PRACA W METRZE WARSZAWSKIM

Jak składać aplikację
- Aplikację prosimy wysyłać pocztą e-mail na adres: rekrutacja@metro.waw.pl
- Aplikacje w kopercie z dopiskiem "Rekrutacja”, można także przesłać pocztą na adres siedziby Metra Warszawskiego Sp. z o.o. lub zostawić na portierni przy wejściu do siedziby Metra.

Proces rekrutacji
- zamieszczenie ogłoszenia o naborze pracowników przez Metro Warszawskie Sp. z o.o.
- przysyłanie aplikacji przez zainteresowanych
- wstępna analiza i selekcja otrzymanych dokumentów aplikacyjnych
- umawianie się na rozmowy rekrutacyjne tylko z wybranymi kandydatami
- przeprowadzanie rozmów rekrutacyjnych
- ostateczny wybór kandydata
- złożenie propozycji zatrudnienia wybranemu kandydatowi
Proces rekrutacji może trwać , w zależności od stanowiska , od kilkunastu dni do kilku tygodni.
Zastrzegamy  sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Metro Warszawskie jako Pracodawca
Naszym pracownikom zapewniamy:
- stabilność zatrudnienia
- terminowość wypłat wynagrodzenie oraz innych świadczeń
- pakiet świadczeń socjalnych
- bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na I, II strefę
- szkolenia i rozwój zawodowy

Metro Warszawskie sp. z o.o. żąda podania od kandydata jedynie takich danych osobowych, które wskazane są w obowiązujących przepisach prawa.

Podanie danych osobowych przekraczających zakres danych wymaganych przez Metro Warszawskie sp. z o.o. (czyli danych innych niż imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie (nazwa szkoły i rok jej ukończenia; zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy), wykształcenie uzupełniające (kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania), przebieg dotychczasowego zatrudnienia (okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy), obywatelstwo, dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania (np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera), seria i numer dowodu osobistego, organ, który wydał dowód tożsamości lub dane dotyczące innego dowodu tożsamości) oznacza, WYRAŻENIE ZGODY na przetwarzanie tych dodatkowych danych osobowych na potrzeby danej rekrutacji

1)         Administratorem danych osobowych zawartych w Twoim zgłoszeniu jest Metro Warszawskie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa („Metro”).

2)         Możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych Metra („Inspektor”) wysyłając maila na adresiod@metro.waw.pl

3)         Polecamy kontakt z Inspektorem w szczególności w przypadku, w którym chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw tj. prawa dostępu do danych; ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile sprzeciw uzasadniony jest przyczynami związanymi z Twoją szczególną sytuacją.

4)         Metro będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:

a)         w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko, o które się ubiegasz - podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny Metra wynikający z przepisów prawa pracy, a w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa - podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda;

b)        w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji - o ile udzieliłeś w tym zakresie stosownej zgody, która będzie podstawą prawną takiego przetwarzania;

c)         w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych będzie prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości ustalania i dochodzenia przez nas roszczeń (należności) lub obrony przed takimi roszczeniami.

5)         Twoje dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

6)         Twoje dane nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7)         Twoje dane będą przetwarzane przez czas trwania procesu rekrutacji a następnie przechowywane przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym zostaną wykorzystane. Jeżeli udzieliłeś zgody na wykorzystanie Twoich danych w przyszłych rekrutacjach, Twoje dane mogą być wykorzystane do momentu odwołania tej zgody nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia otrzymania danych. W zakresie w jakim dane są przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, będziemy je przetwarzać przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu.

8)         W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9)         Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10)     Wszystkie dane podajesz dobrowolnie, z tym, że Metro Warszawskie ma prawo żądać podania danych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz z § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

11)     Nie będziesz podlegał zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Klauzula informacyjnej dla kandydata, który przesłał swoje dokumenty aplikacyjne bez związku z konkretną rekrutacją

1)         Administratorem danych osobowych zawartych w Twoim zgłoszeniu jest Metro Warszawskie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa („Metro").

