PRACA W METRZE WARSZAWSKIM

Jak składać aplikację
- Aplikację prosimy wysyłać pocztą e-mail na adres: rekrutacja@metro.waw.pl
- Aplikacje w kopercie z dopiskiem "Rekrutacja”, można także przesłać pocztą na adres siedziby Metra Warszawskiego Sp. z o.o. lub zostawić na portierni przy wejściu do siedziby Metra.

Proces rekrutacji
- zamieszczenie ogłoszenia o naborze pracowników przez Metro Warszawskie Sp. z o.o.
- przysyłanie aplikacji przez zainteresowanych
- wstępna analiza i selekcja otrzymanych dokumentów aplikacyjnych
- umawianie się na rozmowy rekrutacyjne tylko z wybranymi kandydatami
- przeprowadzanie rozmów rekrutacyjnych
- ostateczny wybór kandydata
- złożenie propozycji zatrudnienia wybranemu kandydatowi
Proces rekrutacji może trwać , w zależności od stanowiska , od kilkunastu dni do kilku tygodni.
Zastrzegamy  sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Metro Warszawskie jako Pracodawca
Naszym pracownikom zapewniamy:
- stabilność zatrudnienia
- terminowość wypłat wynagrodzenie oraz innych świadczeń
- pakiet świadczeń socjalnych
- bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na I, II strefę
- szkolenia i rozwój zawodowy

Metro Warszawskie sp. z o.o. żąda podania od kandydata jedynie takich danych osobowych, które wskazane są w obowiązujących przepisach prawa.

Podanie danych osobowych przekraczających zakres danych wymaganych przez Metro Warszawskie sp. z o.o. (czyli danych innych niż imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie (nazwa szkoły i rok jej ukończenia; zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy), wykształcenie uzupełniające (kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania), przebieg dotychczasowego zatrudnienia (okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy), obywatelstwo, dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania (np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera), seria i numer dowodu osobistego, organ, który wydał dowód tożsamości lub dane dotyczące innego dowodu tożsamości) oznacza, WYRAŻENIE ZGODY na przetwarzanie tych dodatkowych danych osobowych na potrzeby danej rekrutacji

1)         Administratorem danych osobowych zawartych w Twoim zgłoszeniu jest Metro Warszawskie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa („Metro”).

2)         Możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych Metra („Inspektor”) wysyłając maila na adresiod@metro.waw.pl

3)         Polecamy kontakt z Inspektorem w szczególności w przypadku, w którym chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw tj. prawa dostępu do danych; ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile sprzeciw uzasadniony jest przyczynami związanymi z Twoją szczególną sytuacją.

4)         Metro będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:

a)         w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko, o które się ubiegasz - podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny Metra wynikający z przepisów prawa pracy, a w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa - podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda;

b)        w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji - o ile udzieliłeś w tym zakresie stosownej zgody, która będzie podstawą prawną takiego przetwarzania;

c)         w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych będzie prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości ustalania i dochodzenia przez nas roszczeń (należności) lub obrony przed takimi roszczeniami.

5)         Twoje dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

6)         Twoje dane nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7)         Twoje dane będą przetwarzane przez czas trwania procesu rekrutacji a następnie przechowywane przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym zostaną wykorzystane. Jeżeli udzieliłeś zgody na wykorzystanie Twoich danych w przyszłych rekrutacjach, Twoje dane mogą być wykorzystane do momentu odwołania tej zgody nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia otrzymania danych. W zakresie w jakim dane są przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, będziemy je przetwarzać przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu.

8)         W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9)         Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10)     Wszystkie dane podajesz dobrowolnie, z tym, że Metro Warszawskie ma prawo żądać podania danych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz z § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

11)     Nie będziesz podlegał zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Klauzula informacyjnej dla kandydata, który przesłał swoje dokumenty aplikacyjne bez związku z konkretną rekrutacją

1)         Administratorem danych osobowych zawartych w Twoim zgłoszeniu jest Metro Warszawskie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa („Metro").

