (o napięciu do 1 kV),
 • Znajomość obsługi komputera,
 • Preferowane uprawnienia do obsługi wózków widłowych,
 • Umiejętność czytania rysunku technicznego, schematów i dokumentacji technicznej,
 • Stan zdrowia umożliwiający uzyskanie dopuszczenia do pracy na wysokości,


Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 13 października 2021r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

 

ELEKTROMONTER                                                                                                                         

Opis stanowiska:

 • Obsługa urządzeń trakcyjno-energetycznych,
 • Oględziny i przegląd urządzeń energetycznych,
 • Oględziny i przegląd urządzeń elektrycznych oświetlenia, siły, rozdzielnic, i linii kablowych,
 • Oględziny i przeglądy urządzeń trakcyjnych podtorza,
 • Naprawy bieżące, konserwacje i remonty ww. urządzeń,
 • Praca pod ziemią (stacje metra oraz tunel metra),
 • Praca trzyzmianowa, w ruchu ciągłym,

Wymagania:

 • Wykształcenie: zasadnicze zawodowe elektryczne lub średnie techniczne elektryczne i pokrewne.
 • 3 lata praktyki zawodowej, istnieje też możliwość zatrudnienia pracownika na stanowisko „stażysta” bezpośrednio po ukończeniu szkoły,
 • Świadectwo kwalifikacyjne „E” 15kV w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym, dopuszcza się zatrudnienie osoby posiadającej uprawnień eksploatacyjnych do 1kV.

Mile widziane:

 • Posiadanie prawa jazdy,
 • Podstawowa znajomość obsługi komputera, (programy MS: Word i Excel),
 • Posiadanie uprawnień do obsługi podestów ruchomych, wydanych przez TDT,
 • Posiadanie uprawnień do ustawiania rusztowań,
 • Uprawnienia do wykonywania pomiarów elektrycznych

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 13 października 2021r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

 przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

 

WARTOWNIK

 

Opis stanowiska:

 • Wykonywanie zadań ochrony fizycznej obiektów Metra Warszawskiego Sp. z o.o.
 • Zakres obowiązków określony ustawą o ochronie osób i mienia oraz rozporządzeniami wykonawczymi i przepisami wewnętrznymi.
 • Praca z bronią obiektową i środkami przymusu bezpośredniego.
 • Praca na terenie zewnętrznym stacji postojowej i stacjach metra.
 • Praca w trybie 12/24 i 12/48.
 • Możliwość zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin

Wymagania:

 • Zaświadczenie o wpisaniu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
 • Legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni w celu ochrony bezpieczeństwa innych osób i mienia oraz dopuszczenie do broni elektrycznej
 • Bardzo dobry stan zdrowia,
 • Dyspozycyjność,
 • Miejsce zamieszkania Warszawa lub najbliższe okolice.
 • Wykształcenie min. zasadnicze zawodowe

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 08 października  2021r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

 przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

STARSZY SPECJALISTA DZIALE KSIĘGOWOŚCI ROZRACHUNKOWO-KOSZTOWEJ

 

Opis stanowiska:

 • Miesięczna analiza kosztów i rozrachunków wynagrodzeń oraz kosztów pochodnych,
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, JPK,
 • Sporządzanie sprawozdawczości bilansowej i wewnętrznej, w tym m.in.:

- rachunek zysków i strat w wersji porównawczej i kalkulacyjnej,

- bilans,

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych,

- zestawianie zmian w kapitałach własnych,

- sprawozdawczość miesięczna na potrzeby wewnętrzne.

 • Udział w wyliczaniu kwoty zaliczki i podatku dochodowego od osób prawnych,
 • Udział w wyliczaniu wartości odroczonego podatku dochodowego,
 • Uczestnictwo w pracach związanych z tworzeniem rocznego sprawozdania finansowego,
 • Przygotowanie danych do sprawozdania Intrastat,
 • Sporządzanie sprawozdań do GUS,
 • Analiza kont pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych i finansowych pod katem poprawności dokonanych zapisów księgowych dla potrzeb zarządczych,
 • Rejestracja i rozliczanie wydatków związanych z czynnościami inwestora zastępczego,
 • Sporządzanie sprawozdań dotyczących zadań inwestycyjnych, w tym z realizacji wykonania planów rzeczowo-finansowych

