PRACA W METRZE WARSZAWSKIM

Jak składać aplikację
- Aplikację prosimy wysyłać pocztą e-mail na adres: rekrutacja@metro.waw.pl
- Aplikacje w kopercie z dopiskiem "Rekrutacja”, można także przesłać pocztą na adres siedziby Metra Warszawskiego Sp. z o.o. lub zostawić na portierni przy wejściu do siedziby Metra.

Proces rekrutacji
- zamieszczenie ogłoszenia o naborze pracowników przez Metro Warszawskie Sp. z o.o.
- przysyłanie aplikacji przez zainteresowanych
- wstępna analiza i selekcja otrzymanych dokumentów aplikacyjnych
- umawianie się na rozmowy rekrutacyjne tylko z wybranymi kandydatami
- przeprowadzanie rozmów rekrutacyjnych
- ostateczny wybór kandydata
- złożenie propozycji zatrudnienia wybranemu kandydatowi
Proces rekrutacji może trwać , w zależności od stanowiska , od kilkunastu dni do kilku tygodni.
Zastrzegamy  sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Metro Warszawskie jako Pracodawca
Naszym pracownikom zapewniamy:
- stabilność zatrudnienia
- terminowość wypłat wynagrodzenie oraz innych świadczeń
- pakiet świadczeń socjalnych
- bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na I, II strefę
- szkolenia i rozwój zawodowy

Metro Warszawskie Sp. z o.o. żąda podania od kandydata jedynie takich danych osobowych, które wskazane są w obowiązujących przepisach prawa.

Cel i podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania (np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera) na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Podanie danych osobowych przekraczających zakres danych wymaganych w Przepisach prawa pracy z art. 221 Kodeksu pracy [czyli danych innych niż imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego wykształcenia] oznacza, WYRAŻENIE ZGODY na przetwarzanie tych dodatkowych danych osobowych na potrzeby danej rekrutacji. W przypadku podania z własnej inicjatywy danych osobowych określonych w art. 9 ust.1 RODO zobowiązani są Państwo do wyrażenia wyraźnej zgody do przetwarzania tych danych (według zał. nr 4)

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w Państwa zgłoszeniu jest Metro Warszawskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa („Metro”).
 2. Mogą Państwo skontaktować się z inspektorem ochrony danych Metra („Inspektor") wysyłając
  e-maila na adres: iod@metro.waw.pl
 3. Polecamy kontakt z Inspektorem w szczególności w przypadku, w którym chcecie Państwo skorzystać z przysługujących praw tj. prawa dostępu do danych; ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile sprzeciw uzasadniony jest przyczynami związanymi z Państwa szczególną sytuacją.
 4. Metro będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących celach:

a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko, o które się ubiegasz - podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny Metra wynikający z przepisów prawa pracy, a w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa - podstawą prawną przetwarzania jest Państwa zgoda;

b) w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji - o ile udzielili Państwo w tym zakresie stosownej zgody, która będzie podstawą prawną takiego przetwarzania;

c) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych będzie prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości ustalania i dochodzenia przez nas roszczeń (należności) lub obrony przed takimi roszczeniami.

 1. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 2. Państwa dane nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 3. Jeżeli Metro nie zdecyduje się zawrzeć z Państwem umowy o pracę, Państwa dane zostaną trwale usunięte niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji. Jeżeli udzieliłeś zgody na wykorzystanie Państwa danych w przyszłych rekrutacjach, Państwa dane mogą być wykorzystane do momentu odwołania tej zgody nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia otrzymania danych. W zakresie w jakim dane są przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, będziemy je przetwarzać przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu. 
 1. W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, macie Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Wszystkie dane podajcie Państwo dobrowolnie, z tym, że Metro Warszawskie Sp. z o.o. żąda podania danych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy.
 4. Nie będziecie Państwo podlegali zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

             Klauzula informacyjna dla kandydata, który przesłał swoje dokumenty aplikacyjne     bez związku z konkretną rekrutacją

Metro Warszawskie Sp. z o.o. żąda podania od kandydata jedynie takich danych osobowych, które wskazane są w obowiązujących przepisach prawa.

