3 grudnia 2007

3 grudnia o godzinie 12.00 upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na „Projekt i budowę II linii metra od stacji Rondo Daszyńskiego do stacji Dworzec Wileński w Warszawie”.

Do Metra Warszawskiego wpłynęły wnioski następujących wykonawców:

1. Skład konsorcjum:

 • ALPINE BAU Deutschland AG – Lider Fűrholzener Straße 12, 85386 Eching, Niemcy
 • FCC CONSTRUCCIÓN, SA Calle Balmes No. 36, 08007 Barcelona, Hiszpania
 • ALPINE Untertagebau GmbH, Fűrholzener Straße 12, 85386 Eching, Niemcy
 • PBG S.A. ul. Skórzewska 35, 62-081 Wysogotowo
 • HYDROBUDOWA WŁOCŁAWEK S.A. ul. Skórzewska 35, 62-081 Wysogotowo
 • PRG Metro Sp. z o.o. ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa
 • ALPINE Construction Polska Sp. z o.o. ul. Rzeczna 11, 30-021 Kraków

2. Skład konsorcjum:

 • DRAGADOS S.A. – Pełnomocnik Konsorcjum Avda, de Tenerife, 4 y 6, San Sebastian de los Reyes (Madrid), 28700 Hiszpania
 • Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL – AQUA S.A. ul. Dworska 1, 05-500 Piaseczno
 • TRAKCJA POLSKA – PKRE S.A. Al. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa
 • VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. Calle Orense 11, 28020 Madryt, Hiszpania
 • TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. Avda, de Madariaga, 1, 4, 48014 Bilbao (Vizcaya) Hiszpania

3. Skład konsorcjum:

 • VINCI Construction Grands Projets – Lider 5 Cours Ferdinand de Lesseps, 92851 Rueil – Malmaison, Francja
 • BILFINGER BERGER A.G. Niederlassung Tunnelbau, D-81379 Munich, Niemcy
 • Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. ul. Robotnicza 11/13, 02-261 Warszawa
 • SIEMENS A.G. Munich, Niemcy
 • SIEMENS Sp. z o.o. Warszawa
 • WARBUD S.A. Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa

4. Skład konsorcjum:

 • Mostostal Warszawa S.A.- Lider ul. Konstruktorska 11a, 02-673 Warszawa
 • ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A. Avenida de Europa 18 Parque Empresarial la Moraleja, 28108 Alcobendas, Madryt Hiszpania
 • STRABAG Sp. z o.o. ul. Brechta 7, 03-472 Warszawa
 • STRABAG AG Ortenburgerstrasse 27 9800 Spittal an der Drau, Austria
 • Ed. Zűblin AG Albstadtweg 3, D-70567 Stuttgart, Niemcy
 • DYWIDAG International GmbH Klausenburger Strasse 9, 81677 Műnchen, Niemcy
 • DYWIDAG Bau GmbH Mies-van-der-Rohe-Str. 6, 80807 Műnchen, Niemcy
 • Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lublin

5. Skład konsorcjum:

 • Ferrovial Agroman S. A. – Lider Ribera Del Loira 42 28042 Madrid, Hiszpania
 • Budimex Dromex S.A. ul. Stawki 40 01-040 Warszawa

6. China National Corporation For Overseas Economic Cooperation (CCOEC) No 6, Fuchengmenwai Avenue, West District, Beijing, Chiny
- Pełnomocnik ECO-PARTNERS Sp. z o.o. ul. Nadwiślańska 92F, 05-410 Józefów


Postępowanie, ogłoszone 16 października, odbywa się według procedury dialogu konkurencyjnego (Art. 60a - 60e Ustawy Prawo Zamówień Publicznych). Spośród zgłoszonych dzisiaj wykonawców do dalszego postępowania dopuszczonych zostanie pięć podmiotów, mających największe doświadczenie w tego typu inwestycjach. Z nimi prowadzony będzie dialog konkurencyjny, który doprowadzić ma do takiego opisania przedmiotu zamówienia, które będzie odpowiadać potrzebom zamawiającego i możliwościom wykonawców. Dokumentacja sporządzona w wyniku dialogu, stanowić będzie podstawę ostatniego etapu procedury – składania ofert.

Spośród podmiotów, które złożą wtedy oferty, na podstawie kryteriów oceny podanych w ogłoszeniu, wyłoniony zostanie wykonawca, do którego należeć będzie realizacja robót budowlano - montażowych wraz z wykonaniem projektów budowlanych i wykonawczych, zgodnych z zatwierdzonym Wielobranżowym Projektem Koncepcyjnym.

Planowane zakończenie procedury wyłonienia wykonawcy i podpisanie z nim umowy planowane jest na przełom I i II kwartału 2008 r.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie „pod klucz” centralnego odcinka II linii metra w Warszawie od Ronda Daszyńskiego do Dworca Wileńskiego wraz z łącznikiem między I i II linią metra, zgodnie z Wielobranżowym Projektem Koncepcyjnym oraz Programem Funkcjonalno Użytkowym, którego ostateczne brzmienie zostanie ustalone w wyniku przeprowadzonego dialogu konkurencyjnego.

Zaprojektowanie i wybudowanie „pod klucz” centralnego odcinka II linii metra winno zostać zrealizowane w okresie nie przekraczającym 45 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Podstawowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:

 • Całkowita długość odcinka centralnego - około 6300 m, w tym:
  - 6 odcinków szlakowych o łącznej długości 4200 m
  - 7 stacji o łącznej długości z torami odstawczymi oraz pozostałymi
  obiektami (komory rozjazdów, komory do zawracania, wentylatornie itd.)
  około - 2100 m
 • Tunel łącznikowy pomiędzy I i II linią o długości około 500 m
 • Połączenie systemów z centralną dyspozytornią na STP Kabaty
 • Integracja systemów z I linią metra.