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie lub wyższe o kierunku rachunkowość i finanse,
 • Przynajmniej 3-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (mile widziane w firmie świadczącej usługi księgowe),
 • Biegła znajomość bieżących zagadnień księgowych i przepisów podatkowych,
 • Umiejętność analizowania danych finansowo-księgowych
 • Dobra znajomość języka angielskiego,
 • Praktyczna umiejętność obsługi oprogramowania księgowo-finansowego, (znajomość programu TETA lub INFOR LN będzie dodatkowym atutem)
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • Samodzielność, odpowiedzialność, zaangażowanie,
 • Komunikatywność i umiejętność formułowania myśli w sposób jasny i rzeczowy.

 

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 06 października 2021 r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

 przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

 

SPECJALISTA 

(Zakupy w Biurze Zaopatrzenia)  

 

Opis stanowiska 

 • Zakup materiałów i części zamiennych do maszyn i urządzeń dla potrzeb eksploatacji i inwestycji oraz dla potrzeb ogólnozakładowych, na podstawie wniosków o udzielenie zamówienia ze szczególnym wskazaniem na dostawy i usługi w branżach: elektrycznej, energetycznej, pomiarowej i taboru metra i innych pokrewnych.
 • Zlecenie napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych maszyn i urządzeń, napraw i regeneracji części zamiennych (za wyjątkiem zleceń na stałą konserwację i dozór), na podstawie wniosków o udzielenie zamówienia.
 • Zlecanie ekspertyzy i badań materiałów na podstawie wniosków o udzielenie zamówienia.
 • Przestrzeganie zgodności obowiązujących procedur z obowiązującymi Spółkę przepisami, przy realizacji procesu zamówień, napraw i dostaw.
 • Współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie pozyskiwań ofert i korzystnych warunków dostaw.
 • Prowadzenie negocjacji związanych z dostawami i zakupem usług.
 • Redagowanie i przygotowywanie zamówień, na podstawie dokumentacji i przeprowadzonych postępowań.
 • Nadzór nad prawidłową realizacją dostaw, udział w komisjach odbiorowych.
 • Organizacja transportu związanego z realizacją dostaw i napraw, przyjmowanie przesyłek związanych z dostawami i naprawami. Nadzór nad konwojowanymi materiałami i urządzeniami zakupionymi dla potrzeb Spółki oraz przewożonymi do naprawy.
 • Rozliczanie i kompletacja dokumentów finansowych i dokumentów obrotu materiałowego związanego z realizowanymi dostawami i usługami.
 • Prowadzenie rozliczeń i ewidencji dokumentów zakupu oraz przygotowanie informacji do sprawozdań Spółki i wymaganych przepisami informacji dla instytucji zewnętrznych.

  

Wymagania: 

 • Wyksztalcenie średnie/wyższe techniczne lub ekonomiczne
 • Doświadczenie w pracy w zaopatrzeniu lub logistyce min 2 lata
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office)
 • Umiejętność negocjowania z kontrahentami
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Dyspozycyjność 

 

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 06 października 2021r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

 

 

 

 Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

 

ADMINISTRATOR SIECI I SYSTEMÓW IT

(Inspektor w Biurze Informatyki) 

 

Zakres obowiązków:

 • Administrowanie i zarządzanie środowiskiem Windows Server 2012/2019
 • Instalowanie, konfigurowanie, utrzymywanie w sprawności powierzone systemy i infrastrukturę informatyczną
 • Administracja i rozbudowa infrastruktury opartej na środowisku wirtualnym
 • Nadzorowanie nad prawidłową pracą sieci LAN/WAN
 • Wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych
 • Utrzymanie i monitorowanie ciągłości pracy sieci i systemów informatycznych
 • Tworzenie analiz i raportów dotyczących funkcjonowania infrastruktury informatycznej oraz wdrażanie nowych procedur architektury IT
 • Przygotowywanie i aktualizowanie dokumentacji technicznej
 • Wsparcie merytoryczne w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • Aktywne śledzenie trendów w bezpieczeństwie IT, nowych narzędzi i zagrożeń.
 • Mile widziane doświadczenie jako Architekt IT

 

Wymagania: 

 • Minimum 3 lata pracy w branży informatycznej
 • Minimum 2 lata doświadczenia z zakresu administrowania infrastrukturą IT
 • Doświadczenie w administrowaniu aplikacjami biznesowymi
 • Znajomość konfiguracji środowiska Windows Server (AD, DNS, DHCP, FileServer, Hyper-V)
 • Dobra znajomość zagadnień sieciowych i protokołu TCP/IP
 • Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w tworzeniu skryptów PowerShell;
 • Umiejętność znajdowania rozwiązań na nietypowe problemy;
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Samodzielność, odpowiedzialność, proaktywność.

