06/12/2010

Metro Warszawskie Sp. Z o.o., w wykonaniu wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z 16 listopada 2010r. sygn akt KIO 2324/10 i KIO 2325/10 oraz na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty i o terminie zawarcia umowy.

Pełna treść zawiadomienia, wraz z uzasadnieniem

Wróć