PRACA W METRZE WARSZAWSKIM

Jak składać aplikację
- Aplikację prosimy wysyłać pocztą e-mail na adres: rekrutacja@metro.waw.pl
- Aplikacje w kopercie z dopiskiem "Rekrutacja”, można także przesłać pocztą na adres siedziby Metra Warszawskiego Sp. z o.o. lub zostawić na portierni przy wejściu do siedziby Metra.

Proces rekrutacji
- zamieszczenie ogłoszenia o naborze pracowników przez Metro Warszawskie Sp. z o.o.
- przysyłanie aplikacji przez zainteresowanych
- wstępna analiza i selekcja otrzymanych dokumentów aplikacyjnych
- umawianie się na rozmowy rekrutacyjne tylko z wybranymi kandydatami
- przeprowadzanie rozmów rekrutacyjnych
- ostateczny wybór kandydata
- złożenie propozycji zatrudnienia wybranemu kandydatowi
Proces rekrutacji może trwać , w zależności od stanowiska , od kilkunastu dni do kilku tygodni.
Zastrzegamy  sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Metro Warszawskie jako Pracodawca
Naszym pracownikom zapewniamy:
- stabilność zatrudnienia
- terminowość wypłat wynagrodzenie oraz innych świadczeń
- pakiet świadczeń socjalnych
- bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na I, II strefę
- szkolenia i rozwój zawodowy

Metro Warszawskie Sp. z o.o. żąda podania od kandydata jedynie takich danych osobowych, które wskazane są w obowiązujących przepisach prawa.

Cel i podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania (np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera) na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Podanie danych osobowych przekraczających zakres danych wymaganych w Przepisach prawa pracy z art. 221 Kodeksu pracy [czyli danych innych niż imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego wykształcenia] oznacza, WYRAŻENIE ZGODY na przetwarzanie tych dodatkowych danych osobowych na potrzeby danej rekrutacji. W przypadku podania z własnej inicjatywy danych osobowych określonych w art. 9 ust.1 RODO zobowiązani są Państwo do wyrażenia wyraźnej zgody do przetwarzania tych danych (według zał. nr 4)

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w Państwa zgłoszeniu jest Metro Warszawskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa („Metro”).
 2. Mogą Państwo skontaktować się z inspektorem ochrony danych Metra („Inspektor") wysyłając
  e-maila na adres: iod@metro.waw.pl
 3. Polecamy kontakt z Inspektorem w szczególności w przypadku, w którym chcecie Państwo skorzystać z przysługujących praw tj. prawa dostępu do danych; ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile sprzeciw uzasadniony jest przyczynami związanymi z Państwa szczególną sytuacją.
 4. Metro będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących celach:

a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko, o które się ubiegasz - podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny Metra wynikający z przepisów prawa pracy, a w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa - podstawą prawną przetwarzania jest Państwa zgoda;

b) w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji - o ile udzielili Państwo w tym zakresie stosownej zgody, która będzie podstawą prawną takiego przetwarzania;

c) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych będzie prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości ustalania i dochodzenia przez nas roszczeń (należności) lub obrony przed takimi roszczeniami.

 1. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 2. Państwa dane nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 3. Jeżeli Metro nie zdecyduje się zawrzeć z Państwem umowy o pracę, Państwa dane zostaną trwale usunięte niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji. Jeżeli udzieliłeś zgody na wykorzystanie Państwa danych w przyszłych rekrutacjach, Państwa dane mogą być wykorzystane do momentu odwołania tej zgody nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia otrzymania danych. W zakresie w jakim dane są przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, będziemy je przetwarzać przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu. 
 1. W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, macie Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Wszystkie dane podajcie Państwo dobrowolnie, z tym, że Metro Warszawskie Sp. z o.o. żąda podania danych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy.
 4. Nie będziecie Państwo podlegali zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

             Klauzula informacyjna dla kandydata, który przesłał swoje dokumenty aplikacyjne     bez związku z konkretną rekrutacją

Metro Warszawskie Sp. z o.o. żąda podania od kandydata jedynie takich danych osobowych, które wskazane są w obowiązujących przepisach prawa.

