PRACA W METRZE WARSZAWSKIM

Jak składać aplikację
- Aplikację prosimy wysyłać pocztą e-mail na adres: rekrutacja@metro.waw.pl
- Aplikacje w kopercie z dopiskiem "Rekrutacja”, można także przesłać pocztą na adres siedziby Metra Warszawskiego Sp. z o.o. lub zostawić na portierni przy wejściu do siedziby Metra.

Proces rekrutacji
- zamieszczenie ogłoszenia o naborze pracowników przez Metro Warszawskie Sp. z o.o.
- przysyłanie aplikacji przez zainteresowanych
- wstępna analiza i selekcja otrzymanych dokumentów aplikacyjnych
- umawianie się na rozmowy rekrutacyjne tylko z wybranymi kandydatami
- przeprowadzanie rozmów rekrutacyjnych
- ostateczny wybór kandydata
- złożenie propozycji zatrudnienia wybranemu kandydatowi
Proces rekrutacji może trwać , w zależności od stanowiska , od kilkunastu dni do kilku tygodni.
Zastrzegamy  sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Metro Warszawskie jako Pracodawca
Naszym pracownikom zapewniamy:
- stabilność zatrudnienia
- terminowość wypłat wynagrodzenie oraz innych świadczeń
- pakiet świadczeń socjalnych
- bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na I, II strefę
- szkolenia i rozwój zawodowy

Metro Warszawskie sp. z o.o. żąda podania od kandydata jedynie takich danych osobowych, które wskazane są w obowiązujących przepisach prawa.

Podanie danych osobowych przekraczających zakres danych wymaganych przez Metro Warszawskie sp. z o.o. (czyli danych innych niż imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie (nazwa szkoły i rok jej ukończenia; zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy), wykształcenie uzupełniające (kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania), przebieg dotychczasowego zatrudnienia (okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy), obywatelstwo, dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania (np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera), seria i numer dowodu osobistego, organ, który wydał dowód tożsamości lub dane dotyczące innego dowodu tożsamości) oznacza, WYRAŻENIE ZGODY na przetwarzanie tych dodatkowych danych osobowych na potrzeby danej rekrutacji

1)         Administratorem danych osobowych zawartych w Twoim zgłoszeniu jest Metro Warszawskie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa („Metro”).

2)         Możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych Metra („Inspektor”) wysyłając maila na adresiod@metro.waw.pl

3)         Polecamy kontakt z Inspektorem w szczególności w przypadku, w którym chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw tj. prawa dostępu do danych; ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile sprzeciw uzasadniony jest przyczynami związanymi z Twoją szczególną sytuacją.

4)         Metro będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:

a)         w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko, o które się ubiegasz - podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny Metra wynikający z przepisów prawa pracy, a w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa - podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda;

b)        w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji - o ile udzieliłeś w tym zakresie stosownej zgody, która będzie podstawą prawną takiego przetwarzania;

c)         w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych będzie prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości ustalania i dochodzenia przez nas roszczeń (należności) lub obrony przed takimi roszczeniami.

5)         Twoje dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

6)         Twoje dane nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7)         Twoje dane będą przetwarzane przez czas trwania procesu rekrutacji a następnie przechowywane przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym zostaną wykorzystane. Jeżeli udzieliłeś zgody na wykorzystanie Twoich danych w przyszłych rekrutacjach, Twoje dane mogą być wykorzystane do momentu odwołania tej zgody nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia otrzymania danych. W zakresie w jakim dane są przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, będziemy je przetwarzać przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu.

8)         W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9)         Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10)     Wszystkie dane podajesz dobrowolnie, z tym, że Metro Warszawskie ma prawo żądać podania danych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz z § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

11)     Nie będziesz podlegał zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Klauzula informacyjnej dla kandydata, który przesłał swoje dokumenty aplikacyjne bez związku z konkretną rekrutacją

1)         Administratorem danych osobowych zawartych w Twoim zgłoszeniu jest Metro Warszawskie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa („Metro").

2)         Możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych Metra („Inspektor") wysyłając maila na adres: iod@metro.waw.pl

3)         Polecamy kontakt z Inspektorem w szczególności w przypadku, w którym chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw tj. prawa dostępu do danych; ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile sprzeciw uzasadniony jest przyczynami związanymi z Twoją szczególną sytuacją.

4)         Metro będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:

a)         w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji - na podstawie Twojej zgody;

b)        w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą przetwarzania danych będzie prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości ustalania i dochodzenia przez nas roszczeń (należności) lub obrony przed takimi roszczeniami.

