PRACA W METRZE WARSZAWSKIM

Jak składać aplikację
- Aplikację prosimy wysyłać pocztą e-mail na adres: rekrutacja@metro.waw.pl
- Aplikacje w kopercie z dopiskiem "Rekrutacja”, można także przesłać pocztą na adres siedziby Metra Warszawskiego Sp. z o.o. lub zostawić na portierni przy wejściu do siedziby Metra.

Proces rekrutacji
- zamieszczenie ogłoszenia o naborze pracowników przez Metro Warszawskie Sp. z o.o.
- przysyłanie aplikacji przez zainteresowanych
- wstępna analiza i selekcja otrzymanych dokumentów aplikacyjnych
- umawianie się na rozmowy rekrutacyjne tylko z wybranymi kandydatami
- przeprowadzanie rozmów rekrutacyjnych
- ostateczny wybór kandydata
- złożenie propozycji zatrudnienia wybranemu kandydatowi
Proces rekrutacji może trwać , w zależności od stanowiska , od kilkunastu dni do kilku tygodni.
Zastrzegamy  sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Metro Warszawskie jako Pracodawca
Naszym pracownikom zapewniamy:
- stabilność zatrudnienia
- terminowość wypłat wynagrodzenie oraz innych świadczeń
- pakiet świadczeń socjalnych
- bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na I, II strefę
- szkolenia i rozwój zawodowy

Metro Warszawskie Sp. z o.o. żąda podania od kandydata jedynie takich danych osobowych, które wskazane są w obowiązujących przepisach prawa.

Cel i podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania (np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera) na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Podanie danych osobowych przekraczających zakres danych wymaganych w Przepisach prawa pracy z art. 221 Kodeksu pracy [czyli danych innych niż imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego wykształcenia] oznacza, WYRAŻENIE ZGODY na przetwarzanie tych dodatkowych danych osobowych na potrzeby danej rekrutacji. W przypadku podania z własnej inicjatywy danych osobowych określonych w art. 9 ust.1 RODO zobowiązani są Państwo do wyrażenia wyraźnej zgody do przetwarzania tych danych (według zał. nr 4)

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w Państwa zgłoszeniu jest Metro Warszawskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa („Metro”).
 2. Mogą Państwo skontaktować się z inspektorem ochrony danych Metra („Inspektor") wysyłając
  e-maila na adres: iod@metro.waw.pl
 3. Polecamy kontakt z Inspektorem w szczególności w przypadku, w którym chcecie Państwo skorzystać z przysługujących praw tj. prawa dostępu do danych; ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile sprzeciw uzasadniony jest przyczynami związanymi z Państwa szczególną sytuacją.
 4. Metro będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących celach:

a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko, o które się ubiegasz - podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny Metra wynikający z przepisów prawa pracy, a w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa - podstawą prawną przetwarzania jest Państwa zgoda;

b) w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji - o ile udzielili Państwo w tym zakresie stosownej zgody, która będzie podstawą prawną takiego przetwarzania;

c) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych będzie prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości ustalania i dochodzenia przez nas roszczeń (należności) lub obrony przed takimi roszczeniami.

 1. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 2. Państwa dane nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 3. Jeżeli Metro nie zdecyduje się zawrzeć z Państwem umowy o pracę, Państwa dane zostaną trwale usunięte niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji. Jeżeli udzieliłeś zgody na wykorzystanie Państwa danych w przyszłych rekrutacjach, Państwa dane mogą być wykorzystane do momentu odwołania tej zgody nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia otrzymania danych. W zakresie w jakim dane są przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, będziemy je przetwarzać przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu. 
 1. W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, macie Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Wszystkie dane podajcie Państwo dobrowolnie, z tym, że Metro Warszawskie Sp. z o.o. żąda podania danych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy.
 4. Nie będziecie Państwo podlegali zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

             Klauzula informacyjna dla kandydata, który przesłał swoje dokumenty aplikacyjne     bez związku z konkretną rekrutacją

Metro Warszawskie Sp. z o.o. żąda podania od kandydata jedynie takich danych osobowych, które wskazane są w obowiązujących przepisach prawa.