2)         Możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych Metra („Inspektor") wysyłając maila na adres: iod@metro.waw.pl

3)         Polecamy kontakt z Inspektorem w szczególności w przypadku, w którym chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw tj. prawa dostępu do danych; ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile sprzeciw uzasadniony jest przyczynami związanymi z Twoją szczególną sytuacją.

4)         Metro będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:

a)         w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji - na podstawie Twojej zgody;

b)        w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą przetwarzania danych będzie prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości ustalania i dochodzenia przez nas roszczeń (należności) lub obrony przed takimi roszczeniami.

5)         Twoje dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

6)         Twoje dane nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7)         Twoje dane mogą być wykorzystane do momentu odwołania zgody na wykorzystanie danych do przyszłych rekrutacji nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia otrzymania danych. Twoje dane będą przetwarzane przez czas trwania procesu rekrutacji a następnie przechowywane przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym zostaną wykorzystane. W zakresie w jakim dane są przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, będziemy je przetwarzać przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu.

8)         W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9)         Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10)     Wszystkie dane podajesz dobrowolnie, z tym, że Metro Warszawskie ma prawo żądać podania danych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz z § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

11)     Nie będziesz podlegał zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

 

Mechanik Taboru (Sekcja Pneumatyczna)

Opis stanowiska pracy:

 • wykonywanie przeglądów i napraw taboru metra zgodnie z technologią,
 • usuwanie awarii taboru metra,
 • wykonywanie pomiarów urządzeń taboru metra,
 • praca w równoważnym systemie czasu pracy,

 

Wymagania :

 • wykształcenie zawodowe lub średnie w zakresie mechanicznym, elektromechanicznym,
 • preferowana znajomość obsługi urządzeń ciśnieniowych ( zawory bezpieczeństwa, zbiorniki sprężonego powietrza ),
 • uprawnienia do eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, instalacji, sieci przy których wymagane jest posiadanie świadectw kwalifikacyjnych GRUPA 1 (o napięciu do 1 kV),
 • preferowane uprawnienia obsługi wózków widłowych, naładowczych,
 • preferowane uprawnienia wymiany butli gazowych,
 • preferowana umiejętność obsługi instalacji sprężonego powietrza,
 • preferowane ukończenie kursu z podstawowego zakresu pneumatyki przemysłowej,
 • znajomość podstaw obsługi komputera (Word, Excel),
 • umiejętność czytania rysunku technicznego i dokumentacji technicznej,
 • stan zdrowia umożliwiający uzyskanie dopuszczenia do pracy na wysokości powyżej 3m,

 

Oferujemy:

 • ciekawą, stabilną, pełną wyzwań pracę,
 • szkolenia
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 31 maja 2018r.

               Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

       

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz. 922)

Metro Warszawskie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa jako Administrator Danych Osobowych - wykonując obowiązek wynikający z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - informu­je, że w swoim zbiorze danych osobowych posiada Pani/a dane osobowe zgroma­dzone w zakresie niezbędnym w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest przepis art. 23 ust. 1 pkt 5 ww. Ustawy. Dane te przetwarzane są również w calach archiwalnych i statystycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jednocześnie Metro Warszawskie informuje o prawie dostępu do treści danych, ich poprawiania, modyfikacji oraz możliwości skorzystania z innych uprawnień przewi­dzianych unormowaniami Ustawy o ochronie danych osobowych. Dane Pani/a nie są udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem podmio­tów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianych przepisami prawa.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

 

Elektryk Taboru

 

Opis stanowiska pracy:

 • wykonywanie przeglądów i napraw taboru metra lub taboru pomocniczego zgodnie z technologią
 • usuwanie awarii taboru metra lub taboru pomocniczego
 • wykonywanie pomiarów urządzeń taboru metra lub taboru pomocniczego
 • praca w równoważnym systemie czasu pracy
 • możliwa praca na wysokości powyżej 3 m
 • praca przy sztucznym oświetleniu
 • praca w nocy, tunelu