2)         Możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych Metra („Inspektor") wysyłając maila na adres: iod@metro.waw.pl

3)         Polecamy kontakt z Inspektorem w szczególności w przypadku, w którym chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw tj. prawa dostępu do danych; ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile sprzeciw uzasadniony jest przyczynami związanymi z Twoją szczególną sytuacją.

4)         Metro będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:

a)         w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji - na podstawie Twojej zgody;

b)        w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą przetwarzania danych będzie prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości ustalania i dochodzenia przez nas roszczeń (należności) lub obrony przed takimi roszczeniami.

5)         Twoje dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

6)         Twoje dane nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7)         Twoje dane mogą być wykorzystane do momentu odwołania zgody na wykorzystanie danych do przyszłych rekrutacji nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia otrzymania danych. Twoje dane będą przetwarzane przez czas trwania procesu rekrutacji a następnie przechowywane przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym zostaną wykorzystane. W zakresie w jakim dane są przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, będziemy je przetwarzać przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu.

8)         W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9)         Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10)     Wszystkie dane podajesz dobrowolnie, z tym, że Metro Warszawskie ma prawo żądać podania danych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz z § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

11)     Nie będziesz podlegał zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

W związku z rozbudową II linii i uruchamianiem nowych stacji, Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

Maszynista Taboru Pasażerskiego Metra

(kobiety i mężczyźni)

 

Opis stanowiska:

 • Szkolenie teoretyczne i praktyczne na stanowisko maszynisty, zakończone egzaminem kwalifikacyjnym – 8 miesięcy
 • Prowadzenie pociągów pasażerskich na liniach metra
 • Obsługa pociągów doświadczalnych i testowych
 • Prowadzenie prac manewrowych z taborem metra
 • Praca przy sztucznym oświetleniu w tunelu/stacjach metra
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą pociągów metra
 • Praca w systemie 3-zmianowym po 8 godzin, we wszystkie dni tygodnia i święta
 • Współpraca ze służbami metra

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie techniczne
 • Bardzo dobry stan zdrowia (I kategoria wzroku i słuchu)
 • Brak zakazu sądowego prowadzenia pojazdów mechanicznych
 • Miejsce zamieszkania Warszawa i okolice
 • Umiejętność współpracy

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • ciekawą, stabilną pełną wyzwań pracę,
 • szkolenia
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 30 listopada 2018r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

 

WARTOWNIK

 

 

Opis stanowiska:

 

 • Wykonywanie zadań ochrony fizycznej obiektów Metra Warszawskiego Sp. z o.o.
 • Zakres obowiązków określony ustawą o ochronie osób i mienia oraz rozporządzeniami wykonawczymi i przepisami wewnętrznymi.
 • Praca z bronią obiektową i środkami przymusu bezpośredniego.
 • Praca w trybie 12/24 i 12/48.
 • Praca na terenie zewnętrznym stacji postojowej i stacjach metra.

Wymagania:

 • Zaświadczenie o wpisaniu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
 • Legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni w celu ochrony bezpieczeństwa innych osób oraz mienia,
 • Bardzo dobry stan zdrowia,
 • Dyspozycyjność,
 • Miejsce zamieszkania Warszawa lub najbliższe okolice.

Oferujemy:

 • Ciekawą, stabilną pełną wyzwań pracę,
 • Szkolenia
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 30 listopada 2018 r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

INSPEKTOR NADZORU ROBÓT TELEKOMUNIKACYJNYCH

miejsce pracy: Warszawa

 

Opis stanowiska:

