PRACA W METRZE WARSZAWSKIM

Jak składać aplikację
- Aplikację prosimy wysyłać pocztą e-mail na adres: rekrutacja@metro.waw.pl
- Aplikacje w kopercie z dopiskiem "Rekrutacja”, można także przesłać pocztą na adres siedziby Metra Warszawskiego Sp. z o.o. lub zostawić na portierni przy wejściu do siedziby Metra.

Proces rekrutacji
- zamieszczenie ogłoszenia o naborze pracowników przez Metro Warszawskie Sp. z o.o.
- przysyłanie aplikacji przez zainteresowanych
- wstępna analiza i selekcja otrzymanych dokumentów aplikacyjnych
- umawianie się na rozmowy rekrutacyjne tylko z wybranymi kandydatami
- przeprowadzanie rozmów rekrutacyjnych
- ostateczny wybór kandydata
- złożenie propozycji zatrudnienia wybranemu kandydatowi
Proces rekrutacji może trwać , w zależności od stanowiska , od kilkunastu dni do kilku tygodni.
Zastrzegamy  sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Metro Warszawskie jako Pracodawca
Naszym pracownikom zapewniamy:
- stabilność zatrudnienia
- terminowość wypłat wynagrodzenie oraz innych świadczeń
- pakiet świadczeń socjalnych
- bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na I, II strefę
- szkolenia i rozwój zawodowy

Metro Warszawskie Sp. z o.o. ma prawo żądać podania od kandydata jedynie takich danych osobowych, które wskazane są w obowiązujących przepisach prawa.

Cel i podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania (np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera) na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Podanie danych osobowych przekraczających zakres danych wymaganych w Przepisach prawa pracy z art. 221 Kodeksu pracy [czyli danych innych niż imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia] oznacza, WYRAŻENIE ZGODY na przetwarzanie tych dodatkowych danych osobowych na potrzeby danej rekrutacji.

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w Twoim zgłoszeniu jest Metro Warszawskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa („Metro”).
 2. Możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych Metra („Inspektor") wysyłając
  e-maila na adres: iod@metro.waw.pl
 3. Polecamy kontakt z Inspektorem w szczególności w przypadku, w którym chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw tj. prawa dostępu do danych; ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile sprzeciw uzasadniony jest przyczynami związanymi z Twoją szczególną sytuacją.
 4. Metro będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:

a)      w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko, o które się ubiegasz - podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny Metra wynikający z przepisów prawa pracy, a w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa - podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda;

b)      w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji - o ile udzieliłeś w tym zakresie stosownej zgody, która będzie podstawą prawną takiego przetwarzania;

c)       w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych będzie prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości ustalania i dochodzenia przez nas roszczeń (należności) lub obrony przed takimi roszczeniami.

 1. Twoje dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 2. Twoje dane nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 3. Jeżeli Metro nie zdecyduje się zawrzeć z Tobą umowy o pracę, twoje dane zostaną trwale usunięte niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji. Jeżeli udzieliłeś zgody na wykorzystanie Twoich danych w przyszłych rekrutacjach, Twoje dane mogą być wykorzystane do momentu odwołania tej zgody nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia otrzymania danych. W zakresie w jakim dane są przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, będziemy je przetwarzać przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu.
 1. W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Wszystkie dane podajesz dobrowolnie, z tym, że Metro Warszawskie Sp. z o.o. ma prawo żądać podania danych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy.
 4. Nie będziesz podlegał zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Wzór klauzuli informacyjnej dla kandydata, który przesłał swoje dokumenty aplikacyjne bez związku z konkretną rekrutacją

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w Twoim zgłoszeniu jest Metro Warszawskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa („Metro”).
 2. Możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych Metra („Inspektor”) wysyłając
  e-maila na adres: iod@metro.waw.pl
 3. Polecamy kontakt z Inspektorem w szczególności w przypadku, w którym chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw tj. prawa dostępu do danych; ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile sprzeciw uzasadniony jest przyczynami związanymi z Twoją szczególną sytuacją.
 4. Metro będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:

a)      w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji - na podstawie Twojej zgody;

b)      w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych będzie prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości ustalania i dochodzenia przez nas roszczeń (należności) lub obrony przed takimi roszczeniami.