Cel i podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania (np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera) na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Podanie danych osobowych przekraczających zakres danych wymaganych w Przepisach prawa pracy z art. 221 Kodeksu pracy [czyli danych innych niż imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego wykształcenia] oznacza, WYRAŻENIE ZGODY na przetwarzanie tych dodatkowych danych osobowych na potrzeby danej rekrutacji. W przypadku podania z własnej inicjatywy danych osobowych określonych w art. 9 ust. 1 RODO zobowiązani sa Państwo do wyrażenia wyraźnej zgody do przetwarzania tych danych (według zał. nr 4)

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w Państwa zgłoszeniu jest Metro Warszawskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa („Metro”).
 2. Możecie Państwo skontaktować się z inspektorem ochrony danych Metra („Inspektor”) wysyłając e-maila na adres: iod@metro.waw.pl
 3. Polecamy kontakt z Inspektorem w szczególności w przypadku, w którym chcecie Państwo skorzystać z przysługujących praw tj. prawa dostępu do danych; ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile sprzeciw uzasadniony jest przyczynami związanymi z Twoją szczególną sytuacją.
 4. Metro będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących celach:

a) w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji - na podstawie Państwa zgody;

b) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych będzie prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości ustalania i dochodzenia przez nas roszczeń (należności) lub obrony przed takimi roszczeniami.

 1. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 2. Państwa dane nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 3. Państwa dane mogą być wykorzystane do momentu odwołania zgody na wykorzystanie danych do przyszłych rekrutacji nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia otrzymania danych. W zakresie w jakim dane są przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, będziemy je przetwarzać przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu.

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

Specjalista ds. BHP

Opis stanowiska pracy:

 • Wykonywanie zadań służby bhp zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Współpraca z organami kontroli zewnętrznej, udział w auditach klientów i jednostki certyfikującej,
 • Realizowanie działań wynikających z wymagań wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmującego zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • Udział w tworzeniu i doskonaleniu obowiązujących procedur i instrukcji z zakresu bhp,
 • Dbanie o spełnienie wymagań projektowych w zakresie BHP,

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie (technik bezpieczeństwa i higieny pracy) lub wyższe / podyplomowe, studia na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • Bardzo dobra znajomość przepisów i zasad bhp,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Samodzielność, komunikatywność, dyspozycyjność i kreatywność,
 • Umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu MS OFFICE.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 27 kwietnia 2020r.

            Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.       

 

 

 

 

 

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

SPRZĄTACZKA TABORU

 

Opis stanowiska:      

 • Sprzątanie taboru metra zgodnie z technologią,
 • Praca w równoważnym systemie czasu pracy,
 • Możliwa praca na wysokości do 3 m,
 • Praca przy sztucznym oświetleniu,
 • Praca w nocy, w tunelu.

 

Wymagania:             

 • Wykształcenie zawodowe lub średnie,
 • Bardzo dobry stan zdrowia,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Mile widziane doświadczenie w sprzątaniu pojazdów szynowych,

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 25 maja 2020 r.

               Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

 

DYŻURNY STACJI

Opis stanowiska:

 • Nadzór nad ruchem pasażerskim.
 • Obsługa monitoringu i systemów technicznych.
 • Prowadzenie prac administracyjnych związanych z obsługą stacji.
 • Sporządzanie raportów i protokołów.
 • Współpraca ze służbami technicznymi metra oraz ze służbami zewnętrznymi w trakcie prowadzenia akcji ratowniczych.
 • Praca w systemie zmianowym - 12/24 i 12/48.

Wymagania:

 • Wykształcenie min. średnie,
 • Bardzo dobry stan zdrowia,
 • Gotowość do pracy w systemie zmianowym
 • Dyspozycyjność związana z krótkim czasem dojazdu do pracy,
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Łatwość w nawiązywaniu kontaktów.
 • Umiejętność skutecznego działania w warunkach stresu

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 29 maja 2020r.

               Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

 

TOKARZ – FREZER (Dział Mechaniczny)

 

Opis stanowiska pracy:

 • Obróbka elementów metalowych, będących w większości częściami maszyn i urządzeń;
 • |Naprawa i diagnostyka urządzeń z poszczególnych branż: elektromechanicznej, wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjno-klimatyzacyjnej
 • Praca w równoważnym systemie pracy, z rozliczeniem trzymiesięcznym, w systemie 8-godzinnym

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub zawodowe techniczne w branży tokarz-frezer
 • uprawnienia - świadectwo kwalifikacji w specjalności tokarz
 • preferowana znajomość urządzeń z poszczególnych branż w zakresie eksploatacji, obsługi i konserwacji.
 • umiejętność pracy w zespole
 • dyspozycyjność
 • mile widziane:
 • uprawnienia SEP do 1 kV
 • uprawnienia na obsługę wózków akumulatorowych
 • prawo jazdy kategorii B
 • kursy i szkolenia branżowe (np. dźwigowe, spawalnicze, itp.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenia i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Milą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych
 • Bilety na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 11 kwietnia 2020r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

 

Specjalista ds. Gospodarki Magazynowej

(Biuro Zaopatrzenia)

 