 • Wykonywanie funkcji nadzoru w ramach obowiązków i uprawnień Metra Warszawskiego Sp. z o.o. /wobec Wykonawcy działającego na zlecenie Metra, zgodnie z warunkami umowy;
 • Składanie Kierownikowi kontraktu nadzorującemu działalność inwestycyjną miesięcznych raportów z przebiegu prowadzonych prac;
 • Kontrola dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z zamówieniem, ofertą ostateczną wykonawcy robót, specyfikacją techniczną wytycznymi do projektowania, kompletności i prawidłowości pod względem formalnym;
 • Koordynowanie uzgodnień dokumentacji projektowej ze służbami Metra Warszawskiego Sp. z o.o.;
 • Kontrolowanie zgodności realizowanych robót z dokumentacją projektową, umową, harmonogramem i ustalonymi terminami płatności;
 • Kontrolowanie jakości wykonanych robót;
 • Egzekwowanie usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych wad w wykonanych robotach;
 • Kontrola porządku na budowie i w jej otoczeniu;
 • Kontrola przestrzegania przez Wykonawcę robót, przepisów bhp;
 • Rozpatrywanie wniosków i roszczeń dotyczących szkód spowodowanych realizowanymi pracami budowlanymi;
 • Przygotowanie odbiorów wykonanych robót i odbiór robót od Wykonawcy wraz z dokumentacją niezbędną do użytkowania obiektów i urządzeń;
 • Rozliczanie nadzorowanych robót, wykonania umowy, przestrzeganie dyscypliny budżetowej oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego Metra Warszawskiego Sp. z o.o.
 • Udział w realizacji robót: budowa i przebudowa sieci telekomunikacyjnych na potrzeby obiektów podziemnych w warunkach wielkomiejskich. Wykonywanie instalacji teletechnicznych w obiektach podziemnych i naziemnych o charakterze przemysłowym i/lub użyteczności publicznej (CCTV, radiołączność, kontrola dostępu, sieci strukturalne, centrale telefoniczne, sieć dyspozytorska, instalacje p-poż.)

 

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne;
 • Uprawienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, i urządzeń telekomunikacyjnych
 • Przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa.
 • Minimum dwa lata pracy na stanowisku kierownika robót lub inspektora nadzoru.
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Zdecydowanie w działaniu
 • Zaangażowanie w rozwiązywaniu problemów
 • Zdolność podejmowania decyzji pod presją czasu
 • Mile widziana znajomość j. angielskiego oraz posiadanie prawa jazdy;
 • Obsługa komputera, znajomość środowiska Windows, wskazana obsługa MS Project.

 

Oferujemy:

 • ciekawą, stabilną pełną wyzwań pracę,
 • stały rozwój kwalifikacji zawodowych.
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 25 listopada 2018r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

 

 

W związku z rozbudową II linii i uruchamianiem nowych stacji Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

INSPEKTOR NADZORU ROBÓT BUDOWLANYCH

miejsce pracy: Warszawa

 

Opis stanowiska:

 • Wykonywanie funkcji nadzoru w ramach obowiązków i uprawnień Metra Warszawskiego Sp. z o.o. /wobec Wykonawcy działającego na zlecenie Metra, zgodnie z warunkami umowy;
 • Składanie Kierownikowi kontraktu nadzorującemu działalność inwestycyjną miesięcznych raportów z przebiegu prowadzonych prac;
 • Kontrola dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z zamówieniem, ofertą ostateczną wykonawcy robót, specyfikacją techniczną wytycznymi do projektowania, kompletności i prawidłowości pod względem formalnym;
 • Koordynowanie uzgodnień dokumentacji projektowej ze służbami Metra Warszawskiego Sp. z o.o.;
 • Kontrolowanie zgodności realizowanych robót z dokumentacją projektową, umową, harmonogramem i ustalonymi terminami płatności;
 • Kontrolowanie jakości wykonanych robót;
 • Egzekwowanie usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych wad w wykonanych robotach;
 • Kontrola porządku na budowie i w jej otoczeniu;
 • Kontrola przestrzegania przez Wykonawcę robót, przepisów bhp;
 • Rozpatrywanie wniosków i roszczeń dotyczących szkód spowodowanych realizowanymi pracami budowlanymi;
 • Przygotowanie odbiorów wykonanych robót i odbiór robót od Wykonawcy wraz z dokumentacją niezbędną do użytkowania obiektów i urządzeń;
 • Rozliczanie nadzorowanych robót, wykonania umowy, przestrzeganie dyscypliny budżetowej oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego Metra Warszawskiego Sp. z o.o.
 • Udział w realizacji robót: Obiekty podziemne wykonywane z zastosowaniem technologii ścian szczelinowych, metody stropowej, specjalistycznych robót fundamentowych takich jak kotwy tymczasowe, pale wiercone, ścianki szczelne, mikropale, jet grouting, iniekcje ciśnieniowe. Obiekty o charakterze przemysłowym i/lub użyteczności publicznej. Obiekty realizowane w zwartej zabudowie, w zbliżeniu do arterii komunikacji drogowej i/lub tramwajowej i kolejowej.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne;
 • Uprawienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 • Przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa.
 • Minimum dwa lata pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru.
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Zdecydowanie w działaniu
 • Zaangażowanie w rozwiązywaniu problemów
 • Zdolność podejmowania decyzji pod presją czasu
 • Mile widziana znajomość j. angielskiego oraz posiadanie prawa jazdy;
 • Obsługa komputera, znajomość środowiska Windows, wskazana obsługa MS Project.