 1. Twoje dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 2. Twoje dane nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 3. Twoje dane mogą być wykorzystane do momentu odwołania zgody na wykorzystanie danych do przyszłych rekrutacji nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia otrzymania danych. W zakresie w jakim dane są przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, będziemy je przetwarzać przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu.
 4. W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Wszystkie dane podajesz dobrowolnie, z tym, że Metro Warszawskie ma prawo żądać podania danych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy.
 7. Nie będziesz podlegał zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

SPECJALISTA W BIURZE ANALIZ I ROZLICZEŃ INWESTYCJI

 

Opis stanowiska pracy:

 • Monitorowanie i analiza możliwości aplikowania o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej przedsięwzięć inwestycyjnych i modernizacyjnych realizowanych przez Spółkę
 • Monitorowanie i analiza przebiegu realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pod względem zgodności z przepisami i wskaźnikami wymaganymi umową o dofinansowanie
 • Ocena systemu wdrażania projektów inwestycyjnych w Spółce oraz rekomendacje zmian w systemie w celu jego usprawnienia lub dostosowania do wymagań Unii Europejskiej
 • Opracowywanie wewnętrznych procedur i wytycznych w zakresie obowiązujących przepisów i wymagań unijnych dotyczących aplikacji projektów, zasad ich finansowania i rozliczania
 • Weryfikacja dokumentacji w zakresie zgodności z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 • Weryfikacja źródeł płatności w podziale na koszty kwalifikowane i niekwalifikowalne
 • Współpraca z Biurem Funduszy Europejskich m.st. Warszawy w zakresie przygotowania danych i dokumentów dla potrzeb wniosków aplikacyjnych oraz umów o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz w zakresie kwalifikowalności wydatków

 

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe (preferowane ekonomiczne lub pokrewne)
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (MS Office, Internet),
 • umiejętność analizy złożonych procesów, dokonywania ich oceny, wypracowywania i prezentacji własnego stanowiska,
 • dyspozycyjność, komunikatywność, obowiązkowość, zaangażowanie w pracę, terminowość,
 • umiejętność: rozwiązywania problemów, pracy w zespole, pracy pod presją czasu.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,
 • znajomość ustawy o rachunkowości,
 • znajomość zasad realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskich.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 05 maja 2019r.

               Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

 

 

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

 Monter urządzeń sterowania ruchem pociągów.

 miejsce pracy: Warszawa

 

Opis stanowiska:

 • Czynności polegające na konserwacji, naprawach oraz ewentualnym usuwaniu  uszkodzeń komputerowych i przekaźnikowych urządzeń sterowania ruchem pociągów.
 • Konserwacja zewnętrznych urządzeń sterowania ruchem w tym napędów zwrotnicowych, sygnalizatorów, układów kontroli niezajętości torów, konserwacja i pomiary instalacji kablowych.

 Wymagania:

 • Wykształcenie średnie oraz tytuł zawodowy technika w zawodach i specjalnościach z dziedziny elektrycznej, elektrotechnicznej, elektronicznej, mechatronicznej, teletechnicznej.
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej, konfiguracji urządzeń elektronicznych.
 • Warunki zdrowotne, umożliwiające podjęcie pracy na stanowisku związanym z bezpieczeństwem ruchu kolejowego.
 • Umiejętności analityczne, techniczne oraz nastawienie na rozwiązywanie problemów;
 • Znajomość systemów operacyjnych Windows.
 • Możliwość pracy zmianowej

Mile widziane:

 • Prawo jazdy kat. B.
 • Uprawnienia SEP do 1 kV.
  • doświadczenie w branży srk.
  • znajomość technicznego j. angielskiego.

 Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 30 kwietnia 2019r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

 

 

 

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

Elektryk Taboru

Miejsce pracy: Warszawa

 

Opis stanowiska pracy: 

 • wykonywanie przeglądów i napraw taboru metra zgodnie z technologią
 • usuwanie awarii taboru metra
 • wykonywanie pomiarów elektrycznych urządzeń taboru metra
 • praca w równoważnym systemie czasu pracy
 • możliwa praca na wysokości powyżej 3 m

Wymagania:                      

 • wykształcenie średnie lub wyższe w zakresie elektrycznym, elektronicznym lub elektromechanicznym
 • uprawnienia SEP do eksploatacji urządzeń o napięciu do 1 kV (Grupa 1)
 • znajomość obsługi komputera
 • bardzo dobry stan zdrowia
 • mile widziane prawo jazdy min. kat B
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • znajomość wykonywania podstawowych pomiarów elektrycznych
 • znajomość podstawowych zagadnień dot. maszyn elektrycznych
 • umiejętność czytania rysunku technicznego i dokumentacji technicznej

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

 

Aplikacje należy składać do dnia 30 kwietnia 2019r.

               Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

 

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

 Zastępca Dyrektora (Biuro Zarządu)

Miejsce pracy: Warszawa

 

 Opis stanowiska pracy 

 • Analiza efektywności organizacji i sposobu działania Spółki pod kątem funkcjonalności i właściwej realizacji przez nią podstawowych zadań.
 • Proponowanie nowych rozwiązań organizacyjnych i zasad działania poszczególnych komórek organizacyjnych, w celu usprawnienia realizowanych procesów.
 • Nadzór i koordynacja spraw związanych z systemem zarządzania ryzykiem w Spółce, w tym prowadzenie spraw związanych z funkcją Pełnomocnika Zarządu ds. Zarządzania Ryzykiem.
 • Nadzór nad obsługą organizacyjną i biurową organów Spółki.
 • Praca w podstawowym czasie pracy, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7 – 15.
 • W przypadku realizacji zadań o charakterze projektowym możliwa praca po godzinie 15 (w miarę potrzeby).

 

 Wymagania 

 • Wykształcenie wyższe, o kierunku: inżynieria procesów, zarządzanie, ekonomia, prawo, administracja lub pokrewne,
 • Doświadczenie w projektach z zakresu pomiaru efektywności i optymalizacja procesów przedsiębiorstw,
 • Wiedza z zakresu zarządzania ryzykiem,
 • Kultura osobista, umiejętność pracy w zespole.
 • Min 6 letnie doświadczenie zawodowe i 3 letnie doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi, lub 9 letnie doświadczenie zawodowe.

 

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

 

Aplikacje należy składać do dnia 25 kwietnia 2019r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

 

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

Inspektor w Dziale Przygotowania Inwestycji

Miejsce pracy: Warszawa

 

Opis stanowiska pracy:

 1. Przygotowanie pod względem technicznym i formalnym zatwierdzonych do realizacji inwestycji, zgodnie z planami i harmonogramami rzeczowo-finansowymi inwestycji oraz obowiązującymi przepisami, w tym:
 2. Opracowywanie danych i informacji dotyczących wykonania rzeczowego
  i finansowego prac przygotowawczych prowadzonych, dla potrzeb raportów i sprawozdań oraz informacji na temat prognozowanego postępu prac, przewidywanych lub występujących zagrożeń dla ich terminowej realizacji.
 3. Przygotowywanie danych i dokumentów dla potrzeb wniosków aplikacyjnych oraz umów o dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej.
 4. Analizowanie wniosków i protestów osób fizycznych i prawnych, związanych z planowaną i przygotowywaną budową nowych obiektów metra, we współpracy ze służbami nadzoru budowy i Biurem Prawnym.
 5. Opiniowanie i uzgadnianie inwestycji towarzyszących planowanych do realizacji
  w otoczeniu obiektów metra.
 6. Opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  w sąsiedztwie obiektów metra.
 7. Opiniowanie i kontrola dokumentacji projektowej pod względem usytuowania przestrzennego oraz kolizji z urządzeniami i sieciami obcymi.
 • opracowywanie założeń technicznych i wytycznych do projektowania,
 • opracowywanie informacji o przedsięwzięciu,
 • opracowywanie wniosków i pozyskiwanie wymaganych pozwoleń i decyzji administracyjnych, w szczególności decyzji LICP, decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych i decyzji o pozwoleniu na budowę.  
 • pozyskiwanie dokumentacji projektowej,
 • pozyskiwanie niezbędnych opracowań obejmujących między innymi: ustalanie stref wpływu oddziaływania inwestycji, ocenę stanu obiektów znajdujących się w strefach wpływu oddziaływania inwestycji, dokumentację geologiczną, studia wykonalności, badania i analizy wpływu planowanej inwestycji na sąsiadujące nieruchomości, raporty oddziaływania na środowisko, projekty koncepcyjne, programy funkcjonalno-użytkowe oraz inne wymagane ekspertyzy i opinie.  

