13/09/2010

24 sierpnia 2010 roku  dotarł do nas projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać stacje metra i ich usytuowanie z prośbą o zgłoszenie uwag. Projekt ten znajduje się na stronie Ministerstwa Infrastruktury (pełna treść)
Projekt Rozporządzenia otrzymały również:

 1. Urząd Transportu Kolejowego;
 2. Instytut Kolejnictwa;
 3. Izba Gospodarcza Transportu Lądowego;
 4. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy;
 5. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji;
 6. Polski Związek Niewidomych;
 7. Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES;
 8. Polska Izba Inżynierów Budownictwa;
 9. Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa;
 10.  Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP;
 11. Izba Architektów RP;
 12. Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego.

Ministerstwo Infrastruktury wyznaczyło siedmiodniowy termin odpowiedzi i przekazania ewentualnych uwag. Metro Warszawskie przekazało swoje stanowisko w dniu 31 sierpnia 2010 roku.

O wydanie rozporządzenia  Metro Warszawskie starało się od kwietnia 2003 roku.

4 lutego 2009 Minister Infrastruktury powołał Zespół  do spraw warunków technicznych i usytuowania linii metra. Pierwsze spotkane Zespołu miało miejsce 6 lutego.

16 marca 2009 Ministerstwo Infrastruktury zatwierdziło Kartę Programową dla zadania Opracowanie projektu przepisów określających warunki techniczne stosowania elementów dotykowych dla obiektów infrastrukturalnych transportu szynowego (metro, kolej).

W maju 2009 roku Metro Warszawskie zleciło Centrum Naukowo-Technicznemu Kolejnictwa przeprowadzenie badań i przygotowanie projektu przepisów dotyczących oznakowania dotykowego na peronach ,metra.

W dniu 24 lipca 2009 roku projekt przepisów dotyczących oznakowania dotykowego został przekazany do Ministerstwa Infrastruktury.

Aktualny projekt wprowadza następujące rozwiązania w zakresie udogodnień dla osób niepełnosprawnych:

 1. przyjęto najszerszą definicję osoby niepełnosprawnej, zgodnie z Decyzją Komisji z dnia 21 grudnia 2007 r. dotyczącej technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie aspektu „Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych i transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości (Dz. Urz. UE L 64 z 7.3.2008, str. 72);
 2.  w zakresie zasad ogólnych projekt stanowi:

§ 4

[…]Stacje metra należy projektować i budować w sposób zapewniający ich dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

§ 6.

Obiekty budowlane metra i urządzenia strefy pasażerskiej, w tym końce peronów pasażerskich, powinny być oznaczone znakami wizualnymi i dotykowymi.

§ 9.

Na stacjach metra powinny znajdować się toalety ogólnodostępne, które należy projektować i budować z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

 1. szczegółowe regulacje przewidują:

Rozdział 4

Dostosowanie stacji metra do potrzeb osób o ograniczonej zdolności poruszania się

§ 19.

1. Należy zapewnić przynajmniej jedną trasę wolną od przeszkód, która będzie łączyć z peronami wejścia i wyjścia dostępne dla osób o ograniczonej możliwości poruszania.

2. Trasa wolna od przeszkód może zawierać podjazdy lub dźwigi, o ile są one przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Długość tras wolnych od przeszkód musi być możliwie najkrótsza.

3. Trasa wolna od przeszkód powinna być wyraźnie oznaczona za pomocą informacji wizualnej.

4. Osobom z dysfunkcją wzroku informacje o trasie wolnej od przeszkód powinny być przekazywane co najmniej w jednym z następujących sposobów: ścieżki dotykowe, znaki dźwiękowe i znaki rozpoznawane dotykiem, mapy w alfabecie Braille’a.

5. Jeśli w przebiegu trasy wolnej od przeszkód prowadzącej na peron, w zasięgu ręki znajdują się poręcze lub ściany, na tylnej części poręczy lub na ścianie na wysokości od 0,85 m do 1 m powinny być umieszczone informacje (na przykład numer peronu lub oznaczenie kierunku) w alfabecie Braille’a lub pismem wypukłym. Jedyne dozwolone piktogramy rozpoznawane dotykiem to liczby i strzałki.

6. Posadzki tras wolnych od przeszkód muszą mieć właściwości przeciwodblaskowe.

§ 20.

1. Ścieżka dotykowa powinna przebiegać na całej długości trasy wolnej od przeszkód.

2. Szerokość ścieżki dotykowej powinna wynosić 0,3 m.

§ 21.

1. Drzwi, wejścia i wyjścia na stacjach metra powinny spełniać następujące wymagania:

 1. powinny otwierać się ręcznie, półautomatycznie i automatycznie;
 2. elementy sterujące drzwiami należy umieszczać na wysokości od 0,8 m do 1,2 m;
 3. siła konieczna do otwarcia lub zamknięcia drzwi otwieranych ręcznie w warunkach bezwietrznych nie może przekraczać 25 niutonów;
 4. drzwi automatyczne i półautomatyczne należy wyposażyć w urządzenia zapobiegające zaklinowaniu się pasażerów podczas korzystania z drzwi;
 5. progi przy drzwiach i wejściach nie mogą być wyższe niż 20 mm. Tam, gdzie zainstalowano progi, muszą one kontrastować kolorystycznie ze swoim bezpośrednim otoczeniem.

2. Przegrody szklane i drzwi wejściowe należy stosować z uwzględnieniem amplitudy zmian ciśnienia wywołanego ruchem pociągów. Drzwi wejściowe zewnętrzne powinny odpowiadać klasie C1 odporności na obciążenie wiatrem, przy obciążeniu charakterystycznym ciśnieniem wiatru nie mniejszym niż 400Pa.

