Jednym z głównych priorytetów Spółki Metro Warszawskie, jako nowocześnie zarządzanego przedsiębiorstwa jest aktywne zaangażowanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz stałe dążenie do poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Sposób prowadzenia przez Spółkę działalności związanej z ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy regulują wytyczne i zasady określone we wdrożonym i realizowanym w Metrze Warszawskim Sp. z o.o.   systemie zarządzania środowiskowego (PN-EN ISO 14001:2005) oraz systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (PN-N 18001:2004).

            Każda działalność gospodarcza wiąże się w większym lub mniejszym stopniu z korzystaniem ze środowiska, a w konsekwencji potencjalnym negatywnym oddziaływaniem na środowisko naturalne. Ochrona środowiska w dużej mierze uzależniona jest od technologii i produktów jakie są wykorzystywane, od jakości wykonywanych usług, a także przestrzegania licznych wymogów formalno-prawnych stawianych przedsiębiorcom.

      Mając na uwadze ten fakt, Metro Warszawskie Sp. z o.o. dąży do wprowadzania ciągłych innowacji technologicznych i stosowania produktów przyjaznych środowisku naturalnemu oraz ludziom, podejmując współpracę z kontrahentami, dla których ochrona środowiska i bhp odgrywają równie istotną rolę.

W związku z powyższym, przedstawiamy wymagania formalno-prawne wynikające z polskiego ustawodawstwa dla przedsiębiorców, którzy chcieliby podjąć z nami współpracę w ramach świadczenia usług czy dostawy produktów:

 

I.       Dostawy sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów

 

1.   Dostawca, który jest wprowadzającym do obrotu po raz pierwszy sprzęt, klasyfikowany zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29.07.2005r. (Dz. U. 2013, poz. 1155)  jako sprzęt elektryczny lub elektroniczny zobowiązany jest do: 

 • posiadania wpisu do rejestru Głównego Inspektora Ochrony Środowiska  jako wprowadzający sprzęt, 
 • umieszczania numeru rejestrowego nadanego wprowadzającemu przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na fakturach sprzedaży (oraz innych dokumentach w związku z wykonywaniem działalności obitej rejestrem). 

 

2Dostawca, który jest wprowadzającym do obrotu po raz pierwszy baterie i akumulatory zgodnie z ustawą o bateriach i akumulatorach z dnia 24.04.2009r. (Dz. U. 2009r.   Nr 79, poz. 666 z późn. zm.)  zobowiązany jest do:

 • posiadania wpisu do rejestru Głównego Inspektora Ochrony Środowiska jako wprowadzający baterie i akumulatory, 
 • umieszczania na fakturze sprzedaży numeru rejestrowego, nadanego wprowadzającemu przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

 

3.   Dostawca, który jest wprowadzającym do obrotu po raz pierwszy sprzęt, klasyfikowany zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29.07.2005r.   jako sprzęt elektryczny lub elektroniczny, wyposażony w baterie lub akumulatory (przenośne, przemysłowe) zobowiązany jest do: 

 • posiadania wpisu do rejestru Głównego Inspektora Ochrony Środowiska  jako wprowadzający sprzęt oraz baterie i akumulatory,
 • umieszczania na fakturze sprzedaży numeru rejestrowego, nadanego wprowadzającemu przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (oraz innych dokumentach w związku z wykonywaniem działalności obitej rejestrem).

 
4. Dostawca, który w myśl ww. przepisów nie jest wprowadzającym do obrotu na terytorium kraju sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz/lub baterii i akumulatorów po raz pierwszy , podpisuje stosowne oświadczenie.

 

 • Szczegółowe informacje na temat :

- uzyskiwania numeru rejestrowego (sprzęt i baterie), 

- wytycznych technicznych dla oceny wyrobu w zakresie jego podlegania przepisom ustawy z dnia 29.07.2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,

- wytycznych technicznych dla klasyfikacji sprzętu oświetleniowego w zakresie jego podlegania przepisom ustawy z dnia 29.07.2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,

znajdują się na stronie GIOŚ www.gios.gov.pl

 

         Jednocześnie informujemy, że w związku z wejściem w życie nowej ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz. U. 2013r., poz. 21 z późn. zm), Główny Inspektor Ochrony Środowiska prowadzący rejestr na podstawie przepisów dotychczasowych zakończy prowadzenie tego rejestru z dniem utworzenia rejestru przez marszałków województw,       o którym mowa w art. 49 ust. 1 ww. ustawy. Rejestr ten dotychczas nie został utworzony. Stosownie więc do art. 235 ust. 3 ww. ustawy do czasu utworzenia rejestru prowadzonego przez marszałków województw, do rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska stosuje się przepisy dotychczasowe, czyli przepisy ustawy z dnia       24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. Nr 79, poz. 666, z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2013, poz. 1155) sprzed nowelizacji tej ustawy dokonanej przez ustawę z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

Sytuacja taka będzie istniała stosownie do art. 238 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach do czasu ogłoszenia przez Ministra właściwego do spraw środowiska komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", o dacie utworzenia rejestru prowadzonego przez marszałków województw, nie później jednak niż  w terminie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, czyli do dnia 23 stycznia 2016 r.

 

II.    Dostawa chemii przemysłowej/paliw

 • Dostawca chemii przemysłowej/paliw jest zobowiązany dołączyć do każdego produktu „Kartę charakterystyki substancji” wraz z  wymaganymi atestami.

Karta charakterystyki powinna być:

- sporządzona w języku polskim (najlepiej w formie elektronicznej, e‑mail, płyta CD),

- sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

 

III. Budowa, rozbiórka, remont obiektów, czyszczenie zbiorników, urządzeń, sprzątanie, roboty ogrodnicze oraz konserwacja i naprawy (również w ramach gwarancji)

 1. Usługi remontowo-budowlane i rozbiórkowe
 2. Konserwacja i naprawy urządzeń/maszyn/pojazdów
 3. Naprawy gwarancyjne
 4. Usługi porządkowe (sprzątanie)
 5. Usługi ogrodnicze

 

 • Zgodnie z art. 3 ust.1 pkt 32 ustawy o odpadach (Dz. U. 2013r., poz. 21 z późn. zm.), wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę.
 • Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13.09.1996 r.,( Dz. U. z 2013r., poz. 1399), wykonywanie obowiązków, o których mowa w ust. 1, na terenie budowy należy do wykonawcy robót budowlanych.   

 

IV. Odbiór odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne

Informujemy, że warunkiem przystąpienia do przetargu na ww. usługi jest posiadanie:

 • aktualnego zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na zbieranie  i przetwarzanie odpadów (zgodnie art. 41 i  232 ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r., Dz. U. 2013r., poz. 21 z późn. zm.),  
 • zezwolenia na transport odpadów lub wpisu do rejestru (zgodnie z art. 233 ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r., Dz. U. 2013r., poz. 21 z późn. zm.).

 

          Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 232 ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na odzysk i unieszkodliwianie odpadów wydane na podstawie ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. 2010.185.1243 z późn. zm. (t.j.)) stają się odpowiednio zezwoleniami na zbieranie odpadów i zezwoleniami na przetwarzanie odpadów w rozumieniu przepisów nowej ustawy. Zezwolenia te zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż przez dwa lata od dnia wejścia w życie ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r.

            Zgodnie z art. 233 ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. pozwolenia na transport odpadów wydane na podstawie ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001r. (Dz.U. 2010.185.1243 z późn. zm. (t.j.)) zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do czasu upływu terminu do złożenia wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49. ust.1 ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r.