Metro Warszawskie

Metro Warszawskie

 
Tu jesteś: Strona główna > Kontrahenci > Wynajem powierzchni handlowej

Wynajem powierzchni handlowej

   

 

Kontakt z Działem Sprzedaży:
Stefan AWIETJAN

Telefon: (22) 655-46-80
e-mail: s.awietjan@metro.waw.pl

 

 

Lokale na budowanych stacjach II Linii metra są obecnie na etapie prac wykończeniowych. Po ich zakończeniu będą ustalone  powierzchnia, wykończenie oraz inne dane techniczne istotne  z punktu widzenia przyszłych najemców. Lokale będą wynajmowane w drodze przetargu który planujemy ogłosić w miesiącach lipcu – sierpniu 2014 r. 

Nie prowadzimy żadnych list rezerwacyjnych ani zapisów, a szczegółowe informacje dotyczące samej procedury przetargowej, parametrów lokali  i innych danych niezbędnych do złożenia ofert, będą podane po ogłoszeniu przetargu.

 

METRO WARSZAWSKIE SP. Z O.O. PRZYJMUJE OFERTY W RAMACH PISEMNEGO KONKURSU OFERT NA WYNAJEM NIŻEJ WYMIENIONYCH LOKALI NA I LINII METRA.

OFERTY PRZYJMOWANE DO 26.08.2014 r.  DO GODZINY 09:00.

 

LOKALE AKTUALNIE DO WYNAJĘCIA

 

  1. Lokal nr 2001F o wielkości 50,52 m2 na zachodniej antresoli stacji A13 Centrum, – cena minimalna 96,00 zł  za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji.
  2. Lokal nr 2010C o wielkości 83,56 m2 na wschodniej antresoli stacji A13 Centrum, – cena minimalna 107,46 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu od dn. 05.09.2014 r. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji.
  3. Lokal nr 1014 o wielkości 21,47 m2 na południowej antresoli stacji A20 Słodowiec - cena minimalna 86,00 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto.  Lokal jest dostępny od ręki pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji.
  4. Lokal nr 1015 o wielkości 26,07 m2 na południowej antresoli stacji A20 Słodowiec - cena minimalna 178,00 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto.  Lokal jest dostępny od ręki pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji. 

Oraz

Lokal handlowy nr 121+121a wraz z toaletą nr 571 do przebudowy przez Najemcę zlokalizowany na stacji A11 Politechnika, antresola południowa.

Aktualna funkcja pomieszczenia - szatnia zostanie zmieniona na lokal handlowy o powierzchni około 48,90 m2. Zamieszczamy projekt przebudowy lokalu i zdjęcie lokalizacji (Projekt) (Zdjęcie) . 

Lokal będzie się składał z sali sprzedaży o powierzchni około 39,00m2 oraz zaplecza o powierzchni 9,90m2. Drzwi prowadzące do pomieszczenia od strony korytarza 825 zostaną zamurowane. Pomieszczenie bankomatu znajdujące się we wnętrzu zostanie usunięte. Ściana oddzielająca od głównego korytarza stacji zostanie rozebrana. W zamian powstanie szklana witryna przesunięta o 1,5m w stosunku do rozebranej ściany w stronę korytarza. Lokal będzie doskonale widoczny i dostępny dla pasażerów. Hydrant przeciwpożarowy musi być przeniesiony na ścianę zewnętrzną.

Ponadto Najemca wyremontuje toaletę nr 571 i korytarz 825 zgodnie z załączonym projektem. Toaletę nr 825 będzie mógł podnajmować innym najemcom.

Przyszły Najemca zobowiązuje się do wykonania na podstawie zatwierdzonego projektu i pozwolenia na budowę następujące prace:

- wygrodzenia placu budowy;

- prac rozbiórkowych i demontażowych. W przypadku jeżeli materiał z demontażu będzie można odzyskać,  wykonawca robót przekaże materiały za pokwitowaniem do odpowiednich służb Wynajmującego;

- montażu ścianek działowych;

- dostawy i montażu witryny aluminiowej, malowanej proszkowo na kolor RAL 4005, szklonej szkłem bezpiecznym klasy P4 wraz z drzwiami dwuskrzydłowymi;

- montażu sufitu podwieszonego;

- montażu instalacji wentylacji i klimatyzacji;

- wykonania instalacji elektrycznych /w przypadku konieczności zwiększenia mocy, konieczna jest  modernizacja zasilania/;

- wykonania instalacji teletechnicznych;

- ułożenia płytek na posadzce wraz z przygotowaniem podłoża;

- wykonanie i przekazanie dokumentacji dokumentacji powykonawczej wraz kosztorysami w 1 egzemplarzu.