Wymagania:                      

 • wykształcenie zawodowe lub średnie w zakresie elektrycznym, elektronicznym lub elektromechanicznym
 • uprawnienia SEP do eksploatacji urządzeń o napięciu do 1 kV
 • znajomość obsługi komputera
 • bardzo dobry stan zdrowia
 • mile widziane prawo jazdy min. kat B
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • znajomość wykonywania podstawowych pomiarów elektrycznych
 • znajomość podstawowych zagadnień dot. maszyn elektrycznych
 • umiejętność czytania rysunku technicznego i dokumentacji technicznej

Oferujemy:

 • ciekawą, stabilną, pełną wyzwań pracę,
 • szkolenia
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych

 

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 31 maja 2018r.

               Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

       

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz. 922)

Metro Warszawskie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa jako Administrator Danych Osobowych - wykonując obowiązek wynikający z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - informu­je, że w swoim zbiorze danych osobowych posiada Pani/a dane osobowe zgroma­dzone w zakresie niezbędnym w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest przepis art. 23 ust. 1 pkt 5 ww. Ustawy. Dane te przetwarzane są również w calach archiwalnych i statystycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jednocześnie Metro Warszawskie informuje o prawie dostępu do treści danych, ich poprawiania, modyfikacji oraz możliwości skorzystania z innych uprawnień przewi­dzianych unormowaniami Ustawy o ochronie danych osobowych. Dane Pani/a nie są udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem podmio­tów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianych przepisami prawa.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

 

Hydraulik

 

 Opis stanowiska :

 • bieżąca konserwacja i przeglądy okresowe urządzeń i instalacji wod-kan, centralnego    ogrzewania,  ciepła technologicznego oraz sieci cieplnej wg określonego harmonogramu;
 • usuwanie awarii i usterek występujących w zakresie urządzeń i instalacji sanitarnych j.w.;
 •     prace montażowe ( np. wymiana armatury sanitarnej);
 •  obsługa podestów ruchomych i wózków platformowych;
 •  udział w odbiorach obiektów STP.

 

Wymagania:

 • wykształcenie minimum zawodowe o profilu kierunkowym,
 • uprawnienia do eksploatacji urządzeń, instalacji, sieci w zakresie obsługi,   konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym (Grupa1 min. punkt 2, Grupa 2 – min. punkt 2);
 • staż pracy – min. 2 lata (stanowisko jw.);
 • praca na wysokości,
 • operatywność i zaangażowanie,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność (możliwość pracy na zmiany),
 • otwartość na nowe pomysły i rozwiązania,

umiejętności preferowane:

 • znajomość budowy , zasad obsługi i eksploatacji instalacji sanitarnych, węzłów cieplnych, urządzeń sanitarnych
 • wiedza z zakresu automatyki węzłów cieplnych oraz urządzeń sterujących ;
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej ;
 • uprawnienia w zakresie spawania elektrycznego i gazowego ;
 • uprawnienia do obsługi podestów ruchomych;
 • uprawnienia do obsługi wózków platformowych
 • znajomość podstaw obsługi komputera (Word , Excel )

 

Oferujemy:

 • ciekawą, stabilną pełną wyzwań pracę,
 • szkolenia
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 31 maja 2018r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz. 922)

Metro Warszawskie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa jako Administrator Danych Osobowych - wykonując obowiązek wynikający z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - informu­je, że w swoim zbiorze danych osobowych posiada Pani/a dane osobowe zgroma­dzone w zakresie niezbędnym w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest przepis art. 23 ust. 1 pkt 5 ww. Ustawy. Dane te przetwarzane są również w calach archiwalnych i statystycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jednocześnie Metro Warszawskie informuje o prawie dostępu do treści danych, ich poprawiania, modyfikacji oraz możliwości skorzystania z innych uprawnień przewi­dzianych unormowaniami Ustawy o ochronie danych osobowych. Dane Pani/a nie są udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem podmio­tów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianych przepisami prawa.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

 

Malarz

 

Opis stanowiska:

 • wykonywanie prac remontowo-budowlanych na terenie STP Kabaty.
 • wykonywanie napraw bieżących i planowanych remontów obiektów oraz pozostałej infrastruktury.
 • obsługa wózków platformowych i podestów ruchomych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.