Centralny odcinek II linii metra łączyć będzie Wolę z Pragą Północ. Zostanie na nim zbudowanych 7 stacji: Rondo Daszyńskiego, Rondo ONZ, Świętokrzyska, Nowy Świat, Powiśle, Stadion i Dworzec Wileński.

9 listopada 2007

8 listopada, komisja przetargowa wybrała najkorzystniejszą ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonanie opracowania pt. „Raport o oddziaływaniu na środowisko dla II linii metra w Warszawie”.

Wszystkich czterech oferentów spełniło wymogi formalne przetargu. Spośród złożonych ofert, ze względu na najkorzystniejszą cenę, wybrana została propozycja firmy:

BP „Metroprojekt” Sp. z o.o.; ul. Marszałkowska 77/79; 00-683 Warszawa
Cena podana w ofercie: 880 840 zł brutto

Pozostałe oferty:

 • PROEKO Sp. z o.o.; GEOTEKO Sp. z o.o.
  Cena podana w ofercie: 1 049 200 zł brutto
 • Biuro Konsultingowe Ochrony Środowiska EKOSYSTEM ŚLĄSK
  Cena podana w ofercie: 1 201 700 zł brutto
 • EGIS Poland Sp. z o.o. Scetauroute S.A. Oddział w Polsce
  Cena podana w ofercie: 1 207 800 zł brutto

Opracowanie musi być wykonane dla całej II linii metra, przy uwzględnieniu założeń uzgodnionego opracowania ROŚ dla odcinka centralnego II linii metra.

Terminy wykonania przedmiotu zamówienia:

 1. Rozpoczęcie wykonywania zamówienia – w dniu podpisania umowy.
 2. Zakończenie prac:
  - w ciągu 90 dni od daty podpisania umowy – dostarczenie gotowego opracowania,
  - w ciągu 180 dni od daty podpisania umowy – uwzględnienie uwag zamawiającego i zakończenie przedmiotu umowy.

Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych oferenci mają prawo składać protest na wynik postępowania w ciągu 7 dni.

Zamawiający przeznaczał na wykonanie zamówienia kwotę 1 484 568 zł brutto.

16 października 2007

Wczoraj Metro Warszawskie przekazało do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie o przetargu na „Projekt i budowę II linii metra od stacji Rondo Daszyńskiego do stacji Dworzec Wileński w Warszawie”. Ukazanie się ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej będzie jednoznaczne z ogłoszeniem przetargu.

Przetarg odbędzie się według procedury dialogu konkurencyjnego (Art. 60a - 60e Ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

W wyniku dialogu konkurencyjnego, wyłoniony zostanie wykonawca, do którego należeć będzie realizacja robót budowlano - montażowych wraz z wykonaniem projektów budowlanych
i wykonawczych, zgodnych z zatwierdzonym Wielobranżowym Projektem Koncepcyjnym.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upłynie 3 grudnia 2007 r. Spośród zgłoszonych firm wybranych zostanie 5 (kryteria: m. in. kondycja finansowa, możliwości techniczne, doświadczenie w tego typu inwestycjach). Z tymi pięcioma oferentami prowadzony będzie dialog konkurencyjny, który doprowadzić ma do takiego opisania przedmiotu zamówienia, które będzie odpowiadać potrzebom zamawiającego i możliwościom wykonawców. Ta, uzgodniona wspólnie, dokumentacja stanowić będzie podstawę ostatniego etapu procedury – składania ofert.

Planowane zakończenie procedury wyłonienia wykonawcy i podpisanie z nim umowy planowane jest na przełom I i II kwartału 2008 r.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie „pod klucz” centralnego odcinka II linii metra w Warszawie od Ronda Daszyńskiego do Dworca Wileńskiego wraz z łącznikiem między I i II linią metra, zgodnie z Wielobranżowym Projektem Koncepcyjnym oraz Programem Funkcjonalno Użytkowym, którego ostateczne brzmienie zostanie ustalone w wyniku przeprowadzonego dialogu konkurencyjnego.

Zaprojektowanie i wybudowanie „pod klucz” centralnego odcinka II linii metra winno zostać zrealizowane w okresie nie przekraczającym 45 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Podstawowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:

 • Całkowita długość odcinka centralnego - około 6300 m, w tym:
  - 6 odcinków szlakowych o łącznej długości 4200 m
  - 7 stacji o łącznej długości z torami odstawczymi oraz pozostałymi obiektami (komory rozjazdów, komory do zawracania, wentylatornie itd.) około - 2100 m
 • Tunel łącznikowy pomiędzy I i II linią o długości około 500 m
 • Połączenie systemów z centralną dyspozytornią na STP Kabaty
 • Integracja systemów z I linią metra.

Centralny odcinek II linii metra, łączyć będzie Wolę z Pragą Północ. Zostanie na nim zbudowanych 7 stacji: Rondo Daszyńskiego, Rondo ONZ, Świętokrzyska, Nowy Świat, Powiśle, Stadion i Dworzec Wileński.

11 października 2007

Wczoraj w siedzibie Metra Warszawskiego nastąpiło otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie studium wykonalności budowy II linii metra w Warszawie. W ramach Przedmiotu Zamówienia należy również wykonać dokumentację Hydrogeologiczną i Geologiczno-Inżynierską dla II linii metra w Warszawie oraz przekrój podłużny trasy metra dla poszczególnych odcinków.

Złożonych zostało sześć ofert:

 • TINA Vienna Transport Strategies GmbH;
 • Konsorcjum: ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o. o. oraz ILF Beratende Ingenieure ZT GmbH, Austria;
 • Konsorcjum: Pöyry Infra GmbH oraz Pauser Zt-GmbH;
 • Konsorcjum: EGIS Poland Sp. z o.o oraz EGIS Rail S.A.;
 • Konsorcjum: Deloitte Business Consulting S.A., Deloitte Advisory Sp. z o.o. oraz Metroprojekt Praha a.s.;
 • Konsorcjum: SENER Sp. z o.o., SENER Ingenieria Y Sistemas S.A. oraz Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o.

