10/03/2011

W dniu dzisiejszym ogłosiliśmy przetarg na wykonanie i montaż wizualnych i dotykowych znaków ostrzegawczych na wszystkich peronach i schodach I linii metra. Ogłoszenie przetargu było możliwe dzięki zakończeniu krajowego etapu prac nad Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle metra i ich usytuowanie. Rozporządzenie to ustanawia m.in. normę oznakowania ostrzegawczego w metrze.

Rozporządzenie całościowo reguluje warunki techniczne jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie. Wprowadza szereg norm dotychczas nieokreślonych w przepisach krajowych i pozwala na wprowadzenie ich na liniach metra w oparciu o bardzo dokładne i niezbędne wytyczne. 

Zgodnie z naszymi deklaracjami, ogłaszamy przetarg na wybór wykonawcy oznakowania peronów i schodów metra w sytuacji, gdy zakończył się krajowy etap procesu legislacyjnego. Właśnie 10 marca 2011 Ministerstwo Infrastruktury przekazało projekt do notyfikacji do Komisji Unii Europejskiej.

Przyjęte rozwiązania konsultowane były na każdym etapie przygotowania Rozporządzenia ze środowiskami osób niewidomych, osób na wózkach inwalidzkich oraz osobami z innymi typami niepełnosprawności. Przygotowanie Rozporządzenia jest efektem intensywnych prac zespołu powołanego przez Ministra Infrastruktury. W skład zespołu wchodzili specjaliści z Ministerstwa Infrastruktury, Metra Warszawskiego, Centrum Naukowo – Technicznego Kolejnictwa (obecnie Instytut Kolejnictwa), szeroka reprezentacja środowisk osób niepełnosprawnych i inni.

Dzięki pracy wszystkich stron, możliwe było określenie jednolitej normy krajowej dla oznakowania dotykowego w metrze, pozwalającej na montaż m.in. tzw. „guzków”, linii prowadzących i in. Wykonane badanie, konsultacje społeczne pozwalają na przyjęcie, że standard, który będziemy stosować nie budzi obaw o bezpieczeństwo każdego pasażera.

Rozporządzenie reguluje układ, wielkość, wysokość guzków oraz odległości między nimi. Oznakowanie ostrzegawcze przewiduje m.in. wykonanie dwóch pasów żółtych oraz pasu guzków, linii prowadzącej.

W wyniku konsultacji ze środowiskami osób niewidomych Rozporządzenie ustala, że jeden pas żółty znajdować się musi na krawędzi peronu. Drugi w odległości 60cm od krawędzi. Pas guzków umiejscowiony musi być w odległości minimum 65cm od krawędzi, co daje szansę na zatrzymanie się w bezpiecznej odległości od krawędzi peronu.

Załączniki
•    Lista organizacji, które brały udział w procesie tworzenia i konsultowania Rozporządzenia
•    Wizualizacje i rysunki poglądowe rozwiązań
•    Krótkie kalendarium prac nad Rozporządzeniem

Wróć