Wymagania:

 • wykształcenie minimum zawodowe o kierunku budowlanym,
 • doświadczenie w wykonywaniu robót remontowo-budowlanych
 • (np. malowanie ścian, układanie glazury i terakoty, tynkowanie,
 • montaż ścian g-k, wykonywanie sufitów podwieszonych, murowanie,
 • wykonywanie napraw dekarskich, drogowych itp.),
 • praca na wysokości,
 • operatywność, dobra organizacja i zaangażowanie w pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • sumienność i dyspozycyjność,
 • precyzja oraz poczucie estetyki przy wykonywaniu robót,
 • otwartość na nowe technologie i rozwiązania
 • umiejętność układania okładzin np. glazury i terakoty,
 • umiejętność wykonywania robót dekarskich,
 • uprawnienia do obsługi podestów ruchomych,
 • uprawnienia do montażu rusztowań,
 • uprawnienia do obsługi wózków platformowych,
 • znajomość podstaw obsługi komputera (Word , Excel)

Oferujemy:

 • ciekawą, stabilną pełną wyzwań pracę,
 • szkolenia
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 31 maja 2018r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz. 922)

Metro Warszawskie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa jako Administrator Danych Osobowych - wykonując obowiązek wynikający z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - informu­je, że w swoim zbiorze danych osobowych posiada Pani/a dane osobowe zgroma­dzone w zakresie niezbędnym w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest przepis art. 23 ust. 1 pkt 5 ww. Ustawy. Dane te przetwarzane są również w calach archiwalnych i statystycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jednocześnie Metro Warszawskie informuje o prawie dostępu do treści danych, ich poprawiania, modyfikacji oraz możliwości skorzystania z innych uprawnień przewi­dzianych unormowaniami Ustawy o ochronie danych osobowych. Dane Pani/a nie są udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem podmio­tów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianych przepisami prawa.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

Elektronik

Opis stanowiska:

 • Codzienne przeglądy oraz przeglądy okresowe (zgodnie z harmonogramem) systemów/elementów instalacji elektrycznych i automatyki o napięciu do 1 kV.
 • Diagnostyka oraz usuwanie awarii i usterek występujących w zakresie instalacji elektrycznych i automatyki.
 • Prace montażowe (nowe stanowiska oświetleniowe, nowe obwody gniazd, montaż wyposażenia w rozdzielniach, itp.).
 • Obsługa podestów ruchomych i wózków platformowych.
 • Udział w odbiorach obiektów Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty.

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie techniczne kierunkowe,
 • Uprawnienia do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci o napięciu 1kV w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym,
 • Staż pracy min. 2 lata,
 • Praca na wysokości,
 • Operatywność i zaangażowanie,
 • Znajomość obsługi komputera,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Dyspozycyjność (możliwość pracy na zmiany),
 • Preferowana znajomość automatyki obiektowej – sieci przemysłowe m.in. znajomość układów sterowania WAGO-I/O-SYSTEM,
 • Preferowana znajomość CCTV,
 • Preferowane uprawnienia do obsługi podestów ruchomych i wózków platformowych.