Cel i podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania (np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera) na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Podanie danych osobowych przekraczających zakres danych wymaganych w Przepisach prawa pracy z art. 221 Kodeksu pracy [czyli danych innych niż imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego wykształcenia] oznacza, WYRAŻENIE ZGODY na przetwarzanie tych dodatkowych danych osobowych na potrzeby danej rekrutacji. W przypadku podania z własnej inicjatywy danych osobowych określonych w art. 9 ust. 1 RODO zobowiązani sa Państwo do wyrażenia wyraźnej zgody do przetwarzania tych danych (według zał. nr 4)

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w Państwa zgłoszeniu jest Metro Warszawskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa („Metro”).
 2. Możecie Państwo skontaktować się z inspektorem ochrony danych Metra („Inspektor”) wysyłając e-maila na adres: iod@metro.waw.pl
 3. Polecamy kontakt z Inspektorem w szczególności w przypadku, w którym chcecie Państwo skorzystać z przysługujących praw tj. prawa dostępu do danych; ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile sprzeciw uzasadniony jest przyczynami związanymi z Twoją szczególną sytuacją.
 4. Metro będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących celach:

a) w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji - na podstawie Państwa zgody;

b) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych będzie prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości ustalania i dochodzenia przez nas roszczeń (należności) lub obrony przed takimi roszczeniami.

 1. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 2. Państwa dane nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 3. Państwa dane mogą być wykorzystane do momentu odwołania zgody na wykorzystanie danych do przyszłych rekrutacji nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia otrzymania danych. W zakresie w jakim dane są przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, będziemy je przetwarzać przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu.

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

 

Starszy Inspektor (Administrator sieci )

Miejsce pracy: Warszawa

 

Zakres obowiązków:

 • Zarzadzanie i rozwój sieciami LAN/WAN/VPN.
 • Konfiguracja i zarządzanie urządzeniami sieciowymi.
 • Zarzadzanie systemami sieciowymi np. HPE IMC, Cisco Works lub WhatsUp Gold.
 • Utrzymywanie w sprawności powierzone systemy i monitorowanie sieciowej infrastruktury informatycznej.
 • Analiza incydentów i rozwiązywanie problemów.
 • Tworzenie analiz i raportów dotyczących funkcjonowania infrastruktury sieciowej oraz wdrażanie nowych procedur architektury IT.
 • Przygotowywanie i aktualizowanie dokumentacji technicznej.

Wymagania:

 • Minimum 5 lat pracy w branży informatycznej.
 • Wykształcenie informatyczne wyższe lub pokrewne.
 • Minimum 2 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku.
 • Dobra znajomość zagadnień sieciowych i protokołu TCP/IP (VPN, routing, switching, firewalls.Wi-Fi)
 • Znajomość systemów sieciowych np. HPE IMC, Cisco Works lub WhatsUp Gold.
 • Znajomość mechanizmów bezpieczeństwa sieciowego oraz wiedzy w zakresie narzędzi do testowania bezpieczeństwa.
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Samodzielność, odpowiedzialność, dokładność i rzetelność.
 • Proaktywna postawa wobec powierzonych zadań.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji za pomocą:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 28 października 2020r.

               Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

Monter urządzeń sterowania ruchem pociągów.

 

Opis stanowiska:

Czynności polegające na konserwacji, pomiarach, usuwaniu usterek oraz naprawach urządzeń sterowania ruchem pociągów w tym:

 • komputerowych i przekaźnikowych urządzeń sterowania ruchem pociągów,
 • urządzeń kontroli niezajętości torów,
 • napędów zwrotnicowych,
 • sygnalizatorów przytorowych,
 • urządzeń automatycznego ograniczenia prędkości,
 • urządzeń zasilających,
 • urządzeń transmisyjnych,
 • instalacji kablowych.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie oraz tytuł zawodowy technika w zawodach i specjalnościach z dziedziny elektrycznej, elektrotechnicznej, elektronicznej, mechatronicznej, teletechnicznej.
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej, konfiguracji urządzeń elektronicznych.
 • warunki zdrowotne, umożliwiające podjęcie pracy na stanowisku związanym z bezpieczeństwem ruchu kolejowego.
 • umiejętności analityczne, techniczne oraz nastawienie na rozwiązywanie problemów;
 • znajomość systemów operacyjnych Windows.
 • możliwość pracy zmianowej
 • prawo jazdy kat. B

Mile widziane:

 • uprawnienia SEP do 1 kV.

