18 października 2008

15 października 2008 roku Inwestor - władze miasta stołecznego Warszawy - ogłosiły rozpoczęcie przetargu publicznego nieograniczonego na wybór wykonawcy projektu i budowy II linii metra od stacji Rondo I. Daszyńskiego do stacji Dworzec Wileński.

W dniu 18 października 2008 roku ogłoszenie o przetargu pojawiło się w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Termin zakończenia postępowania został określony na dzień 16 lutego 2009 roku: złożenie ofert do godziny 12. 00, otwarcie ofert o godzinie 12.30.

31 lipca 2008

Decyzją władz miasta stołecznego Warszawy, postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy na projekt i budowę II linii metra od stacji Rondo I. Daszyńskiego do stacji Dworzec Wileński zostało unieważnione z powodu zbyt wysokich kwot zaproponowanych za realizację inwestycji, przez konsorcja uczestniczące w przetargu. W związku z powyższym Metro Warszawskie Sp. z o.o. przystąpiło do prac przygotowawczych do ponownego ogłoszenia postępowania (w trybie przetargu nieograniczonego). Zlecone zostało wykonanie aktualizacji Wielobranżowego Projektu Koncepcyjnego oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego, pod względem dostosowania dokumentacji przetargowej dla potrzeb nowego postępowania.

6 czerwca 2008

Uczestnicy dialogu konkurencyjnego złożyli oferty na projekt i wykonanie odcinka centralnego II linii metra . Do metra wpłynęły oferty od następujących konsorcjów:

Skład konsorcjum:

 • ALPINE BAU Deutschland AG – Lider Fűrholzener Straße 12, 85386 Eching, Niemcy
 • FCC CONSTRUCCIÓN, SA Calle Balmes No. 36, 08007 Barcelona, Hiszpania
 • ALPINE Untertagebau GmbH, Fűrholzener Straße 12, 85386 Eching, Niemcy
 • PBG S.A. ul. Skórzewska 35, 62-081 Wysogotowo
 • HYDROBUDOWA WŁOCŁAWEK S.A. ul. Skórzewska 35, 62-081 Wysogotowo
 • PRG Metro Sp. z o.o. ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa
 • ALPINE Construction Polska Sp. z o.o. ul. Rzeczna 11, 30-021 Kraków

Parametry złożonej oferty:

Cena brutto:

5.885.838.760,00 zł.

czas realizacji: 42 miesiące

okres rękojmi/gwarancji:

12 miesięcy, rękojmi 51 miesięcy

Zaliczka: 4%

Skład konsorcjum:

 • DRAGADOS S.A. – Pełnomocnik Konsorcjum Avda, de Tenerife, 4 y 6, San Sebastian de los Reyes (Madrid), 28700 Hiszpania
 • Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL – AQUA S.A. ul. Dworska 1, 05-500 Piaseczno
 • TRAKCJA POLSKA – PKRE S.A. Al. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa
 • VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. Calle Orense 11, 28020 Madryt, Hiszpania
 • TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. Avda, de Madariaga, 1, 4, 48014 Bilbao (Vizcaya) Hiszpania

Parametry złożonej oferty:

Cena brutto:

6.226.676.484,05 zł

czas realizacji: 42 miesiące

okres rękojmi/gwarancji:

51 miesięcy, rękojmi 51 miesięcy

Zaliczka: 0

Skład konsorcjum:

 • Mostostal Warszawa S.A.- Lider ul. Konstruktorska 11a, 02-673 Warszawa
 • ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A. Avenida de Europa 18 Parque Empresarial la Moraleja , 28108 Alcobendas, Madryt Hiszpania
 • STRABAG Sp. z o.o. ul. Brechta 7, 03-472 Warszawa
 • STRABAG AG Ortenburgerstrasse 27 9800 Spittal an der Drau, Austria
 • Ed. Zűblin AG Albstadtweg 3, D-70567 Stuttgart, Niemcy
 • DYWIDAG International GmbH Klausenburger Strasse 9, 81677 Műnchen, Niemcy
 • DYWIDAG Bau GmbH Mies-van-der-Rohe-Str. 6, 80807 Műnchen, Niemcy
 • Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lublin

Parametry złożonej oferty:

Cena brutto:

5.978.000.000,00 zł

czas realizacji: 42 miesiące

okres rękojmi/gwarancji:

12 miesięcy, rękojmi 51 miesięcy

Zaliczka: 0

Kwota, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia z podatkiem VAT: 2.820.000.000, 00

Pozostali uczestnicy nie złożyli ofert.