Opracowanie musi zawierać pełną analizę techniczną i ekonomiczną dla całej II linii metra, przy uwzględnieniu Studium Wykonalności dla centralnego odcinka II linii metra.

Kryteriami wyboru najlepszej oferty będą:

 • cena – 60%
 • metodologia wykonania – 40%.

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
to 30 474 000 zł. brutto.

Terminy wykonania przedmiotu zamówienia:
1. Rozpoczęcie wykonania zamówienia - w dniu podpisania umowy,
2. Zakończenie prac:

 • I faza – Wstępny Raport Studium Wykonalności – w ciągu 90 dni od daty zawarcia umowy,
 • II faza – Raport Przejściowy Studium Wykonalności – w ciągu 180 dni od daty zawarcia umowy,
 • III faza – Dokumentacja Hydrogeologiczna i Geologiczno – Inżynierska – przed uzyskaniem wymaganego uprawomocnia dokumentacji w trybie administracyjnym – w ciągu 180 dni od daty zawarcia umowy,
 • IV faza – Raport Końcowy Studium Wykonalności oraz Przekroje podłużne trasy metra – w ciągu 300 dni od daty zawarcia umowy,
 • V faza – Dokumentacja Hydrogeologiczna i Geologiczno - Inżynierska – z wymaganym uprawomocnieniem dokumentacji w trybie administracyjnym – w ciągu 300 dni od daty zawarcia umowy,
 • VI faza – zakończenie składania odpowiedzi i wyjaśnień dla instytucji oceniających – nie później niż w ciągu 480 dni od daty zawarcia umowy.

Długość II linii metra na odcinku wschodnim północnym od stacji „Dworzec Wileński” do stacji „Bródno” będzie wynosić około 7,1 km. Na tym odcinku przewiduje się budowę 6 stacji: Szwedzka, Targówek I, Targówek II, Zacisze, Kondratowicza, Bródno.

Długość II linii metra na odcinku wschodnim południowym od stacji „Stadion” do stacji „Wilga” będzie wynosić około 7,3 km. Na tym odcinku linii metra przewiduje się lokalizację następujących stacji: Stadion (wspólną z odcinkiem centralnym II linii metra i wybudowaną przy realizacji tamtego odcinka), oraz 6 stacji budowanych: Dworzec Wschodni, Podskarbińska, Rondo Wiatraczna, Ostrobramska, Fieldorfa, Gocław, 6 odcinków szlakowych pomiędzy poszczególnymi stacjami oraz Stację Techniczno Postojową.

Długość II linii metra na odcinku zachodnim od stacji „Rondo Daszyńskiego” do stacji „Połczyńska” będzie wynosić około 9,2 km oraz dodatkowo tory prowadzące do Stacji Techniczno Postojowej „Mory” o długości około 1,0 km (całość: około 10,2 km).
Na odcinku zachodnim II linii metra przewiduje się budowę 9 stacji: Wolska, Płocka, Moczydło, Księcia Janusza, Wola Park, Powstańców Śląskich, Lazurowa, Chrzanów, Połczyńska; 9 odcinków szlakowych pomiędzy poszczególnymi stacjami oraz Stację Techniczno Postojową „Mory” wraz z torami dojazdowymi do niej.

Studium Wykonalności będzie stanowiło załącznik do wniosków m.st. Warszawy
o dofinansowanie Projektu budowy II linii metra w Warszawie z funduszy Unii Europejskiej na lata 2007-2013.

10 października 2007

We wtorek 9 października, w siedzibie Metra Warszawskiego nastąpiło otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie opracowania pt. „Raport o oddziaływaniu na środowisko dla II linii metra w Warszawie”

Złożone oferty:

 • Biuro Konsultingowe Ochrony Środowiska EKOSYSTEM ŚLĄSK
  Cena podana w ofercie: 1 201 700 zł brutto
 • BP „Metroprojekt” Sp. z o.o.
  Cena podana w ofercie: 880 840 zł brutto
 • EGIS Poland Sp. z o.o.
  Cena podana w ofercie: 1 207 800 zł brutto
 • PROEKO Sp. z o.o.; GEOTEKO Sp. z o.o.
  Cena podana w ofercie: 1 049 200 zł brutto

Opracowanie musi być wykonane dla całej II linii metra, przy uwzględnieniu założeń uzgodnionego opracowania ROŚ dla odcinka centralnego II linii metra.

Terminy wykonania przedmiotu zamówienia:

 1. Rozpoczęcie wykonywania zamówienia – w dniu podpisania umowy.
 2. Zakończenie prac:
  - w ciągu 90 dni od daty podpisania umowy – dostarczenie gotowego opracowania,
  - w ciągu 180 dni od daty podpisania umowy – uwzględnienie uwag zamawiającego i zakończenie przedmiotu umowy.

Oferty podlegają obecnie ocenie zgodności z wymaganiami stawianymi wykonawcom
w dokumentacji przetargowej.

Zamawiający przeznaczał na wykonanie zamówienia kwotę 1 484 568 zł brutto.

5 października 2007

W Novym Kinie Praha odbyła się wczoraj prezentacja pracy, która zwyciężyła w konkursie na uproszczony Wielobranżowy Projekt Koncepcyjny odcinka centralnego II linii metra w Warszawie. Miejsce konferencji nie było przypadkowe. Kino mieści się na terenie Pragi Północ, gdzie rozpocznie się budowa centralnego odcinka drugiej linii.

Na spotkaniu szefowie firm wchodzących w skład zwycięskiego konsorcjum Mieczysław Szczepański i Andrzej Chołdzyński, przedstawili wizję centralnego odcinka II linii metra, jako jednej z największych inwestycji komunikacyjnych w Europie, zapoznali zebranych ze swoją koncepcją lokalizacji stacji, umiejscowieniem wejść i wyjść, metodą wykonania stacji oraz tuneli szlakowych. Zgromadzonym dziennikarzom oraz przedstawicielom władz m.st. Warszawy i Dzielnicy Praga Północ; przedstawiony został również Wojciech Fangor – światowej sławy artysta, który będzie zajmował się projektem od strony artystycznej.

