20/04/2011

W związku z toczącym się postępowaniem przetargowym na wykonanie oznakowania ostrzegawczego na stacjach metra informujemy o stanie spraw.

W dniu 19 kwietnia br. Zarząd Metra Warszawskiego Sp. z o.o. podjął uchwałę o podwyższeniu kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia na wykonanie oznakowania dotykowego i wizualnego na stacjach I linii metra do wysokości netto 4.678.700,00 zł. czyli takiej, jaką zgłosił Oferent - firma P.H.U URBANOWSKI.

W dniu 19 kwietnia 2011 r. Metro Warszawskie Sp. z o.o. zwróciło się do Oferenta o uzupełnienie oferty zgodnie z pkt 6.2 SIWP o następujące dokumenty:

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24. ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

Zgodnie ze złożoną ofertą, Wykonawca -  P.H.U URBANOWSKI polegać ma na wiedzy i doświadczeniu firmy CALIBRA S.C.  W takim przypadku, zgodnie z pkt. 6.4 SIWP, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania za pomocą dokumentów wymienionych w pkt 6.2 SIWP, iż w stosunku do firmy CALIBRA S.C nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. W ofercie brak jest dokumentów wymienionych w pkt. 6.2 SIWP, które powinny być złożone przez firmę CALIBRA S.C.

      Termin złożenia dokumentów wyznaczony został na dzień 28.04.2011 r. do godz. 10:00 w Kancelarii w Budynku Portierni Głównej Metra Warszawskiego Sp. z o.o.

      Wróć