 

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 28 października 2020r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

Monter urządzeń zdalnego sterowania

 

Opis stanowiska:

 • Czynności polegające na konserwacji, diagnostyce oraz usuwaniu uszkodzeń w systemach zdalnego sterowania oraz systemie kontroli dostępu,
 • Monitorowanie zdarzeń w sieci oraz zasobów sieciowych,
 • Konfigurowanie i naprawy urządzeń komputerowych,
 • Rozwiązywanie problemów pojawiających się w trakcie eksploatacji systemów informatycznych,
 • Wsparcie użytkowania końcowego.

Wymagania:

 • Wykształcenie min. średnie techniczne (specjalność: informatyka, elektronika, automatyka lub mechatronika),
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej, konfiguracji urządzeńelektronicznych,
 • Podstawowa wiedza z zakresu automatyki przemysłowej,
 • Umiejętności analityczne, techniczne oraz nastawienie na rozwiązywanie problemów,
 • Znajomość systemów operacyjnych Windows,
 • Bardzo dobry stan zdrowia,
 • Dyspozycyjność

Mile widziane:

 • Znajomość sterowników PLC,
 • Znajomość systemów SCADA,
 • Znajomość pakietu MS Office,
 • Doświadczenie związane z instalacją lub utrzymaniem systemów kontroli dostępu,
 • Doświadczenie związane z sieciami komputerowymi,
 • Znajomość technicznego j. angielskiego,
 • Uprawnienia SEP do 1 kV.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 28 października 2020r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

WARTOWNIK 

 

Opis stanowiska: 

 • Wykonywanie zadań ochrony fizycznej obiektów Metra Warszawskiego Sp. z o.o.
 • Zakres obowiązków określony ustawą o ochronie osób i mienia oraz rozporządzeniami wykonawczymi i przepisami wewnętrznymi.
 • Praca z bronią obiektową i środkami przymusu bezpośredniego.
 • Praca w trybie 12/24 i 12/48.
 • Praca na terenie zewnętrznym stacji postojowej i stacjach metra.

Wymagania:

 • Zaświadczenie o wpisaniu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
 • Legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni w celu ochrony bezpieczeństwa innych osób i mienia oraz dopuszczenie do broni elektrycznej
 • Bardzo dobry stan zdrowia,
 • Dyspozycyjność,
 • Miejsce zamieszkania Warszawa lub najbliższe okolice.
 • Wykształcenie min. zasadnicze zawodowe

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

 

Aplikacje należy składać do dnia 21 października 2020r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

 

 

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

DYŻURNY STACJI

 

Opis stanowiska:

 • Nadzór nad ruchem pasażerskim.
 • Obsługa monitoringu i systemów technicznych.
 • Prowadzenie prac administracyjnych związanych z obsługą stacji.
 • Sporządzanie raportów i protokołów.
 • Współpraca ze służbami technicznymi metra oraz ze służbami zewnętrznymi w trakcie prowadzenia akcji ratowniczych.
 • Praca w systemie zmianowym - 12/24 i 12/48.

Wymagania:

 • Wykształcenie min. średnie,
 • Bardzo dobry stan zdrowia,
 • Gotowość do pracy w systemie zmianowym
 • Dyspozycyjność związana z krótkim czasem dojazdu do pracy,
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Łatwość w nawiązywaniu kontaktów.
 • Umiejętność skutecznego działania w warunkach stresu

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 17 października 2020r.

               Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

 

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko: 

 MALARZ 

 

Opis stanowiska pracy 

 • prace ogólnobudowlane i remontowe na liniach (M1, M2) Metra Warszawskiego Sp. z o.o.
 • odnawianie i odświeżanie intensywnie eksploatowanych pomieszczeń technicznych
 • wymiana zużytych posadzek i okładzin ściennych na stacjach metra
 • praca w systemie równoważnym
 • możliwość pracy zmianowej.

 

Wymagania na stanowisku pracy: 

 • wykształcenie średnie lub zasadnicze zawodowe
 • znajomość zasad doboru farb i ich właściwości
 • znajomość rodzaju materiałów budowlanych: cement, wapno, gips, kruszywa itp.
 • znajomość zasad doboru odpowiednich narzędzi i sprzętu ręcznego i mechanicznego
 • umiejętność przygotowania podłoża do malowania lub tynkowania
 • wykonywanie powłok malarskich pędzlem, wałkiem lub mechanicznie na różnych podłożach
 • brak przeciwwskazań do pracy na wysokości-powyżej 3m
 • zdolności techniczne i manualne
 • obsługa elektronarzędzi
 • umiejętność czytania rysunku technicznego
 • znajomość podstawowych przepisów BHP, ppoż i ochrony środowiska
 • dyspozycyjność – praca również w godzinach nocnych
 • umiejętność pracy w zespole lub samodzielnie
 • mile widziane będzie: umiejętność montażu i demontażu rusztowań-uprawnienia   montażysty rusztowań, uprawnienia operatora podnośników koszowych i podestów roboczych