Wymagania:

 • Studia wyższe, preferowane: budownictwo, transport publiczny;
 • Doświadczenie w przygotowaniu projektów inwestycyjnych,
 • Dobra znajomość obsługi AutoCad, Bentley, itp;
 • Dobra znajomość obsługi MS Office;
 • Znajomość jęz. angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • Rzetelność, odpowiedzialność, samodzielność, dokładność
 • Bardzo dobra organizacja pracy;
 • Umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 21 kwietnia 2019r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

Starszy Inspektor w Biurze Informatyki (Administrator sieci i systemów IT)

Miejsce pracy: Warszawa

 

Zakres obowiązków:

 • Administrowanie i zarzadzanie środowiskiem Windows Server 2008/2012/2016
 • Instalowanie, konfigurowanie, utrzymywanie w sprawności powierzone systemy i infrastrukturę informatyczną
 • Administracja i rozbudowa infrastruktury opartej na środowisku wirtualnym
 • Dbanie o jakość i wydajność sieci LAN/WAN
 • Utrzymanie i monitorowanie ciągłości pracy systemów informatycznych
 • Tworzenie analiz i raportów dotyczących funkcjonowania infrastruktury informatycznej oraz wdrażanie nowych procedur architektury IT
 • Przygotowywanie i aktualizowanie dokumentacji technicznej

Wymagania:

 • Minimum 5 lat pracy w branży informatycznej
 • Wykształcenie informatyczne (wyższe lub w trakcie nauki);
 • Minimum 2 lata doświadczenia z zakresu administrowania środowiskiem Serwerowym MS Windows;
 • Minimum roczne doświadczenie w administrowaniu aplikacjami
 • Dobra znajomość zagadnień sieciowych i protokołu TCP/IP (routing, vlan, …)
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Samodzielność, odpowiedzialność, dokładność i rzetelność.
 • Proaktywne działania

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji za pomocą:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 30 kwietnia 2019 r.

               Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

 

W związku z rozbudową II linii i uruchamianiem nowych stacji Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

INSPEKTOR NADZORU ROBÓT TELEKOMUNIKACYJNYCH

miejsce pracy: Warszawa

 

Opis stanowiska:

 • Wykonywanie funkcji nadzoru w ramach obowiązków i uprawnień Metra Warszawskiego Sp. z o.o. /wobec Wykonawcy działającego na zlecenie Metra, zgodnie z warunkami umowy;
 • Składanie Kierownikowi kontraktu nadzorującemu działalność inwestycyjną miesięcznych raportów z przebiegu prowadzonych prac;
 • Kontrola dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z zamówieniem, ofertą ostateczną wykonawcy robót, specyfikacją techniczną wytycznymi do projektowania, kompletności i prawidłowości pod względem formalnym;
 • Koordynowanie uzgodnień dokumentacji projektowej ze służbami Metra Warszawskiego Sp. z o.o.;
 • Kontrolowanie zgodności realizowanych robót z dokumentacją projektową, umową, harmonogramem i ustalonymi terminami płatności;
 • Kontrolowanie jakości wykonanych robót;
 • Egzekwowanie usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych wad w wykonanych robotach;
 • Kontrola porządku na budowie i w jej otoczeniu;
 • Kontrola przestrzegania przez Wykonawcę robót, przepisów bhp;
 • Rozpatrywanie wniosków i roszczeń dotyczących szkód spowodowanych realizowanymi pracami budowlanymi;
 • Przygotowanie odbiorów wykonanych robót i odbiór robót od Wykonawcy wraz z dokumentacją niezbędną do użytkowania obiektów i urządzeń;
 • Rozliczanie nadzorowanych robót, wykonania umowy, przestrzeganie dyscypliny budżetowej oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego Metra Warszawskiego Sp. z o.o.
 • Udział w realizacji robót: budowa i przebudowa sieci telekomunikacyjnych na potrzeby obiektów podziemnych w warunkach wielkomiejskich. Wykonywanie instalacji teletechnicznych w obiektach podziemnych i naziemnych o charakterze przemysłowym i/lub użyteczności publicznej (CCTV, radiołączność, kontrola dostępu, sieci strukturalne, centrale telefoniczne, sieć dyspozytorska, instalacje p-poż.)

