Kontakt z Biurem Najmu i Reklamy:
Dyrektor Biura Najmu i Reklamy
Grzegorz Popielarz
Tel. (22) 655-46-80, 
e-mail: g.popielarz@metro.waw.pl

 

 

METRO WARSZAWSKIE SP. Z O.O. PRZYJMUJE OFERTY W RAMACH PISEMNEGO KONKURSU OFERT NA WYNAJEM NIŻEJ WYMIENIONYCH LOKALI NA I LINII METRA

OFERTY SĄ PRZYJMOWANE DO 28.11.2018 r. DO GODZINY 09:00.

 

LOKALE DO WYNAJĘCIA NA I LINII METRA

Lokal nr 013 o wielkości 17,92 m2 na antresoli południowej stacji A6 Służew – cena minimalna 57,00 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji.

Lokal nr 013 o wielkości 13,90 m2 na antresoli południowej stacji A8 Wierzbno – cena minimalna 57,00 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji.

Lokal nr 113 o wielkości 36,85 m2 na antresoli południowej stacji A9 Racławicka – cena minimalna 57,00 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji.

Lokal nr 2001H o wielkości 36,44 m2 w pasażu handlowym stacji A13 Centrum – cena minimalna 30,00 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji.

Lokal nr 2002A o wielkości 36,60 m2 w pasażu handlowym stacji A13 Centrum – cena minimalna 30,00 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji.

Lokal nr 2002F+G o wielkości 149,54 m2 na pasażu wschodnim stacji A13 Centrum – cena minimalna 94,23 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji.

Lokal nr 2002L o wielkości 20,31 m2 w pasażu handlowym stacji A13 Centrum – cena minimalna 30,00 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji.

Lokal nr 2010A o wielkości 13,35 m2 w pasażu handlowym stacji A13 Centrum – cena minimalna 30,00 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji.

Lokal nr 001 o wielkości 26,16 m2 w pasażu handlowym stacji A15 Ratusz-Arsenał, – cena minimalna 30,00 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji.

Lokal nr 002 o wielkości 27,60 m2 w pasażu handlowym stacji A15 Ratusz-Arsenał, – cena minimalna 30,00 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji.

Lokal nr 008 o wielkości 16,00 m2 w pasażu handlowym stacji A15 Ratusz-Arsenał, – cena minimalna 76,88 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu od dnia 03.01.2019 r. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji.

Lokal nr 018 o wielkości 22,48 m2 w pasażu handlowym stacji A15 Ratusz-Arsenał, – cena minimalna 30,00 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już występuje na antresoli stacji.

Witryna nr 4 znajdująca się w pasażu handlowym stacji A15 Ratusz-Arsenał, – cena minimalna 258,28 zł za cała powierzchnię wystawową witryny w wymiarze miesięcznym netto. Witryna będzie dostępna pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W witrynie nie może być eksponowana branża, która już występuje na antresoli stacji.

Witryna nr 4 o wielkości 9,46 m2 znajdująca się na antresoli stacji A13 Centrum, – cena minimalna 35,44 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Witryna będzie dostępna pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W witrynie nie może być eksponowana branża, która już występuje na antresoli stacji.

Na terenie metra, również w lokalach handlowych obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

W lokalach na stacjach metra nie jest dopuszczona działalność gastronomiczna, fryzjerska i pralni chemicznych, sprzedaż napojów alkoholowych, materiałów niebezpiecznych i łatwopalnych. Nie są dopuszczone kantory, zakłady wzajemne, z wyłączeniem LOTTO. Nie jest również dopuszczona działalność objęta ograniczeniem dostępu ze względu na wiek. Nie przyjmujemy również ofert, które przewidują powtórzenie działalności lub sprzedaży asortymentu towarowego już prowadzonego na danej antresoli lub w danym pasażu.

Szczegóły dotyczące warunków najmu są dostępne we wzorze ogólnej umowy najmu:

Wzór Umowy Najmu Lokalu

Lub we wzorze umowy najmu witryny

Wzór Umowy Najmu Witryny

Informacje na temat wynajmu powierzchni handlowych można uzyskać również pod nr telefonu
(22) 655 46 81 lub (22) 655 46 82.

Oferty należy składać na Formularzu oferty z Formularzem referencji, podpisać przez osobę upoważnioną, opieczętować pieczątką firmową. Do oferty należy załączyć aktualne dokumenty rejestracyjne swojej firmy (wypis z KRS lub zaświadczenia o działalności gospodarczej, REGON, nr konta bankowego) i kopię dowodu wpłaty przez oferenta kaucji zabezpieczającej w wysokości 3-ch miesięcznych czynszów brutto. Wadium należy wpłacić przelewem z zaznaczeniem „Wadium konkurs ofert” na rachunek Metra Warszawskiego Sp. z o.o. w PeKaO S.A. nr konta: 61 1240 6003 1111 0000 4947 4518. W przypadku przyjęcia oferty i podpisania umowy należy do niej sporządzić akt notarialny poddania się egzekucji w zakresie wydania lokalu po wygaśnięciu umowy najmu. Koszt aktu około 200 zł + VAT. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w kopercie na której należy podać którego lokalu ona dotyczy i dane oferenta a następnie przesłać na adres Metra Warszawskiego:

Metro Warszawskie sp. z o.o.

     Biuro Najmu i Reklamy

Ul. Wilczy Dół 5

           02-798 Warszawa

lub złożyć osobiście w siedzibie Metra, w kancelarii, która jest w budynku portierni przy bramie wjazdowej do siedziby metra w godzinach od 07:00 do 14:00 w dni robocze od daty ukazania się ogłoszenia do dnia 27.11.2018 r. W dniu 28.11.2018 r. oferty można składać do godz. 09:00. Oferty które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Wadium może być przeznaczone przez Oferenta wygrywającego konkurs ofert na kaucję zabezpieczającą do umowy lub w przypadku oferentów, którzy nie wygrają konkursu, zostanie zwrócone zgodnie z Regulaminem: Regulamin pisemnego konkursu ofert