Informacja na temat wpływu budowy odcinka centralnego II linii metra na otoczenie

W związku z toczącą się dyskusją na temat wpływu budowy stacji C15 (Dworzec Wileński) odcinka centralnego II linii metra na otoczenie, Metro Warszawskie informuje, że

Decyzją nr III OT/18/2013 z dnia 18 stycznia 2013 roku Powiatowy Inspektor nadzoru Budowlanego nakazał „usunięcie nieprawidłowości dotyczącej stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Targowej 67 w Warszawie”.  Prace te ma wykonać Wspólnota Mieszkańców Targowa 67. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. (decyzja znajduje się tu-->)

Przed rozpoczęciem prac, w 2010 roku, Instytut Techniki Budowlanej wykonał szczegółową inwentaryzację budynku. W Karcie Katalogowej (załączamy fragment ze zdjęciami, ) budynku Instytut Techniki Budowlanej stwierdził, że:
„Ogólny stan techniczny budynku niezadowalający.
W piwnicy lewej oficyny (od strony budynku Targowa 65) zinwentaryzowane pęknięcia ścian i stropów o szerokości rozwarcia do 3-4mm, co wymagać będzie szczególnej obserwacji.
Na elewacji frontowej niewielkie rysy. Na ścianach od podwórza rysy i pęknięcia ścian międzyokiennych, liczne ubytki tynków. Uszkodzenia stropów nad klatkami schodowymi – spękania i zacieki.
Zgodnie z instrukcją ITB budynek należy zakwalifikować do 4-tej skali uszkodzeń -„stan niezadowalający”. (fragment Karty Katalogowej ze zdjęciami znajduje się tu-->)

Niezależnie od powyższego, AGP Metro Polska wykona na swój koszt naprawę uszkodzeń wynikających z prowadzonych prac przy budowie stacji C15 Dworzec Wileński. W tym celu AGP zawarło umowę z firmą Mostostal Zabrze.

W związku z niewydaniem przez Wspólnotę Mieszkaniową Targowa 67 zgody na wejście na teren posesji, nie ma możliwości rozpoczęcia prac naprawczych.

Więcej...

Informacja Metra Warszawskiego dotycząca budynków położonych przy budowie II linii

W związku z toczącą się dyskusją dotyczącą wpływu budowy odcinka centralnego II linii metra na otoczenie, w szczególności na budynki położone wzdłuż trasy budowy, Metro Warszawskie Sp. z o.o. informuje, że:

  • - wzdłuż terenu budowy zainstalowano łącznie 5000 urządzeń monitorujących drgania budynków;
  • - są one zainstalowane na 186 budynkach;
  • - odczyty z urządzeń są na bieżąco przesyłane do centrum monitorowania i w przypadku wystąpienia zagrożeń istnieje możliwość natychmiastowej reakcji (np. wstrzymania prac);
  • - wszystkie budynki położone wzdłuż terenu budowy mają założoną dokumentację (tzw. Karty Katalogowe - budynku) opisujące stan budynku sprzed rozpoczęcia robót;
  • - zgodnie z kontraktem Wykonawca jest ubezpieczony i ma obowiązek naprawienia ewentualnych szkód wynikłych z prowadzonych prac.

Odnosząc się bezpośrednio do sprawy budynku Targowa 70:

Prace koło budynku rozpoczęły się w sierpniu 2012 roku.

Na budynku rozmieszczonych zostało początkowo 14 urządzeń monitorujących (reperów). Po informacjach od mieszkańców dodatkowo zamontowano 10 urządzeń. (mapka rozmieszczenia urządzeń, jpg 310KB)

Karta Katalogowa budynku została opracowana w 2007 roku.

Opinię na temat stanu technicznego budynku przygotował Instytut Techniki Budowlanej. Stwierdzono w niej, że:

4.1. Uszkodzenia elementów murowych i betonowych.

[…]

Uszkodzenia zewnętrzne:

Na wszystkich blokach występują pęknięcia ścian, gzymsów i cokołów oraz ubytki tynków, ubytki materiałowe w płytach balkonowych z korozją belek stalowych oraz pęknięcia sklepienia nad przejazdem bramowym, zarysowania tympanonów oraz pęknięcia w bramie wjazdowej. […]

Uszkodzenia wewnętrzne:

Podłużne pęknięcia sklepień nad klatką schodową, zacieki w stropie nad klatką pęknięcia ściany pod spocznikiem schodów.

4.2. STAN MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH

Klasyfikacja jakościowa materiałów i objawy uszkodzeń elementów: pęknięcia gzymsów i cokołów, niektóre rysy przechodzą przez całą grubość ściany. Budynki B i C szczególnie uległy uszkodzeniu podczas rozpoczętej budowy metra w 1953r. (a następnie zaniechanej). W latach sześćdziesiątych wykonano naprawę przez wzmocnienie ścian fundamentowych piwnic i wbudowanie wieńców.