 

Oferujemy

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji za pomocą:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 06 października 2021r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

 

 

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko: 

INSPEKTOR DS. EKONOMICZNYCH

Umowa na zastępstwo

 

Opis stanowiska pracy: 

 • Analiza oraz rozliczanie Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego w zakresie rozliczeń z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami.
 • W zakresie umów zawieranych przez Generalnego Wykonawcę z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami:
 • opracowywanie i bieżące uaktualnianie zestawień zawartych umów (aneksów do umów), w tym analizowanie ich treści, wraz z grupowaniem danych niezbędnych do rozliczenia inwestycji;
 • gromadzenie kopii faktur wraz z oświadczeniami o niezaleganiu z płatnościami przez Generalnego Wykonawcę;
 • zestawianie umów w kontekście SHRF Generalnego Wykonawcy;
 • Gromadzenie informacji dotyczących zobowiązań finansowych wobec gestorów sieci, właścicieli nieruchomości, zajęcia terenów.
 • Współpraca w zakresie rozliczania faktur z Realizacją Inwestycji
 • Dokumentowanie danych związanych z realizacją zakresu działań kontraktu.
 • Udział w przekazaniu obiektów służbom eksploatacyjnym MW oraz w przygotowaniu dokumentów związanych ze zmianą wartości środków trwałych.

 

Wymagania: 

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub ekonomiczno-inżynierskie.
 • Znajomość zagadnień ekonomicznych i prawnych z zakresu realizacji inwestycji oraz ogólną znajomość zagadnień inżynierskich.
 • Znajomość organizacji budowy oraz powiązań i zależności pomiędzy inwestorem, projektantem i wykonawcą.
 • Minimum czteroletnie doświadczenie związane z realizacją inwestycji w odniesieniu do zagadnień: analiza umów z podwykonawcami w zakresie ekonomiczno-prawnym, analiza protokołów odbioru wykonanych robót, analiza przerobów i faktur w powiązaniu z harmonogramem inwestycji, analiza postępu prac na budowie w ujęciu ekonomicznym  (controling budowy ze strony inwestora).
 • Umiejętność pracy w zespole

 

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

 

Aplikacje należy składać do dnia 30 września  2021r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

 

 

 

 

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko: 

STARSZY SPECJALISTA W BIURZE PRASOWYM

 

Opis stanowiska: 

 • Utrzymywanie bieżących kontaktów z mediami - organizowanie spotkań i przygotowywanie odpowiedzi na pytania mediów,
 • Opracowywanie planów medialnych i strategii komunikacyjnej,
 • Organizowanie konferencji prasowych, eventów i obsługi prasowej wybranych wydarzeń o znaczeniu lokalnym, krajowym i międzynarodowym,
 • Utrzymywanie bezpośrednich kontaktów z komórkami spółki i jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy,
 • Tworzenie przekazu informacyjnego na stronie internetowej spółki, portalach społecznościowych i innych aktywnościach w internecie,
 • Redagowanie materiałów prasowych, informacji i wypowiedzi rzecznika prasowego,
 • Przygotowywanie sprostowań oraz innych pism, monitorowanie mediów,
 • Przygotowywanie materiałów video na potrzeby mediów.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe minimum I stopnia z zakresu Public Relations, dziennikarstwa, politologii, nauk społecznych,
 • Powyżej 4-letnie doświadczenie zawodowe w Public Relations lub dziennikarstwie,
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • Znajomość m.in. następujących aktów prawnych: ustawa Prawo prasowe, ustawa o prawie autorskim, ustawa o informacji publicznej, Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Umiejętność sprawnej obsługi komputera,
 • Umiejętność montażu i realizacji materiałów video.