29 kwietnia 2008

W dniu 29 kwietnia 2008 roku Metro Warszawskie wysłało zaproszenia do uczestników dialogu konkurencyjnego do składania ofert w postępowaniu na projekt i budowę II linii metra od stacji Rondo I.Daszyńskiego do stacji Dworzec Wileński. Przed złożeniem oferty każdy oferent winien wnieść wadium w wysokości 30 000 000, 00 zł. na okres związania ofertą.

8 kwietnia 2008

28 marca 2008 roku zakończyła się druga tura dialogu konkurencyjnego z pięcioma wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu. Celem dialogu było doprowadzenie do takiego opisania przedmiotu zamówienia, które w rezultacie porównania rozwiązań zaproponowanych przez wykonawców, będzie najbardziej odpowiadać potrzebom zamawiającego – Miasta Stołecznego Warszawy.

Dokumentacja sporządzona w wyniku dialogu, stanowić będzie podstawę ostatniego etapu procedury – składania ofert.

Zakłada się, że opracowana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zawierająca Program Funkcjonalno – Użytkowy opisujący przedmiot zamówienia zostanie przesłana do wykonawców w drugiej połowie kwietnia.

Zamawiający zamierza wyznaczyć termin składania ofert przez wykonawców na pierwszą połowę maja br.

17 marca 2008

Zostały ustalone terminy drugiej tury dialogu konkurencyjnego. Dalsze spotkania mają na celu doprecyzowanie przez każdego z poszczególnych wykonawców rozwiązań, które przedstawili w pierwszej turze dialogu. Ponadto wykonawcy będą udzielać wyjaśnień w sprawach podniesionych przez Zamawiającego w dialogu.

Terminy dialogu w II turze:

 • Data ALPINE BAU Deutschland AG Fürholzener Straße 12, 85386 Eching, Niemcy - Lider; termin: 19.03.08 r.
 • VINCI Construction Grands Projets 5 Cours Ferdinand de Lesseps, 92851 Rueil - Malmaison, Francja - Lider; termin: 20.03.08 r.
 • Mostostal Warszawa S.A. Ul. Konstruktorska 11a 02-673 Warszawa - Lider; termin: 26.03.08 r.
 • DRAGADOS S. A. Avda, de Tenerife, 4 y 6, San Sebastian de los Reyes (Madrid), 28700 Hiszpania - Pełnomocnik Konsorcjum ; termin: 27.03.08 r.
 • Ferrovial Agroman S.A. Ribera Del Loira 42 28042 Madrid, Hiszpania - Lider Konsorcjum; termin: 28.03.08r.

Dialog z każdym wykonawcą prowadzony będzie danego dnia równocześnie w trzech zespołach tematycznych: - Do spraw technologii budowy - Do spraw prawnych i ekonomiczno - finansowych - Do spraw infrastruktury inwestycji.

19 lutego 2008

Kolejne prace przy postępowaniu przetargowym na „projekt i budowę II linii metra od stacji Rondo Daszyńskiego do stacji Dworzec Wileński w Warszawie”, prowadzonym w formule dialogu konkurencyjnego.

 • Wielobranżowy Projekt Koncepcyjny, będący „opisem potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu” (Ustawa Prawo zam. publ. Art. 60c pkt.1) został przekazany wykonawcom przez Metro Warszawskie Sp. z o.o. w dniu 11 lutego.
 • Do 3 marca Komisja przetargowa czeka na nadesłanie rozwiązań dotyczących inwestycji proponowanych przez każdego z wykonawców biorących udział w postępowaniu. Proponowane rozwiązania technologiczne winny być przedstawione w formie opisu technologii i rysunków, tabelarycznych zestawień parametrów urządzeń i systemów wraz z podaniem, gdzie proponowane rozwiązania zostały sprawdzone w eksploatacji i w jakim okresie. Należy również uzasadnić, dlaczego proponowane rozwiązanie jest korzystniejsze od przedstawionego przez Zamawiającego w Wielobranżowym Projekcie Koncepcyjnym.
 • W drodze losowania ustalone zostały terminy dialogu z poszczególnymi wykonawcami. Poniżej nazwa wykonawcy (numer wniosku) i termin:
  Data ALPINE BAU Deutschland AG Fürholzener Straße 12, 85386 Eching, Niemcy – Lider; termin: 10.03.08.
  VINCI Construction Grands Projets 5 Cours Ferdinand de Lesseps, 92851 Rueil – Malmaison, Francja – Lider ; termin: 11.03.08.
  Mostostal Warszawa S.A. Ul. Konstruktorska 11a 02-673 Warszawa – Lider; termin: 12.03.08.
  DRAGADOS S. A. Avda, de Tenerife, 4 y 6, San Sebastian de los Reyes (Madrid), 28700 Hiszpania – Pełnomocnik Konsorcjum 13.03.08 .
  Ferrovial Agroman S.A. Ribera Del Loira 42 28042 Madrid, Hiszpania – Lider Konsorcjum; termin: 14.03.08.