Cel i podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania (np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera) na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Podanie danych osobowych przekraczających zakres danych wymaganych w Przepisach prawa pracy z art. 221 Kodeksu pracy [czyli danych innych niż imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego wykształcenia] oznacza, WYRAŻENIE ZGODY na przetwarzanie tych dodatkowych danych osobowych na potrzeby danej rekrutacji. W przypadku podania z własnej inicjatywy danych osobowych określonych w art. 9 ust. 1 RODO zobowiązani sa Państwo do wyrażenia wyraźnej zgody do przetwarzania tych danych (według zał. nr 4)

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w Państwa zgłoszeniu jest Metro Warszawskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa („Metro”).
 2. Możecie Państwo skontaktować się z inspektorem ochrony danych Metra („Inspektor”) wysyłając e-maila na adres: iod@metro.waw.pl
 3. Polecamy kontakt z Inspektorem w szczególności w przypadku, w którym chcecie Państwo skorzystać z przysługujących praw tj. prawa dostępu do danych; ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile sprzeciw uzasadniony jest przyczynami związanymi z Twoją szczególną sytuacją.
 4. Metro będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących celach:

a) w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji - na podstawie Państwa zgody;

b) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych będzie prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości ustalania i dochodzenia przez nas roszczeń (należności) lub obrony przed takimi roszczeniami.

 1. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 2. Państwa dane nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 3. Państwa dane mogą być wykorzystane do momentu odwołania zgody na wykorzystanie danych do przyszłych rekrutacji nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia otrzymania danych. W zakresie w jakim dane są przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, będziemy je przetwarzać przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu.

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

 

SPRZĄTACZKA TABORU

 

Opis stanowiska:      

 • Sprzątanie taboru metra zgodnie z technologią,
 • Praca w równoważnym systemie czasu pracy,
 • Możliwa praca na wysokości
 • Praca przy sztucznym oświetleniu,
 • Praca w nocy, w tunelu.

 

Wymagania:             

 • Wykształcenie min. podstawowe,
 • Bardzo dobry stan zdrowia,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Mile widziane doświadczenie w sprzątaniu pojazdów szynowych,

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 04 sierpnia 2022 r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

SPECJALISTA W SEKCJI DS. PRZYGOTOWAŃ OBRONNYCH

 

Opis stanowiska:

 • Wsparcie przy opracowywaniu i aktualizacji dokumentacji dotyczącej zadań obronnych oraz wdrażanie jej w Spółce zgodnie z uregulowaniami prawnymi obejmującymi: planowanie operacyjne, przygotowania do militaryzacji, szczególną ochronę obiektów, szkolenie obronne.
 • Organizacja i prowadzenie współpracy Spółki z przedmiotami zewnętrznymi w realizacji zadań mających na celu przygotowanie do realizacji zadań rzecz bezpieczeństwa państwa.
 • Prowadzenie prac dotyczących wyłączenia pracowników od obowiązku pełnienia służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, nadawania im przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych, dokonywania ich okresowej aktualizacji.
 • Udział w planowaniu świadczeń osobistych i rzeczowych dla Spółki jako jednostki przewidzianej do militaryzacji oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.
 • Opracowywanie dokumentacji szkoleniowej oraz przygotowanie i realizacja szkoleń, obejmujących działania podejmowane w czasie pokoju, mające na celu przygotowanie stanu osobowego załogi Spółki, w tym kadry kierowniczej i zespołów zadaniowych do realizacji zadań obronnych.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: obronność, bezpieczeństwo, administracja lub pokrewne.
 • minimum 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku merytorycznie związanym z zadaniami z zakresu obronności lub bezpieczeństwa państwa;
 • znajomość zagadnień systemu bezpieczeństwa narodowego i systemu obrony państwa;
 • dobra znajomość obsługi pakietu MS Office;
 • bardzo dobra znajomość krajowych uregulowań prawnych w zakresie realizacji zadań na rzecz obronności państwa, w tym ustawy o obronie Ojczyzny;
 • umiejętność samodzielnego tworzenia dokumentów w postaci pism, wystąpień oraz notatek służbowych.

 

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji za pomocą:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 04 sierpnia 2022r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

 

DYŻURNY STACJI

 

Opis stanowiska:

 • Nadzór nad ruchem pasażerskim.
 • Obsługa monitoringu i systemów technicznych.
 • Prowadzenie prac administracyjnych związanych z obsługą stacji.
 • Sporządzanie raportów i protokołów.
 • Współpraca ze służbami technicznymi metra oraz ze służbami zewnętrznymi w trakcie prowadzenia akcji ratowniczych.
 • Praca w systemie zmianowym - 12/24 i 12/48.

