Rozstrzygnięcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na wykonanie oznakowania ostrzegawczego na stacjach metra

W dniu 28 kwietnia 2011 roku Oferent, firma P.H.U URBANOWSKI, złożył uzupełnienie dokumentów wymaganych w przetargu na wykonanie oznakownaia ostrzegawczego na stacjach metra.

W dniu 29 kwietnia Komisja Przetargowa stwierdziła ważność złożonej oferty i dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

Do Oferenta, firmy P.H.U URBANOWSKI, zostało wysłane pismo z wezwaniem do podpisania umowy. Termin podpisania umowy został wyznaczony do dnia 6 maja br.

Więcej...

Kolejny sprawdzian Reprezentacji Polski Rugby na Wózkach przed Mistrzostwami Europy

pliki/aktualnosci/2011/rugby04_2011_1.jpg11 kwietnia Reprezentacja Polski Rugby na Wózkach wspólnie z drużynami narodowymi Kanady i Nowej Zelandii rozpoczęła zgrupowanie w niemieckim Wilnsdorf/Dullsburg. Zgrupowanie miało przygotować team Polski do największej imprezy sportowej na świecie – Bernd Best Turnier. Jednocześnie jest niezwykle ważnym elementem przygotowań do tegorocznych Mistrzostw Europy w szwajcarskim Nottwil, które są ostatnią kwalifikacją paraolimpijską.

Więcej...

Informacja o postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia na wykonanie oznakowania ostrzegawczego na stacjach metra.

W związku z toczącym się postępowaniem przetargowym na wykonanie oznakowania ostrzegawczego na stacjach metra informujemy o stanie spraw.

W dniu 19 kwietnia br. Zarząd Metra Warszawskiego Sp. z o.o. podjął uchwałę o podwyższeniu kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia na wykonanie oznakowania dotykowego i wizualnego na stacjach I linii metra do wysokości netto 4.678.700,00 zł. czyli takiej, jaką zgłosił Oferent - firma P.H.U URBANOWSKI.

W dniu 19 kwietnia 2011 r. Metro Warszawskie Sp. z o.o. zwróciło się do Oferenta o uzupełnienie oferty zgodnie z pkt 6.2 SIWP o następujące dokumenty:

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24. ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

Zgodnie ze złożoną ofertą, Wykonawca -  P.H.U URBANOWSKI polegać ma na wiedzy i doświadczeniu firmy CALIBRA S.C.  W takim przypadku, zgodnie z pkt. 6.4 SIWP, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania za pomocą dokumentów wymienionych w pkt 6.2 SIWP, iż w stosunku do firmy CALIBRA S.C nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. W ofercie brak jest dokumentów wymienionych w pkt. 6.2 SIWP, które powinny być złożone przez firmę CALIBRA S.C.

   Termin złożenia dokumentów wyznaczony został na dzień 28.04.2011 r. do godz. 10:00 w Kancelarii w Budynku Portierni Głównej Metra Warszawskiego Sp. z o.o.

   Więcej...

   Metro w okresie Świąt Wielkanocnych

   Metro Warszawskie Sp. z o.o. informuje o zmianach w kursowaniu pociągów metra w okresie Świąt Wielkanocnych:
   - w dniu 17 kwietnia 2011 roku (niedziela), pociągi metra będą kursowały według sobotniego rozkładu jazdy (bez kursów nocnych);
   - w dniach 24 i 25 kwietnia 2011 roku (niedziela-poniedziałek), pociągi metra będą kursowały według rozkładu jazdy dnia świątecznego. Dodatkowo w dniach tych realizowane będą kursy nocne.
   Szczegółowy rozkład jazdy pociągów metra znajdziesz tutaj.

   Więcej...

   List do Redaktora Naczelnego Gazety Stołecznej

   Szanowny Panie Redaktorze,

   w nawiązaniu do artykułu „Nierealne guzki w metrze?” zamieszczonego w wydaniu Gazety Stołecznej z dnia 7 kwietnia 2011 roku Metro Warszawskie Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że:

   1. warunki wykonania oznakowania dotykowego zostały szczegółowo przeanalizowane i wyliczone przez zespół inżynierów Metra Warszawskiego;

   2. osoby te mają wieloletnie doświadczenie i wiedzę w zakresie planowania i organizacji prac utrzymaniowych w przerwie nocnej w metrze;

   3. wyliczenia osób, które na co dzień zajmują się planowaniem prac w trakcie krótkich przerw nocnych należy uznać za poprawne i w pełni wykonalne.

   Nie odnosimy się do szczegółowych kwestii poruszonych w artykule, ponieważ trwa postępowanie przetargowe.

