05/01/2011

W dniu 4 stycznia 2011 roku  Krajowa Izba Odwoławcza przy Urzędzie Zamówień Publicznych oddaliła odwołanie konsorcjum czeskiej Skody i rosyjskiego Wagonmaszu wobec wyboru dostawcy 35 sześciowagonowych pociągów dla warszawskiego metra. Ponowne oddalenie odwołania potwierdza tym samym prawidłowość wyboru oferty firm Siemens i nowosądeckiego Newagu.

Zgodnie z a artykułem 198a ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przewiduje możliwość złożenia skargi do Sądu Okręgowego na orzeczenie Izby. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby  w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wyroku wraz z uzasadnieniem.

Obecnie Metro Warszawskie Sp. z o.o. przygotowuje wystąpienie do Prezesa UZP o przeprowadzenie kontroli uprzedniej. Zgodnie z art. 169 Ustawy kontrola taka jest obowiązkowa.

Wróć