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Hanna Gronkiewicz Waltz wyraziła pewność, że do Mistrzostw Europy w 2012 roku uda się zrealizować w stolicy wszystkie inwestycje z nimi związane. Prezes Metra Warszawskiego Jerzy Lejk opisał całe przedsięwzięcie od strony procedury przygotowawczej, przedstawił terminy rozpoczęcia i zakończenia inwestycji centralnego odcinka II linii oraz zaprezentował pozostałe odcinki: odcinek IIA wschodnio – północny (6 stacji), odcinek IIB wschodnio – południowy (6 stacji) oraz odcinek IID zachodni.
Burmistrz Pragi Północ Jolanta Koczorowska wyraziła zadowolenie z inwestycji, jakie czekają dzielnicę i szans jakie one dadzą jej mieszkańcom.

Do końca roku zwycięzca, konsorcjum: Metroprojekt Sp. z o.o. i AMC - Andrzej M. Chołdzyński Sp. z o.o., przygotuje „Wielobranżowy Projekt Koncepcyjny dla II linii, na odcinku Rondo Daszyńskiego – Dworzec Wileński” oraz będzie pełnił funkcję Generalnego Koordynatora Projektu, co oznacza sprawowanie nadzoru nad zgodnością projektów budowlanych przygotowywanych przez wykonawców z jego autorskim Wielobranżowym Projektem Koncepcyjnym.
Wielobranżowy Projekt Koncepcyjny określi między innymi: szczegółową lokalizację przebiegu linii i umiejscowienia stacji, koncepcję architektoniczną i konstrukcyjno-technologiczną, zakres oddziaływania budowy na środowisko, koncepcję organizacji ruchu na czas budowy, itp.

20 września 2007

W poniedziałek 17 września sąd konkursowy, składający się z przedstawicieli Urzędu miasta stołecznego Warszawy, Zarządu Transportu Miejskiego i Metra Warszawskiego wybrał zwycięzcę konkursu na wykonaniu "Uproszczonego Wielobranżowego Projektu Koncepcyjnego odcinka centralnego II linii metra w Warszawie"

Najwyżej został oceniona praca przygotowana przez: Metroprojekt Sp. z o.o. i AMC - Andrzej M. Chołdzyński Sp. z o.o.

Do dnia 25 września uczestnicy konkursu mogą zgłaszać protesty zgodnie z zapisami Prawa Zamówień Publicznych. Zwycięski projekt zostanie przedstawiony publicznie.

Główną nagrodą w konkursie jest 50.000 zł. i zaproszenie do negocjacji warunków wykonania „Wielobranżowego Projektu Koncepcyjnego dla II linii na odcinku Rondo Daszyńskiego – Dworzec Wileński” oraz pełnienia funkcji Generalnego Koordynatora Projektu (sprawowania nadzoru nad zgodnością projektów budowlanych z Wielobranżowym Projektem Koncepcyjnym).

Zwycięzca konkursu, po podpisaniu umowy, będzie miał czas do 90 dni na wykonanie „Wielobranżowego Projektu Koncepcyjnego dla II linii na odcinku Rondo Daszyńskiego – Dworzec Wileński” (termin zakończenia prac będzie negocjowany).

Wielobranżowy projekt koncepcyjny określi między innymi: szczegółową lokalizację przebiegu linii i umiejscowienia stacji, koncepcję architektoniczną i konstrukcyjno-technologiczną, zakres oddziaływania budowy na środowisko, koncepcję organizacji ruchu na czas budowy, itp.

Planowany maksymalny łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej wynosi 15 940 801 PLN brutto.

Centralny odcinek II linii metra, łączyć będzie Rondo Daszyńskiego z Dworcem Wileńskim. Jego długość to około 6 km, na których zbudowanych zostanie 7 stacji: Rondo Daszyńskiego, Rondo ONZ, Świętokrzyska, Nowy Świat, Powiśle, Stadion i Dworzec Wileński oraz tunel technologiczny łączący odcinek z I linią.

9 sierpnia 2007

Dzisiaj o godzinie 10.00 w siedzibie Metra Warszawskiego została podpisana umowa z konsorcjum firm: ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o. o. / ILF Beratende Ingenieure ZT GmbH, Austria na usługi doradcze polegające na opracowywaniu ekspertyz i opinii dotyczących realizacji prac przygotowawczych i projektowych dla centralnego odcinka drugiej linii metra od Ronda Daszyńskiego do Dworca Wileńskiego.

7 sierpnia 2007

Dzisiaj o godzinie 12.00 upłyną termin składania prac konkursowych polegających na wykonaniu „Uproszczonego Wielobranżowego Projektu Koncepcyjnego odcinka centralnego II linii metra w Warszawie”.
W terminie zostało złożonych pięć prac konkursowych.

Oceny prac uczestników dokona sąd konkursowy, składający się z przedstawicieli Urzędu miasta stołecznego Warszawy, Zarządu Transportu Miejskiego i Metra Warszawskiego.

Kryteriami wyboru najlepszego projektu koncepcyjnego będą:

 1. rozwiązania konstrukcyjne wraz z technologią wykonania robót – 40%
 2. koszt wykonania Wielobranżowego Projektu Koncepcyjnego wraz z pełnieniem Funkcji Generalnego Koordynatora projektu w ramach nadzoru autorskiego – 30%
 3. rozwiązania architektoniczne – 20%;
 4. oddziaływania budowy obiektów metra na otocznie – 10%.

Ostateczną wyceną punktową każdej pracy konkursowej będzie suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria. Za najlepszą pracę konkursową zostanie uznana ta, która uzyska najwyższą wartość punktową.
Prace sądu konkursowego powinny zakończyć się we wrześniu, a następnie przewiduje się podpisanie umowy ze zwycięzcą.