 

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 15 października 2020r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

 

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko: 

Operator badań defektoskopowych

 

Opis Stanowiska:

 • Prowadzenie okresowych i doraźnych badań defektoskopowych ultradźwiękowych, penetracyjnych i magnetyczno-proszkowych elementów taboru (m.in. zestawy kołowe, sprzęgi, ramy wózka, hamulce, czopy skrętu, odbieraki, zawory zrywakowe) i toru (złącza szynowe, szyny) metra, zgodnie z obowiązującymi instrukcjami,
 • Interpretacja i analiza uzyskiwanych wyników badań,
 • Kwalifikacja zbadanych elementów do dalszej eksploatacji,
 • Prowadzenie ewidencji z przeprowadzonych badań elementów taboru i nawierzchni torowej.
 • Obsługa defektoskopów uniwersalnych i specjalistycznych,
 • Opracowywanie planów badań szyn i złączy szynowych,
 • Zgłaszanie potrzeb i współpraca w zakresie opracowań instrukcji, przepisów i norm eksploatacyjnych,
 • Obsługa wózków naładowczych i samochodów służbowych.

Wymagania:

 • Wykształcenie średnietechniczne,
 • Dyspozycyjność (praca zmianowa).
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Dobra obsługa komputera.
 • Prawo jazdy kategorii „B”.
 • Operatywność i zaangażowanie.
 • otwartość na nowe pomysły i rozwiązania.

Mile widziane:

 • Certyfikaty kompetencji I-go lub II-go st. w badaniach nieniszczących w metodach ultradźwiękowej, penetracyjnej, magnetyczno-proszkowej według normy PN EN ISO 9712 lub PN EN 473.
 • Ukończony kurs operatora badań defektoskopowych na kolei,
 • Doświadczenie w prowadzeniu badań nieniszczących defektoskopowych zdobyte podczas pracy w jednostkach kolejowych lub firmach wykonujących prace na rzecz kolei lub podmiotów gospodarczych posiadających tabor lub infrastrukturę torową.

 

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Aplikacje należy składać do dnia 07 października 2020r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

 

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

Maszynista Taboru Pasażerskiego Metra

(kobiety i mężczyźni)

 

Opis stanowiska:

 • Szkolenie teoretyczne i praktyczne na stanowisko maszynisty, zakończone egzaminem kwalifikacyjnym – 8 miesięcy
 • Prowadzenie pociągów pasażerskich na liniach metra
 • Obsługa pociągów doświadczalnych i testowych
 • Prowadzenie prac manewrowych z taborem metra
 • Praca przy sztucznym oświetleniu w tunelu/stacjach metra
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą pociągów metra
 • Praca w systemie 3-zmianowym po 8 godzin, we wszystkie dni tygodnia i święta
 • Współpraca ze służbami metra

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie
 • Bardzo dobry stan zdrowia (I kategoria wzroku i słuchu)
 • Brak zakazu sądowego prowadzenia pojazdów mechanicznych
 • Miejsce zamieszkania Warszawa i okolice
 • Umiejętność współpracy

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Aplikacje należy składać do dnia 07 października 2020r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

 

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

Specjalista ds. ochrony ludności i informacji niejawnych

 

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie spraw związanych z ochroną informacji niejawnych i informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
 • Prowadzenie punktu kancelaryjnego do obsługi informacji niejawnych, a w tym ewidencjonowanie, wydawanie, przechowywanie, udostępnianie, przekazywanie i wysyłanie materiałów niejawnych.
 • Okresowa kontrola ewidencji, wykazów, materiałów i obiegu dokumentów w tym przestrzegania właściwego oznaczania i rejestrowania dokumentów niejawnych.
 • Opracowanie i prowadzenie ewidencji, wykazów oraz dokumentacji wytwarzanej w Biurze Ochrony Ludności i Informacji Niejawnych.
 • Opracowywanie różnego rodzaju analiz, raportów i sprawozdań.
 • Przygotowanie i prowadzenie szkoleń oraz ćwiczeń praktycznych dla pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych, obrony cywilnej oraz powszechnej samoobrony.
 • Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w realizacji powierzonych zadań m.in. z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wojskowymi Komendami Uzupełnień, Wojewodą Mazowieckim, Policją, Strażą Pożarną i innymi.
 • Prowadzenie spraw związanych z obroną cywilną i ochroną ludności.
 • Prowadzenie gospodarki sprzętem przeznaczonym dla potrzeb obrony cywilnej.
 • Nadawanie przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych pracownikom.

