22/08/2012

2003-2004

1. Badania dla II linii wykonane przez konsorcjum GEOTEKO - SGGW - GEOPROJEKT.

W ramach umowy łącznie wykonano 545 wierceń – 11 817 mb.

Prowadzono pomiary zwierciadła wody gruntowej poszczególnych warstw wodonośnych i pobierano próbki gruntu do badań laboratoryjnych - łącznie 1 157 próbek. Wykonano 5 999 szt. sondowań różnego typu.

2006-2007

2. Aktualizacja badań dla II linii metra wykonana w ramach Studium Wykonalności przez konsorcjum SUDOP PRAHA i DB PROJEKT.

W ramach umowy łącznie wykonano 56 wierceń - ok. 1 493 mb.

Prowadzono pomiary zwierciadła wody gruntowej poszczególnych warstw wodonośnych i pobierano próbki gruntu do badań laboratoryjnych - łącznie 12 stanowisk obserwacyjnych.

Wykonano 56 szt. sondowań różnego typu.

2010 (luty- czerwiec)

3. Badania dodatkowe dla II linii metra wykonane przez GEOTEKO na zlecenie Generalnego Wykonawcy (AGP) w ramach realizowanego kontraktu.

W ramach badań wykonano łącznie 46 otworów badawczych - od 25 do 60 m gł.

Prowadzono pomiary zwierciadła wody gruntowej poszczególnych warstw wodonośnych i pobierano próbki gruntu do badań laboratoryjnych - łącznie 14.

Wykonano badania: sondowania sondą dynamiczną SPT, sondowania sejsmiczne SCPTU, filtracji metodą LaFranca, pomiaru prędkości przejścia fal akustycznych, laboratoryjne próbek gruntu i wody.

2012 (luty-marzec)

4. Badania uzupełniające dla potrzeb technologicznych dla obszaru pod tunelem Wisłostrady na zlecenie Generalnego Wykonawcy (AGP) w ramach realizowanego kontraktu pod nadzorem Zakładu Geotechniki i Budowli Podziemnych Politechniki Warszawskiej - Wydział Inżynierii Lądowej.

W ramach badań wykonano łącznie 14 wierceń rdzeniowych – ok. 310 mb.

Pobrano próbki gruntu o naturalnej wilgotności i uziarnieniu. 7 próbek zostało skierowanych do dalszych badań laboratoryjnych w zakresie analizy uziarnienia metodą sitową i areometryczną. Wyniki badań laboratoryjnych wykorzystano do weryfikacji makroskopowych opisów rodzajów gruntów.

Dla przypomnienia, prezentujemy grafikę struktury geologicznej centralnego odcinka II linii metra.

Wróć