Główną nagrodą w konkursie będzie 50.000 zł. i zaproszenie do negocjacji warunków wykonania „Wielobranżowego Projektu Koncepcyjnego dla II linii na odcinku Rondo Daszyńskiego – Dworzec Wileński” oraz pełnienia funkcji Generalnego Koordynatora Projektu (sprawowania nadzoru nad zgodnością projektów budowlanych z Wielobranżowym Projektem Koncepcyjnym).
Przewiduje się również cztery równorzędne wyróżnienia w wysokości 25.000 zł. każde

Zwycięzca konkursu, po podpisaniu umowy, będzie miał 90 dni na wykonanie „Wielobranżowego Projektu Koncepcyjnego dla II linii na odcinku Rondo Daszyńskiego – Dworzec Wileński”.

Planowany maksymalny łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej wynosi 15 940 801 PLN brutto.
Wielobranżowy projekt koncepcyjny powinien określić między innymi: szczegółową lokalizację przebiegu linii i umiejscowienia stacji, koncepcję architektoniczną i konstrukcyjno-technologiczną, zakres oddziaływania budowy na środowisko, koncepcję organizacji ruchu na czas budowy, itp.

Centralny odcinek II linii metra, łączyć będzie Rondo Daszyńskiego z Dworcem Wileńskim. Jego długość to około 6 km, na których zbudowanych zostanie 7 stacji: Rondo Daszyńskiego, Rondo ONZ, Świętokrzyska, Nowy Świat, Powiśle, Stadion i Dworzec Wileński oraz tunel technologiczny łączący odcinek z I linią.

30 lipca 2007

Metro Warszawskie dokonało wyboru podmiotu, który świadczył będzie usługi doradcze polegające na opracowywaniu ekspertyz i opinii dotyczących realizacji prac przygotowawczych i projektowych dla centralnego odcinka drugiej linii metra od Ronda Daszyńskiego do Dworca Wileńskiego. Przetarg nieograniczony został ogłoszony 1 czerwca 2007 roku, a 16 lipca zostały nastąpiło otwarcie ofert (złożono trzy oferty).

Została wybrana oferta złożona przez konsorcjum firm:

 • ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o. o.
 • ILF Beratende Ingenieure ZT GmbH, Austria

Oferta Wykonawcy otrzymała najwyższą ocenę punktową spośród złożonych. Kryteriami wyboru były:

 • 70% cena
 • 30% metodyka wykonania pracy (w tym: 12% strategia działań, 9% zrozumienie przedmiotu zamówienia, 9% harmonogram działań)

Zwycięskie konsorcjum zaproponowało cenę: 2 700 000 zł bez podatku VAT.; 3 294 000 zł z podatkiem VAT. Według wyceny inwestorskiej koszt umowy nie mógł być wyższy niż 4 838 400 złotych netto.

Doradca będzie w zamierzeniu partnerem Metra od etapu tworzenia Wielobranżowego Projektu Koncepcyjnego dla centralnego odcinka drugiej linii, aż do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę w drugim etapie procedury przygotowywania tej inwestycji.

Obecnie w drodze konkursu wybierany jest podmiot, który wykonana „Wielobranżowy Projekt Koncepcyjny dla II linii na odcinku Rondo Daszyńskiego – Dworzec Wileński”.

Centralny odcinek II linii metra, łączyć będzie Rondo Daszyńskiego z Dworcem Wileńskim. Jego długość to około 6 km, na których zbudowanych zostanie 7 stacji: Rondo Daszyńskiego, Rondo ONZ, Świętokrzyska, Nowy Świat, Powiśle, Stadion i Dworzec Wileński oraz tunel technologiczny łączący odcinek z I linią.

Opis wybranego wykonawcy

ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o. o. działa na rynku budowlanym od 1998 roku. Jest członkiem grupy ILF, ogólnoświatowej firmy inżynierskiej skupiającej około 30 oddziałów na czterech kontynentach.

ILF oferuje nowoczesne, interdyscyplinarne usługi inżynierskie i konsultingowe dla tuneli drogowych i kolejowych, kolei podziemnych/metra, ILF był zaangażowany w prace przy dużej liczbie tuneli
o wysokim poziomie trudności w zróżnicowanych warunkach topograficznych i klimatycznych. Tunele zaprojektowane przez ILF zlokalizowane są w wyjątkowo skomplikowanych warunkach gruntowych, w górach, a także na obszarach cieków wodnych. Firma zajmuje się wszystkimi głównymi metodami zarówno planowania, jak i drążenia tuneli, w tym New Austrian Tunnelling Method (NATM), Tunnel Boring Machines (TBM) a także Micro-Tunnelling, Cut & Cover, Submersed Tunnels. Aby zagwarantować pomyślną realizację projektu tunelowego, ILF posiada wysokiej klasy specjalistów z zakresu geologii i hydrogeologii (łącznie z pomiarami), budownictwa, geotechniki, elektryki i mechaniki (również wentylacji tuneli), inżynierii środowiska, zapewnienia bezpieczeństwa, nadzoru i zarządzania projektem. Celem ILF jest realizacja projektów na wysokim poziomie przy wykorzystaniu bogatego doświadczenia, efektywności ekonomicznej, stabilności i przyjazności dla środowiska. Solidność w dziedzinie jakości, kosztów i terminowości jest najważniejszą zasadą ILF. Przestrzegając tej zasady w ponad 300 projektach na całym świecie, ILF jest dziś wiodącą prywatną międzynarodową firmą inżynierską i konsultingową.