Wymagania:

 • Wykształcenie min. średnie,
 • Bardzo dobry stan zdrowia,
 • Gotowość do pracy w systemie zmianowym
 • Dyspozycyjność związana z krótkim czasem dojazdu do pracy,
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Łatwość w nawiązywaniu kontaktów.
 • Umiejętność skutecznego działania w warunkach stresu
 • Mile widziane: usprawnienia SEP do 1 kV

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia  04 sierpnia 2022 r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

 Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

 

MONTER URZĄDZEŃ STEROWANIA RUCHEM POCIĄGÓW

 

Opis stanowiska:

Czynności polegające na konserwacji, pomiarach, usuwaniu usterek oraz naprawach urządzeń sterowania ruchem pociągów w tym:

 • komputerowych i przekaźnikowych urządzeń sterowania ruchem pociągów,
 • urządzeń kontroli niezajętości torów,
 • napędów zwrotnicowych,
 • sygnalizatorów przytorowych,
 • urządzeń automatycznego ograniczenia prędkości,
 • urządzeń zasilających,
 • urządzeń transmisyjnych,
 • instalacji kablowych.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie oraz tytuł zawodowy technika w zawodach i specjalnościach z dziedziny elektrycznej, elektrotechnicznej, elektronicznej, mechatronicznej, teletechnicznej.
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej, konfiguracji urządzeń elektronicznych.
 • warunki zdrowotne, umożliwiające podjęcie pracy na stanowisku związanym z bezpieczeństwem ruchu kolejowego.
 • umiejętności analityczne, techniczne oraz nastawienie na rozwiązywanie problemów;
 • znajomość systemów operacyjnych Windows.
 • możliwość pracy zmianowej
 • prawo jazdy kat. B

Mile widziane:

 • uprawnienia SEP do 1 kV.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 04 sierpnia  2022r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

 Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

 

INSPEKTOR DS. TABORU DZIAŁU TECHNOLOGICZNEGO

 

 Opis stanowiska:

 • Udział w tworzeniu technologii napraw taboru;
 • Analiza rozwiązań w zakresie organizacji i technologii obsługi technicznej taboru;
 • Udział w opracowywaniu planów obsługi technicznej taboru;
 • Prowadzenie ewidencji pracy taboru;
 • Inicjowanie nowych rozwiązań w zakresie technologii obsługi taboru w celu usprawnienia procesu przeglądów i napraw, optymalizacji kosztów i zwiększenia podaży taboru do obsługi linii metra;
 • Udział w prowadzeniu umów dotyczących remontu taboru metra;
 • Udział w analizach rysunków technicznych oraz ich tworzenie;
 • Przygotowywanie materiałów technicznych do przetargów związanych z dostawą, modernizacją i obsługą techniczną taboru;
 • Prowadzenie monitoringu pracy taboru pod kątem prawidłowości i bezpieczeństwa eksploatacji.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne z dziedzin elektryki lub elektroniki/informatyki. Preferowane kierunki związane z budową i eksploatacją taboru kolejowego oraz maszyn i urządzeń;
 • Zdolność samoorganizacji pracy własnej;
 • Zdolność rozwiązywania problemów technicznych;
 • Doświadczenie w prowadzeniu i tworzeniu dokumentacji technicznej;
 • Znajomość przepisów i norm dotyczących eksploatacji taboru kolejowego;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
 • Znajomość języka niemieckiego lub rosyjskiego będzie dodatkowym atutem;
 • Obsługa komputera (pakiet Office), na poziomie minimum dobrym:
 • Umiejętność korzystania z programów typu AutoCAD, SolidWorks.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 04 sierpnia  2022r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

 

SPECJALISTA W BIURZE NAJMU I REKLAMY

                       

Opis stanowiska:

 • Wystawianie faktur zgodnie z zapisami umów najmu
 • Analiza umów najmu oraz wprowadzanie danych do systemu Infor LN
 • Zarządzanie bazą najemców w systemie Infor LN
 • Rozliczenia kaucji i gwarancji bankowych
 • Analiza należności, monitorowanie i kontrola stanu zadłużenia
 • Przygotowywanie projektów planów finansowych Biura w części przychodów
 • Prowadzenie umów najmu lokali handlowo-usługowych
 • Udział w przygotowaniu przetargów i konkursów ofert w celu pozyskania najemców
  i dzierżawców

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe
 • Znajomość obsługi programów klasy ERP (mile widziana znajomość programu Infor LN)
 • Umiejętność zastosowania przepisów księgowych w praktyce
 • Dobra znajomość pakietu MS Office, zwłaszcza aplikacji Ms Excel i Ms Word
 • Doświadczenie w obsłudze wystawiania faktur i windykacji należności
 • Minimum 3 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
 • Skrupulatność, zdolności analityczne, samodzielność, odpowiedzialność

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji za pomocą:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 04 sierpnia 2022r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Metro Warszawskie Sp. z o. o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

MECHANIK SAMOCHODOWY

 

Opis stanowiska:

 

Praca w warsztacie samochodowym polegająca na bieżącej obsłudze pojazdów samochodowych i sprzętu pomocniczego, w tym min.:

 • diagnoza i naprawa występujących usterek
 • przygotowanie pojazdów do przeglądu rejestracyjnego
 • wymiana części naturalnie zużywających się ( hamulce , sprzęgło , amortyzatory, itp. )
 • wymiana części uszkodzonych 
 •  okresowe przeglądy techniczne pojazdów samochodowych i sprzętu pomocniczego (wymiany i uzupełnianie płynów - olej , płyn chłodniczy )
 • sezonowa wymiana kół kpl.