5)         Twoje dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

6)         Twoje dane nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7)         Twoje dane mogą być wykorzystane do momentu odwołania zgody na wykorzystanie danych do przyszłych rekrutacji nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia otrzymania danych. Twoje dane będą przetwarzane przez czas trwania procesu rekrutacji a następnie przechowywane przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym zostaną wykorzystane. W zakresie w jakim dane są przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, będziemy je przetwarzać przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu.

8)         W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9)         Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10)     Wszystkie dane podajesz dobrowolnie, z tym, że Metro Warszawskie ma prawo żądać podania danych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz z § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

11)     Nie będziesz podlegał zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

 

PRACOWNIK OCHRONY

 

 

Opis stanowiska: 

 • Wykonywanie zadań ochrony fizycznej obiektów Metra Warszawskiego Sp. z o.o.
 • Zakres obowiązków określony ustawą o ochronie osób i mienia oraz rozporządzeniami wykonawczymi i przepisami wewnętrznymi.
 • Praca z bronią obiektową i środkami przymusu bezpośredniego.
 • Praca w trybie 12/24 i 12/48.
 • Praca na terenie zewnętrznym stacji postojowej i stacjach metra.

Wymagania:

 • Zaświadczenie o wpisaniu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
 • Legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni w celu ochrony bezpieczeństwa innych osób oraz mienia,
 • Bardzo dobry stan zdrowia,
 • Dyspozycyjność,
 • Miejsce zamieszkania Warszawa lub najbliższe okolice.

Oferujemy:

 • ciekawą, stabilną pełną wyzwań pracę,
 • szkolenia
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 15 sierpnia 2018 r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity Dz. U. 2016. Poz. 922)

Metro Warszawskie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa jako Administrator Danych Osobowych - wykonując obowiązek wynikający z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - informu­je, że w swoim zbiorze danych osobowych posiada Pani/a dane osobowe zgroma­dzone w zakresie niezbędnym w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest przepis art. 23 ust. 1 pkt 5 ww. Ustawy. Dane te przetwarzane są również w calach archiwalnych i statystycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

W związku z rozbudową II linii i uruchamianiem nowych stacji, Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

 

Starszy Inspektor w Biurze Informatyki (Prowadzenie Projektów IT)

Miejsce pracy: Warszawa

 

  

Zakres obowiązków:

 • Metodyczne prowadzenie projektów informatycznych zgodne z najlepszymi praktykami rynkowymi.
 • Planowanie zadań i ustalanie priorytetów dla zespołu wdrożeniowego.
 • Cykliczne raportowanie postępu prac projektowych i sprawozdawczość.
 • Współpraca z podwykonawcami (uzgodnienia specyfikacji oraz budżetów, pilnowanie terminów, nadzór, weryfikacja zgodności ukończonego projektu z jego założeniami).
 • Dbanie o wysoką jakość dostarczanych projektów oraz o zgodność z pierwotnymi założeniami.
 • Proponowanie i wdrażanie usprawnień pracy w oparciu o analizę dotychczasowego procesu.
 • Wsparcie w pracach analitycznych.

 

Wymagania:  

 • Minimum 5 lat pracy w branży informatycznej
 • Wykształcenie informatyczne (wyższe lub w trakcie nauki)
 • Minimum 3 lata doświadczenia w prowadzeniu złożonych projektów informatycznych. (Preferowane branże : Transportowa; Finanse )
 • Doświadczenie w planowaniu prac jednostek lub zespołu (umiejętność budżetowania ich będzie dodatkowym atutem)
 • Podstawowa wiedza techniczna z zakresu projektowania i budowy systemów informatycznych.
 • Znajomość metodyk prowadzenia projektów i wytwarzania oprogramowania w stopniu zaawansowanym.
 • Samodzielność i odpowiedzialność za prowadzone projekty.
 • Wysoko rozwinięte umiejętności zarządzania ludźmi, motywowania i komunikacji.
 • Bardzo dobra organizacja czasu pracy własnej oraz zespołu.
 • Ugruntowana wiedza na temat procesu wytwarzania oprogramowania.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

 

Dodatkowe atuty:

 • Prowadzenie projektu wdrożenia systemu klasy ERP,
 • Posiadanie certyfikatów PRINCE2, AGILE.
 • Znajomość administracji/programowania systemów klasy ERP.

 

Oferujemy:

 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków;
 • Miłą atmosferę pracy w dynamicznie rozwijającym się zespole.
 • Ciekawą stabilną pracę
 • Szkolenia.
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji za pomocą:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 15 sierpnia 2018r.

               Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz. 922)

Metro Warszawskie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa jako Administrator Danych Osobowych - wykonując obowiązek wynikający z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - informu­je, że w swoim zbiorze danych osobowych posiada Pani/a dane osobowe zgroma­dzone w zakresie niezbędnym w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest przepis art. 23 ust. 1 pkt 5 ww. Ustawy. Dane te przetwarzane są również w calach archiwalnych i statystycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

W związku z rozbudową II linii i uruchamianiem nowych stacji, Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

 

Starszy Inspektor w Biurze Informatyki (Administrator systemami IT)

Miejsce pracy: Warszawa

 

 

Zakres obowiązków:

 • Administrowanie i zarzadzanie środowiskiem Windows Server 2003/2008/2012
 • Instalowanie, konfigurowanie, utrzymywanie w sprawności powierzone systemy i infrastrukturę informatyczną
 • Administracja i rozbudowa infrastruktury opartej na środowisku wirtualnym
 • Uczestniczenie w pracach nad bezpieczeństwem sieci komputerowej, w tym: wykonywanie kopii bezpieczeństwa systemów i weryfikacja kopii
 • Utrzymanie i monitorowanie ciągłości pracy systemów informatycznych
 • Tworzenie analiz i raportów dotyczących funkcjonowania infrastruktury informatycznej oraz wdrażanie nowych procedur architektury IT
 • Przygotowywanie i aktualizowanie dokumentacji technicznej
 • Administrowanie systemami klasy ERP (np. Teta HR , Teta BP , Simple, SAP)

 

Wymagania:

 • Minimum 5 lat pracy w branży informatycznej
 • Wykształcenie informatyczne (wyższe lub w trakcie nauki);
 • Minimum dwu - letnie doświadczenie z zakresu administrowania środowiskiem Serwerowym MS Windows;
 • Minimum roczne doświadczenie w administrowaniu aplikacjami ze środowiska klasy ERP;
 • Znajomość administracji bazami danych MS SQL;
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Samodzielność, odpowiedzialność, dokładność i rzetelność.

 

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę;
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków;
 • Miłą atmosferę pracy w dynamicznie rozwijającym się zespole.
 • Szkolenia.
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych
 • Ciekawą stabilną pracę

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji za pomocą:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 15 sierpnia 2018r.

               Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz. 922)

Metro Warszawskie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa jako Administrator Danych Osobowych - wykonując obowiązek wynikający z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - informu­je, że w swoim zbiorze danych osobowych posiada Pani/a dane osobowe zgroma­dzone w zakresie niezbędnym w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest przepis art. 23 ust. 1 pkt 5 ww. Ustawy. Dane te przetwarzane są również w calach archiwalnych i statystycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

W związku z rozbudową II linii i uruchamianiem nowych stacji, Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

 

Starszy Inspektor w Biurze Informatyki (Analityk Biznesowy)

Miejsce pracy: Warszawa

 

Opis stanowiska:

 • Analiza oraz modelowanie procesów biznesowych.
 • Optymalizacja oraz tworzenie procesów IT.
 • Analiza efektywności, usprawnianie procesów oraz ich wycena w odniesieniu do kosztu i czasu.
 • Opracowanie skryptów testowych i nadzorowanie procesów testowych.
 • Analiza potrzeb biznesowych oraz określanie wymagań dla biznesu.
 • analiza procesów biznesowych oraz integracja przepływu danych między systemami
 • Nadzór nad prawidłowym przeniesieniem wymagań biznesowych oraz implementacją opisanych procesów do wdrażanego systemu
 • Analizowanie jakości danych w wdrażanym systemie

 

Wymagania:

 • Minimum 5 lat pracy w branży informatycznej
 • Wyksztalcenie wyższe: Informatyka, Zarządzanie lub pokrewne
 • Minimum 2-3 lata doświadczenia związanego z zagadnieniami wymienionymi w opisie stanowiska.
 • Doświadczenia w usprawnianiu procesów biznesowych i zbieraniu wymagań biznesowych.
 • Znajomość języków i narzędzi wspomagających projektowanie (UML, BPM). Mile widziany BPMN.
 • Znajomość zagadnień związanych z planowaniem oraz realizacją OPEX / CAPEX.
 • Umiejętności negocjacyjne.
 • Komunikatywność, dociekliwość, kreatywność, otwartość, odporność na stres.
 • Dodatkowym atutem będzie potwierdzenie wiedzy certyfikatami.

 

 Oferujemy:

 • Ciekawą, stabilną pracę
 • Szkolenia.
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych
 • Możliwość budowania i rozwoju informatyki w MW.
 • Szerokie możliwości zdobywania doświadczenia.
 • Uczestnictwo w strategicznych projektach MW.
 • Cykliczne budowanie kompetencji i wiedzy.

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji za pomocą:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 15 sierpnia 2018r.

               Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz. 922)

Metro Warszawskie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa jako Administrator Danych Osobowych - wykonując obowiązek wynikający z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - informu­je, że w swoim zbiorze danych osobowych posiada Pani/a dane osobowe zgroma­dzone w zakresie niezbędnym w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest przepis art. 23 ust. 1 pkt 5 ww. Ustawy. Dane te przetwarzane są również w calach archiwalnych i statystycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W związku z rozbudową II linii i uruchamianiem nowych stacji, Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

 

INSPEKTOR NADZORU (ROBOTY KOLEJOWE)

 

Opis stanowiska:

 • Wykonywanie funkcji nadzoru w ramach obowiązków i uprawnień Metra Warszawskiego Sp. z o.o. /wobec Wykonawcy działającego na zlecenie Metra, zgodnie z warunkami umowy;
 • Składanie Kierownikowi kontraktu nadzorującemu działalność inwestycyjną miesięcznych raportów z przebiegu prowadzonych prac;
 • Kontrola dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z zamówieniem, ofertą ostateczną wykonawcy robót, specyfikacją techniczną wytycznymi do projektowania, kompletności i prawidłowości pod względem formalnym;
 • Koordynowanie uzgodnień dokumentacji projektowej ze służbami Metra Warszawskiego Sp. z o.o.;
 • Kontrolowanie zgodności realizowanych robót z dokumentacją projektową, umową, harmonogramem i ustalonymi terminami płatności;
 • Kontrolowanie jakości wykonanych robót;
 • Egzekwowanie usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych wad w wykonanych robotach;
 • Kontrola porządku na budowie i w jej otoczeniu;
 • Kontrola przestrzegania przez Wykonawcę robót, przepisów bhp;
 • Rozpatrywanie wniosków i roszczeń dotyczących szkód spowodowanych realizowanymi pracami budowlanymi;
 • Przygotowanie odbiorów wykonanych robót i odbiór robót od Wykonawcy wraz z dokumentacją niezbędną do użytkowania obiektów i urządzeń;
 • Rozliczanie nadzorowanych robót, wykonania umowy, przestrzeganie dyscypliny budżetowej oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego Metra Warszawskiego Sp. z o.o.
 • Udział w realizacji robót: budowa, przebudowa, remonty nawierzchni torowej ( w tym montaż rozjazdów, montaż skrzyżowań torów, układanie szyn, montaż kozłów oporowych montaż przytwierdzeń szyn, wykonywanie żelbetowej płyty torowej, wykonywanie złącz szynowych, montaż węzłów przytwierdzeń szyn prądowych, montaż elementów wibroizolacyjnych, układanie podpór blokowych, montaż trzeciej szyn, montaż urządzeń smarujących).

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne;
 • Uprawienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej
 • Przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa.
 • Minimum trzy lata pracy w branży budowlanej
 • Minimum dwa lata pracy na stanowisku kierownika robót lub inspektora nadzoru.
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Zdecydowanie w działaniu
 • Zaangażowanie w rozwiązywaniu problemów
 • Zdolność podejmowania decyzji pod presją czasu
 • Mile widziana znajomość j. angielskiego oraz posiadanie prawa jazdy;
 • Obsługa komputera, znajomość środowiska Windows, wskazana obsługa MS Project.

 

Oferujemy:

 • ciekawą, stabilną pełną wyzwań pracę,
 • stały rozwój kwalifikacji zawodowych.
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 15 sierpnia 2018r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz. 922)

Metro Warszawskie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa jako Administrator Danych Osobowych - wykonując obowiązek wynikający z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - informu­je, że w swoim zbiorze danych osobowych posiada Pani/a dane osobowe zgroma­dzone w zakresie niezbędnym w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest przepis art. 23 ust. 1 pkt 5 ww. Ustawy. Dane te przetwarzane są również w calach archiwalnych i statystycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jednocześnie Metro Warszawskie informuje o prawie dostępu do treści danych, ich poprawiania, modyfikacji oraz możliwości skorzystania z innych uprawnień przewi­dzianych unormowaniami Ustawy o ochronie danych osobowych. Dane Pani/a nie są udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem podmio­tów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianych przepisami prawa.

 

W związku z rozbudową II linii i uruchamianiem nowych stacji, Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

 

Inspektor w Biurze Informatyki (Wsparcie IT)

Miejsce pracy: Warszawa

 

Zakres obowiązków:

 • Organizacja i przeprowadzanie testów związanych z wprowadzaniem nowych rozwiązań IT do organizacji.
 • Przygotowywanie przypadków testowych i planowanie testów manualnych.
 • Wykonywanie testów technicznych, funkcjonalnych, wydajnościowych.
 • Wsparcie techniczne użytkowników w zakresie: oprogramowania użytkowego, systemowego sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych (drukarki, projektory, urządzenia wielofunkcyjne), sieci komputerowych;
 • Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów technicznych użytkowników;
 • Instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego;
 • Dokumentacja, analiza procesów biznesowych i instrukcji;
 • Instalowanie i konfiguracja sprzętu i oprogramowania oraz urządzeń peryferyjnych (komputery, drukarki itp.)
 • Pomoc użytkownikom w bieżących problemach (odzyskiwanie plików, dostęp zdalny, uruchamianie systemów);
 • Tworzenie instrukcji związanych z systemami IT wykorzystywanymi w organizacji;
 • Zarządzanie kontami użytkowników i komputerów w Active Directory;

