03/06/2011

Wykonawca – PHU Urbanowski – zgodnie z zapisami umowy przedstawił szczegółowy harmonogram realizacji oznakowania dotykowego na stacjach metra, który po pozytywnej opinii Zarządu Transportu Miejskiego został zatwierdzony przez Zarząd Metra.

Pierwsze prace rozpoczną się w nocy 28 czerwca na stacji Świętokrzyska. Od godziny 23 przez dwie kolejne noce pociągi nie będą zatrzymywać się na tej stacji – szczegółowy harmonogram w załączeniu.

Zakres prac obejmuje zarówno perony, jak i schody wszystkich stacji. Między innymi wykuwany będzie czarny pas znajdujący się przy krawędzi peronów i w jego miejsce wstawiany będzie pas żółty. Na krawędzie peronów będą nanoszone pasy w kolorze żółtym. Wzdłuż wszystkich krawędzi peronów będzie montowany pas tzw. guzków. Prace na schodach będą polegać na zamontowaniu przed pierwszym stopniem schodów pasa guzków oraz naniesienie ostrzegawczego pasa żółtego na pierwszym i ostatnim stopniu schodów.

Większość prac będzie prowadzona w wydłużonej o godzinę przerwie nocnej – początek o godzinie 23.00 Na stacjach od Kabat do Politechniki montaż oznakowania dotykowego prowadzony będzie w czasie weekendów, co będzie wymagać wyłączenia stacji z ruchu pasażerskiego. Prace będą rozpoczynać się w soboty od godziny 1.00 i będą trwać do poniedziałku do godziny 4.00.

Prace przy montażu oznakowania schodów będą prowadzone po 16.00 z tym, że minimum połowa szerokości schodów byłaby dostępna dla pasażerów.

Warunki techniczne dla oznakowania dotykowego zawarte są w projekcie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie.

W dniu 10 marca 2011 o godzinie 12.33 Ministerstwo Infrastruktury zamieściło  na swojej stronie informację, że projekt Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie, został skierowany do notyfikacji w Komisji Europejskiej, tym samym został zakończy krajowy etap prac nad Rozporządzeniem.

W związku z tym 10 marca o godzinie 15, ogłosiliśmy przetarg na wykonanie i montaż wizualnych i dotykowych znaków ostrzegawczych na wszystkich peronach i schodach I linii metra.

Pierwsze postępowanie zostało unieważnione w dniu 25.03.2011, z powodu braku ważnych ofert. Tego samego dnia zostało ogłoszone drugie postępowanie. W wyniku rozstrzygnięcia tego postępowania, na które wpłynęła jedna oferta, w dniu 10 maja 2011 została podpisana umowa z Wykonawcą.  Zgodnie z warunkami umowy oznakowanie pojawi się na peronach wszystkich stacjach I linii metra do 31.08.2011. Stacje obecnie budowanego odcinka centralnego II linii metra będą spełniać wymagania  Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie.

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie określa sposób i wymagania w zakresie oznakowania strefy bezpieczeństwa na peronie. Rozwiązania określone w Rozporządzeniu uwzględniają warunki określone w Decyzji Komisji Wspólnot Europejskich nr C(2007) 6633 z dnia 21 grudnia 2007 r.; oraz opiniach przedstawicieli środowisk osób niepełnosprawnych, szczególnie Polskiego Związku Niewidomych, pozyskanych w trakcie testów różnych rozwiązań oznakowania w obiektach infrastrukturalnych metra i kolei, jak również w trakcie konsultacji prowadzonych przez Metro Warszawskie i Instytut Kolejnictwa. Ostateczna forma oznakowania, określona w Rozporządzeniu uwzględnia również uwagi zgłaszane  w trakcie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projektu rozporządzenia.

Załączamy wzory obowiązujących standardów oznakowania dotykowego oraz harmonogram prac.

harmonogram montażu oznakowania dotykowego

wizualizacja

rzut

Wróć