Wymagania:

 • Wykształcenie min. zawodowe (preferowane „mechanik samochodowy”)
 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku mechanika samochodowego
 • Dyspozycyjność
 • Obsługa komputera na poziomie średniozaawansowanym – obsługa programów        diagnostycznych        
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Uprawnienia i obsługa: wózek widłowy, ciągnik z pługiem, ciągnik z podnośnikiem koszowym

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 04 sierpnia  2022 r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

 przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

 

KIEROWNIK DZIAŁU UTRZYMANIA STP

 

Opis stanowiska:

 • Zarządzanie podległymi pracownikami.
 • Dział podzielony na sekcje branżowe prowadzone przez Kierowników sekcji
 • Realizacja celów strategicznych i operacyjnych spółki w zakresie utrzymania infrastruktury STP Kabaty.
 • Opracowanie procedur wewnętrznych mających zmaksymalizować efektywność i wydajność prac podległego personelu
 • Organizacja i koordynacja bieżącego utrzymania, napraw i zapobieganie powstawania awarii i usterek infrastruktury STP Kabaty .
 • Udział w odbiorach i uruchamianiu nowych obiektów STP Kabaty oraz nowych stacji techniczno-postojowych
 • Opiniowanie projektów budowlanych i wykonawczych nowych obiektów STP Kabaty i nowych stacji techniczno-postojowych.
 • Przygotowywanie danych wyjściowych do sporządzania planów rzeczowo- finansowych w zakresie utrzymania STP Kabaty
 • Opracowywanie dokumentacji do postepowań przetargowych na zakupy materiałów i części oraz usług obcych w zakresie utrzymania STP Kabaty
 • Praca w biurze i na terenie STP Kabaty
 • Równoważny system czasu pracy

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne (mechaniczne, elektryczne, sanitarne, budowlane)
 • Podstawowa znajomość przepisów Prawa pracy, Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego , ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • Znajomość obsługi komputera (pakiet Office)
 • Umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania samodzielnych decyzji
 • Umiejętności organizacyjne
 • Komunikatywność

Wymagania dodatkowe:

 • Doświadczenie w kierowaniu zespołami utrzymania urządzeń technicznych – min 3 lata
 • Uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane lub elektryczne lub sanitarne lub mostowe

                                                                                                                       

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 28 lipca 2022 r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

WARTOWNIK

 

Opis stanowiska:

 • Wykonywanie zadań ochrony fizycznej obiektów Metra Warszawskiego Sp. z o.o.
 • Zakres obowiązków określony ustawą o ochronie osób i mienia oraz rozporządzeniami wykonawczymi i przepisami wewnętrznymi.
 • Praca z bronią obiektową i środkami przymusu bezpośredniego.
 • Praca na terenie zewnętrznym stacji postojowej i stacjach metra.
 • Praca w trybie 12/24 i 12/48.
 • Możliwość zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin

Wymagania:

 • Zaświadczenie o wpisaniu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
 • Legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni w celu ochrony bezpieczeństwa innych osób i mienia lub dopuszczenie do broni elektrycznej
 • Bardzo dobry stan zdrowia,
 • Dyspozycyjność,
 • Miejsce zamieszkania Warszawa lub najbliższe okolice.
 • Wykształcenie min. zasadnicze zawodowe

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

 

Aplikacje należy składać do dnia 27 lipca  2022r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

 przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

 

REFERENT W DZIALE OBSŁUGI PASAŻERÓW

 

Opis stanowiska:

 • Obsługa infolinii pasażerskiej;
 • Odpowiadanie na zapytania pasażerów w zakresie funkcjonowania metra;
 • Przygotowywanie odpowiedzi pisemnych na przychodzącą korespondencję;
 • Kontakty z innymi działami w celu przygotowania odpowiedzi na pytania pasażerów;
 • Prowadzenie rejestrów spraw i kontaktów;
 • Prowadzenie statystyk dot. kontaktów z pasażerami;
 • Analiza stopnia zadowolenia pasażerów z usług;
 • Przekazywanie uwag i zgłoszeń pasażerskich do odpowiednich komórek.