 

Wymagania:

 • Minimum 4 lata pracy w dziale wsparcia technicznego IT - w tym staże, praktyki.
 • Minimum roczne doświadczenie w zakresie przeprowadzania testów aplikacji.
 • Wykształcenie informatyczne (wyższe lub w trakcie nauki);
 • Dobra znajomość budowy sprzętu komputerowego oraz podstawowych elementów konfiguracji;
 • Dobra znajomość systemów MS Windows;
 • Znajomość konfiguracji aplikacji MS Outlook oraz funkcji programów MS Word, MS Excel;
 • Praktyczna znajomość usługi MS Active Directory;
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Samodzielność, odpowiedzialność, dokładność i rzetelność.

 

 

Dodatkowe atuty:

 • Znajomość i doświadczenie z systemami klasy ERP,

 

Oferujemy:

 • Ciekawą stabilną pracę
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków;
 • Miłą atmosferę pracy w dynamicznie rozwijającym się zespole;
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji za pomocą:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 15 sierpnia 2018r.

               Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz. 922)

Metro Warszawskie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa jako Administrator Danych Osobowych - wykonując obowiązek wynikający z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - informu­je, że w swoim zbiorze danych osobowych posiada Pani/a dane osobowe zgroma­dzone w zakresie niezbędnym w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest przepis art. 23 ust. 1 pkt 5 ww. Ustawy. Dane te przetwarzane są również w calach archiwalnych i statystycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

SPECJALISTA W BIURZE KADR I SZKOLEŃ

Miejsce pracy: Warszawa

 

Opis stanowiska:

 • Zapewnienie prawidłowej obsługi przyznawania świadczeń z ZFŚS pracownikom
         Metra Warszawskiego Sp. z o.o.
 • Prowadzenie ZFŚS dla pracowników MW Sp. z o.o. zgodnie z obowiązującymi                przepisami,
 • Zbieranie, weryfikowanie i rozliczanie wniosków oraz podań na poszczególne formy pomocy socjalnej,
 • Współtworzenie preliminarza,
 • Przeprowadzanie bieżącej analizy posiadanych środków na koncie ZFŚS,
 • Prowadzenie spraw pożyczek mieszkaniowych, podpisywanie umów,
 • Współpraca z zakładowymi organizacjami związkowymi.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe lub średnie – kierunkowe,
 • Minimum trzyletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w dużej
         firmie,
 • Znajomość aktualnych przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
         zagadnień z zakresu ZFŚS,
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie Microsoft Office (MS Word, dobra
          znajomość MS Excel),
 • Znajomość komputerowego systemu kadrowo – płacowego TETA (mile
       widziana),
 • Skrupulatność, terminowość i dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • Wykonywanie pracy pod presją czasu,
 • Umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • Ciekawą, stabilną pracę,
 • Szkolenia,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji za pomocą:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 28 lipca 2018r.

               Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz. 922)

Metro Warszawskie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa jako Administrator Danych Osobowych - wykonując obowiązek wynikający z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - informu­je, że w swoim zbiorze danych osobowych posiada Pani/a dane osobowe zgroma­dzone w zakresie niezbędnym w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest przepis art. 23 ust. 1 pkt 5 ww. Ustawy. Dane te przetwarzane są również w calach archiwalnych i statystycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko

SPECJALISTA W BIURZE KADR I SZKOLEŃ

(umowa na zastępstwo)

 

Opis stanowiska:

 • Prowadzenie akt osobowych i dokumentacji pracowniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Obsługa procesów związanych z zatrudnianiem oraz rozwiązaniem umów o pracę,
 • Ewidencjonowanie czasu pracy, planów urlopowych, zwolnień lekarskich itp.,
 • Koordynowanie przeprowadzania badań lekarskich pracowników,
 • Przygotowywanie raportów i zestawień kadrowych.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe lub średnie – kierunkowe,
 • Znajomość aktualnych przepisów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie Microsoft Office (MS Word, dobra znajomość MS Excel),
 • Skrupulatność, terminowość i dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • Umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • Ciekawą, stabilną pracę,
 • Szkoleni,.
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji za pomocą:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 28 lipca 2018r.

               Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz. 922)

Metro Warszawskie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa jako Administrator Danych Osobowych - wykonując obowiązek wynikający z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - informu­je, że w swoim zbiorze danych osobowych posiada Pani/a dane osobowe zgroma­dzone w zakresie niezbędnym w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest przepis art. 23 ust. 1 pkt 5 ww. Ustawy. Dane te przetwarzane są również w calach archiwalnych i statystycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

 

SPECJALISTA W BIURZE NAJMU I REKLAMY

Miejsce pracy: Warszawa

                  

Opis stanowiska pracy:

 • przygotowanie  umów najmu lokali i powierzchni pod reklamę pod względem merytorycznym,
 • windykacja długów i obsługa wierzytelności,
 • przygotowanie faktur wystawianych klientom Biura Najmu i Reklamy, 
 • przygotowanie przetargów lub innych postępowań w celu pozyskiwania najemców
  i dzierżawców,
 • udział w komisjach technicznych odbioru prac adaptacyjno-modernizacyjnych wynajmowanych lokali.

Wymagania na stanowisku pracy:

 • wykształcenie wyższe.
 • umiejętności windykacji należności, obsługi wystawiania faktur,
 • dwa lub trzy lata pracy na stanowiskach związanych z windykacją płatności, obsługą portfela wierzytelności, rozliczania zaległości płatniczych

 

Oferujemy:

 • Ciekawą, stabilną pracę,
 • Szkolenia.
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji za pomocą:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 28 lipca 2018r.

                Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz. 922)

Metro Warszawskie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa jako Administrator Danych Osobowych - wykonując obowiązek wynikający z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - informu­je, że w swoim zbiorze danych osobowych posiada Pani/a dane osobowe zgroma­dzone w zakresie niezbędnym w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest przepis art. 23 ust. 1 pkt 5 ww. Ustawy. Dane te przetwarzane są również w calach archiwalnych i statystycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

SPECJALISTA DS. POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W BIURZE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

(Umowa na zastępstwo)

Opis stanowiska:

 

 • Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych udzielanych w trybach konkurencyjnych i niekonkurencyjnych.
 • Pełnienie funkcji sekretarza komisji przetargowych/ negocjacyjnych, na podstawie zatwierdzonego na wniosku o udzielenie zamówienia składu komisji, w szczególności:

1. przygotowywanie (na podstawie zatwierdzonych do realizacji wniosków o udzielenie zamówienia publicznego) i odpowiedzialność za skompletowanie dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych lub wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień,

2. opracowywanie projektów umów na usługi, dostawy i roboty budowlane oraz uzyskanie wymaganych opinii zgodnie z obowiązującą w MW Sp. z o.o. procedurą,

3. udzielanie wykonawcom wyjaśnień dotyczących prowadzonego postępowania, po uzyskaniu stanowiska komórki merytorycznej lub w sprawach szczególnie skomplikowanych – komisji przetargowej,

4. prowadzenie dokumentacji postępowania,

5. przygotowywanie do publikacji informacji o postępowaniu i jego wyniku (w przypadkach, kiedy obowiązek ten wynika z obowiązujących przepisów),

6. zawarcie umowy z wykonawcą wybranym w prowadzonym postępowaniu.

 • Archiwizacja dokumentacji postępowań zakończonych.
 • Sporządzanie sprawozdań z zakresu udzielonych przez MW Sp. z o.o. zamówień publicznych.
 • Przygotowywanie wymaganych przepisami prawa wystąpień do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe – mile widziane prawnicze lub ekonomiczne,
 • ukończone szkolenia, kursy, studia podyplomowe w zakresie prawa zamówień publicznych – będą dodatkowym atutem,
 • znajomość ustaw: Kodeks cywilny, Prawo zamówień publicznych, Kodeks spółek handlowych, znajomość Prawa budowlanego będzie dodatkowym atutem
 • min. 2 - letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku ds. zamówień publicznych po stronie Zamawiającego
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
 • zdolności analityczne,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • odpowiedzialność i umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • rzetelność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań,

 

Oferujemy:

 • ciekawą, stabilną pełną wyzwań pracę,
 • szkolenia
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 27 lipca 2018r.

               Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz. 922)

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

SPECJALISTA DS. POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W BIURZE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

Opis stanowiska:

 • Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych udzielanych w trybach konkurencyjnych i niekonkurencyjnych.
 • Pełnienie funkcji sekretarza komisji przetargowych/ negocjacyjnych, na podstawie zatwierdzonego na wniosku o udzielenie zamówienia składu komisji, w szczególności:

1. przygotowywanie (na podstawie zatwierdzonych do realizacji wniosków o udzielenie zamówienia publicznego) i odpowiedzialność za skompletowanie dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych lub wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień,

2. opracowywanie projektów umów na usługi, dostawy i roboty budowlane oraz uzyskanie wymaganych opinii zgodnie z obowiązującą w MW Sp. z o.o. procedurą,

3. udzielanie wykonawcom wyjaśnień dotyczących prowadzonego postępowania, po uzyskaniu stanowiska komórki merytorycznej lub w sprawach szczególnie skomplikowanych – komisji przetargowej,

4. prowadzenie dokumentacji postępowania,

5. przygotowywanie do publikacji informacji o postępowaniu i jego wyniku (w przypadkach, kiedy obowiązek ten wynika z obowiązujących przepisów),

6. zawarcie umowy z wykonawcą wybranym w prowadzonym postępowaniu.

