Metro Warszawskie

Metro Warszawskie

 
Tu jesteś: Strona główna > Kontrahenci > Wynajem powierzchni handlowej

Wynajem powierzchni handlowej

   

 

Kontakt z Działem Sprzedaży:
Stefan AWIETJAN

Telefon: (22) 655-46-80
e-mail: s.awietjan@metro.waw.pl

 

 

Informacja o wynajmie lokali na stacjach Centralnego Odcinka II Linii Metra.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. informuje, że wynajem powierzchni handlowych na odcinku centralnym II linii metra będzie się odbywać w formie przetargu.

Obecnie trwa przygotowywanie zasad i procedur formalnych niezbędnych w celu ogłoszenia przetargu – termin ogłoszenia nie jest jeszcze ustalony.

Po ich przygotowaniu Spółka Metro Warszawskie poda do wiadomości publicznej ogłoszenie o przetargu.

Ogłoszenie będzie zawierać wszelkie szczegóły dotyczące oferowanych lokali, dopuszczonych branż i dokumentacji niezbędnej do przygotowania i złożenia ofert.

Informacje te będą dostępne dopiero po ukazaniu się ogłoszenia o przetargu

Informacja o ogłoszeniu przetargu zostanie opublikowana na oficjalnej stronie internetowej Metra Warszawskiego sp. z o.o. (metro.waw.pl) , a szczegółowe warunki zostaną zamieszczone w zakładce „Kontrahenci”.

Jednocześnie Metro Warszawskie Sp. z o.o. informuje, że nie są prowadzone żadne zapisy czy rejestracja zainteresowanych udziałem w przetargu.  

 

METRO WARSZAWSKIE SP. Z O.O. PRZYJMUJE OFERTY W RAMACH PISEMNEGO KONKURSU OFERT NA WYNAJEM NIŻEJ WYMIENIONYCH LOKALI.

OFERTY PRZYJMOWANE DO 30.01.2015 r.  DO GODZINY 09:00.

 

LOKALE AKTUALNIE DO WYNAJĘCIA

 

  1. Lokal nr 2001F o wielkości 50,52 m2 na zachodniej antresoli stacji A13 Centrum, – cena minimalna 96,00 zł  za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji.
  2. Lokal nr 2002A o wielkości 36,60 m2 na wschodniej antresoli stacji A13 Centrum, – cena minimalna 158,00 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny od dnia 20.11.2014 r. pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji.
  3. Lokal nr 2010C o wielkości 83,56 m2 na wschodniej antresoli stacji A13 Centrum, – cena minimalna 107,46 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji.
  4. Lokal nr 1011 o wielkości 36,80 m2 na północnej antresoli stacji A22 Wawrzyszew, – cena minimalna 361,00 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji.
  5. Lokal nr 1015 o wielkości 26,07 m2 na południowej antresoli stacji A20 Słodowiec - cena minimalna 178,00 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto.  Lokal jest dostępny od ręki pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji. 

 

Na terenie metra, również w lokalach handlowych obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

W lokalach na stacjach metra nie jest dopuszczona działalność gastronomiczna, sprzedaż napojów alkoholowych, materiałów niebezpiecznych i łatwopalnych. Nie są dopuszczone kantory, zakłady wzajemne, z wyłączeniem LOTTO. Nie jest również dopuszczona działalność objęta ograniczeniem dostępu ze względu na wiek. Nie przyjmujemy również ofert, które przewidują powtórzenie działalności  lub sprzedaży asortymentu towarowego już prowadzonej na danej antresoli lub w danym pasażu.
Warunkiem podpisania umowy najmu jest dostarczenie aktualnych dokumentów rejestracyjnych swojej firmy (wypis z KRS lub zaświadczenia o działalności gospodarczej, NIP, REGON, nr konta bankowego) i wpłacenie przez oferenta kaucji zabezpieczającej w wysokości 3-ch miesięcznych czynszów brutto. Po podpisaniu umowy należy do niej sporządzić akt notarialny poddania się egzekucji w zakresie wydania lokalu po wygaśnięciu umowy najmu. Koszt aktu około 200 zł + VAT.

Szczegóły dotyczące warunków najmu są dostępne we wzorze umowy najmu kiosku

Wzór Umowy Kiosk

lub we wzorze ogólnej umowy najmu

Wzór Umowy

Informacje na temat wynajmu powierzchni handlowych można uzyskać również pod nr telefonu (0-22) 655 46 81 lub (0-22) 655 46 82.

Oferty należy składać na druku oferty, http://www.metro.waw.pl/pliki/ES/lokale/oferta_na_wynajem_pom.pdf

podpisać przez osobę upoważnioną, opieczętować pieczątką firmową i wraz z załącznikami do umowy, wymienionymi wyżej przesłać na adres Metra Warszawskiego:

Metro Warszawskie sp. z o.o.

Dział Sprzedaży

Ul. Wilczy Dół 5

02-798 Warszawa

lub złożyć osobiście w siedzibie Metra, w kancelarii, która jest w budynku portierni przy bramie wjazdowej do siedziby metra. Oferty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Do oferty należy również wpłacić wadium konkursowe w wysokości 3 000,00 zł.  Wadium należy wpłacić przelewem  z zaznaczeniem „Wadium konkurs ofert ” na rachunek Metra Warszawskiego Sp. z o.o.  w PeKaO S.A. nr konta:  61 1240 6003 1111 0000 4947 4518.

Kopię dowodu wpłaty oferent dołącza do oferty. Wadium może być przeznaczone przez Oferenta wygrywającego konkurs ofert na kaucję zabezpieczającą do umowy lub w przypadku oferentów, którzy nie wygrają konkursu, zostanie zwrócone zgodnie z Regulaminem:

http://www.metro.waw.pl/pliki/pliki/ES/lokale/Regulamin_Konkursu_Ofert.pdf