Opis stanowiska

 • Nadawanie indeksów materiałowych zgodnie z SWW na materiały i usługi, bieżące uzupełnianie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług i CPV w programie komputerowym.
 • Terminowe przekazywanie zestawień z dokumentów obrotu magazynowego do właściwych komórek organizacyjnych Metra Warszawskiego.
 • Przekazywanie informacji o ilościach zużytych materiałów niebezpiecznych oraz emisji.
 • Wysyłka materiałów z Metra Warszawskiego przekazywanym wykonawcom usług zgodnie z zawartymi umowami ( komórki merytoryczne).
 • Rozliczanie materiałów powierzonych wykonawcy do wykonania remontów. Prowadzenie magazynów depozytowych.
 • Sprawozdania GUS.
 • Wystawianie dokumentów na sprzedaż materiałów i odpadów.
 • Udział w powstawaniu protokołów z odzysku materiałów z inwestycji i eksploatacji.
 • Prowadzenie ewidencji związanej z gospodarką odpadami w zakresie dotyczącym obrotu magazynowego.
 • Okresowe analizy zapasów magazynowych w Magazynach Biura.
 • Sporządzanie wykazów materiałów zbędnych – do upłynnienia.
 • Wykonywanie innych poleceń służbowych Dyrektora Biura.
 • Uczestnictwo w pracach związanych z wdrożeniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Jakością w Metrze Warszawskiem Sp. z o.o..

Wymagania:

 • Wyksztalcenie średnie lub wyższe techniczne
 • Mile widziane doświadczenie w pracy w zaopatrzeniu, logistyce lub magazynie min 2 lata
 • Znajomość obsługi komputera oraz programów biurowych
 • Umiejętność negocjowania z kontrahentami wewnętrznymi
 • Umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 10 maja 2020r.

               Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

 

Specjalista ds. zakupów

(Biuro Zaopatrzenia)

 

Opis stanowiska

 • Zakup materiałów i części zamiennych do maszyn i urządzeń dla potrzeb eksploatacji i inwestycji oraz dla potrzeb ogólnozakładowych, na podstawie wniosków o udzielenie zamówienia ze szczególnym wskazaniem na dostawy i usługi w branżach: elektrycznej, energetycznej, pomiarowej i taboru metra i innych pokrewnych.
 • Zlecenie napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych maszyn i urządzeń, napraw i regeneracji części zamiennych (za wyjątkiem zleceń na stałą konserwację i dozór), na podstawie wniosków o udzielenie zamówienia.
 • Zlecanie ekspertyzy i badań materiałów na podstawie wniosków o udzielenie zamówienia.
 • Przestrzeganie zgodności obowiązujących procedur z obowiązującymi Spółkę przepisami, przy realizacji procesu zamówień, napraw i dostaw.
 • Współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie pozyskiwań ofert i korzystnych warunków dostaw.
 • Prowadzenie negocjacji związanych z dostawami i zakupem usług.
 • Redagowanie i przygotowywanie zamówień, na podstawie dokumentacji i przeprowadzonych postępowań.
 • Nadzór nad prawidłową realizacją dostaw, udział w komisjach odbiorowych.
 • Organizacja transportu związanego z realizacją dostaw i napraw, przyjmowanie przesyłek związanych z dostawami i naprawami. Nadzór nad konwojowanymi materiałami i urządzeniami zakupionymi dla potrzeb Spółki oraz przewożonymi do naprawy.
 • Rozliczanie i kompletacja dokumentów finansowych i dokumentów obrotu materiałowego związanego z realizowanymi dostawami i usługami.
 • Prowadzenie rozliczeń i ewidencji dokumentów zakupu oraz przygotowanie informacji do sprawozdań Spółki i wymaganych przepisami informacji dla instytucji zewnętrznych.

Wymagania:

 • Wyksztalcenie średnie lub wyższe techniczne
 • Mile widziane doświadczenie w pracy w zaopatrzeniu lub logistyce min 2 lata
 • Znajomość obsługi komputera oraz programów biurowych
 • Umiejętność negocjowania z kontrahentami
 • Umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 10 maja 2020r.

               Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

 

ZASTĘPCA DYREKTORA

W BIURZE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

Opis stanowiska:

 • Prowadzenie spraw związanych z realizacją zamówień publicznych udzielanych w trybach konkurencyjnych i niekonkurencyjnych,
 • Kontrola procedowanych postępowań w szczególności w zakresie zgodności z Prawem zamówień publicznych, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i przepisami wewnętrznymi Spółki,
 • Przygotowanie (na podstawie zatwierdzonych do realizacji wniosków o udzielenie zamówienia publicznego) i odpowiedzialność za skompletowanie dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych lub wewnętrznych zasad udzielania zamówień;
 • Opiniowanie i kontrola projektów umów na usługi, dostawy i roboty budowlane zgodnie z obowiązującą w MW Sp. z o.o. procedurą;
 • Nadzór nad archiwizacją dokumentacji postępowań zakończonych;
 • Nadzór nad sporządzaniem sprawozdań z zakresu udzielonych przez MW Sp. z o.o. zamówień publicznych;
 • Sprawdzanie kompletności dokumentów składanych przez wykonawców, wymaganych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wewnętrznymi zasadami udzielania zamówień publicznych;
 • Pełnienie funkcji przewodniczącego komisji przetargowej oraz w miarę potrzeb - pełnienie funkcji sekretarza komisji przetargowych na podstawie zatwierdzonego na wniosku o udzielenie zamówienia składu komisji, w szczególności:

- udzielanie wykonawcom wyjaśnień dotyczących prowadzonego postępowania w uzgodnieniu z przewodniczącym komisji przetargowej, po uzyskaniu stanowiska komórki merytorycznej,

       - prowadzenie dokumentacji postępowania,

-przygotowywanie do publikacji informacji o postępowaniu i jego wyniku
(w przypadkach, kiedy obowiązek ten wynika z obowiązujących przepisów),

       - zawarcie umowy z wykonawcą wybranym w prowadzonym postępowaniu,

 • Przygotowywanie wymaganych przepisami prawa wystąpień do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych;
 • Reprezentowanie Zamawiającego jako Pełnomocnik przed Sądami Okręgowymi oraz Krajową Izbą Odwoławczą.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe – mile widziane prawnicze lub ekonomiczne,
 • ukończone szkolenia, kursy, studia podyplomowe w zakresie prawa zamówień publicznych,
 • znajomość ustaw: Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane, Kodeks cywilny,
 • min. 5 – letnie doświadczenie zawodowe w zamówieniach publicznych po stronie Zamawiającego w tym min. 3-letnie na stanowisku kierowniczym, w bezpośrednim zarządzaniu zespołem pracowników komórki (biuro, wydział itp.) zajmującej się udzielaniem zamówień publicznych,
 • zdolności analityczne i bardzo dobra organizacja pracy,
 • odpowiedzialność i umiejętność pracy pod presja czasu,
 • rzetelność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji za pomocą:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 08 maja 2020r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

WARTOWNIK

 

Opis stanowiska:

 • Wykonywanie zadań ochrony fizycznej obiektów Metra Warszawskiego Sp. z o.o.
 • Zakres obowiązków określony ustawą o ochronie osób i mienia oraz rozporządzeniami wykonawczymi i przepisami wewnętrznymi.
 • Praca z bronią obiektową i środkami przymusu bezpośredniego.
 • Praca w trybie 12/24 i 12/48.
 • Praca na terenie zewnętrznym stacji postojowej i stacjach metra.

Wymagania:

 • Zaświadczenie o wpisaniu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
 • Legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni w celu ochrony bezpieczeństwa innych osób i mienia oraz dopuszczenie do broni elektrycznej
 • Bardzo dobry stan zdrowia,
 • Dyspozycyjność,
 • Miejsce zamieszkania Warszawa lub najbliższe okolice.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

 

Aplikacje należy składać do dnia 27 kwietnia 2020r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

Inspektor ds. sterowania ruchem pojazdów

 

 Opis stanowiska: 

 • Rozwiązywanie problemów pojawiających się w trakcie eksploatacji systemów sterowania ruchem pojazdów,
 • Nadzór i kontrola utrzymania urządzeń sterowania ruchem pojazdów,
 • Udział w pracach oraz odbiorach technicznych podczas budowy, przebudowy lub modernizacji urządzeń sterowania ruchem pojazdów.
 • Udział w opracowywaniu oraz opiniowaniu dokumentacji w zakresie swoich kompetencji,
 • Współpraca z firmami zewnętrznymi oraz innymi działami w zakresie eksploatacji, budowy i uruchamiania urządzeń sterowania ruchem pojazdów,
 • Współpraca z serwisami zewnętrznymi urządzeń sterowania ruchem pojazdów.

 

Wymagania: 

 • Wykształcenie min. średnie o profilu sterowanie ruchem kolejowym.
 • Umiejętność posługiwania się urządzeniami pomiarowymi.
 • Umiejętności techniczne oraz nastawienie na rozwiązywanie problemów.
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej w tym w szczególności projektów technicznych.
 • Podstawowa znajomość przepisów prawa związanych z budową oraz eksploatacją urządzeń sterowania ruchem kolejowym.
 • Samodzielność oraz zdolność szybkiego uczenia się.
 • Znajomość narzędzi pakietu Office.
 • Dyspozycyjność.

 

Mile widziane:

 • Wykształcenie wyższe o profilu sterowanie ruchem kolejowym.
 • Uprawnienia SEP do 1 kV.
 • Minimum roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

 

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 03 maja 2020r.

               Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.