 

Wymagania:  

 • Wykształcenie wyższe;
 • Orientacja w odpowiednich aktach prawnych KPA, RODO, Ustawy o rzeczach znalezionych regulaminy i przepisy lokalne dot. obsługi pasażerów;
 • Bardzo dobre operowanie językiem polskim w mowie i piśmie;
 • Cierpliwość i odporność na stres;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • Dobra obsługa komputera w zakresie oprogramowania biurowego;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Rzetelność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • Wysoka kultura osobista.
 • Dodatkowymi atutami będą: doświadczenie w zakresie bezpośredniej obsługi interesantów; ukończone szkolenia, kursy w zakresie PR, komunikacji interpersonalnej.

 

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 27 lipca 2022r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

 

INSPEKTOR DS. BUDOWLANYCH

Opis stanowiska:

 • przeprowadzanie okresowych kontroli obiektów budowlanych;
 • prowadzenie książek obiektów budowlanych STP Kabaty;
 • koordynacja i nadzór robót budowlanych wykonywanych na terenie STP Kabaty,

przez firmy zewnętrzne;

 • przeprowadzanie odbiorów technicznych rusztowań;
 • opracowywanie harmonogramów bieżących prac budowlanych;
 • zgłaszanie propozycji do planów zamówień publicznych w zakresie koniecznych

zakupów, napraw i modernizacji obiektów budowlanych;

 • prowadzenie gospodarki materiałowej w zakresie wynikającym z wykonywanych

prac budowlanych;

 • opiniowanie i weryfikacja kompletności dokumentacji technicznych;
 • udział w odbiorach nowych obiektów STP Kabaty;
 • prowadzenie dokumentacji powykonawczej i technologicznej;
 • uczestnictwo w pracach związanych z wdrażaniem, utrzymaniem i doskonaleniem  ZSZ

 

Opis wymagań:

 

 • wykształcenie wyższe techniczne o specjalności konstrukcyjno - budowlanej;
 • uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez

            ograniczeń;

 • aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa;
 • uprawnienia do pracy na wysokości
 • doświadczenie zawodowe minimum 4 lata
 • znajomość aktualnych przepisów prawa budowlanego;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania samodzielnych  decyzji;
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows;
 • dokładność, systematyczność i dyspozycyjność;
 • komunikatywność oraz umiejętność przekazywania wiedzy;
 • odporność na stres;

Umiejętności preferowane:

 • dobra znajomość aktualnych technologii budownictwa;
 • doświadczenie w pracy z dokumentacjami: budowlanymi, przetargowymi
  oraz wykonawczymi;
 • umiejętność formułowania pisemnych stanowisk;
 • znajomość zagadnień ISO w zakresie norm PN-EN ISO 9001 : 2015-10; PN-EN ISO 18001 : 2004; PN-EN ISO 14001 : 2015-09

 

     Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 27 lipca 2022r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

 przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

ELEKTRYK W DZIALE UTRZYMANIA

Opis stanowiska:

 • Wykonywanie napraw, usuwanie awarii w instalacji elektrycznej niskiego napięcia, zgodnie z technologią i dokumentacją techniczną,
 • Wykonywanie przeglądów instalacji oświetleniowych, siłowych, wentylacyjnych, odgromowych i ogrzewania rozjazdów zgodnie z harmonogramem,
 • Obsługa podstawowych przyrządów pomiarowych;
 • Praca na wysokości
 • Praca z podnośników i platform,
 • Praca w różnych warunkach atmosferycznych,
 • Praca w równoważnym systemie czasu pracy (możliwa praca w systemie zmianowym).

Wymagania:

 • Wykształcenie zasadnicze/średnie w zakresie elektrycznym lub pokrewnym
 • Świadectwo kwalifikacyjne do eksploatacji E,
 • Umiejętność czytania rysunku technicznego, schematów i dokumentacji technicznej,
 • Uprawnienia do pracy na wysokości.

 

Mile widziane:

 

 • Znajomość obsługi komputera,
 • Uprawnienia do obsługi podnośników,
 • Doświadczenie przy wykonywaniu pomiarów ochronnych.

