14/01/2011

W związku z informacją PAP o wniesieniu pozwu w sprawie wypadku Pana Filipa Zagończyka, Metro Warszawskie Sp. z o.o. informuje:

1. W dniu 18 marca 2009 roku Prokuratura Rejonowa w Warszawie Śródmieście Północ podjęła decyzję o umorzeniu śledztwa w sprawie wypadku mającego miejsce w dniu 17 września 2008 roku.

W konkluzji uzasadnienia stwierdzono: „W świetle powyższych rozważań, a w szczególności zgromadzonego materiału dowodowego należy podnieść, że zachowanie maszynisty i dyżurnej nie wypełniło znamion występków z art. 177 § 2 kk i z art. 160 § 3 kk, jak również innych czynów zabronionych stypizowanych w kodeksie karnym. Prowadzone postępowanie wykazało, iż wymienione powyżej osoby w dniu 17.09.2009r. powierzone im obowiązki służbowe wykonywały w sposób zgodny z ustalonymi procedurami.

Zebrany w przedmiotowej sprawie materiał dowodowy nie dał również podstaw w świetle j/w poniesionych argumentów do przedstawienia zarzutów Zarządowi Metra Warszawskiego.” (pełny tekst Postanowienia Prokuratury w załączeniu)

2. Postanowienie Prokuratury zostało potwierdzone prawomocnym orzeczeniem Sądu Rejonowego II Wydział Karny w dniu 1 lipca 2009 roku, w którym Sąd w całości odrzucił zażalenie wniesione przez Pełnomocników Poszkodowanego.

3. Metro Warszawskie Sp. z o.o. posiada Polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej nr 07/I/906/PO/6/2008 wystawioną w dniu 31 stycznia 2008 roku przez Państwowy Zakład Ubezpieczeń SA, ważną w okresie od 1 lutego 2008 roku do 31 stycznia 2009 roku, w której jako rodzaj działalności objęty ochroną ubezpieczeniową został określony: „przewóz osób, posiadanie i użytkowanie stacji Metra i pozostałych nieruchomości”.

4. W dniu 23 października 2009 PZU SA zawiadomił Pana Filipa Zagończyka o wysokości uznanych roszczeń w kwocie 700 000 zł., która to kwota została pomniejszona o kwotę 105 000 zł. z tytułu „przyczynienia się poszkodowanego do szkody”. W związku z tym wysokość przyznanego odszkodowania wynosi 595 000 zł.(pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) – kwota ta została wypłacona (zawiadomienie o przyznaniu odszkodowania PZU w załączeniu).

5. Oprócz powyższego odszkodowania Panu Filipowi Zagończykowi dotychczas wypłacono kwotę 16 379, 50 zł. (szesnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć zł. 50 gr.) tytułem renty (pismo w załączeniu).

6. Ponadto PZU SA przyznał Panu Filipowi Zagończykowi i wypłaca na początku każdego kwartału (od czwartego kwartału 2010 roku), rentę z tytułu zwiększonych potrzeb w wysokości 6 919 zł. (sześć tysięcy dziewięćset dziewiętnaście zł.), to jest 20 757 zł (dwadzieścia tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem zł.) kwartalnie (pismo w załączeniu).

7. Do dnia 14 stycznia 2011 do Metra Warszawskiego Sp. z o.o. nie wpłynął pozew, o którym wspomina informacja PAP

    Rzecznik Prasowy
    Krzysztof Malawko

    Wróć