 • Archiwizacja dokumentacji postępowań zakończonych.
 • Sporządzanie sprawozdań z zakresu udzielonych przez MW Sp. z o.o. zamówień publicznych.
 • Przygotowywanie wymaganych przepisami prawa wystąpień do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe – mile widziane prawnicze lub ekonomiczne,
 • ukończone szkolenia, kursy, studia podyplomowe w zakresie prawa zamówień publicznych – będą dodatkowym atutem,
 • znajomość ustaw: Kodeks cywilny, Prawo zamówień publicznych, Kodeks spółek handlowych, znajomość Prawa budowlanego będzie dodatkowym atutem
 • min. 3 - letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku ds. zamówień publicznych po stronie Zamawiającego
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
 • zdolności analityczne,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • odpowiedzialność i umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • rzetelność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań,

Oferujemy:

 • ciekawą, stabilną pełną wyzwań pracę,
 • szkolenia
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 27 lipca 2018r.

               Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz. 922)

Metro Warszawskie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa jako Administrator Danych Osobowych - wykonując obowiązek wynikający z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - informu­je, że w swoim zbiorze danych osobowych posiada Pani/a dane osobowe zgroma­dzone w zakresie niezbędnym w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest przepis art. 23 ust. 1 pkt 5 ww. Ustawy. Dane te przetwarzane są również w calach archiwalnych i statystycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jednocześnie Metro Warszawskie informuje o prawie dostępu do treści danych, ich poprawiania, modyfikacji oraz możliwości skorzystania z innych uprawnień przewi­dzianych unormowaniami Ustawy o ochronie danych osobowych. Dane Pani/a nie są udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem podmio­tów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianych przepisami prawa.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

DYŻURNY STACJI

 

Opis stanowiska:

 

 • Nadzór nad ruchem pasażerskim.
 • Obsługa monitoringu i systemów technicznych.
 • Prowadzenie prac administracyjnych związanych z obsługą stacji.
 • Sporządzanie raportów i protokołów.
 • Współpraca ze służbami technicznymi metra oraz ze służbami zewnętrznymi w trakcie prowadzenia akcji ratowniczych.

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie,
 • Bardzo dobry stan zdrowia,
 • Dyspozycyjność związana z krótkim czasem dojazdu do pracy,
 • Łatwość w nawiązywaniu kontaktów.

Oferujemy:

 • ciekawą, stabilną pełną wyzwań pracę,
 • szkolenia
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 27 lipca 2018 r.

               Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz. 922)

Metro Warszawskie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa jako Administrator Danych Osobowych - wykonując obowiązek wynikający z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - informu­je, że w swoim zbiorze danych osobowych posiada Pani/a dane osobowe zgroma­dzone w zakresie niezbędnym w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest przepis art. 23 ust. 1 pkt 5 ww. Ustawy. Dane te przetwarzane są również w calach archiwalnych i statystycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jednocześnie Metro Warszawskie informuje o prawie dostępu do treści danych, ich poprawiania, modyfikacji oraz możliwości skorzystania z innych uprawnień przewi­dzianych unormowaniami Ustawy o ochronie danych osobowych. Dane Pani/a nie są udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem podmio­tów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianych przepisami prawa.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

REFERENT W BIURZE GEODEZJI I NIERUCHOMOŚCI

 

Opis stanowiska:

 • Praca w Sekcji Mapy Numerycznej i Nieruchomości
 • Wykonywanie opracowań mapowych niezbędnych w procesie przygotowania inwestycji, realizacji oraz dokumentacji powykonawczej
 • Obsługa bieżącej korespondencji
 • Opiniowanie opracowań związanych z inwestycjami obcymi i planistycznymi.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe – geodezyjne
 • Obsługa instrumentów geodezyjnych
 • Znajomość obsługi geodezyjnych programów obliczeniowych
 • Znajomość obsługi komputera: pakiet Microsoft Office
 • Umiejętność pracy na plikach map numerycznych w systemach MicroStation, Autocad.
 • Znajomość podstawowych czynności geodezyjnych związanych z geodezyjną obsługą inwestycji
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • rzetelność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych działań.

