17/01/2013

W związku z toczącą się dyskusją dotyczącą wpływu budowy odcinka centralnego II linii metra na otoczenie, w szczególności na budynki położone wzdłuż trasy budowy, Metro Warszawskie Sp. z o.o. informuje, że:

  • - wzdłuż terenu budowy zainstalowano łącznie 5000 urządzeń monitorujących drgania budynków;
  • - są one zainstalowane na 186 budynkach;
  • - odczyty z urządzeń są na bieżąco przesyłane do centrum monitorowania i w przypadku wystąpienia zagrożeń istnieje możliwość natychmiastowej reakcji (np. wstrzymania prac);
  • - wszystkie budynki położone wzdłuż terenu budowy mają założoną dokumentację (tzw. Karty Katalogowe - budynku) opisujące stan budynku sprzed rozpoczęcia robót;
  • - zgodnie z kontraktem Wykonawca jest ubezpieczony i ma obowiązek naprawienia ewentualnych szkód wynikłych z prowadzonych prac.

Odnosząc się bezpośrednio do sprawy budynku Targowa 70:

Prace koło budynku rozpoczęły się w sierpniu 2012 roku.

Na budynku rozmieszczonych zostało początkowo 14 urządzeń monitorujących (reperów). Po informacjach od mieszkańców dodatkowo zamontowano 10 urządzeń. (mapka rozmieszczenia urządzeń, jpg 310KB)

Karta Katalogowa budynku została opracowana w 2007 roku.

Opinię na temat stanu technicznego budynku przygotował Instytut Techniki Budowlanej. Stwierdzono w niej, że:

4.1. Uszkodzenia elementów murowych i betonowych.

[…]

Uszkodzenia zewnętrzne:

Na wszystkich blokach występują pęknięcia ścian, gzymsów i cokołów oraz ubytki tynków, ubytki materiałowe w płytach balkonowych z korozją belek stalowych oraz pęknięcia sklepienia nad przejazdem bramowym, zarysowania tympanonów oraz pęknięcia w bramie wjazdowej. […]

Uszkodzenia wewnętrzne:

Podłużne pęknięcia sklepień nad klatką schodową, zacieki w stropie nad klatką pęknięcia ściany pod spocznikiem schodów.

4.2. STAN MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH

Klasyfikacja jakościowa materiałów i objawy uszkodzeń elementów: pęknięcia gzymsów i cokołów, niektóre rysy przechodzą przez całą grubość ściany. Budynki B i C szczególnie uległy uszkodzeniu podczas rozpoczętej budowy metra w 1953r. (a następnie zaniechanej). W latach sześćdziesiątych wykonano naprawę przez wzmocnienie ścian fundamentowych piwnic i wbudowanie wieńców.

Uszkodzenia budynku określono jako poważne (4 stopień w skali 5-stopnoiwej ITB lub średnie – 3 stopień).

Do Katalogu dołączono zdjęcia z roku 2007, które zamieszczamy w pliku PDF (870KB).

Wykonawca zlecił wykonanie analizy przyczyn spękań na ścianach budynku. Jej wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości.

Wróć