Wymagania:

 • doświadczenie w kontaktach zawodowych z przedstawicielami organów bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego oraz redagowaniu pism urzędowych,
 • doświadczenie zdobyte w pracy w zespołach z obszaru bezpieczeństwa.
 • wykształcenie wyższe kierunkowe (administracja, bezpieczeństwo, obronność lub pokrewne)
 • biegła obsługa programów z pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook),
 • zdolność szybkiego uczenia się,
 • komunikatywność i oraz umiejętność przekazywania wiedzy,
 • umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu,
 • samodzielność i proaktywność,
 • dokładność i systematyczność oraz zaangażowanie w pracę.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 04 października 2020r.

               Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

Specjalista ds. militaryzacji

 

Zakres obowiązków:

 • Wsparcie przy opracowywaniu i aktualizowanie dokumentów normatywnych dotyczących zadań obronnych oraz wdrażanie ich w Spółce zgodnie z uregulowaniami prawnymi w zakresie: planowania operacyjnego, militaryzacji, mobilizacji gospodarki, szkolenia obronnego.
 • Organizacja i prowadzenie współpracy Spółki z przedmiotami zewnętrznymi w realizacji zadań związanych z obronnością kraju w czasie pokoju, stanów nadzwyczajnych oraz militaryzacji przedsiębiorstwa.
 • Koordynacja działań w zakresie realizacji zadań operacyjnych z podmiotami zewnętrznymi m.in. z Komendantem Wojewódzkim Policji, Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, Komendantem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego oraz Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojskowymi Komendami Uzupełnień.
 • Przydzielanie, współpraca oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań przydzielonych poszczególnym komórkom organizacyjnym Spółki w zakresie zadań dotyczących spraw obronnych i militaryzacji.
 • Nadanie przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych osobom, które przewiduje się powołać do służby w jednostce zmilitaryzowanej.
 • Udział w planowaniu świadczeń osobistych i rzeczowych dla Spółki jako jednostki przewidzianej do militaryzacji oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.
 • Opracowywanie dokumentacji szkoleniowej oraz przygotowanie i realizacja szkoleń, obejmujących działania podejmowane w czasie pokoju, mające na celu przygotowanie stanu osobowego załogi Spółki, w tym kadry kierowniczej i zespołów zadaniowych
  (grup operacyjnych), do realizowania zadań obronnych.
 • Szkolenie stanów osobowych pozyskanych z Wojskowych Komend Uzupełnień w celu wsparcia zadań Metra Warszawskiego Sp. z o.o.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (administracja, bezpieczeństwo, obronność lub pokrewne)
 • biegła obsługa programów z pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook),
 • umiejętność samodzielnego tworzenia pism urzędowych oraz dokumentów, takich jak sprawozdania, wykazy, zestawienia, analizy, notatki służbowe,
 • komunikatywność i umiejętność przekazywania wiedzy,
 • samodzielność i proaktywność,
 • dokładność i systematyczność.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 04 października 2020r.

               Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

SPRZĄTACZKA TABORU

 

Opis stanowiska:      

 • Sprzątanie taboru metra zgodnie z technologią,
 • Praca w równoważnym systemie czasu pracy,
 • Możliwa praca na wysokości do 3 m,
 • Praca przy sztucznym oświetleniu,
 • Praca w nocy, w tunelu.

 

Wymagania:             

 • Wykształcenie zawodowe lub średnie,
 • Bardzo dobry stan zdrowia,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Mile widziane doświadczenie w sprzątaniu pojazdów szynowych,

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 04 października 2020 r.

               Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

Specjalista ds. zakupów

(Biuro Zaopatrzenia)

 

Opis stanowiska

 • Zakup materiałów i części zamiennych do maszyn i urządzeń dla potrzeb eksploatacji i inwestycji oraz dla potrzeb ogólnozakładowych, na podstawie wniosków o udzielenie zamówienia ze szczególnym wskazaniem na dostawy i usługi w branżach: elektrycznej, energetycznej, pomiarowej i taboru metra i innych pokrewnych.
 • Zlecenie napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych maszyn i urządzeń, napraw i regeneracji części zamiennych (za wyjątkiem zleceń na stałą konserwację i dozór), na podstawie wniosków o udzielenie zamówienia.
 • Zlecanie ekspertyzy i badań materiałów na podstawie wniosków o udzielenie zamówienia.
 • Przestrzeganie zgodności obowiązujących procedur z obowiązującymi Spółkę przepisami, przy realizacji procesu zamówień, napraw i dostaw.
 • Współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie pozyskiwań ofert i korzystnych warunków dostaw.
 • Prowadzenie negocjacji związanych z dostawami i zakupem usług.
 • Redagowanie i przygotowywanie zamówień, na podstawie dokumentacji i przeprowadzonych postępowań.
 • Nadzór nad prawidłową realizacją dostaw, udział w komisjach odbiorowych.
 • Organizacja transportu związanego z realizacją dostaw i napraw, przyjmowanie przesyłek związanych z dostawami i naprawami. Nadzór nad konwojowanymi materiałami i urządzeniami zakupionymi dla potrzeb Spółki oraz przewożonymi do naprawy.
 • Rozliczanie i kompletacja dokumentów finansowych i dokumentów obrotu materiałowego związanego z realizowanymi dostawami i usługami.
 • Prowadzenie rozliczeń i ewidencji dokumentów zakupu oraz przygotowanie informacji do sprawozdań Spółki i wymaganych przepisami informacji dla instytucji zewnętrznych.

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie/wyższe techniczne lub ekonomiczne
 • Mile widziane doświadczenie w pracy w zaopatrzeniu lub logistyce min 2 lata
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office)
 • Umiejętność negocjowania z kontrahentami
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Dyspozycyjność

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 2 października 2020r.

               Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

ŚLUSARZ

 

Opis stanowiska:

 • Bieżące utrzymywanie stacji i szlaków oraz usuwanie uszkodzeń polegających na naprawie i konserwacji:
 • elementów stalowych takich jak: balustrady, witryny, drzwi i bramki ewakuacyjne
 • sufitów podwieszonych z paneli aluminiowych i stalowych
 • ścian zatorowych panelowych
 • balustrad i poręczy
 • odwodnienia obiektów naziemnych
 • schodów stalowych
 • żaluzji wentylacyjnych
 • ławek
 • wymiana szyb w witrynach i drzwiach

Wymagania:

 • Wykształcenie minimum zawodowe
 • Dyspozycyjność – praca również w godzinach nocnych
 • Umiejętność pracy zespołowej i indywidualnej
 • Umiejętność obsługi elektronarzędzi
 • Wskazana umiejętność spawania elektrycznego i metodą TIG potwierdzona odpowiednimi kursami
 • Zdolności techniczne i manualne
 • Mile widziane uprawnienia do obsługi podnośników koszowych i podestów roboczych, uprawnienia montażysty rusztowań
 • Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m
 • Umiejętność czytania rysunku technicznego
 • Znajomość przepisów BHP, ppoż. i ochrony środowiska

Oferujemy

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

                      

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 02 października 2020r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

Mechanik taboru w Sekcji Mechanicznej

 

Opis stanowiska:

 • Wykonywanie przeglądów i napraw taboru metra zgodnie z technologią,
 • Usuwanie awarii taboru metra,
 • Wykonywanie pomiarów urządzeń taboru metra,
 • Praca w równoważnym systemie czasu pracy (w godzinach 6.00 – 14.00; 14:00-22:00)

 

Wymagania:

 • Wykształcenie zawodowe lub średnie w zakresie mechanicznym lub elektromechanicznym, lakiernik samochodowy, spawacz,
 • Uprawnienia do eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, instalacji, sieci przy których wymagane jest posiadanie świadectw kwalifikacyjnych GRUPA 1 (o napięciu do 1 kV),
 • Znajomość podstaw obsługi komputera (Word, Excel),
 • Umiejętność czytania rysunku technicznego i dokumentacji technicznej,
 • Stan zdrowia umożliwiający uzyskanie dopuszczenia do pracy na wysokości powyżej 3m.

 

Mile widziane:

 • Uprawnienia do obsługi wózków widłowych, naładowczych,
 • Uprawnienia do obsługi suwnic sterowanych z kabiny jak i z poziomu roboczego,
 • Uprawnienia wymiany butli gazowych,

 

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 02 października 2020r.

                Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.