Ważniejsze projekty ILF Consulting Engineers w zakresie „Tunele i projekty podziemne":

 • Metro w Kopenhadze, (2 x 7 km, TBM), Dania
 • Metro w Londynie, Jubilee Line, (5 stacji), Wielka Brytania
 • Tunel Gotthard Base (57 km), Badanie nad bezpieczeństwem w tunelu (SIOP), Szwajcaria
 • Tunel pod Kanałem La Manche, rozjazd podmorski i tunel techniczny, Shakespear Cliff,
 • Nowe tunele kolejowe dla Kolei Niemieckich (DB AG), (ok. 80 km), Niemcy
 • Tunel Brenner Base, Austria - 57,7 km
 • Crossrail Project, Rapid Transit/Underground System (koleje), Wielka Brytania, 7,0 km
 • Tunel drogowy Rennsteig, Niemcy, 7,9 km
 • Rondo Katowice, tunel drogowy, Polska, 0,7 km
 • Tunel drogowy Laliki, Polska, 0,7 km
 • Niagara Tunnel Project, Kanada, 10,4 km
 • Tunel drogowy Rennsteig (8 km), Niemcy
 • Tunel drogowy Arlberg (14 km), Austria

16 lipca 2007

Dzisiaj o godzinie 12.30 minął termin składania ofert w przetargu nieograniczonym na usługi doradcze polegające na opracowywaniu ekspertyz i opinii dotyczących realizacji prac przygotowawczych i projektowych dla centralnego odcinka drugiej linii metra od Ronda Daszyńskiego do Dworca Wileńskiego. Przetarg został ogłoszony 1 czerwca 2007 roku.

Złożone zostały 3 oferty:

 • PÖYRY INFRA GmbH z siedzibą w Niemczech
 • Konsorcjum przedsiębiorstw : ILF Beratende Ingenieure ZT GmbH z siedzibą w Austrii i ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Polsce
 • Konsorcjum przedsiębiorstw : SENER INGENIERIA Y SYSTEMAS S.A. z siedzibą w Hiszpanii i SENER SP. Z o.o. z siedzibą w Polsce.

Doradca będzie w zamierzeniu partnerem Metra od etapu tworzenia Wielobranżowego Projektu Koncepcyjnego dla centralnego odcinka drugiej linii, aż do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę w drugim etapie procedury przygotowywania tej inwestycji.

Obecnie w drodze konkursu wybierany jest podmiot, który wykonana „Wielobranżowy Projekt Koncepcyjny dla II linii na odcinku Rondo Daszyńskiego – Dworzec Wileński”.

Centralny odcinek II linii metra, łączyć będzie Rondo Daszyńskiego z Dworcem Wileńskim. Jego długość to około 6 km, na których zbudowanych zostanie 7 stacji: Rondo Daszyńskiego, Rondo ONZ, Świętokrzyska, Nowy Świat, Powiśle, Stadion i Dworzec Wileński oraz tunel technologiczny łączący odcinek z I linią.

6 czerwca 2007

Sąd konkursowy, w skład którego weszli przedstawiciele miasta stołecznego Warszawy i Metra Warszawskiego nie doszukał się uchybień we wnioskach żadnego z uczestników konkursu na "Wykonanie Uproszczonego Wielobranżowego Projektu Koncepcyjnego dla projektu i budowy odcinka centralnego II linii metra od Ronda Daszyńskiego do Dworca Wileńskiego".

Dzisiaj Metro Warszawskie zaprosiło do złożenia pracy konkursowej wszystkich uczestników konkursu:

 1. Konsorcjum: PÖYRY Infra GmgH ,adres: Röttelnweiler 22, Postfach 1130, DE-79501 LÖRRACH; PAUSER ZT-GMBH, adres: Muenichreiterstrasse 31, A-1130 Wien, Österreich;
 2. Konsorcjum: Biuro Projektów Architektonicznych i Budowlanych AiB Sp. z o.o., adres: 00-958, Warszawa ul. Pereca 21; Sener Sp. z o.o., adres: 00-517 Warszawa, ul. Marszałkowska 76; SENER INGENIERIA Y SISTEMAS, S.A., adres: Avenida de Zugazarte 56, 48930 Las Arenas, Vizcaya, Hiszpania;
 3. Konsorcjum: Biuro ITAB Sp. z o.o., adres: 00-842 Warszawa, ul. Łucka 11; Faber Maunsell Polska Sp. z o.o., adres: 02-304 Warszawa, Al. Jerozolimskie 133/113; Faber Maunsell Limited, adres: Marlborough House, Upper Marlbrough Road, St Albans, Herts, AL1 3UT, Wielka Brytania;
 4. Konsorcjum: VEPRO VERKEHRSBAU PROJEKT GmbH, adres: Storkower Str 132, 10407 35942; INGENIEURBURO DIPL-ING H.VOSSING GmbH, adres: BRUNNENSTR 29-31, D-40223 DŰSSELDORF, Oddział w Polsce, 03-715 Warszawa, ul. Okrzei 1A;
 5. Konsorcjum: Schűßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH, adres: Darmstädter Landstraße 114, 60598 Frankfurt nad Menem, Niemcy; Deutsche Bahn International GmbH, adres: Bornitzstrasse 73-75, 10 365, Berlin, Niemcy, Adres kontaktowy: 00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8;
 6. SUDOP Praha a.s., adres: Olšanská 1a, 130 80 Praha 3, Czeska Republika;
 7. Konsorcjum: NEXEL POLSKA Sp. z o.o., adres: 02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki 7; SEMALY SA, adres: 25 cours Emile Zola 69625 VILLEURBANNE, FRANCE;
 8. SYSTRA, adres:5, Avenue du Coq, 75009 Paris, France
 9. Konsorcjum: Biuro Projektów "METROPROJEKT", adres: 00 683 Warszawa, ul. Marszałkowska 77/79; AMC- Andrzej M.Chołdzyński Sp. z o.o., adres: 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4;
 10. Konsorcjum: ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o., adres: 02-729 Warszawa, ul. Rolna 175B Polska, Zmiana adresu /1.06.2007 r./: 02-676 Warszawa, ul. Postępu 15; ILF Beratende Ingenieure ZT GmbH, adres: A-6063 Rum bei Innsbruck, Feldkreuzstrasse 3, Austria.

Termin składania pracy konkursowej upływa 7 sierpnia 2007 roku o godzinie 12.00.