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne;
 • Uprawienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, i urządzeń telekomunikacyjnych
 • Przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa.
 • Minimum dwa lata pracy na stanowisku kierownika robót lub inspektora nadzoru.
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Zdecydowanie w działaniu
 • Zaangażowanie w rozwiązywaniu problemów
 • Zdolność podejmowania decyzji pod presją czasu
 • Mile widziana znajomość j. angielskiego oraz posiadanie prawa jazdy;
 • Obsługa komputera, znajomość środowiska Windows, wskazana obsługa MS Project.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji za pomocą:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 30 kwietnia 2019r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

Inspektor w Biurze Informatyki (Administrator systemów IT)

Miejsce pracy: Warszawa

 

 Opis stanowiska: 

 • Zapewnienie nieprzerwanej i poprawnej pracy infrastruktury serwerowej
 • Utrzymanie infrastruktury wirtualnej opartej o technologię Hyper-V
 • Instalacja i utrzymanie systemów, aplikacji, oprogramowania narzędziowego w obszarze systemów rodziny Microsoft
 • Instalacja nowych komponentów infrastruktury
 • Zarządzanie zasobami sprzętowymi, w tym ich dystrybucja w zakresie przydziału przestrzeni dyskowej, jednostek przetwarzania i pamięci operacyjnej
 • Zarządzanie kopiami bezpieczeństwa i procesami ich tworzenia
 • Współtworzenie dokumentacji systemowej i technicznej oraz bazy wiedzy w zakresie powyższego obszaru utrzymania,
 • Współpraca z zewnętrznymi i wewnętrznymi dostawcami aplikacji,
 • Uczestnictwo w pracach wdrożeniowych nowych rozwiązań. 

Wymagania: 

 • Minimum 4 lat pracy w branży informatycznej
 • Wykształcenie informatyczne (wyższe lub w trakcie nauki);
 • Minimum roczne doświadczenia z zakresu administrowania środowiskiem sieciowym oraz Serwerowym MS Windows;
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Samodzielność, odpowiedzialność, dokładność i rzetelność.
 • Proaktywne działania  

Oferujemy

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji za pomocą:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 30 kwietnia 2019 r.

               Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

MECHANIK TABORU

Opis stanowiska:

 • Wykonywanie przeglądów i napraw taboru metra zgodnie z technologią,
 • Usuwanie awarii taboru metra,
 • Wykonywanie pomiarów urządzeń taboru metra,
 • Praca w równoważnym systemie czasu pracy,
 • Możliwa praca na wysokości powyżej 3 m.,
 • Praca przy sztucznym oświetleniu,
 • Ewentualna praca w nocy, w tunelu.

Wymagania:

 • Wykształcenie zawodowe lub średnie w zakresie mechanicznym lub elektromechanicznym,
 • Mile widziane uprawnienia SEP do eksploatacji urządzeń o napięciu do 1 kV,
 • Znajomość obsługi komputera,
 • Mile widziane prawo jazdy min. Kat B,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Stan zdrowia umożliwiający uzyskanie dopuszczenia do pracy na wysokości powyżej 3m.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 30 kwietnia 2019 r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

 

Metro Warszawskie Sp. z o. o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

Maszynista Taboru Pasażerskiego Metra

(kobiety i mężczyźni)

 

Opis stanowiska:

 • Szkolenie teoretyczne i praktyczne na stanowisko maszynisty, zakończone egzaminem kwalifikacyjnym – 8 miesięcy,
 • Prowadzenie pociągów pasażerskich na liniach metra,
 • Obsługa pociągów doświadczalnych i testowych,
 • Prowadzenie prac manewrowych z taborem metra,
 • Praca przy sztucznym oświetleniu w tunelu/stacjach metra,
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą pociągów metra,
 • Praca w systemie 3-zmianowym po 8 godzin, we wszystkie dni tygodnia i święta,
 • Współpraca ze służbami metra.

