27/01/2006

Działając na podstawie art. 10a. ust. 6 Ustawy o gospodarce komunalnej z 20 grudnia 1996r. (DZ. U. Nr 9 poz. 43 z dnia 5.02.1997r. wraz z późniejszymi zmianami), w związku z § 16 ust.3 i § 17 Aktu Założycielskiego MW Sp. z o.o. , Rada Nadzorcza Metra Warszawskiego, w głosowaniu tajnym, przyjęła jednogłośnie Uchwały, powołujące:

  1. Jerzego Lejka – Członka Zarządu Metra Warszawskiego – na Prezesa Zarządu Spółki bieżącej kadencji. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
  2. Ewę Węgłowską w skład Zarządu Spółki bieżącej kadencji. Uchwała wchodzi w życie z dniem 9 lutego.

W związku z powyższym, skład Zarządu Spółki przedstawia się następująco:

  • Jerzy Lejk – Prezes Zarządu
  • Dorota Popińska – Członek Zarządu
  • Ewa Węgłowska – Członek Zarządu

Wróć