3. Przezroczyste przeszkody, takie jak szklane drzwi lub przezroczyste ściany, należy oznaczyć przynajmniej dwoma pasami kontrastującymi kolorystycznie z tłem, o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m, na których mogą być umieszczone znaki, symbole lub motywy dekoracyjne; umieszczonymi na wysokości od 1,5 do 2 m (pierwszy pas) oraz od 0,85 do 1, 05 m (drugi pas). Oznaczenia takie nie są wymagane wzdłuż przezroczystych ścian, jeśli pasażerowie chronieni są przed kontaktem z nimi przy pomocy poręczy lub ciągłych rzędów ławek.

4. Elementy konstrukcji umieszczone na wspornikach, poniżej wysokości 2,1 m, które wystają więcej niż 0,15 m, powinny być oznaczone elementami stanowiącymi przeszkody na wysokości 0,3 m od poziomu posadzki, którą może rozpoznać osoba niewidoma korzystająca z laski.

5. Jeżeli na stacji zainstalowane są urządzenia do kontroli biletów z kołowrotkami, należy zapewnić przejście bez kołowrotków, z którego przez cały czas otwarcia stacji korzystać będą mogły osoby niepełnosprawne i osoby o ograniczonej możliwości poruszania się.

6. Automaty do sprzedaży biletów, zainstalowane na trasie wolnej od przeszkód, powinny być wyposażone w strefę obsługi dotykowej (w tym klawiaturę oraz strefę płatności i odbioru biletu) umieszczoną na wysokości od 0,7 m do 1,2 m. Co najmniej jeden ekran oraz klawiatura powinny być widoczne zarówno dla osoby siedzącej na wózku inwalidzkim, jak i dla osoby stojącej przed automatem. Jeśli wprowadzanie informacji odbywa się poprzez ekran, powinien on spełniać powyższe wymagania. Strefa obsługi dotykowej powinna zapewniać możliwość obsługi przez osoby z dysfunkcją wzroku.

7. Schody na stacjach metra powinny spełniać następujące wymagania:

 1. wszystkie stopnie schodów powinny posiadać nawierzchnie o właściwościach przeciwpoślizgowych;
 2. 600 mm przed pierwszym stopniem schodów w górę oraz 600 mm przed pierwszym stopniem schodów w dół, na całej szerokości schodów powinien być zainstalowany pas oznakowania dotykowego o minimalnej szerokości 400 mm;
 3. rozmieszczenie elementów oznakowania dotykowego powinno być zgodne z układem ostrzegawczego oznakowania dotykowego;
 4. poręcze mocowane przy schodach powinny wystawać na długość co najmniej 300 mm poza stopień najwyższy i najniższy, mieć profil zaokrąglony i szerokość przekroju odpowiadającą średnicy od 30 mm do 50 mm. Kolor poręczy powinien kontrastować z tłem sąsiadujących ścian.

8. Dopuszczalne jest wykorzystanie, jako oznakowania dotykowego, elementów konstrukcyjnych zainstalowanych w podłodze przed schodami, jeżeli ich szerokość jest nie mniejsza niż 400 mm.

9. Na stacji metra powinna znajdować się co najmniej jedna ogólnodostępna toaleta, przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych i osób z ograniczoną możliwością poruszania się, wyposażona w urządzenia zapewniające możliwość łączności z obsługą odpowiedzialną za toaletę lub dyżurnym stacji metra.

10. Punkty informacyjne, telefony alarmowe, przyciski alarmowe w obszarze trasy wolnej od przeszkód powinny być zlokalizowane na wysokości od 0,8 m do 1,2 m i oznaczone znakami dotykowymi .

11. Dźwigi osobowe powinny spełniać wymagania określone w przepisach w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

§ 22.

1. Granica strefy zagrożenia peronu pasażerskiego metra rozciągającej się od krawędzi peronu po stronie toru metra musi być oznaczona wizualnymi i dotykowymi znakami ostrzegawczymi.

2. Wizualne znaki ostrzegawcze stanowi pas o kolorze wyraźnie kontrastującym z kolorem posadzki, o szerokości nie mniejszej niż 0,05 m, umieszczony w odległości nie mniejszej niż 0,6 m od krawędzi peronu wzdłuż całego peronu.

3. Dotykowe znaki ostrzegawcze są zespołem elementów wypukłych stanowiących pas o szerokości nie mniejszej niż 0,4 m i nie większej niż 0,6 m, umieszczonych bezpośrednio za znakami wizualnymi, patrząc od krawędzi peronu.

§ 23.

1. Wszystkie stacje powinny być wyposażone w system informacji wizualnej, głosowej i dotykowej, w tym oznaczenia w alfabecie Braille’a. Informacje oznaczenia, symbole i piktogramy powinny być stosowane na wszystkich stacjach metra.

2. Droga dojścia do peronu od wejścia do stacji powinna tworzyć ciąg spójnych, nieprzerwanych połączeń wolnych od przeszkód.

§ 24.

Odległość pomiędzy krawędzią peronu a wagonem i różnica poziomów pomiędzy krawędzią peronu a podłogą obciążonego wagonu musi zapewniać bezpieczeństwo pasażerów.

 

 1. Projekt Rozporządzenia przewiduje następujące zasady konstrukcji oznakowania dotykowego na peronach:
  Ścieżkę dotykową
  Układ elementów ścieżki dotykowej

    

  dotykowe znaki ostrzegawcze

   Schemat elementu i układ rozmieszczenia dotykowych znaków ostrzegawczych

   1. Schemat elementu dotykowego znaku ostrzegawczego


   2. Układ rozmieszczenia dotykowych znaków ostrzegawczych

    

    

   Wróć