Zmiana w kursowaniu pociągów

Metro Warszawskie Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w dniu  24 czerwca 2011 r. (piątek) metro kursować będzie według rozkładu jazdy dnia świątecznego z dodatkowymi kursami nocnymi.

Rozkład jazdy pociągów metra znajdziesz tutaj.

Więcej...

Nowe informacje i zdjęcia w Dzienniku Budowy

W Dzienniku Budowy zostały zamieszczone nowe informacje i zdjęcia dotyczące prac przy centralnym odcinku II linii metra oraz kolejne pozwolenie dla stacji C14 Stadion. Więcej >>>>

Więcej...

Badanie opinii pasażerów

pliki/aktualnosci/2011/wykres4_100.jpgUprzejmie informujemy, że w dniach od 10 do 16 czerwca 2011 roku firma badawcza przeprowadzi na stacjach metra ankiety dotyczące zadowolenia pasażerów korzystających z usług podziemnej kolejki. Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu i udzielenie wywiadu ankieterowi.

Więcej...

Nowe informacje w Dzienniku Budowy

W Dzienniku Budowy pojawiły się nowe informacje z placu budowy centralnego odcinka metra. Zamieściliśmy również informacje o monitoringu obiektów leżących w sąsiedztwie inwestycji oraz najnowsze zdjęcia z zabezpieczania Pomnika Syrenki. Więcej>>>>

Więcej...

INFORMACJA NA TEMAT MONTAŻU OZNAKOWANIA DOTYKOWEGO NA STACJACH METRA

Wykonawca – PHU Urbanowski – zgodnie z zapisami umowy przedstawił szczegółowy harmonogram realizacji oznakowania dotykowego na stacjach metra, który po pozytywnej opinii Zarządu Transportu Miejskiego został zatwierdzony przez Zarząd Metra.

Pierwsze prace rozpoczną się w nocy 28 czerwca na stacji Świętokrzyska. Od godziny 23 przez dwie kolejne noce pociągi nie będą zatrzymywać się na tej stacji – szczegółowy harmonogram w załączeniu.

Więcej...

Zmiany w organizacji ruchu - zapraszamy do Dziennika Budowy

W Dzienniku Budowy są najnowsze informacje na temat zmian w organizacji ruchu. Zamieściliśmy również informację o  pozwoleniu na budowę stacji Stadion (C14) oraz o instrumentach pomiarowych w tunelu Więcej >>>

Więcej...

Rozstrzygnięcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na wykonanie oznakowania ostrzegawczego na stacjach metra

W dniu 28 kwietnia 2011 roku Oferent, firma P.H.U URBANOWSKI, złożył uzupełnienie dokumentów wymaganych w przetargu na wykonanie oznakownaia ostrzegawczego na stacjach metra.

W dniu 29 kwietnia Komisja Przetargowa stwierdziła ważność złożonej oferty i dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

Do Oferenta, firmy P.H.U URBANOWSKI, zostało wysłane pismo z wezwaniem do podpisania umowy. Termin podpisania umowy został wyznaczony do dnia 6 maja br.

Więcej...

Kolejny sprawdzian Reprezentacji Polski Rugby na Wózkach przed Mistrzostwami Europy

pliki/aktualnosci/2011/rugby04_2011_1.jpg11 kwietnia Reprezentacja Polski Rugby na Wózkach wspólnie z drużynami narodowymi Kanady i Nowej Zelandii rozpoczęła zgrupowanie w niemieckim Wilnsdorf/Dullsburg. Zgrupowanie miało przygotować team Polski do największej imprezy sportowej na świecie – Bernd Best Turnier. Jednocześnie jest niezwykle ważnym elementem przygotowań do tegorocznych Mistrzostw Europy w szwajcarskim Nottwil, które są ostatnią kwalifikacją paraolimpijską.

Więcej...

Informacja o postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia na wykonanie oznakowania ostrzegawczego na stacjach metra.

W związku z toczącym się postępowaniem przetargowym na wykonanie oznakowania ostrzegawczego na stacjach metra informujemy o stanie spraw.

W dniu 19 kwietnia br. Zarząd Metra Warszawskiego Sp. z o.o. podjął uchwałę o podwyższeniu kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia na wykonanie oznakowania dotykowego i wizualnego na stacjach I linii metra do wysokości netto 4.678.700,00 zł. czyli takiej, jaką zgłosił Oferent - firma P.H.U URBANOWSKI.

W dniu 19 kwietnia 2011 r. Metro Warszawskie Sp. z o.o. zwróciło się do Oferenta o uzupełnienie oferty zgodnie z pkt 6.2 SIWP o następujące dokumenty:

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24. ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

Zgodnie ze złożoną ofertą, Wykonawca -  P.H.U URBANOWSKI polegać ma na wiedzy i doświadczeniu firmy CALIBRA S.C.  W takim przypadku, zgodnie z pkt. 6.4 SIWP, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania za pomocą dokumentów wymienionych w pkt 6.2 SIWP, iż w stosunku do firmy CALIBRA S.C nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. W ofercie brak jest dokumentów wymienionych w pkt. 6.2 SIWP, które powinny być złożone przez firmę CALIBRA S.C.

   Termin złożenia dokumentów wyznaczony został na dzień 28.04.2011 r. do godz. 10:00 w Kancelarii w Budynku Portierni Głównej Metra Warszawskiego Sp. z o.o.

   Więcej...

   Metro w okresie Świąt Wielkanocnych

   Metro Warszawskie Sp. z o.o. informuje o zmianach w kursowaniu pociągów metra w okresie Świąt Wielkanocnych:
   - w dniu 17 kwietnia 2011 roku (niedziela), pociągi metra będą kursowały według sobotniego rozkładu jazdy (bez kursów nocnych);
   - w dniach 24 i 25 kwietnia 2011 roku (niedziela-poniedziałek), pociągi metra będą kursowały według rozkładu jazdy dnia świątecznego. Dodatkowo w dniach tych realizowane będą kursy nocne.
   Szczegółowy rozkład jazdy pociągów metra znajdziesz tutaj.

   Więcej...