Dialog z każdym wykonawcą prowadzony będzie danego dnia równocześnie w trzech zespołach tematycznych:

 • Do spraw technologii budowy
 • Do spraw prawnych i ekonomiczno – finansowych
 • Do spraw infrastruktury inwestycji.

Postępowanie, ogłoszone 16 października, odbywa się według procedury dialogu konkurencyjnego (Art. 60a - 60e Ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

Spośród zgłoszonych wykonawców do dalszego postępowania dopuszczonych zostało pięć podmiotów. Z nimi prowadzony będzie dialog konkurencyjny, który doprowadzić ma do takiego opisania przedmiotu zamówienia, które będzie odpowiadać potrzebom zamawiającego i możliwościom wykonawców.

Dokumentacja sporządzona w wyniku dialogu, stanowić będzie podstawę ostatniego etapu procedury – składania ofert.

Spośród podmiotów, które złożą oferty, na podstawie kryteriów oceny podanych w ogłoszeniu, wyłoniony zostanie wykonawca, do którego należeć będzie realizacja robót budowlano - montażowych wraz z wykonaniem projektów budowlanych i wykonawczych, zgodnych z zatwierdzonym Wielobranżowym Projektem Koncepcyjnym.

Planowane zakończenie procedury wyłonienia wykonawcy i podpisanie z nim umowy planowane jest na maj 2008 r.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie „pod klucz” centralnego odcinka II linii metra w Warszawie od Ronda Daszyńskiego do Dworca Wileńskiego wraz z łącznikiem między I i II linią metra, zgodnie z Wielobranżowym Projektem Koncepcyjnym oraz Programem Funkcjonalno Użytkowym, którego ostateczne brzmienie zostanie ustalone w wyniku przeprowadzonego dialogu konkurencyjnego.

Zaprojektowanie i wybudowanie „pod klucz” centralnego odcinka II linii metra winno zostać zrealizowane w okresie nie przekraczającym 45 miesięcy od daty zawarcia umowy.

11 stycznia 2008

Do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie dialogu konkurencyjnego na: „Projekt i budowę II linii metra od stacji Rondo Daszyńskiego do Dworca Wileńskiego w Warszawie” zostało dopuszczonych pięciu wykonawców, spośród sześciu, którzy złożyli wnioski.

Warunki udziału w postępowaniu spełniają niżej wymienieni wykonawcy:

1. Skład konsorcjum:

 • ALPINE BAU Deutschland AG – Lider Fűrholzener Straße 12, 85386 Eching, Niemcy
 • FCC CONSTRUCCIÓN, SA Calle Balmes No. 36, 08007 Barcelona, Hiszpania
 • ALPINE Untertagebau GmbH, Fűrholzener Straße 12, 85386 Eching, Niemcy
 • PBG S.A. ul. Skórzewska 35, 62-081 Wysogotowo
 • HYDROBUDOWA WŁOCŁAWEK S.A. ul. Skórzewska 35, 62-081 Wysogotowo
 • PRG Metro Sp. z o.o. ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa
 • ALPINE Construction Polska Sp. z o.o. ul. Rzeczna 11, 30-021 Kraków

2. Skład konsorcjum:

 • DRAGADOS S.A. – Pełnomocnik Konsorcjum Avda, de Tenerife, 4 y 6, San Sebastian de los Reyes (Madrid), 28700 Hiszpania
 • Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL – AQUA S.A. ul. Dworska 1, 05-500 Piaseczno
 • TRAKCJA POLSKA – PKRE S.A. Al. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa
 • VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. Calle Orense 11, 28020 Madryt, Hiszpania
 • TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. Avda, de Madariaga, 1, 4, 48014 Bilbao (Vizcaya) Hiszpania