 

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 30 września 2021 r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

 

 

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko: 

REFERENT W DZIALE OBSŁUGI PASAŻERÓW

 

Opis stanowiska:

 • Obsługa infolinii pasażerskiej;
 • Odpowiadanie na zapytania pasażerów w zakresie funkcjonowania metra;
 • Przygotowywanie odpowiedzi pisemnych na przychodzącą korespondencję;
 • Kontakty z innymi działami w celu przygotowania odpowiedzi na pytania pasażerów;
 • Prowadzenie rejestrów spraw i kontaktów;
 • Prowadzenie statystyk dot. kontaktów z pasażerami;
 • Analiza stopnia zadowolenia pasażerów z usług;
 • Przekazywanie uwag i zgłoszeń pasażerskich do odpowiednich komórek. 

Wymagania:  

 • Wykształcenie wyższe;
 • Orientacja w odpowiednich aktach prawnych KPA, RODO, Ustawy o rzeczach znalezionych regulaminy i przepisy lokalne dot. obsługi pasażerów;
 • Bardzo dobre operowanie językiem polskim w mowie i piśmie;
 • Cierpliwość i odporność na stres;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • Dobra obsługa komputera w zakresie oprogramowania biurowego;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Rzetelność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • Wysoka kultura osobista.
 • Dodatkowymi atutami będą: doświadczenie w zakresie bezpośredniej obsługi interesantów; ukończone szkolenia, kursy w zakresie PR, komunikacji interpersonalnej. 

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 30 września 2021r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

 

 

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko: 

Inspektor w Dziale Technicznym

 

Opis stanowiska:

 • Prowadzanie dokumentacji związanej z obiektami w zakresie realizacji obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi
 • Ewidencjonowanie, nadzorowanie i weryfikacja na gruncie usuwania bieżących usterek na liniach metra i STP.
 • Organizacja odbiorów ostatecznych obiektów przyjmowanych w użytkowanie.
 • Udział w odbiorach technicznych, częściowych i w razie konieczności końcowych obiektów.
 • Udział w pracach komisji przeglądów okresowych obiektów.
 • Prowadzenie jako osoba upoważniona książek obiektów budowlanych.
 • Prowadzenie spraw związanych z wdrażaniem nowych rozwiązań zapewniających poprawę bezpieczeństwu i komfortu pasażerów.
 • Aktualizacja dokumentacji związanej z Zintegrowanym Systemem Zarządzania w zakresie działu.
 • Prowadzenie spraw związanych z niekorzystnym wpływem eksploatacji metra na otoczenie i nadzór nad realizacją programów jego otoczenia we współpracy z innymi komórkami.
 • Prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska w zakresie dotyczącym działu.

 

       Wymagania:                                              

 • Wykształcenie wyższe lub średnie preferowane techniczne np. budowlane.
 • Min. 4 lata pracy przy utrzymaniu technicznym obiektów.
 • Znajomość MS Office poczty elektronicznej oraz obsługi urządzeń biurowych.
 • Dyspozycyjność
 • Umiejętność pracy w zespole

 

     Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 30 września 2021r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

 

 

     

                         

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

 

MONTER URZĄDZEŃ RADIOŁĄCZNOŚCI

Opis stanowiska:

 • Prace montażowe przy instalacjach antenowych,
 • Konserwacja masztów antenowych,
 • Pomiary systemów radiołączności,
 • Konserwacja, usuwanie usterek elementów systemu radiołączności VHF,
 • Utrzymanie cyfrowej sieci radiołączności trunkingowej TETRA,
 • Utrzymanie systemu komunikacji bezprzewodowej MAV.

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie techniczne o specjalności telekomunikacja lub elektronika,
 • Roczna praktyka zawodowa,
 • Znajomość obsługi komputera,
 • Znajomość rozbudowanych sieci komputerowych i sieci WLAN,
 • Preferowana znajomość systemu TETRA,
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej, konfiguracji urządzeńelektronicznych,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu, pracy indywidualnej i zespołowej,
 • Dyspozycyjność, komunikatywność, obowiązkowość, zaangażowanie w pracę, terminowość.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 30 września 2021 r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.