 

Oferujemy:

 • ciekawą, stabilną pełną wyzwań pracę,
 • stały rozwój kwalifikacji zawodowych.
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 25 listopada 2018r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

Inspektor w Biurze Informatyki (Wsparcie IT)

Miejsce pracy: Warszawa

 

Zakres obowiązków:

 • Organizacja i przeprowadzanie testów związanych z wprowadzaniem nowych rozwiązań IT do organizacji.
 • Wsparcie techniczne użytkowników w zakresie: oprogramowania użytkowego, systemowego sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych (drukarki, projektory, urządzenia wielofunkcyjne), sieci komputerowych;
 • Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów technicznych użytkowników;
 • Instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego;
 • Dokumentacja, analiza procesów biznesowych i instrukcji;
 • Instalowanie i konfiguracja sprzętu i oprogramowania oraz urządzeń peryferyjnych (komputery, drukarki itp.)
 • Pomoc użytkownikom w bieżących problemach (odzyskiwanie plików, dostęp zdalny, uruchamianie systemów);
 • Tworzenie instrukcji związanych z systemami IT wykorzystywanymi w organizacji;
 • Zarządzanie kontami użytkowników i komputerów w Active Directory;

 

Wymagania:

 • Minimum 4 lata pracy w dziale wsparcia technicznego IT - w tym staże, praktyki.
 • Wykształcenie informatyczne (wyższe lub w trakcie nauki)
 • Dobra znajomość budowy sprzętu komputerowego oraz podstawowych elementów konfiguracji;
 • Dobra znajomość systemów MS Windows;
 • Znajomość konfiguracji aplikacji MS Outlook oraz funkcji programów MS Word, MS Excel;
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Samodzielność, odpowiedzialność, dokładność i rzetelność.

 

 

Dodatkowe atuty:

 • Znajomość i doświadczenie z systemami klasy ERP
 • Działania proaktywne

 

Oferujemy:

 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków;
 • Miłą atmosferę pracy w dynamicznie rozwijającym się zespole
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych 
 • Ciekawą stabilną pracę;

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji za pomocą:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 25 listopada 2018r.

               Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

Starszy Inspektor w Biurze Informatyki (Administrator systemów IT)

Miejsce pracy: Warszawa

 

Zakres obowiązków:

 • Administrowanie i zarzadzanie środowiskiem Windows Server 2008/2012/2016
 • Instalowanie, konfigurowanie, utrzymywanie w sprawności powierzone systemy i infrastrukturę informatyczną
 • Administracja i rozbudowa infrastruktury opartej na środowisku wirtualnym
 • Uczestniczenie w pracach nad bezpieczeństwem sieci komputerowej, w tym: wykonywanie i weryfikowanie kopii bezpieczeństwa systemów
 • Utrzymanie i monitorowanie ciągłości pracy systemów informatycznych
 • Tworzenie analiz i raportów dotyczących funkcjonowania infrastruktury informatycznej oraz wdrażanie nowych procedur architektury IT
 • Przygotowywanie i aktualizowanie dokumentacji technicznej
 • Administrowanie systemami klasy ERP