 

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 27 lipca 2022 r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

 

ELEKTROMONTER                                                                                                                         

Opis stanowiska:

 • Obsługa urządzeń trakcyjno-energetycznych,
 • Oględziny i przegląd urządzeń energetycznych,
 • Oględziny i przegląd urządzeń elektrycznych oświetlenia, siły, rozdzielnic, i linii kablowych,
 • Oględziny i przeglądy urządzeń trakcyjnych podtorza,
 • Naprawy bieżące, konserwacje i remonty ww. urządzeń,
 • Praca pod ziemią (stacje metra oraz tunel metra),
 • Praca trzyzmianowa, w ruchu ciągłym,

Wymagania:

 • Wykształcenie: zasadnicze zawodowe elektryczne lub średnie techniczne elektryczne i pokrewne.
 • 3 lata praktyki zawodowej, istnieje też możliwość zatrudnienia pracownika na stanowisko „stażysta” bezpośrednio po ukończeniu szkoły,
 • Świadectwo kwalifikacyjne „E” 15kV w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym, dopuszcza się zatrudnienie osoby posiadającej uprawnień eksploatacyjnych do 1kV.

Mile widziane:

 • Posiadanie prawa jazdy,
 • Podstawowa znajomość obsługi komputera, (programy MS: Word i Excel),
 • Posiadanie uprawnień do obsługi podestów ruchomych, wydanych przez TDT,
 • Posiadanie uprawnień do ustawiania rusztowań,
 • Uprawnienia do wykonywania pomiarów elektrycznych

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 27 lipca 2022r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

 przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko: 

MONTER URZĄDZEŃ ŁĄCZNOŚCI

 

 

Opis stanowiska: 

 • Czynności polegające na konserwacji i naprawie urządzeń łączności, teletechnicznych, telewizyjnych, nagłośnieniowych oraz innych urządzeń elektrotechnicznych.
 • Rozwiązywanie problemów pojawiających się w trakcie eksploatacji systemów łączności,
 • Wsparcie systemów zewnętrznych.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie zawodowe techniczne o profilu telekomunikacja lub elektronika,
 • Umiejętność posługiwania się urządzeniami pomiarowymi,
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej, konfiguracji urządzeńelektronicznych,
 • Umiejętności techniczne oraz nastawienie na rozwiązywanie problemów,
 • Samodzielność oraz zdolność szybkiego uczenia się,
 • Dyspozycyjność.

Mile widziane:

 • Uprawnienia SEP do 1 kV,
 • Minimum roczne doświadczenie na podobnym stanowisku.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 23 lipca 2022 r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

 

 

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

MECHANIK TABORU

 

Opis stanowiska:

 • Wykonywanie przeglądów i napraw taboru metra zgodnie z technologią,
 • Usuwanie awarii taboru metra,
 • Wykonywanie pomiarów urządzeń taboru metra,
 • Praca w równoważnym systemie czasu pracy
 • Praca przy sztucznym oświetleniu,
 • Możliwa praca na wysokości
 •  Praca w nocy, w tunelu.

Wymagania:

 • Wykształcenie zawodowe lub średnie w zakresie mechanicznym lub elektromechanicznym,
 • Znajomość obsługi komputera,
 • Bardzo dobry stan zdrowia,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Mile widziane uprawnienia SEP do eksploatacji urządzeń o napięciu do 1 kV,
 • Mile widziane prawo jazdy kat B.

Oferujemy: 

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 20 lipca 2022 r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.    

 

 

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko: 

Elektryk Taboru 

 

Opis stanowiska pracy: 

 • wykonywanie przeglądów i napraw taboru metra  zgodnie z technologią
 • usuwanie awarii taboru metra
 • wykonywanie pomiarów urządzeń taboru metra
 • praca w równoważnym systemie czasu pracy
 • możliwa praca na wysokości
 • praca przy sztucznym oświetleniu
 • praca w nocy, w tunelu

Wymagania:            

 • wykształcenie zawodowe lub średnie w zakresie elektrycznym lub elektromechanicznym
 • znajomość obsługi komputera
 • bardzo dobry stan zdrowia
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • umiejętność pracy w zespole
 • mile widziane uprawnienia SEP do eksploatacji urządzeń o napięciu do 1 kV
 • mile widziane prawo jazdy min. kat B

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

 

Aplikacje należy składać do dnia 20 lipca 2022r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

 

 

     

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko: 

SPECJALISTA

(w Biurze Prawnym)

 

Opis stanowiska: 

 • Przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej wpływającej do Biura Prawnego.
 • Wydawanie, wysyłanie i rejestrowanie korespondencji wychodzącej z Biura Prawnego, w tym pism zewnętrznych, opinii prawnych, zaopiniowanych projektów umów.
 • Prowadzenie rejestru postępowań sądowych prowadzonych przez Biuro Prawne.
 • Przechowywanie w stanie uporządkowanym opinii prawnych przygotowanych przez radców prawnych Biura Prawnego.
 • Utrzymywanie w stanie uporządkowanym podstawowych dokumentów prawnych Metra Warszawskiego sp. z o.o. w szczególności dokumentów założycielskich i organizacyjnych , pełnomocnictw przekazanych do Biura Prawnego, umów o podstawowym znaczeniu dla Metra Warszawskiego sp. z o.o. wskazanych przez Dyrektora Biura Prawnego.
 • Przeglądanie akt sądowych i administracyjnych, sporządzanie z nich kopii, zdjęć, wypisów i odpisów.
 • Uczestnictwo w pracach związanych z wdrażaniem, utrzymywaniem i doskonaleniem systemu zarządzania jakością w Metrze Warszawskim Sp. z o.o. 