Uszkodzenia budynku określono jako poważne (4 stopień w skali 5-stopnoiwej ITB lub średnie – 3 stopień).

Do Katalogu dołączono zdjęcia z roku 2007, które zamieszczamy w pliku PDF (870KB).

Wykonawca zlecił wykonanie analizy przyczyn spękań na ścianach budynku. Jej wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości.

Więcej...

Warszawiacy oglądali nowy pociąg metra

pliki/aktualnosci/2013/Inspiro/InspiroSTP51.jpgW sobotę 12 stycznia 2013 roku na Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty odbyła się prezentacja nowego, supernowoczesnego pociągu metra Inspiro. To pierwszy z 35 nowych składów metra, które zaczną wozić pasażerów I i II linią metra. Pojazdy Inspiro, zaprojektowane i wykonane specjalnie dla Warszawy, spełniają najwyższe standardy i wymagania Unii Europejskiej pod względem bezpieczeństwa, ochrony środowiska oraz dostępności dla wszystkich grup pasażerów.
Uroczystego odsłonięcia pociągu dokonała Prezydent m.st. Warszawy Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Więcej...

Nowa fotorelacja w Dzienniku Budowy

W Dzienniku Budowy zamieściliśmy fotorelację z opuszczania Tarcz TBM Wisła I i Wisła II do szybu startowego przy Dworcu Wileńskim.

Zapraszamy do oglądania!

Więcej...

Sprostowanie do artykułu portalu TVNWarszawa.pl

Szanowny Panie Redaktorze.

W związku z artykułem pt. „Tunel Wisłostrady opóźniony. Otwarcie pod koniec stycznia” autorstwa PAP/su/b, opublikowanym na Państwa łamach w dniu 14 grudnia 2012 roku zgodnie z art. 31a Ustawy Prawo Prasowe proszę o zamieszczenie sprostowania następującej treści (oznaczonej cudzysłowami):

„W artykule pt. „Tunel Wisłostrady opóźniony. Otwarcie pod koniec stycznia” autorstwa PAP/su/b opublikowanym na Państwa łamach w dniu 14 grudnia 2012 roku zamieszczona została informacja, że „Pod koniec października Jerzy Lejk, prezes warszawskiego metra zapowiedział, że termin zakończenia wszystkich prac to 15 grudnia.”

Informacja ta jest nieprawdziwa, gdyż w rzeczywistości wypowiedź brzmiała:

[wypowiedź Prezesa Jerzego Lejka] - „Termin zakończenia prac, zapisany w tej decyzji [decyzja WINB z 19.10 – dopisek Rzecznika Metra] to 15 grudnia 2012 roku

[pytanie dziennikarza] - czyli 15 grudnia już będą mogły przejechać tędy samochody?

[wypowiedź Prezesa Jerzego Lejka] - 15 grudnia mają zostać zakończone te prace zabezpieczające, które się toczą, następnie będzie przebiegała procedura dopuszczenia do ruchu.

Nagranie powyższej wypowiedzi zostało zamieszczone jako odnośnik we wskazanym artykule.

W tym samym artykule zawarta jest wypowiedź Dyrektora Stołecznego Biura Koordynacji Inwestycji i Remontów Wiesława Witka, że „Do soboty będą trwały jeszcze prace wzmacniające w okolicach korytarza przyszłego łącznika między dwoma częściami stacji metra. […] Podkreślił, że potem rozpoczną się procedury odbioru”. Do soboty czyli do 15 grudnia jak wskazano w decyzji Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.:

Jak jednoznacznie wynika z powyższego:

1. wypowiedź Prezesa Jerzego Lejka została zacytowana niezgodnie ze stanem faktycznym;

2. tytuł artykułu oraz śródtytuł „Miała być połowa grudnia” wprowadzają w błąd, gdyż w terminie do 15 grudnia 2012 miał być wykonany pewien etap prac, co jednoznacznie potwierdzają faktyczne wypowiedzi obu rozmówców.

Z poważaniem

Rzecznik Prasowy

Metra Warszawskiego Sp. z o.o.

Krzysztof Malawko”

Więcej...

Informacja dotycząca tunelu Wisłostrady – ciąg dalszy

W dniu 12 grudnia 2012 zakończona została realizacja dwóch ścian odcinających łącznik północny stacji Powiśle, stanowiących uszczelnienie hydrauliczne obszaru pomiędzy dwoma korpusami: korpusu wschodniego z korpusem zachodnim (o których była mowa w punkcie 2 informacji z dnia 05.12.2012). Według decyzji Nr 1628/2012 Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z dnia 19.10.2012 – termin realizacji prac został wyznaczony na 15.12.2012 r.