Oferujemy:

 • ciekawą, stabilną pełną wyzwań pracę,
 • szkolenia

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 31 maja 2018r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz. 922)

Metro Warszawskie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa jako Administrator Danych Osobowych - wykonując obowiązek wynikający z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - informu­je, że w swoim zbiorze danych osobowych posiada Pani/a dane osobowe zgroma­dzone w zakresie niezbędnym w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest przepis art. 23 ust. 1 pkt 5 ww. Ustawy. Dane te przetwarzane są również w calach archiwalnych i statystycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jednocześnie Metro Warszawskie informuje o prawie dostępu do treści danych, ich poprawiania, modyfikacji oraz możliwości skorzystania z innych uprawnień przewi­dzianych unormowaniami Ustawy o ochronie danych osobowych. Dane Pani/a nie są udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem podmio­tów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianych przepisami prawa.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

Starszy Specjalista w Dziale Księgowości Rozrachunkowo - Kosztowej

 

Opis stanowiska:

 • Udział w przygotowaniu sprawozdań finansowych
 • Wykonywanie czynności związanych z zamknięciem miesiąca – sporządzanie bilansu, RZiS, analiza kosztów i przychodów
 • Sporządzanie rozliczeń i deklaracji podatkowych ( VAT,CIT) oraz sprawozdań do GUS
 • Kontrola rejestrów vat pod kątem poprawności ujęcia w deklaracji vat
 • Kalkulacja podatku CIT
 • Terminowe prowadzenie ewidencji księgowej
 • Analiza i bieżące uzgadnianie kont księgowych  
 • Księgowanie list płac, analiza kosztów wynagrodzeń i ZUS,
 • Tworzenie raportów i zestawień na potrzeby wewnętrzne firmy ( w tym związanych z zamknięciem miesiąca i roku )

 

Wymagania na stanowisku:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe w obszarze księgowości, preferowany kierunek: Finanse i Rachunkowość
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku min. 3 lat
 • Dobra znajomość MS-Office
 • Bardzo dobrej znajomości aktualnych zasad rachunkowości oraz przepisów prawa podatkowego ( CIT, VAT) poparte praktyką
 • Samodzielność w działaniu i odpowiedzialność za powierzone zadania

Oferujemy:

 • Ciekawą, stabilną, pełną wyzwań pracę,
 • Szkolenia
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 27 maja 2018r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz. 922)

Metro Warszawskie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa jako Administrator Danych Osobowych - wykonując obowiązek wynikający z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - informu­je, że w swoim zbiorze danych osobowych posiada Pani/a dane osobowe zgroma­dzone w zakresie niezbędnym w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest przepis art. 23 ust. 1 pkt 5 ww. Ustawy. Dane te przetwarzane są również w calach archiwalnych i statystycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jednocześnie Metro Warszawskie informuje o prawie dostępu do treści danych, ich poprawiania, modyfikacji oraz możliwości skorzystania z innych uprawnień przewi­dzianych unormowaniami Ustawy o ochronie danych osobowych. Dane Pani/a nie są udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem podmio­tów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianych przepisami prawa.

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

 

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

 

Opis stanowiska:

 • Wykonywanie funkcji nadzoru w ramach obowiązków i uprawnień Metra Warszawskiego Sp. z o.o. /wobec Wykonawcy działającego na zlecenie Metra, zgodnie z warunkami umowy;
 • Składanie Kierownikowi kontraktu nadzorującemu działalność inwestycyjną miesięcznych raportów z przebiegu prowadzonych prac;
 • Kontrola dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z zamówieniem, ofertą ostateczną wykonawcy robót, specyfikacją techniczną wytycznymi do projektowania, kompletności i prawidłowości pod względem formalnym;
 • Koordynowanie uzgodnień dokumentacji projektowej ze służbami Metra Warszawskiego Sp. z o.o.;
 • Kontrolowanie zgodności realizowanych robót z dokumentacją projektową, umową, harmonogramem i ustalonymi terminami płatności;
 • Kontrolowanie jakości wykonanych robót;
 • Egzekwowanie usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych wad w wykonanych robotach;
 • Kontrola porządku na budowie i w jej otoczeniu;
 • Kontrola przestrzegania przez Wykonawcę robót, decyzji urzędów, przepisów bhp;
 • Rozpatrywanie wniosków i roszczeń dotyczących szkód spowodowanych realizowanymi pracami budowlanymi;
 • Przygotowanie odbiorów wykonanych robót i odbiór robót od Wykonawcy wraz z dokumentacją niezbędną do użytkowania obiektów i urządzeń;
 • Rozliczanie nadzorowanych robót, wykonania umowy, przestrzeganie dyscypliny budżetowej oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego Metra Warszawskiego Sp. z o.o.

