2011-03-10 14:10

W dniu dzisiejszym ogłosiliśmy przetarg na wykonanie i montaż wizualnych i dotykowych znaków ostrzegawczych na wszystkich peronach i schodach I linii metra. Ogłoszenie przetargu było możliwe dzięki zakończeniu krajowego etapu prac nad Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle metra i ich usytuowanie. Rozporządzenie to ustanawia m.in. normę oznakowania ostrzegawczego w metrze.

Rozporządzenie całościowo reguluje warunki techniczne jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie. Wprowadza szereg norm dotychczas nieokreślonych w przepisach krajowych i pozwala na wprowadzenie ich na liniach metra w oparciu o bardzo dokładne i niezbędne wytyczne. 

Zgodnie z naszymi deklaracjami, ogłaszamy przetarg na wybór wykonawcy oznakowania peronów i schodów metra w sytuacji, gdy zakończył się krajowy etap procesu legislacyjnego. Właśnie 10 marca 2011 Ministerstwo Infrastruktury przekazało projekt do notyfikacji do Komisji Unii Europejskiej.

Przyjęte_rozwiązania_konsultowane_były_na_każdym_etapie_przygotowania_Rozporządzenia_ze_środowiskami_osób_niewidomych,_osób_na_wózkach_inwalidzkich_oraz_osobami_z_innymi_typami_niepełnosprawności._Przygotowanie_Rozporządzenia_jest_efektem_intensywnych_prac_zespołu_powołanego_przez_Ministra_Infrastruktury._W_skład_zespołu_wchodzili_specjaliści_z_Ministerstwa_Infrastruktury,_Metra_Warszawskiego,_Centrum_Naukowo_–_Technicznego_Kolejnictwa_(obecnie_Instytut_Kolejnictwa),_szeroka_reprezentacja_środowisk_osób_niepełnosprawnych_i_inni.Dzięki_pracy_wszystkich_stron,_możliwe_było_określenie_jednolitej_normy_krajowej_dla_oznakowania_dotykowego_w_metrze,_pozwalającej_na_montaż_m.in._tzw._„guzków”,_linii_prowadzących_i_in._Wykonane_badanie,_konsultacje_społeczne_pozwalają_na_przyjęcie,_że_standard,_który_będziemy_stosować_nie_budzi_obaw_o_bezpieczeństwo_każdego_pasażera._Rozporządzenie_reguluje_układ,_wielkość,_wysokość_guzków_oraz_odległości_między_nimi._Oznakowanie_ostrzegawcze_przewiduje_m.in._wykonanie_dwóch_pasów_żółtych_oraz_pasu_guzków,_linii_prowadzącej.W_wyniku_konsultacji_ze_środowiskami_osób_niewidomych_Rozporządzenie_ustala,_że_jeden_pas_żółty_znajdować_się_musi_na_krawędzi_peronu._Drugi_w_odległości_60cm_od_krawędzi._Pas_guzków_umiejscowiony_musi_być_w_odległości_minimum_65cm_od_krawędzi,_co_daje_szansę_na_zatrzymanie_się_w_bezpiecznej_odległości_od_krawędzi_peronu._Załączniki•  _ Lista organizacji, które brały udział w procesie tworzenia i konsultowania Rozporządzenia
•    Wizualizacje i rysunki poglądowe rozwiązań
•    Krótkie kalendarium prac nad Rozporządzeniem

Wróć