Aktualnie trwają prace zalecone przez Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego Decyzją nr 1777/2012, polegające na wzmocnieniu warstw gruntu znajdujących się pomiędzy (nad) przyszłym łącznikiem korpusów stacji (wschodniego i zachodniego) a spodem wypełnienia pustki powstałej w wyniku osunięcia się gruntu w czasie awarii w dniu 14 sierpnia 2012 r.

Więcej...

Informacja dotycząca tunelu Wisłostrady

W związku z toczącą się dyskusją dotyczącą sytuacji w tunelu Wisłostrady prezentujemy poniżej stan spraw:

Niezwłocznie po wystąpieniu awarii przeprowadzone zostały ekspertyzy i wybrana metoda zabezpieczenia tunelu Wisłostrady. Prace zasadnicze przy wtłaczaniu specjalnej mieszanki w pustkę pod tunelem Wisłostrady rozpoczęły się 12 września.

Decyzją Nr 1628/2012 z dnia 19.10.2012 , wydaną przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, nałożono obowiązek wykonania prac zabezpieczających:

1. wzmocnienie warstw gruntu znajdującego się w przestrzeni nad łącznikiem północnym stanowiącym połączenie korpusu wschodniego stacji z korpusem zachodnim, a poniżej wykonanego już wypełnienia, poprzez iniekcję niskociśnieniową zaprawy cementowo-bentonitowej – Termin realizacji (wg decyzji) 15.12.2012 – prace wykonano

2. zrealizowanie dwóch ścian odcinających ten łącznik, stanowiących uszczelnienie hydrauliczne obszaru pomiędzy dwoma korpusami stacji metr, poprzez wysokociśnieniową iniekcję jednokierunkową zaczynu cementowego – Termin realizacji (wg decyzji) 15.12.2012 – prace w toku

Decyzją nr 2315/2012 z dnia 23.11.2012, wydaną przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, nałożono obowiązek przedłożenia oceny technicznej tunelu Wisłostrady. Ocena ta winna określać przydatność do dalszego, bezpiecznego użytkowania tego obiektu oraz zawierać przewidziane do wykonania (w określonych terminach) poszczególne roboty budowlane (bądź poszczególne badania i sprawdzenia), których realizacja może umożliwić przystąpienie do ponownego użytkowania tunelu Wisłostrady – Termin wykonania (wg decyzji) 1 miesiąc od otrzymania, tj. 29.12.2012

 

Rzecznik Prasowy

Więcej...

Odwołanie ograniczenia prędkości w rejonie stacji Świętokrzyska

Informujemy, że w związku z zakończeniem prac prowadzonych w bezpośredniej bliskości tuneli między stacjami Świętokrzyska i Centrum, od godziny 11 zostało odwołane ograniczenie prędkości pociągów na tym odcinku. Pociągi metra w obu kierunkach poruszają się z normalną prędkością.

Ograniczenie prędkości między stacjami Centrum i Świętokrzyska do 15 kilometrów na godzinę było związane z koniecznością wykonania prac nad zagęszczeniem gruntu wokół budowanej stacji C11 (Świętokrzyska) II linii metra.

Więcej...

Metro Warszawskie Partnerem XXI Targów Książki Historycznej 29 listopada – 2 grudnia 2012

Metro Warszawskie Sp. z o.o. po raz kolejny zostało partnerem XXI Targów Książki Historycznej. Targi Książki Historycznej to cykliczna impreza o charakterze promocyjno-informacyjnym i niekomercyjnym, organizowana przez Porozumienie Wydawców Książki Historycznej oraz Fundację Historia i Kultura. Towarzyszą jej liczne imprezy, spotkania autorskie, promocje książek oraz pokazy filmów fabularnych i dokumentalnych. W roku bieżącym Targi odbędą się w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie. Wstęp na Targi i wszystkie imprezy towarzyszące jest bezpłatny.

Link do strony internetowej Porozumienia Wydawców Książki Historycznej

Więcej...

Komunikat

W dniach od 16 do 23 listopada wyłączona z ruchu zostanie wschodnia jezdnia ulicy Marszałkowskiej w rejonie ul. Świętokrzyskiej i budowy stacji centralnego odcinka II linii metra - C11 (Świętokrzyska). Zamknięcie związane jest z wykonywanym dodatkowym wzmocnieniem ścian szczelinowych budowanej stacji C11 (Świętokrzyska), na które zdecydowano się po analizach sytuacji, jaka miała miejsce w rejonie ul. Szkolnej.

Więcej...