Metro Warszawskie

Metro Warszawskie

 
Tu jesteś: Strona główna > Kontrahenci > Wynajem powierzchni handlowej

Wynajem powierzchni handlowej

   

 

Kontakt z Działem Sprzedaży:
Stefan AWIETJAN

Telefon: (22) 655-46-80
e-mail: s.awietjan@metro.waw.pl

 

 

METRO WARSZAWSKIE SP. Z O.O. PRZYJMUJE OFERTY W RAMACH PISEMNEGO KONKURSU OFERT NA WYNAJEM NIŻEJ WYMIENIONYCH LOKALI.

OFERTY PRZYJMOWANE DO 29.04.2015 r.  DO GODZINY 09:00.

 

LOKALE AKTUALNIE DO WYNAJĘCIA

 

  1. Lokal nr 2010C o wielkości 83,56 m2 na wschodniej antresoli stacji A13 Centrum, – cena minimalna 107,46 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji.
  2. Witryna nr 6 o powierzchni ekspozycyjnej 16,94 m2 na północnej antresoli stacji A13 Centrum (w przejściu na ul. Złotą) - cena minimalna 33,39 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto.  Witryna jest dostępna od ręki pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków podpisania umowy.
  3. Witryna nr 12 o powierzchni ekspozycyjnej 8,19 m2 na północnej antresoli stacji A13 Centrum (w przejściu na ul. Złotą) - cena minimalna 33,00 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto.  Witryna jest dostępna od ręki pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków podpisania umowy.
  4. Lokal nr 1011 o wielkości 36,80 m2 na północnej antresoli stacji A22 Wawrzyszew, – cena minimalna 289,00 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji.
  5. Lokal nr 1015 o wielkości 26,07 m2 na południowej antresoli stacji A20 Słodowiec - cena minimalna 178,00 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto.  Lokal jest dostępny od ręki pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji. 

      Oraz

1. Lokal nr 010+012 znajdujący się na północnej głowicy stacji Politechnika, przeznaczony do przebudowy zgodnie z załączoną specyfikacją (link do specyfikacji technicznej przebudowy lokalu nr 010+012) oraz rysunkiem głowicy północnej stacji Politechnika (link do rysunku głowicy północnej stacji Politechnika).

Na terenie metra, również w lokalach handlowych obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

W lokalach na stacjach metra nie jest dopuszczona działalność gastronomiczna, sprzedaż napojów alkoholowych, materiałów niebezpiecznych i łatwopalnych. Nie są dopuszczone kantory, zakłady wzajemne, z wyłączeniem LOTTO. Nie jest również dopuszczona działalność objęta ograniczeniem dostępu ze względu na wiek. Nie przyjmujemy również ofert, które przewidują powtórzenie działalności  lub sprzedaży asortymentu towarowego już prowadzonej na danej antresoli lub w danym pasażu.
Warunkiem podpisania umowy najmu jest dostarczenie aktualnych dokumentów rejestracyjnych swojej firmy (wypis z KRS lub zaświadczenia o działalności gospodarczej, NIP, REGON, nr konta bankowego) i wpłacenie przez oferenta kaucji zabezpieczającej w wysokości 3-ch miesięcznych czynszów brutto. Po podpisaniu umowy należy do niej sporządzić akt notarialny poddania się egzekucji w zakresie wydania lokalu po wygaśnięciu umowy najmu. Koszt aktu około 200 zł + VAT.

Szczegóły dotyczące warunków najmu są dostępne we wzorze umowy najmu witryny

Wzór umowy najmu witryny

lub we wzorze ogólnej umowy najmu

Wzór Umowy lokalu

Informacje na temat wynajmu powierzchni handlowych można uzyskać również pod nr telefonu (22) 655 46 81 lub (22) 655 46 82.

Oferty należy składać na druku oferty, http://www.metro.waw.pl/pliki/ES/lokale/oferta_na_wynajem_pom.pdf

podpisać przez osobę upoważnioną, opieczętować pieczątką firmową i wraz z załącznikami do umowy, wymienionymi wyżej przesłać na adres Metra Warszawskiego:

Metro Warszawskie sp. z o.o.

Dział Sprzedaży

Ul. Wilczy Dół 5

02-798 Warszawa

lub złożyć osobiście w siedzibie Metra, w kancelarii, która jest w budynku portierni przy bramie wjazdowej do siedziby metra. Oferty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Do oferty należy również wpłacić wadium konkursowe w wysokości 3 000,00 zł.  Wadium należy wpłacić przelewem z zaznaczeniem „Wadium konkurs ofert ” na rachunek Metra Warszawskiego Sp. z o.o.  w PeKaO S.A. nr konta:  61 1240 6003 1111 0000 4947 4518.

Kopię dowodu wpłaty oferent dołącza do oferty. Wadium może być przeznaczone przez Oferenta wygrywającego konkurs ofert na kaucję zabezpieczającą do umowy lub w przypadku oferentów, którzy nie wygrają konkursu, zostanie zwrócone zgodnie z Regulaminem:

http://www.metro.waw.pl/pliki/pliki/ES/2015/regulaminkonkursow2015-02-16.pdf