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie techniczne,
 • Bardzo dobry stan zdrowia (I kategoria wzroku i słuchu),
 • Brak zakazu sądowego prowadzenia pojazdów mechanicznych,
 • Miejsce zamieszkania Warszawa i okolice,
 • Umiejętność współpracy.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 30 kwietnia 2019 r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

W związku z rozbudową II linii i uruchamianiem nowych stacji,

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

DYŻURNY STACJI

 

Opis stanowiska: 

 • Nadzór nad ruchem pasażerskim,
 • Obsługa monitoringu i systemów technicznych,
 • Prowadzenie prac administracyjnych związanych z obsługą stacji,
 • Sporządzanie raportów i protokołów,
 • Współpraca ze służbami technicznymi metra oraz ze służbami zewnętrznymi w trakcie prowadzenia akcji ratowniczych,
 • Praca zmianowa.

Wymagania:

 • Wykształcenie minimum średnie,
 • Bardzo dobry stan zdrowia,
 • Dyspozycyjność związana z krótkim czasem dojazdu do pracy,
 • Łatwość w nawiązywaniu kontaktów.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 30 kwietnia 2019 r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

W związku z rozbudową II linii i uruchamianiem nowych stacji Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

INSPEKTOR NADZORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

miejsce pracy: Warszawa

 

Opis stanowiska:

 • Wykonywanie funkcji nadzoru w ramach obowiązków i uprawnień Metra Warszawskiego Sp. z o.o. /wobec Wykonawcy działającego na zlecenie Metra, zgodnie z warunkami umowy;
 • Składanie Kierownikowi kontraktu nadzorującemu działalność inwestycyjną miesięcznych raportów z przebiegu prowadzonych prac;
 • Kontrola dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z zamówieniem, ofertą ostateczną wykonawcy robót, specyfikacją techniczną wytycznymi do projektowania, kompletności i prawidłowości pod względem formalnym;
 • Koordynowanie uzgodnień dokumentacji projektowej ze służbami Metra Warszawskiego Sp. z o.o.;
 • Kontrolowanie zgodności realizowanych robót z dokumentacją projektową, umową, harmonogramem i ustalonymi terminami płatności;
 • Kontrolowanie jakości wykonanych robót;
 • Egzekwowanie usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych wad w wykonanych robotach;
 • Kontrola porządku na budowie i w jej otoczeniu;
 • Kontrola przestrzegania przez Wykonawcę robót, przepisów bhp;
 • Rozpatrywanie wniosków i roszczeń dotyczących szkód spowodowanych realizowanymi pracami budowlanymi;
 • Przygotowanie odbiorów wykonanych robót i odbiór robót od Wykonawcy wraz z dokumentacją niezbędną do użytkowania obiektów i urządzeń;
 • Rozliczanie nadzorowanych robót, wykonania umowy, przestrzeganie dyscypliny budżetowej oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego Metra Warszawskiego Sp. z o.o.
 • Udział w realizacji robót: budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych na potrzeby obiektów podziemnych w warunkach wielkomiejskich. Wykonywanie instalacji elektroenergetycznych w obiektach podziemnych i naziemnych o charakterze przemysłowym i/lub użyteczności publicznej oraz instalacji sterowania urządzeniami energetycznymi i sanitarnymi.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne;
 • Uprawienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
 • Przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa.
 • Minimum dwa lata pracy na stanowisku kierownika robót lub inspektora nadzoru.
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Zdecydowanie w działaniu
 • Zaangażowanie w rozwiązywaniu problemów
 • Zdolność podejmowania decyzji pod presją czasu
 • Mile widziana znajomość j. angielskiego oraz posiadanie prawa jazdy;
 • Obsługa komputera, znajomość środowiska Windows, wskazana obsługa MS Project.

 

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 30 kwietnia 2019 r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.