Wymagania: 

 • Wykształcenie co najmniej średnie (preferowane  wykształcenie wyższe),
 • Mile widziane doświadczenie w pracy biurowej w szczególności w kancelarii prawnej,
 • Znajomość obsługi programów WORD, EXEL, umiejętność pracy w środowisku WINDOWS,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność, samodzielność,
 • dobra organizacja czasu pracy,

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenia i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Milą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych
 • Bilety na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 20 lipca 2022r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

 

 

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko: 

Elektronik Taboru 

 

Opis stanowiska pracy: 

 • wykonywanie przeglądów i napraw taboru metra  zgodnie z technologią
 • usuwanie awarii taboru metra
 • wykonywanie pomiarów urządzeń taboru metra
 • praca w równoważnym systemie czasu pracy
 • możliwa praca na wysokości
 • praca przy sztucznym oświetleniu
 • praca w nocy, w tunelu

Wymagania:                  

 • wykształcenie zawodowe lub średnie w zakresie elektronicznym lub informatycznym
 • znajomość obsługi komputera
 • bardzo dobry stan zdrowia
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • umiejętność pracy w zespole
 • mile widziane uprawnienia SEP do eksploatacji urządzeń o napięciu do 1 kV
 • mile widziane prawo jazdy min. kat B

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl 

Aplikacje należy składać do dnia 20 lipca 2022r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

 

 

     

 

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko: 

INSPEKTOR  OCHRONY ŚRODOWISKA

 

Opis stanowiska: 

 • prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska w Spółce, w oparciu o obowiązujące przepisy;
 • monitorowanie i nadzorowanie zmian w regulacjach prawnych związanych z ochroną środowiska;
 • przygotowywanie sprawozdań z zakresu ochrony środowiska;
 • przygotowywanie wniosków, operatów, zgłoszeń w celu uzyskania decyzji środowiskowych;
 • uczestniczenie w kontrolach w zakresie przestrzegania zasad ochrony środowiska w Spółce;
 • prowadzenie szkoleń z ochrony środowiska dla pracowników oraz firm zewnętrznych wykonujących prace na terenie Spółki;
 • opiniowanie dokumentacji budowlanej w trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji oraz udział w odbiorach zrealizowanych inwestycji;
 • przygotowywanie wytycznych z zakresu ochrony środowiska do dokumentacji przetargowej;
 • uczestnictwo w pracach związanych z wdrażaniem, utrzymywaniem i doskonaleniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania;

 

Wymagania: 

 • wykształcenie wyższe kierunkowe – kierunek inżynieria lub ochrona środowiska;
 • 3 lata doświadczenia w pracy na stanowisku związanym z ochroną środowiska;
 • znajomość pakietu MS Office oraz mile widziana znajomość ATMOTERM oraz AutoCAD;
 • znajomość wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska;
 • mile widziane uprawnienia audytora wewnętrznego ISO 14001:2015

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenia i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Milą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych
 • Bilety na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 20 lipca 2022r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

 

 

 

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

INSPEKTOR W DZIALE LOGISTYKI

 

Opis stanowiska:

 • Uczestnictwo w pracach związanych z wdrażaniem, utrzymywaniem i doskonaleniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP,
 • Uczestnictwo w planowaniu zakupów części zamiennych, materiałów i usług zewnętrznych, zgodnie z harmonogramami przeglądów wagonów,
 • Składanie wniosków o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dostaw i usług związanych z obsługą techniczną taboru. Współpraca z Biurem Zamówień Publicznych,
 • Uczestnictwo w opracowywaniu projektów planów finansowych Pionu Taboru, uwzględniających środki na realizację planowanych dostaw i usług,
 • Współpraca z Biurem Zaopatrzenia w zakresie monitoringu stanu zapasów części i  materiałów zakupionych dla potrzeb obsługi technicznej taboru, analiza wykorzystywania zapasów magazynowych,
 • Tworzenie dokumentów wewnętrznych i kontrola ich obiegu,
 • Uczestniczenie w komisjach przetargowych.