3. Skład konsorcjum:

 • VINCI Construction Grands Projets – Lider 5 Cours Ferdinand de Lesseps, 92851 Rueil – Malmaison, Francja
 • BILFINGER BERGER A.G. Niederlassung Tunnelbau, D-81379 Munich, Niemcy
 • Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. ul. Robotnicza 11/13, 02-261 Warszawa
 • SIEMENS A.G. Munich, Niemcy
 • SIEMENS Sp. z o.o. Warszawa
 • WARBUD S.A. Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa

4. Skład konsorcjum:

 • Mostostal Warszawa S.A.- Lider ul. Konstruktorska 11a, 02-673 Warszawa
 • ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A. Avenida de Europa 18 Parque Empresarial la Moraleja, 28108 Alcobendas, Madryt Hiszpania
 • STRABAG Sp. z o.o. ul. Brechta 7, 03-472 Warszawa
 • STRABAG AG Ortenburgerstrasse 27 9800 Spittal an der Drau, Austria
 • Ed. Zűblin AG Albstadtweg 3, D-70567 Stuttgart, Niemcy
 • DYWIDAG International GmbH Klausenburger Strasse 9, 81677 Műnchen, Niemcy
 • DYWIDAG Bau GmbH Mies-van-der-Rohe-Str. 6, 80807 Műnchen, Niemcy
 • Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin

5. Skład konsorcjum:

 • Ferrovial Agroman S. A. – Lider Ribera Del Loira 42 28042 Madrid, Hiszpania
 • Budimex Dromex S.A. ul. Stawki 40 01-040 Warszawa

Do dalszego postępowania nie został dopuszczony jeden wykonawca, którego wniosek nie spełniał wymagań formalnych. Wykonawcą tym był China National Corporation For Overseas Economic Cooperation (CCOEC) No 6, Fuchengmenwai Avenue, West District, Beijing, Chiny, którego reprezentował pełnomocnik ECO-PARTNERS Sp. z o.o. ul. Nadwiślańska 92F, 05-410 Józefów

Postępowanie, ogłoszone 16 października, odbywa się według procedury dialogu konkurencyjnego (Art. 60a - 60e Ustawy Prawo Zamówień Publicznych). Spośród zgłoszonych wykonawców do dalszego postępowania dopuszczonych zostało pięć podmiotów. Z nimi prowadzony będzie dialog konkurencyjny, który doprowadzić ma do takiego opisania przedmiotu zamówienia, które będzie odpowiadać potrzebom zamawiającego i możliwościom wykonawców. Dokumentacja sporządzona w wyniku dialogu, stanowić będzie podstawę ostatniego etapu procedury – składania ofert.
Dialog konkurencyjny rozpocznie się w pierwszej połowie lutego.

Spośród podmiotów, które złożą wtedy oferty, na podstawie kryteriów oceny podanych w ogłoszeniu, wyłoniony zostanie wykonawca, do którego należeć będzie realizacja robót budowlano - montażowych wraz z wykonaniem projektów budowlanych i wykonawczych, zgodnych z zatwierdzonym Wielobranżowym Projektem Koncepcyjnym.

Planowane zakończenie procedury wyłonienia wykonawcy i podpisanie z nim umowy planowane jest na przełom I i II kwartału 2008 r.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie „pod klucz” centralnego odcinka II linii metra w Warszawie od Ronda Daszyńskiego do Dworca Wileńskiego wraz z łącznikiem między I i II linią metra, zgodnie z Wielobranżowym Projektem Koncepcyjnym oraz Programem Funkcjonalno Użytkowym, którego ostateczne brzmienie zostanie ustalone w wyniku przeprowadzonego dialogu konkurencyjnego.

Zaprojektowanie i wybudowanie „pod klucz” centralnego odcinka II linii metra winno zostać zrealizowane w okresie nie przekraczającym 45 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Centralny odcinek II linii metra łączyć będzie Wolę z Pragą Północ. Zostanie na nim zbudowanych 7 stacji: Rondo Daszyńskiego, Rondo ONZ, Świętokrzyska, Nowy Świat, Powiśle, Stadion i Dworzec Wileński.