Rodzaje stanowisk:

1. Inspektor nadzoru robót budowlanych

Wymagania podstawowe :

Uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Doświadczenie :

Minimum dwa lata pracy na stanowisku : kierownik budowy lub kierownik robót lub inspektor nadzoru, wykształcenie wyższe techniczne

Udział w realizacji obiektów lub robót :

Obiekty podziemne wykonywane z zastosowaniem technologii ścian szczelinowych, metody stropowej, specjalistycznych robót fundamentowych takich jak kotwy tymczasowe, pale wiercone, ścianki szczelne, mikropale, jet grouting, iniekcje ciśnieniowe.

Obiekty o charakterze przemysłowym i/lub użyteczności publicznej.

Obiekty realizowane w zwartej zabudowie, w zbliżeniu do arterii komunikacji drogowej i/lub tramwajowej i kolejowej.

 

 

2. Inspektor nadzoru robót sanitarnych

Wymagania podstawowe :

Uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, i kanalizacyjnych

Doświadczenie :

Minimum dwa lata pracy na stanowisku : kierownik robót lub inspektor nadzoru, wykształcenie wyższe techniczne

Udział w realizacji robót :

Budowa i przebudowa sieci sanitarnych w warunkach wielkomiejskich.

Wykonywanie instalacji sanitarnych w obiektach podziemnych oraz obiektach naziemnych o charakterze przemysłowym i /lub użyteczności publicznej, w tym również wentylatorni, przepompowni węzłów cieplnych.

 

 

3. Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych

Wymagania podstawowe

Uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych

Doświadczenie :

Minimum dwa lata pracy na stanowisku kierownika robót lub inspektora nadzoru, wykształcenie wyższe techniczne

Udział w realizacji robót:

Budowa i przebudowa sieci telekomunikacyjnych na potrzeby obiektów podziemnych w warunkach wielkomiejskich.

Wykonywanie instalacji teletechnicznych w obiektach podziemnych i naziemnych o charakterze przemysłowym i/lub użyteczności publicznej( CCTV, radiołączność, kontrola dostępu, sieci strukturalne, centrale telefoniczne, sieć dyspozytorska, instalacje p-poż ).

 

 

4. Inspektor nadzoru robót elektrycznych

Wymagania podstawowe

Uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Doświadczenie:

Minimum dwa lata pracy na stanowisku kierownika robót lub inspektora nadzoru, wykształcenie wyższe techniczne

Udział w realizacji robót:

Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych na potrzeby obiektów podziemnych w warunkach wielkomiejskich.

Wykonywanie instalacji elektroenergetycznych w obiektach podziemnych i naziemnych o charakterze przemysłowym i/lub użyteczności publicznej oraz instalacji sterowania urządzeniami energetycznymi i sanitarnymi

 

Oferujemy:

 • ciekawą, stabilną pełną wyzwań pracę,
 • stały rozwój kwalifikacji zawodowych.
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 31 maja 2018r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz. 922)

Metro Warszawskie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa jako Administrator Danych Osobowych - wykonując obowiązek wynikający z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - informu­je, że w swoim zbiorze danych osobowych posiada Pani/a dane osobowe zgroma­dzone w zakresie niezbędnym w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest przepis art. 23 ust. 1 pkt 5 ww. Ustawy. Dane te przetwarzane są również w calach archiwalnych i statystycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jednocześnie Metro Warszawskie informuje o prawie dostępu do treści danych, ich poprawiania, modyfikacji oraz możliwości skorzystania z innych uprawnień przewidzianych unormowaniami Ustawy o ochronie danych osobowych. Dane Pani/a nie są udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianych przepisami prawa.