Metro Warszawskie

Metro Warszawskie

 
Tu jesteś: Strona główna > Kontrahenci > Wynajem powierzchni handlowej

Wynajem powierzchni handlowej

   

 

Kontakt z Biurem Najmu i Reklamy:
Stefan AWIETJAN

Telefon: (22) 655-46-80
e-mail: s.awietjan@metro.waw.pl

 

 

METRO WARSZAWSKIE SP. Z O.O. PRZYJMUJE OFERTY W RAMACH PISEMNEGO KONKURSU OFERT NA WYNAJEM NIŻEJ WYMIENIONYCH LOKALI.

OFERTY PRZYJMOWANE DO 06.10.2015 r.  DO GODZINY 09:00.


 LOKALE DO WYNAJĘCIA

  1. Lokal nr 2010C o wielkości 83,56 m2 na wschodniej antresoli stacji A13 Centrum, – cena minimalna 91,00 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji.

 

LOKAL I POWIERZCHNIA DO PRZEBUDOWY I WYNAJĘCIA

  1. Lokal nr 010+012 o wielkości 60,49 m2 znajdujący się na północnej głowicy stacji Politechnika, przeznaczony do przebudowy zgodnie z załączoną specyfikacją (link do specyfikacji technicznej przebudowy lokalu nr 010+012) oraz rysunkiem głowicy północnej stacji Politechnika (link do rysunku głowicy północnej stacji Politechnika) W wyniku przebudowy lokal ulegnie zwiększeniu o około 10 m2 . Cena minimalna 402,00 zł  netto za 1 m2 powierzchni.

WITRYNY DO WYNAJĘCIA

  1. Witryna nr 6 o wielkości 16,94 m2 na północnej antresoli stacji A13 Centrum (w przejściu na ul. Złotą) - cena minimalna 33,39 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto.  Witryna jest dostępna od ręki pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków podpisania umowy.
  2. Witryna nr 12 o wielkości 8,19 m2 na północnej antresoli stacji A13 Centrum (w przejściu na ul. Złotą) - cena minimalna 33,00 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto.  Witryna jest dostępna od ręki pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków podpisania umowy.

 

Na terenie metra, również w lokalach handlowych obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.


W lokalach na stacjach metra nie jest dopuszczona działalność gastronomiczna, sprzedaż napojów alkoholowych, materiałów niebezpiecznych i łatwopalnych. Nie są dopuszczone kantory, zakłady wzajemne, z wyłączeniem LOTTO. Nie jest również dopuszczona działalność objęta ograniczeniem dostępu ze względu na wiek. Nie przyjmujemy również ofert, które przewidują powtórzenie działalności  lub sprzedaży asortymentu towarowego już prowadzonej na danej antresoli lub w danym pasażu.


Warunkiem podpisania umowy najmu jest dostarczenie aktualnych dokumentów rejestracyjnych swojej firmy (wypis z KRS lub zaświadczenia o działalności gospodarczej, NIP, REGON, nr konta bankowego) i wpłacenie przez oferenta kaucji zabezpieczającej w wysokości 3-ch miesięcznych czynszów brutto. Po podpisaniu umowy należy do niej sporządzić akt notarialny poddania się egzekucji w zakresie wydania lokalu po wygaśnięciu umowy najmu. Koszt aktu około 200 zł + VAT.

 

Szczegóły dotyczące warunków najmu są dostępne we wzorze umowy najmu witryny

Wzór Umowy Najmu Witryny

lub we wzorze ogólnej umowy najmu

Wzór Umowy Najmu Lokalu

Informacje na temat wynajmu powierzchni handlowych można uzyskać również pod nr telefonu (22) 655 46 81 lub (22) 655 46 82.

Oferty należy składać na druku oferty, http://www.metro.waw.pl/pliki/ES/lokale/oferta_na_wynajem_pom.pdf

podpisać przez osobę upoważnioną, opieczętować pieczątką firmową i wraz z załącznikami do umowy, wymienionymi wyżej przesłać na adres Metra Warszawskiego:

Metro Warszawskie sp. z o.o.

Biuro Najmu i Reklamy

Ul. Wilczy Dół 5

02-798 Warszawa

lub złożyć osobiście w siedzibie Metra, w kancelarii, która jest w budynku portierni przy bramie wjazdowej do siedziby metra. Ofertę należy umieścić w kopercie na której należy podać którego lokalu ona dotyczy i dane oferenta. Oferty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Do oferty należy również wpłacić wadium konkursowe w wysokości 3 000,00 zł.  Wadium należy wpłacić przelewem z zaznaczeniem „Wadium konkurs ofert ” na rachunek Metra Warszawskiego Sp. z o.o.  w PeKaO S.A. nr konta:  61 1240 6003 1111 0000 4947 4518.

Kopię dowodu wpłaty oferent dołącza do oferty. Wadium może być przeznaczone przez Oferenta wygrywającego konkurs ofert na kaucję zabezpieczającą do umowy lub w przypadku oferentów, którzy nie wygrają konkursu, zostanie zwrócone zgodnie z Regulaminem:

http://www.metro.waw.pl/pliki/pliki/ES/2015/regulaminkonkursow2015-02-16.pdf