Kontakt z Biurem Najmu i Reklamy:
Dyrektor Biura Najmu i Reklamy
Grzegorz Popielarz
Tel. (22) 655-46-80, 
e-mail: g.popielarz@metro.waw.pl

 

 

METRO WARSZAWSKIE SP.Z O.O. PRZYJMUJE OFERTY W RAMACH
PISEMNEGO KONKURSU OFERT NA WYNAJEM NIŻEJ WYMIENIONYCH LOKALI NA I LINII METRA.

OFERTY SĄ PRZYJMOWANE DO 14.03.2017r.DOGODZINY0 9:00.

 LOKALE DO WYNAJĘCIA

  1. Lokal nr 1000D o wielkości 36,30 m2 w pasażu handlowym stacji A14 Świętokrzyska – cena minimalna 66,00 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji. Do lokalu przynależy pom. toalety nr 005A, która znajduje się w tym samym pasażu stacji, cena minimalna - 157,20 zł netto za całe pomieszczenie toalety.
  2. Lokal nr 003 o wielkości 27,60 m2 w pasażu handlowym stacji A15 Ratusz-Arsenał, – cena minimalna 60,00 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji.
  3. Lokal nr 004 o wielkości 27,90 m2 w pasażu handlowym stacji A15 Ratusz-Arsenał, – cena minimalna 60,00 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji.
  4. Lokal nr 007 o wielkości 27,60 m2 w pasażu handlowym stacji A15 Ratusz-Arsenał, – cena minimalna 60,00 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji.
  5. Lokal nr 1012 o wielkości 23,80 m2 na antresoli stacji A23 Młociny – cena minimalna 300,00 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji.

WITRYNY DO WYNAJĘCIA

  1. Witryna nr 1 w pasażu handlowym stacji A15 Ratusz-Arsenał, – cena minimalna za całą powierzchnię witryny 100,00 zł w wymiarze miesięcznym netto. Witryna jest dostępna od ręki pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków podpisania umowy.
  2. Witryna nr 2 w pasażu handlowym stacji A15 Ratusz-Arsenał, – cena minimalna za całą powierzchnię witryny 100,00 zł w wymiarze miesięcznym netto. Witryna jest dostępna od ręki pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków podpisania umowy.
  3. Witryna nr 6 o wielkości 16,94 m2 na północnej antresoli stacji A13 Centrum
    (w przejściu na ul. Złotą) - cena minimalna 20,00 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto.  Witryna jest dostępna od ręki pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków podpisania umowy.

 

Na terenie metra, również w lokalach handlowych obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.W lokalach na stacjach metra nie jest dopuszczona działalność gastronomiczna,fryzjerska i pralni chemicznych, sprzedaż napojów alkoholowych,materiałów niebezpiecznych i łatwopalnych. Nie są dopuszczone kantory,zakłady wzajemne,z wyłączeniem LOTTO.Nie jest również dopuszczona działalność objęta ograniczeniem dostęp uzewzględunawiek. Nie przyjmujemy również ofert,które przewidują powtórzenie działalności lub sprzedaży asortymentu towarowego już prowadzonego na danej antresoli lub wdanym pasażu.


W przypadku przyjęcia złożonej przez oferenta oferty, warunkiem podpisania umowy najmu jest dostarczenie aktualnych dokumentów rejestracyjnych swojej firmy (wypisz KRS lub zaświadczenia
o działalności gospodarczej,REGON,nr konta bankowego) i wpłacenie przez oferenta kaucji zabezpieczającej w wysokości 3-chmiesięcznych czynszów brutto.Po podpisaniu umowy należy
do niej sporządzić akt notarialny poddania się egzekucji w zakresie wydania lokalu po wygaśnięciu umowy najmu. Koszt aktu około 200zł+VAT.

 

Szczegóły dotyczące warunków najmu są dostępne we wzorze ogólnej umowy najmu:
Wzór Umowy Najmu Lokalu 
lub we wzorze umowy najmu witryny 
Wzór Umowy Najmu Witryny

Informacje na temat wynajmu powierzchni handlowych można uzyskać również pod nr telefonu (22) 655 46 81 lub (22) 655 46 82. 
Oferty należy składać na:
Formularzu oferty z Formularzem referencji
podpisać przez osobę upoważnioną, opieczętować pieczątką firmową i wraz z załącznikami
do umowy, wymienionymi wyżej przesłać na adres Metra Warszawskiego:


Metro Warszawskie sp. z o.o.
Biuro Najmu i Reklamy
Ul. Wilczy Dół 5
02-798 Warszawa


lub złożyć osobiście w siedzibie Metra, w kancelarii, która jest w budynku portierni przy bramie wjazdowej do siedziby metra w godzinach od 07:00 do 14:00 w dni robocze od daty ukazania się ogłoszenia do dnia 13.03.2017 r. W dniu 14.03.2017 r. oferty można składać do godz. 09:00. Oferty które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Ofertę należy umieścić w kopercie na której należy podać którego lokalu ona dotyczy i dane oferenta. Do oferty należy również wpłacić wadium konkursowe w wysokości 3 000,00 zł.  Wadium należy wpłacić przelewem z zaznaczeniem „Wadium konkurs ofert” na rachunek Metra Warszawskiego Sp. z o.o.  w PeKaO S.A. nr konta:
61 1240 6003 1111 0000 4947 4518.
Kopię dowodu wpłaty oferent dołącza do oferty. Wadium może być przeznaczone przez Oferenta wygrywającego konkurs ofert na kaucję zabezpieczającą do umowy lub w przypadku oferentów, którzy nie wygrają konkursu, zostanie zwrócone zgodnie z Regulaminem:ZAŁĄCZNIK DO ZASAD NAJMU I DZIERŻAWY