Wymagania:

 • Minimum 5 lat pracy w branży informatycznej
 • Wykształcenie informatyczne (wyższe lub w trakcie nauki);
 • Minimum 2 lata doświadczenia z zakresu administrowania środowiskiem Serwerowym MS Windows;
 • Minimum roczne doświadczenie w administrowaniu aplikacjami
 • Znajomość administracji bazami danych MS SQL;
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Samodzielność, odpowiedzialność, dokładność i rzetelność.
 • Proaktywne działania

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę;
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków;
 • Miłą atmosferę pracy w dynamicznie rozwijającym się zespole.
 • Ciekawą stabilną pracę
 • Szkolenia.
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji za pomocą:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 25 listopada 2018r.

               Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

 

W związku z rozbudową II linii i uruchamianiem nowych stacji Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

(Inżynier mechanik z doświadczeniem w zakresie montażu urządzeń transportu bliskiego).

 

Opis stanowiska:

 • Wykonywanie funkcji nadzoru w ramach obowiązków i uprawnień Metra Warszawskiego Sp. z o.o. /wobec Wykonawcy działającego na zlecenie Metra, zgodnie z warunkami umowy;
 • Składanie Kierownikowi kontraktu nadzorującemu działalność inwestycyjną miesięcznych raportów z przebiegu prowadzonych prac;
 • Kontrola dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z zamówieniem, ofertą ostateczną wykonawcy robót, specyfikacją techniczną wytycznymi do projektowania, kompletności i prawidłowości pod względem formalnym;
 • Koordynowanie uzgodnień dokumentacji projektowej ze służbami Metra Warszawskiego Sp. z o.o.;
 • Kontrolowanie zgodności realizowanych robót z dokumentacją projektową, umową, harmonogramem i ustalonymi terminami płatności;
 • Kontrolowanie jakości wykonanych robót;
 • Egzekwowanie usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych wad w wykonanych robotach;
 • Kontrola porządku na budowie i w jej otoczeniu;
 • Kontrola przestrzegania przez Wykonawcę robót, decyzji urzędów, przepisów bhp;
 • Rozpatrywanie wniosków i roszczeń dotyczących szkód spowodowanych realizowanymi pracami budowlanymi;
 • Przygotowanie odbiorów wykonanych robót i odbiór robót od Wykonawcy wraz z dokumentacją niezbędną do użytkowania obiektów i urządzeń;
 • Rozliczanie nadzorowanych robót, wykonania umowy, przestrzeganie dyscypliny budżetowej oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego Metra Warszawskiego Sp. z o.o.

Wymagania i doświadczenie.

 • Wykształcenie wyższe techniczne.
 • Minimum 2 letnie doświadczenie pracy w na stanowisku Inspektor nadzoru lub Kierownik robót.
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Zdecydowanie w działaniu
 • Zaangażowanie w rozwiązywaniu problemów
 • Zdolność podejmowania decyzji pod presją czasu
 • Mile widziana znajomość j. angielskiego oraz posiadanie prawa jazdy;
 • Obsługa komputera, znajomość środowiska Windows, wskazana obsługa MS Project.

Oferujemy:

 • ciekawą, stabilną pełną wyzwań pracę,
 • stały rozwój kwalifikacji zawodowych.
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 25 listopada 2018r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

 

 

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

 

KAMIENIARZ

 

Opis stanowiska: 

 • Bieżące utrzymywanie stacji i szlaków oraz usuwanie uszkodzeń polegających na naprawie i konserwacji elementów kamiennych:
 • schodów wewnętrznych i zewnętrznych
 • posadzek peronów i antresol
 • okładzin ścian wewnętrznych i zewnętrznych.