Lokal wyposażony będzie w podejście wod-kan umożliwiające podłączenie umywalki lub zlewu. Wszystkie prace muszą być wykonane z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, a przede wszystkim Prawa Budowlanego. Wykonawca robót wybrany przez Najemcę musi dysponować osobą posiadającą niezbędne uprawnienia do sprawowania funkcji Kierownika Budowy. Wszelkie dodatkowe wynikłe w czasie przebudowy roboty leżą po stronie Najemcy.

Wynajmujący zrefunduje koszty prac ogólnobudowlanych w wysokości faktycznie poniesionych kosztów do kwoty netto 59 000,00 zł poprzez upust w czynszu rozłożony na 36 miesięcy.

Dokładne obowiązki stron zostaną określone w umowie przedwstępnej, której wzór został zamieszczony na stronie internetowej (Umowa Przedwstępna). Docelowa umowa najmu zostanie zawarta z przyszłym Najemcą maksymalnie na trzy kolejne okresy 3-letnie.

Cena minimalna wynosi 124,00 zł. za 1 m2 powierzchni netto.

Czynsz za toaletę wynosi 210,00 zł netto miesięcznie.

Na terenie metra, również w lokalach handlowych obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.


W lokalach na stacjach metra nie jest dopuszczona działalność gastronomiczna, sprzedaż napojów alkoholowych, materiałów niebezpiecznych i łatwopalnych. Nie są dopuszczone kantory, zakłady wzajemne, z wyłączeniem LOTTO. Nie jest również dopuszczona działalność objęta ograniczeniem dostępu ze względu na wiek. Nie przyjmujemy również ofert, które przewidują powtórzenie działalności  lub sprzedaży asortymentu towarowego już prowadzonej na danej antresoli lub w danym pasażu.
Warunkiem podpisania umowy najmu jest dostarczenie aktualnych dokumentów rejestracyjnych swojej firmy (wypis z KRS lub zaświadczenia o działalności gospodarczej, NIP, REGON, nr konta bankowego) i wpłacenie przez oferenta kaucji zabezpieczającej w wysokości 3-ch miesięcznych czynszów brutto. Po podpisaniu umowy należy do niej sporządzić akt notarialny poddania się egzekucji w zakresie wydania lokalu po wygaśnięciu umowy najmu. Koszt aktu około 200 zł + VAT.

 

Szczegóły dotyczące warunków najmu są dostępne we wzorze umowy najmu kiosku

Wzór Umowy Kiosk

lub we wzorze ogólnej umowy najmu

Wzór Umowy

Informacje na temat wynajmu powierzchni handlowych można uzyskać również pod nr telefonu (0-22) 655 46 81 lub (0-22) 655 46 82.

Oferty należy składać na druku oferty, http://www.metro.waw.pl/pliki/ES/lokale/oferta_na_wynajem_pom.pdf

podpisać przez osobę upoważnioną, opieczętować pieczątką firmową i wraz z załącznikami do umowy, wymienionymi wyżej przesłać na adres Metra Warszawskiego:

Metro Warszawskie sp. z o.o.

Dział Sprzedaży

Ul. Wilczy Dół 5

02-798 Warszawa

lub złożyć osobiście w siedzibie Metra, w kancelarii, która jest w budynku portierni przy bramie wjazdowej do siedziby metra. Oferty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Do oferty należy również wpłacić wadium konkursowe w wysokości 3 000,00 zł.  Wadium należy wpłacić przelewem  z zaznaczeniem „Wadium konkurs ofert ” na rachunek Metra Warszawskiego Sp. z o.o.  w PeKaO S.A. nr konta:  61 1240 6003 1111 0000 4947 4518.

Kopię dowodu wpłaty oferent dołącza do oferty. Wadium może być przeznaczone przez Oferenta wygrywającego konkurs ofert na kaucję zabezpieczającą do umowy lub w przypadku oferentów, którzy nie wygrają konkursu, zostanie zwrócone zgodnie z Regulaminem:

http://www.metro.waw.pl/pliki/pliki/ES/lokale/Regulamin_Konkursu_Ofert.pdf