   Więcej...

   Informacja na temat prędkości schodów ruchomych

   W związku z dyskusją dotyczącą schodów ruchomych w metrze informujemy, że norma europejska EN 115-1:2008 w punkcie  5.4.1.2.2 stanowi, że:

   „Prędkość nominalna schodów ruchomych nie powinna przekraczać:

   - 0,75 m/s dla schodów ruchomych o kącie nachylenia α do 30°

   - 0,50 m/s dla schodów ruchomych o kącie nachylania α ponad 30° do 35°.”

   Konieczność stosowania się do w/w normy nakłada na Metro Warszawskie Sp. z o.o. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008 w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dyrektywa 2006/42/WE).

   Informujemy, że kąt nachylenia wszystkich schodów ruchomych w warszawskim metrze wynosi powyżej 30°. Tym samym zostały spełnione warunki zawarte w odpowiednim punkcie zacytowanego przepisu.

   Więcej...

   Kolejny turniej Reprezentacji Polski Rugby na Wózkach pod patronatem Metra Warszawskiego

   pliki/aktualnosci/2011/rugbynw_5100.jpgReprezentacja Polski Rugby na Wózkach dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Sportu oraz Spółki Metro Warszawskie rozpoczęła nowy sezon od startu w międzynarodowym turnieju w austriackim Graz.
   Turniej, który rozpoczął cykl przygotowawczy do Mistrzostw Europy w szwajcarskim Nottwil rozegrany został w dniach od 11 do 13 marca 2011 roku i był pierwszym sprawdzianem dla drużyny polskiej, która w tym roku stawia sobie ambitny cel uzyskania awansu na Igrzyska w Londynie w roku 2012.

   Więcej...

   Metro Warszawskie ponownie nagrodzone

   pliki/aktualnosci/2011/metroawards2011_2.jpgUprzejmie informujemy, że Metro Warszawskie otrzymało nagrodę podczas dorocznej międzynarodowej konferencji MetroRail 2011, która odbyła się w Mediolanie w dniach 14 – 17 marca br.
   Konferencja MetroRail to okazja, aby porównać się z innymi operatorami metra na świecie, a także uczyć się jak tworzyć zaawansowany technologicznie, nowoczesny, ekonomiczny i bezpieczny system podziemnej kolejki. To także okazja do spotkań i wymiany doświadczeń dla ponad 300 delegatów - operatorów metra, a także czołowych dostawców technologii, przedstawicieli samorządów terytorialnych, analityków i ekspertów z całego świata.
   W tegorocznej edycji konkursu Metro Warszawskie Sp. z o.o. zgłosiło swoje uczestnictwo w jednej kategorii: Najlepiej udoskonalane metro.

   Więcej...

   Dodatkowe informacje dotyczące oznakowania dotykowego

   Uzupełniając informację o ogłoszonym przetargu na wykonanie oznakowania ostrzegawczego na stacjach metra, przedstawiamy kilka dodatkowych szczegółów:

   W dniu 10 marca 2011 o godzinie 12.33 Ministerstwo Infrastruktury zamieściło na swojej stronie informację, że projekt Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle metra i ich usytuowanie, został skierowany do notyfikacji w Komisji Europejskiej.

   W związku z tym 10 marca o godzinie 15, ogłosiliśmy przetarg na wykonanie i montaż wizualnych i dotykowych znaków ostrzegawczych na wszystkich peronach i schodach I linii metra.

   Rozporządzenie określa wzór elementu oznakowania dotykowego oraz układ rozmieszczenia znaków ostrzegawczych. Poniżej przedstawiamy przyjęte rozwiązania:

   Własne normy krajowe opracowały również: Francja – 1989, norma oznakowania we NFP 98-351,1989; Wielka Brytania - 1991; Włochy - 1997; Austria – 1997 norma oznakowania V2102; Niemcy - 2000, norma oznakowania DIN 32984; Szwecja – 2004 - badania i opracowanie normy

    

   Więcej...

   Ogłoszenie przetargu na wykonanie i montaż wizualnych i dotykowych znaków ostrzegawczych na wszystkich peronach i schodach I linii metra

   W dniu dzisiejszym ogłosiliśmy przetarg na wykonanie i montaż wizualnych i dotykowych znaków ostrzegawczych na wszystkich peronach i schodach I linii metra. Ogłoszenie przetargu było możliwe dzięki zakończeniu krajowego etapu prac nad Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle metra i ich usytuowanie. Właśnie 10 marca 2011 Ministerstwo Infrastruktury przekazało projekt do notyfikacji do Komisji Unii Europejskiej.

   Więcej...