Wymagania na stanowisku:

 • Wykształcenie wyższe techniczne, administracyjne – preferowane kierunki związane z zarządzaniem, logistyką, transportem lub zamówieniami publicznymi,
 • Biegła znajomość  programu typu ERP i/lub biegła znajomość programu Excel na poziomie zaawansowanym.
 • Zdolność analitycznego podejścia do analizowanych danych,
 • Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Biegła obsługa urządzeń biurowych,
 • Biegła obsługa pakietu MS Office,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Dobra organizacja pracy,

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 20 lipca 2022 r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

 

 

 

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko: 

MONTER OPERATOR NAWIERZCHNI TOROWEJ

 

Opis stanowiska:

 • Oględziny torów, rozjazdów i trzeciej szyny podczas obchodów nawierzchni torowej,
 • Konserwacja torów, rozjazdów i trzeciej szyny:

- dokręcanie i wymiana zużytych wkrętów, śrub stopowych i łubkowych i innych elementów nawierzchni torowej i szyny prądowej,

- smarowanie części rozjazdowych i zabezpieczanie przed korozją połączeń śrubowych nawierzchni torowej,

- wymiana elementów węzłów przytwierdzeń szyny i elementów złącznych,

 • Naprawy nawierzchni torowej:

- wymiana szyn, części rozjazdowych, podkładów i podrozjezdnic,

- pomiary poszczególnych parametrów geometrii podczas napraw nawierzchni torowej i szyny prądowej,

- uzupełnianie tłucznia oraz podbijanie torów i rozjazdów,

- regulacja oraz naprawa geometrii nawierzchni torowej i szyny prądowej,

- naprawy nawierzchni na przejazdach kolejowych,

 • Zabezpieczenie nawierzchni torowej przed okresem wysokich temperatur i przygotowanie jej do warunków zimowych oraz utrzymanie przejezdności torów i rozjazdów w warunkach zimowych,
 • Niszczenie i usuwanie roślinności oraz chwastów,
 • Mycie i odkurzanie nawierzchni torowej na podbudowie betonowej,
 • Obsługa mechanicznych, elektrycznych, hydraulicznych i spalinowych narzędzi i maszyn służących do utrzymania nawierzchni torowej oraz trzeciej szyny,
 • Obsługa przyrządów pomiarowych.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie techniczne lub zasadnicze zawodowe,
 • Dyspozycyjność (praca zmianowa),
 • Umiejętność pracy w zespole.

Mile widziane:

 • Wykształcenie profilowane kolejowe,
 • Uprawnienia i szkolenia specjalistyczne kolejowe,
 • Doświadczenie zdobyte podczas pracy w jednostkach kolejowych lub firmach wykonujących prace na rzecz kolei lub podmiotów gospodarczych posiadających infrastrukturę torową,
 • Uprawnienia do obsługi dźwignic i żurawi,
 • Uprawnienia SEP,
 • Prawo jazdy co najmniej kategorii B.

 

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 15 lipca 2022r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

 

 

 

 

 Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko: 

MONTER URZĄDZEŃ ZDALNEGO STEROWANIA 

 

Opis stanowiska: 

 • Czynności polegające na konserwacji, diagnostyce oraz usuwaniu uszkodzeń w systemach zdalnego sterowania oraz systemie kontroli dostępu,
 • Monitorowanie zdarzeń w sieci oraz zasobów sieciowych,
 • Konfigurowanie i naprawy urządzeń komputerowych,
 • Rozwiązywanie problemów pojawiających się w trakcie eksploatacji systemów informatycznych,
 • Wsparcie użytkowania końcowego.

Wymagania:

 • Wykształcenie min. średnie techniczne (specjalność: informatyka, elektronika, automatyka lub mechatronika),
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej, konfiguracji urządzeńelektronicznych,
 • Podstawowa wiedza z zakresu automatyki przemysłowej,
 • Umiejętności analityczne, techniczne oraz nastawienie na rozwiązywanie problemów,
 • Znajomość systemów operacyjnych Windows,
 • Bardzo dobry stan zdrowia,
 • Dyspozycyjność

Mile widziane:

 • Znajomość sterowników PLC,
 • Znajomość systemów SCADA,
 • Znajomość pakietu MS Office,
 • Doświadczenie związane z instalacją lub utrzymaniem systemów kontroli dostępu,
 • Doświadczenie związane z sieciami komputerowymi,
 • Znajomość technicznego j. angielskiego,
 • Uprawnienia SEP do 1 kV.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 23 lipca 2022r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.