Wymagania:

 • Wykształcenie minimum zawodowe
 • Znajomość technologii obróbki kamieni naturalnych i sztucznych
 • Umiejętność pracy zespołowej i indywidualnej
 • Znajomość montażu na „mokro” i na podkonstrukcji
 • Dyspozycyjność – praca również w godzinach nocnych
 • Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m

 

 • Zdolności techniczne i manualne
 • Umiejętność czytania rysunku technicznego
 • Znajomość przepisów BHP, ppoż. i ochrony środowiska

 Oferujemy:

 • ciekawą, stabilną pełną wyzwań pracę,
 • stały rozwój kwalifikacji zawodowych.
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 16 listopada 2018r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

 

 ŚLUSARZ

 

Opis stanowiska: 

 • Bieżące utrzymywanie stacji i szlaków oraz usuwanie uszkodzeń polegających na naprawie i konserwacji:
 • elementów stalowych takich jak: balustrady, witryny, drzwi i bramki ewakuacyjne
 • sufitów podwieszonych z paneli aluminiowych i stalowych
 • ścian zatorowych panelowych
 • balustrad i poręczy
 • odwodnienia obiektów naziemnych
 • schodów stalowych
 • żaluzji wentylacyjnych
 • ławek
 • wymiana szyb w witrynach i drzwiach

 

Wymagania:

 • Wykształcenie minimum zawodowe
 • Dyspozycyjność – praca również w godzinach nocnych
 • Umiejętność pracy zespołowej i indywidualnej
 • Umiejętność obsługi elektronarzędzi
 • Wskazana umiejętność spawania elektrycznego i metodą TIG potwierdzona odpowiednimi kursami
 • Zdolności techniczne i manualne
 • Mile widziane uprawnienia do obsługi podnośników koszowych i podestów roboczych, uprawnienia montażysty rusztowań
 • Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m
 • Umiejętność czytania rysunku technicznego
 • Znajomość przepisów BHP, ppoż. i ochrony środowiska

 

Oferujemy:

 • ciekawą, stabilną pełną wyzwań pracę,
 • stały rozwój kwalifikacji zawodowych.
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych

                                

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 16 listopada 2018r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

 

Murarz

 

 

Opis stanowiska pracy 

 •  prace ogólnobudowlane i remontowe na terenie stacji Metra Warszawskiego Sp. o.o.
 •  naprawy i konserwacje obiektów budowlanych i ich elementów
 •  praca zmianowa.

 

Wymagania na stanowisku pracy: 

 • wykształcenie min. zasadnicze zawodowe
 • minimum roczne doświadczenie w pracach remontowo-budowlanych ( umiejętność malowania, układania glazury, płyt GK itp.)
 • łatwość przyswajania wiedzy nowych technologii i materiałów
 • dyspozycyjność – praca w godzinach nocnych
 • rzetelność, solidność
 • umiejętność pracy w zespole
 • brak przeciwskazań do pracy na wysokości.

 

Oferujemy:

 • ciekawą, stabilną pełną wyzwań pracę,
 • stały rozwój kwalifikacji zawodowych.
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 16 listopada 2018r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

 

W związku z rozbudową II linii i uruchamianiem nowych stacji,

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

 

DYŻURNY STACJI

 

Opis stanowiska: 

 • Nadzór nad ruchem pasażerskim.
 • Obsługa monitoringu i systemów technicznych.
 • Prowadzenie prac administracyjnych związanych z obsługą stacji.
 • Sporządzanie raportów i protokołów.
 • Współpraca ze służbami technicznymi metra oraz ze służbami zewnętrznymi w trakcie prowadzenia akcji ratowniczych.

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie,
 • Bardzo dobry stan zdrowia,
 • Dyspozycyjność związana z krótkim czasem dojazdu do pracy,
 • Łatwość w nawiązywaniu kontaktów.

Oferujemy:

 • ciekawą, stabilną pełną wyzwań pracę,
 • szkolenia
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 30 listopada 2018r.

               Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.