Oferujemy:

 • Ciekawą stabilną pracę.
 • Szkolenia.
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 27 lipca 2018r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2016 r. poz. 922)

Metro Warszawskie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa jako Administrator Danych Osobowych - wykonując obowiązek wynikający z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - informu­je, że w swoim zbiorze danych osobowych posiada Pani/a dane osobowe zgroma­dzone w zakresie niezbędnym w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest przepis art. 23 ust. 1 pkt 5 ww. Ustawy. Dane te przetwarzane są również w calach archiwalnych i statystycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jednocześnie Metro Warszawskie informuje o prawie dostępu do treści danych, ich poprawiania, modyfikacji oraz możliwości skorzystania z innych uprawnień przewi­dzianych unormowaniami Ustawy o ochronie danych osobowych. Dane Pani/a nie są udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem podmio­tów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianych przepisami prawa.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

 

Mechanik Taboru (Sekcja Pneumatyczna)

Opis stanowiska pracy:

 • wykonywanie przeglądów i napraw taboru metra zgodnie z technologią,
 • usuwanie awarii taboru metra,
 • wykonywanie pomiarów urządzeń taboru metra,
 • praca w równoważnym systemie czasu pracy,

 

Wymagania :

 • wykształcenie zawodowe lub średnie w zakresie mechanicznym, elektromechanicznym,
 • preferowana znajomość obsługi urządzeń ciśnieniowych ( zawory bezpieczeństwa, zbiorniki sprężonego powietrza ),
 • uprawnienia do eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, instalacji, sieci przy których wymagane jest posiadanie świadectw kwalifikacyjnych GRUPA 1 (o napięciu do 1 kV),
 • preferowane uprawnienia obsługi wózków widłowych, naładowczych,
 • preferowane uprawnienia wymiany butli gazowych,
 • preferowana umiejętność obsługi instalacji sprężonego powietrza,
 • preferowane ukończenie kursu z podstawowego zakresu pneumatyki przemysłowej,
 • znajomość podstaw obsługi komputera (Word, Excel),
 • umiejętność czytania rysunku technicznego i dokumentacji technicznej,
 • stan zdrowia umożliwiający uzyskanie dopuszczenia do pracy na wysokości powyżej 3m,

 

Oferujemy:

 • ciekawą, stabilną, pełną wyzwań pracę,
 • szkolenia
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 27 lipca 2018r.

               Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

       

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz. 922)

Metro Warszawskie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa jako Administrator Danych Osobowych - wykonując obowiązek wynikający z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - informu­je, że w swoim zbiorze danych osobowych posiada Pani/a dane osobowe zgroma­dzone w zakresie niezbędnym w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest przepis art. 23 ust. 1 pkt 5 ww. Ustawy. Dane te przetwarzane są również w calach archiwalnych i statystycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jednocześnie Metro Warszawskie informuje o prawie dostępu do treści danych, ich poprawiania, modyfikacji oraz możliwości skorzystania z innych uprawnień przewi­dzianych unormowaniami Ustawy o ochronie danych osobowych. Dane Pani/a nie są udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem podmio­tów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianych przepisami prawa.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

 

Elektryk Taboru

 

Opis stanowiska pracy:

 • wykonywanie przeglądów i napraw taboru metra lub taboru pomocniczego zgodnie z technologią
 • usuwanie awarii taboru metra lub taboru pomocniczego
 • wykonywanie pomiarów urządzeń taboru metra lub taboru pomocniczego
 • praca w równoważnym systemie czasu pracy
 • możliwa praca na wysokości powyżej 3 m
 • praca przy sztucznym oświetleniu
 • praca w nocy, tunelu

Wymagania:                      

 • wykształcenie zawodowe lub średnie w zakresie elektrycznym, elektronicznym lub elektromechanicznym
 • uprawnienia SEP do eksploatacji urządzeń o napięciu do 1 kV
 • znajomość obsługi komputera
 • bardzo dobry stan zdrowia
 • mile widziane prawo jazdy min. kat B
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • znajomość wykonywania podstawowych pomiarów elektrycznych
 • znajomość podstawowych zagadnień dot. maszyn elektrycznych
 • umiejętność czytania rysunku technicznego i dokumentacji technicznej

Oferujemy:

 • ciekawą, stabilną, pełną wyzwań pracę,
 • szkolenia
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych

 

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 27 lipca 2018r.

               Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

       

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz. 922)

Metro Warszawskie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa jako Administrator Danych Osobowych - wykonując obowiązek wynikający z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - informu­je, że w swoim zbiorze danych osobowych posiada Pani/a dane osobowe zgroma­dzone w zakresie niezbędnym w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest przepis art. 23 ust. 1 pkt 5 ww. Ustawy. Dane te przetwarzane są również w calach archiwalnych i statystycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jednocześnie Metro Warszawskie informuje o prawie dostępu do treści danych, ich poprawiania, modyfikacji oraz możliwości skorzystania z innych uprawnień przewi­dzianych unormowaniami Ustawy o ochronie danych osobowych. Dane Pani/a nie są udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem podmio­tów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianych przepisami prawa.