10/03/2005

Po zgłoszeniu przez generalnego wykonawcę gotowości do odbioru częściowego prac budowlanych (nastąpiło to zgodnie z umową 19 lutego 2005r.) inwestor zastępczy - Metro Warszawskie, powołał 21 lutego komisję wewnętrzną mającą ocenić zgodność wykonanych prac z projektem oraz z normami wymaganymi dla tego typu inwestycji. Zgodnie z regulaminem wewnętrznym Metra Warszawskiego komisja miała 14 dni na wskazanie ewentualnych usterek i podjęcie decyzji o odebraniu inwestycji. Ocenie podlegały "wszystkie roboty w obrębie stacji A-18 i torów odstawczych z wyłączeniem robót drogowych i ogrodniczych".

Komisja podjęła decyzję o nie odebraniu robót ze względu na:

  • niezakończone prace związane z uruchomieniem urządzeń transportu pionowego (nie są uruchomione windy oraz schody ruchome)
  • brak certyfikatów (wydawanych przez Transportowy Dozór Techniczny) dopuszczających do eksploatacji urządzenia transportu pionowego (windy i schody ruchome)
  • nieszczelność ścian systemowych, które nie spełniają norm bezpieczeństwa (podczas prób zadymienia do pomieszczeń technicznych przedostawał się dym, co mogłoby spowodować zagrożenie życia pracowników stacji w przypadku wybuchu pożaru)
  • niezakończone prace kamieniarskie na poziomie -1
  • nieukończony system informacji wizualnej
  • prace malarskie na powierzchniach betonowych w wyjściach
  • niezakończone roboty drogowe w otoczeniu wyjść
  • brak badań wytrzymałości betonu podbudowy nawierzchni torowej komory demontażowej
  • nieskończony magazyn torowy i nawierzchnia torowa w obszarze komory demontażowej

Wykonawca po usunięciu stwierdzonych wad i zakończeniu robót ponownie zgłosi gotowość do odbioru. Wykonawca nie podał konkretnej daty.

Metro Warszawskie, zgodnie z zapisami umowy z wykonawcą wystąpi o naliczenie kar umownych (około 172 000 zł. za każdy dzień zwłoki). Będzie ona naliczana od dnia zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru, czyli od 19 lutego 2005r., do dnia odebrania stacji przez Komisję Metra Warszawskiego.

Wróć