Pierwszą nagrodą w konkursie będzie zaproszenie do negocjacji w trybie z wolnej ręki warunków wykonania "Wielobranżowego Projektu Koncepcyjnego dla II linii na odcinku Rondo Daszyńskiego - Dworzec Wileński" oraz pełnienia funkcji Generalnego Koordynatora Projektu (sprawowania nadzoru nad zgodnością projektów budowlanych z Wielobranżowym Projektem Koncepcyjnym).

Planowany maksymalny łączny koszt wykonania zadań realizowanych na podstawie pracy konkursowej wynosi 15 940 801 PLN brutto.

Wielobranżowy projekt koncepcyjny powinien określić między innymi: szczegółową lokalizację przebiegu linii i umiejscowienia stacji, technologię budowy stacji i tuneli, koncepcję architektoniczną i konstrukcyjno-technologiczną, zakres oddziaływania budowy na środowisko, koncepcję organizacji ruchu na czas budowy.

Metro Warszawskie równolegle do prowadzonego postępowania ogłosiło, 1 czerwca 2007 roku, przetarg nieograniczony na wykonanie usług doradczych polegających na opracowywaniu ekspertyz i opinii dotyczących realizacji prac przygotowawczych i projektowych dla centralnego odcinka drugiej linii metra. Funkcje Doradcy i autora Wielobranżowego Projektu Koncepcyjnego wykluczają się wzajemnie, to znaczy że Doradca nie może być autorem Wielobranżowego Projektu Koncepcyjnego, a autor Wielobranżowego Projektu Koncepcyjnego nie może pełnić funkcji Doradcy. Podpisanie umowy na jedno z tych zadań, uniemożliwi zawarcie umowy na wykonanie drugiego, nawet w przypadku wygrania zarówno konkursu na Wielobranżowy Projekt Koncepcyjny jak i przetargu na usługi doradcze. W takim przypadku umowa na wykonanie drugiego z zadań (w kolejności zawierania umowy) zostanie podpisana z podmiotem, który otrzymał druga ocenę punktową.

4 czerwca 2007

W piątek 1 czerwca Metro Warszawskie ogłosiło przetarg nieograniczony na usługi doradcze polegające na opracowywaniu ekspertyz i opinii dotyczących realizacji prac przygotowawczych i projektowych dla centralnego odcinka drugiej linii metra od Ronda Daszyńskiego do Dworca Wileńskiego.

Termin składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa 16 lipca 2007 roku.

Doradca będzie w zamierzeniu partnerem Metra od etapu tworzenia Wielobranżowego Projektu Koncepcyjnego dla centralnego odcinka drugiej linii, aż do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę w drugim etapie procedury przygotowywania tej inwestycji.

Obecnie w drodze konkursu wybierany jest podmiot, który wykonana „Wielobranżowy Projekt Koncepcyjny dla II linii na odcinku Rondo Daszyńskiego – Dworzec Wileński”.

21 maja 2007

Dzisiaj o godzinie 12.00 upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do wzięcia udziału w jednoetapowym konkursie na wykonanie „Uproszczonego Wielobranżowego Projektu Koncepcyjnego realizacji odcinka centralnego II linii metra w Warszawie od Ronda Daszyńskiego do Dworca Wileńskiego”.

Do siedziby Metra dotarło 10 zgłoszeń:

 • konsorcjum: Pöyry Infra GmbH, A.Pauser ZT-GmbH
 • AiB Sp. z o.o., Sener Sp. z o.o.; Sener Ingenieria Y Sistemas S.A.
 • ITAB Sp. z o.o., Faber Maunsell Sp. z o.o., Faber Maunsell Ltd.
 • Vepro Verkehrsbau Projekt GmbH
 • Schüssler Plan Ingenieurgesellschaft mbH/Deutsche Bahn International GmbH
 • Sudop Praha A.S.
 • Nexel Polska Sp. z o.o., Semaly Ingenierie des Transports Urbains et Ferroviaries
 • Systra S.A.
 • Metroprojekt Sp. z o.o.; AMC - Andrzej M. Chołdzyński Sp. z o.o.
 • ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o., ILF Beratende Ingenieure ZT GmbH

Od jutra prace rozpocznie sąd konkursowy, w skład którego wchodzą przedstawiciele miasta stołecznego Warszawy i Metra Warszawskiego. Sprawdzi on wnioski pod względem formalnym, na co przewidziane jest minimum 7 dni (w przypadku potrzeby dosłania dodatkowych dokumentów przez wnioskodawców termin ten się wydłuży). Wnioskodawcy, którzy spełnią warunki formalne zostaną zaproszeni do składania prac konkursowych - uproszczonego wielobranżowego projektu koncepcyjnego.

Nagrodą w konkursie będzie, między innymi, zaproszenie do negocjacji z wolnej ręki warunków wykonania „Wielobranżowego Projektu Koncepcyjnego dla II linii na odcinku Rondo Daszyńskiego – Dworzec Wileński” oraz pełnienia funkcji Generalnego Koordynatora Projektu (sprawowania nadzoru nad zgodnością projektów budowlanych z Wielobranżowym Projektem Koncepcyjnym).

Planowany maksymalny łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej wynosi 15 940 801 PLN brutto.

Wielobranżowy projekt koncepcyjny powinien określić między innymi: szczegółową lokalizację przebiegu linii i umiejscowienia stacji, koncepcję architektoniczną i konstrukcyjno-technologiczną, zakres oddziaływania budowy na środowisko, koncepcję organizacji ruchu na czas budowy, itp.

Centralny odcinek II linii metra, łączyć będzie Rondo Daszyńskiego z Dworcem Wileńskim. Jego długość to około 6 km, na których zbudowanych zostanie 7 stacji: Rondo Daszyńskiego, Rondo ONZ, Świętokrzyska, Nowy Świat, Powiśle, Stadion i Dworzec Wileński oraz tunel technologiczny łączący odcinek z I linią.

