30 listopada 2006

Dzisiaj Metro Warszawskie otrzymało "Wstępny Raport Studium Wykonalności budowy drugiej linii metra w Warszawie na odcinku Rondo Daszyńskiego - Dworzec Wileński wraz z dostawą taboru metra".

Wstępny Raport Studium Wykonalności to pierwsza faza odbioru całości zamówienia. Zawiera on szczegółową koncepcję opracowania Raportu Końcowego. Teraz Metro Warszawskie ma czas na zapoznanie się z jego treścią oraz na zgłoszenie ewentualnych uwag.

Raport Końcowy powinien zostać przygotowany w ciągu 150 dni od podpisania umowy (które nastąpiło 30 października), a w ciągu kolejnych 180 dni wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia zmian i dokonania uzupełnień i wyjaśnień, zgodnie z żądaniami instytucji oceniających, przyznających wsparcie finansowe ze środków UE.

Studium Wykonalności to szczegółowa koncepcja realizacji projektu centralnego odcinka drugiej linii metra, technologii jego wykonania oraz finansowania projektu i poszczególnych jego elementów oraz czasu realizacji. Studium Wykonalności będzie załącznikiem do wniosku miasta stołecznego Warszawy o dofinansowanie inwestycji z funduszy Unii Europejskiej na lata 2007 - 2013.

30 października 2006

Dzisiaj została podpisana umowa dotycząca opracowania "Studium wykonalności budowy drugiej linii metra w Warszawie na odcinku Rondo Daszyńskiego - Dworzec Wileński wraz z dostawą taboru metra".

Studium Wykonalności polegać będzie na przedstawieniu szczegółowej koncepcji realizacji projektu dotyczącego centralnego odcinka drugiej linii metra, technologii wykonania poszczególnych elementów projektu oraz zaplanowaniu finansowania projektu i poszczególnych jego elementów z podaniem czasu niezbędnego do jego realizacji. Studium Wykonalności będzie stanowiło załącznik do wniosku miasta stołecznego Warszawy o dofinansowanie inwestycji z funduszy Unii Europejskiej na lata 2007-2012.

W piątek, 5 października, uczestnicy przetargu zostali powiadomieni o wynikach przetargu. 12 października do Metra Warszawskiego dwie z przegranych firm złożyły protesty na rażąco niską cenę ofert konkurentów. Zamawiający oddalił wniesione protesty. W związku z tym, iż wykonawcy, w terminie określonym ustawą, nie odwołali się do Urzędu Zamówień Publicznych, protest został ostatecznie rozstrzygnięty. Zwycięzca został wezwany do podpisania umowy.

Zwycięzcą przetargu, przeprowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem, zostało konsorcjum firm: SUDOP PRAHA a.s. i DB Projekt Sp. z o.o. oferujące cenę 1 450 000 zł netto za wykonanie przedmiotu umowy.

Termin realizacji zamówienia wynosić będzie 330 dni od daty podpisania umowy ze zwycięzcą przetargu.

Odbiór przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w czterech fazach:
I faza – 30 dni od podpisania umowy – dostarczenie Wstępnego Raportu Studium Wykonalności;
II faza – 100 dni od podpisania umowy – dostarczenie Raportu Przejściowego Studium Wykonalności, wszystkich opracowań Dokumentacji Hydrogeologicznej i Geologiczno–Inżynierskiej oraz Przekroju podłużnego trasy metra
III faza – 150 dni od daty podpisania umowy – dostarczenie Raportu Końcowego Studium Wykonalności oraz Dokumentacji Hydrogeologicznej i Geologiczno–Inżynierskiej, z wymaganym uprawomocnieniem dokumentacji w trybie administracyjnym;
IV faza – 330 dni od daty podpisania umowy – podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego.

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie negocjacji z ogłoszeniem, w którym jedynym kryterium wyboru była cena, zostało opublikowane 13.04.2006 r.

Do negocjacji zostało zaproszonych 5 z 15 zgłoszonych wykonawców:

 • Konsorcjum firm: SUDOP PRAHA a.s. i DB Projekt Sp. z o.o.
 • Konsorcjum firm: ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. i IMS Management Services Sp. z o.o. (cena podana w ofercie 1,65 mln zł netto)
 • Konsorcjum firm: Ove Arup & Partners International Limited; Ernest & Young Corporate Finance Sp. z o.o.; Profil Sp. z o.o. (2,48 mln zł)
 • Centrum Naukowo Techniczne Kolejnictwa (2,87 mln zł)
 • Konsorcjum firm: Parsons Birnckerhoff Ltd i PRICEWATERHOUSECOOPERS (3,93 mln zł)

14 września 2006

W przyszłym roku, oprócz odcinka centralnego, ruszy również inwestycja budowy odcinków północnego i nowego - południowego, drugiej linii metra. Stanie się tak dzięki zapewnieniu przez m.st. Warszawa dodatkowych źródeł finansowania budowy metra.

Dzięki temu w połowie 2007 roku powinien zostać ogłoszony przetarg na budowę odcinka północnego, łączącego stacje Dw. Wileński i Rembielińska, oraz odcinka południowego drugiej linii (do tej pory planowanego jako trzecia linia) pomiędzy stacjami Stadion i Wilga.

Według tych planów odcinek centralny zostałby oddany do użytku w połowie 2012 roku, a odcinki północny i południowy w drugiej jego połowie.

Inwestycja budowy odcinka zachodniego II linii, będącego obecnie na etapie prac studialnych, mogłaby się rozpocząć kilkanaście miesięcy po rozpoczęciu prac przy odcinkach praskich.

Długość całej II linii wyniesie około 27 km. Koszt budowy każdego z odcinków II linii szacuje się na około 2,5 mld zł.

23 sierpnia 2006

Władze architektoniczne Warszawy zadecydowały o lokalizacji stacji odcinka centralnego II linii metra. Długość centralnego odcinka łączącego Rondo Daszyńskiego z Dworcem Wileńskim to około 6 km, na których zbudowanych zostanie 7 stacji:

 • Stacja Rondo Daszyńskiego znajdować będzie się w ciągu ulicy Prostej, przed skrzyżowaniem z ulicą Towarową od strony zachodniej. Tunel metra poprowadzony zostanie w kierunku centrum miasta wzdłuż ulicy Prostej po jej północnej stronie.
 • Stacja Rondo ONZ, zlokalizowana będzie przed rondem ONZ po zachodniej stronie Al. Jana Pawła II i zachodniej stronie ul. Prostej.
 • Dalej tunel poprowadzony zostanie pod ulicą Świętokrzyską do stacji Świętokrzyska. Nowa stacja przesiadkowa zostanie wybudowana po zachodniej stronie ul. Marszałkowskiej na styku z istniejącą stacją I linii metra.
 • Kolejny odcinek wydrążony zostanie dalej wzdłuż ul. Świętokrzyskiej w kierunku Nowego Światu. Po zachodniej stronie skrzyżowania tych ulic zlokalizowana będzie stacja Nowy Świat.
 • Następnie trasa poprowadzona zostanie w linii prostej w kierunku Wisły. Stacja Powiśle będzie wybudowana w ciągu ulicy Tamka na skrzyżowaniu z Wybrzeżem Kościuszkowskim.
 • Po raz pierwszy metro będzie drążone na praską stronę Warszawy. Tunel przebiegał będzie pod dnem Wisły.