27 kwietnia 2007

Dzisiaj, o godzinie 13.10, Metro Warszawskie przekazało do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (UOPWE) ogłoszenie o jednoetapowym konkursie na wykonanie "Uproszczonego Projektu Koncepcyjnego realizacji odcinka centralnego II linii metra w Warszawie od Ronda Daszyńskiego do Dworca Wileńskiego”. Ukazanie się ogłoszenia o przetargu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej będzie jednoznaczne z ogłoszeniem konkursu. Wówczas na stronie Internetowej Metra Warszawskiego www.metro.waw.pl zostanie zamieszczony „Regulamin konkursu” wraz z załącznikami.

Wnioski o dopuszczenie do wzięcia udziału w konkursie chętni będą mogli składać do 21 maja 2007 roku. Po sprawdzeniu wniosków i wszystkich załączonych, wymaganych dokumentów, wnioskodawcy, którzy spełnią warunki formalne zostaną zaproszeni do składania uproszczonego projektu koncepcyjnego.

Oceny prac uczestników dokona sąd konkursowy, w skład którego wejdą przedstawiciele miasta stołecznego Warszawy i Metra Warszawskiego.

Nagrodą w konkursie będzie, między innymi, zaproszenie do negocjacji warunków wykonania „Wielobranżowego Projektu Koncepcyjnego dla II linii na odcinku Rondo Daszyńskiego – Dworzec Wileński” oraz pełnienia funkcji Generalnego Koordynatora Projektu (sprawowania nadzoru nad zgodnością projektów budowlanych z Wielobranżowym Projektem Koncepcyjnym).

Zaproszenie do negocjacji, w trybie zamówienia z wolnej ręki, zostanie przesłane do zwycięzcy konkursu w ciągu 30 dni od rozstrzygnięcia konkursu. Przedmiotem samych negocjacji będą warunki szczegółowe opracowania Przedmiotu Zamówienia.

Wykonawca, po podpisaniu umowy, będzie miał 90 dni na wykonanie „Wielobranżowego Projektu Koncepcyjnego dla II linii na odcinku Rondo Daszyńskiego – Dworzec Wileński”.

Planowany maksymalny łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej wynosi 15 940 801 PLN brutto.

Wielobranżowy projekt koncepcyjny powinien określić między innymi: szczegółową lokalizację przebiegu linii i umiejscowienia stacji, koncepcję architektoniczną i konstrukcyjno-technologiczną, zakres oddziaływania budowy na środowisko, koncepcję organizacji ruchu na czas budowy, itp.

Centralny odcinek II linii metra, łączyć będzie Rondo Daszyńskiego z Dworcem Wileńskim. Jego długość to około 6 km, na których zbudowanych zostanie 7 stacji: Rondo Daszyńskiego, Rondo ONZ, Świętokrzyska, Nowy Świat, Powiśle, Stadion i Dworzec Wileński oraz tunel technologiczny łączący odcinek z I linią.

Etapy realizacji inwestycji:

Przygotowania do budowy i realizacja odcinka centralnego II linii metra od Ronda Daszyńskiego do Dworca Wileńskiego przebiegać będą w dwóch etapach: I etap – Koncepcyjne prace projektowe. II etap – Realizacja inwestycji.

Przeprowadzone zostaną dwa postępowania, następujących po sobie, oddzielnie dla każdego etapu.

Dla obu postępowań Zamawiający udostępni m. in.: decyzję LICP, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z Raportem Oddziaływania na Środowisko, wyniki szczegółowych badań geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych, dane o stanie technicznym budynków znajdujących się w rejonie budowy i przyszłej eksploatacji metra, Studium Wykonalności, i wiele innych zgromadzonych dokumentów. Dodatkowo w postępowaniu w etapie II Zamawiający przekaże Wielobranżowy Projekt Koncepcyjny jako podstawę do projektowania.

W celu uzyskania dodatkowego, merytorycznego wsparcia dla Zamawiającego w postępowaniach objętych etapem I. i etapem II., przed rozstrzygnięciem etapu I., w odrębnym postępowaniu wyłoniony zostanie podmiot, któremu powierzy się funkcję Doradcy.

I ETAP

 • W wyniku konkursu w etapie I uzyskany zostanie Wielobranżowy Projekt Koncepcyjny, który po zatwierdzeniu przez Władze Warszawy stanowić będzie podstawową dokumentację opisującą założenia realizacji odcinka centralnego II linii metra.
 • Wielobranżowy Projekt Koncepcyjny powinien być gotowy na przełomie 2007 i 2008 roku.
 • Wielobranżowy Projekt Koncepcyjny pozwoli na ocenę skali przedsięwzięcia i analizę usytuowania podstawowych elementów inwestycji, a tym samym ich oddziaływania na przylegające obszary urbanistyczne miasta. Umożliwi również weryfikację kosztów podanych i analizowanych w Studium Wykonalności. Będzie także podstawą do społecznej prezentacji projektu i dyskusji.
 • Wyłonionemu w etapie I podmiotowi, który przygotuje Wielobranżowy Projekt Koncepcyjny, powierzona zostanie również funkcja Generalnego Koordynatora Projektu.
 • Generalny Koordynator Projektu, w ramach nadzoru autorskiego, będzie odpowiadać m. in. za zgodność projektu budowlanego opracowanego przez wykonawcę wyłonionego w II etapie, z Wielobranżowym Projektem Koncepcyjnym zatwierdzonym przez Miasto Stołeczne Warszawa. Generalny Koordynator Projektu będzie także współdziałać w społecznej prezentacji i dyskusji nad projektem.

II ETAP

 • W wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w etapie II., wyłoniony zostanie Wykonawca robót, do którego należeć będzie realizacja robót budowlano - montażowych wraz z wykonaniem projektów budowlanych i wykonawczych, zgodnych z zatwierdzonym Wielobranżowym Projektem Koncepcyjnym.
 • Przetarg ten zostanie ogłoszony w IV kwartale 2007 roku. Podpisanie umowy z Wykonawcą robót planowane jest na II kwartał 2008 roku.